Regeling vervallen per 01-01-2024

Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Geldend van 16-02-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, eerste lid, van de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra bekend dat zij in hun vergadering van 29 maart 2022 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Artikel 1 Openstelling en aanvraagperiode

Gedeputeerde Staten besluiten de tweede tranche voor de Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra voor de periode van 3 mei 2022 tot en met 31 december 2024 open te stellen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en looptijd

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2.

    Dit besluit heeft een looptijd tot en met 31 december 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen door Gedeputeerde Staten, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 29 maart 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA