Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022

Geldend van 12-08-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 05-04-2022

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Leiden.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag Leiden 2022.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaand onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 1, lid 1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 Leiden;

 • d.

  peildatum: 1 maart 2022;

 • e.

  referteperiode: één maand voorafgaand aan de aanvraag of – bij wisselende inkomsten – de drie maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2022 van €1300 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend;

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen;

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 4. Een huishouden met een inkomen hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, dat vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden heeft (dat wil zeggen, een vrij te laten bedrag van circa 95% van de bijstandsnorm) komt in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag;

 • 5. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die op de peildatum voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW , IOAZ en BBZ; of

  • c.

   of aangesloten zijn bij collectieve aanvullende zorgverzekering zoals opgenomen in Beleidsregels bijzondere bijstand 2021 Leiden, artikel 11, lid 1.

  ontvangen de eerste betaling van de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve vanaf 8 april 2022;

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft betrekking op huishoudens die AIO ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. Zij zullen de ambtshalve toekenning ontvangen zodra de gemeente de gegevens hiervoor bezit.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 25 april 2022 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de gemeente Leiden. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met december 2022.

Artikel 5: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 5 april 2022.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 6: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels energietoeslag Leiden 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 5 april 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

P. van Vliet

Gemeentesecretaris

H. Lenferink

Burgemeester

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. In bijzondere omstandigheden mag hier van afgeweken worden op grond van artikel 4:84 AWB.

Artikel 2

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Per huishouden kan men maximaal één energietoeslag ontvangen.

Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Voor deze beleidsregels geldt een schuldhulppardon. Dat wil zeggen dat inwoners met een inkomen boven 120% van de geldende bijstandsnorm wel in aanmerking komen voor de energietoeslag wanneer zij problematische schulden hebben en deelnemen aan een schuldhulptraject (waaronder ook WSNP of MSNP) waardoor zij tussen de 95% en 110% van de toepasselijke bijstandsnorm aan besteedbaar inkomen hebben.

Bij de beoordeling van het inkomen dient de gemeente op grond van het Participatiewet uit te gaan van het inkomen waarover iemand redelijkerwijs kan beschikken. Dit betekent is het geval er een executoriaal beslag ligt op het inkomen, dat deel van het inkomen waarop beslag ligt niet in aanmerking mag worden genomen bij het bepalen van het recht op een energietoeslag. Voor de bepaling of een huishouden behoort tot de doelgroep van de energietoeslag moet bij de vaststelling van het inkomen dus worden uitgegaan van het inkomen dat resteert na het beslag. Hierin heeft de gemeente geen beleidsvrijheid. Dit inkomen zal tussen de 95% en 110% van de bijstandsnorm liggen. Het daadwerkelijke besteedbare inkomen meenemen geldt ook voor inwoners in een WNSP of MSNP traject.

Artikel 3

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW, IOAZ of BBZ. Daar voegt de gemeente Leiden de groepen inwoners toe die een aanvullende collectieve zorgverzekering ontvangen. Voor inwoners die AIO ontvangen, zal de gemeente de gegevens ontvangen van SVB via de Inlichtingendienst. Zodra de gemeente dit heeft ontvangen, zal tevens aan hen de energietoeslag ambtshalve verstrekt worden.

Ook zal onderzocht worde of inwoners die een schuldhulpverleningstraject volgen, de energietoeslag ambtshalve kunnen ontvangen.

Artikel 4

Voor de aanvraag eenmalige energietoeslag dient de aanvrager inkomsten van de maand van de referteperiode aan te geven. Wanneer er sprake is van wisselende inkomsten, kan de aanvrager de inkomsten van de drie maanden voor de aanvraagdatum indienen.