Delegatiebesluit Omgevingsverordening Noord-Brabant

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit Omgevingsverordening Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 november 2021, nr. 67/21 A Omgevingsverordening Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet, de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheid om delen van de Omgevingsverordening Noord-Brabant vast te stellen of te wijzigen, te delegeren aan Gedeputeerde Staten met het oog op het vereenvoudigen en versnellen van procedures;

Besluiten:

 • 1. Gelet op artikel 2.8 Omgevingswet, de bevoegdheid tot vaststelling of wijziging van de Omgevingsverordening Noord-Brabant, te delegeren aan Gedeputeerde Staten, in de volgende gevallen:

  • a.

   evidente fouten;

  • b.

   strijdigheid met de wet;

  • c.

   uitvoeringstechnische aspecten, waartoe in ieder geval de volgende aspecten behoren:

   • I.

    het toevoegen of verwijderen van circulatievloeistoffen in bodemenergiesystemen;

   • II.

    het toevoegen of verwijderen van schadelijke stoffen binnen grondwaterbeschermingsgebieden;

   • III.

    de toe te laten maximale geluidsbelasting binnen stiltegebied;

   • IV.

    het toevoegen of verwijderen van soorten waarvoor met een maatwerkregel geen vergunningplicht geldt;

   • V.

    het toevoegen of verwijderen van schadeveroorzakende soorten, handelingen, belangen of middelen;

   • VI.

    het toevoegen of verwijderen van systemen voor veehouderijen;

   • VII.

    het toevoegen of verwijderen van stoffen waarvan het verboden is deze varend te emitteren;

   • VIII.

    het toevoegen of verwijderen van saneringsregelingen voor agrarische bedrijven; of

   • IX.

    het toevoegen, verwijderen of aanpassen van scheepvaartklassen;

  • d.

   het wijzigen van de beoordelingsregels voor het verlenen van een omgevingsvergunning;

  • e.

   het wijzigen van grenzen van werkingsgebieden als:

   • I.

    de wijziging nodig is voor een doelmatige uitvoering;

   • II.

    de wijziging bijdraagt aan het doel waarvoor het werkingsgebied is opgenomen;

   • III.

    er sprake is van een kennelijke onjuistheid in de begrenzing; of

   • IV.

    de grens van een gebied niet langer in overeenstemming is met een in werking getreden omgevingsplan;

  • f.

   bij een wijziging van de grens van het werkingsgebied Natuur Netwerk Brabant geldt in aanvulling op het bepaalde onder e. dat Gedeputeerde Staten alleen bevoegd zijn als:

   • I.

    hierdoor geen wijziging optreedt van de grens van een N2000-gebied;

   • II.

    de ecologische samenhang van het Natuur Netwerk Brabant wordt verbeterd;

   • III.

    de kwalitatieve en kwantitatieve ambities van het Natuur Netwerk Brabant worden behouden of versterkt; 

  • g.

   bij een wijziging van de grens van het werkingsgebied Beperkingen veehouderij geldt in aanvulling op het bepaalde onder e. dat Gedeputeerde Staten alleen bevoegd zijn als:

   • I.

    het een ondergeschikte wijziging van het gebied betreft; 

   • II.

    is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat mede gelet op aspecten vanuit milieu en een gezonde leefomgeving; 

   • III.

    er geen aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt;

  • h.

   het opnemen van een nieuwe formeel gesloten stortplaats;

  • i.

   het opnemen van een nieuw foerageergebied voor ganzen en smienten;

  • j.

   het opnemen van een nieuw werkingsgebied Bebouwd gebied op basis van een concreet omgevingsplan gericht op het versterken van de omgevingskwaliteit;

  • k.

   het opnemen van een nieuwe saneringslocatie voor agrarische bedrijven;

  • l.

   het wijzigen van de bijlagen bij de regels.

 • 2. Dat Gedeputeerde Staten bij de uitoefening van de bevoegdheid onder 1. invulling geven aan de doelen, oogmerken en belangen waarvoor de Omgevingsverordening Noord-Brabant is vastgesteld.

 • 3. Dat dit besluit niet van toepassing is als Provinciale Staten de Omgevingsverordening Noord-Brabant wijzigen en daarbij gelijktijdig regels of werkingsgebieden als bedoeld in dit besluit wijzigen.

 • 4. Te bepalen dat dit besluit gelijktijdig met de Omgevingsverordening Noord-Brabant inwerking treedt.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 maart 2022

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate