Beleidsregel energievergoeding gemeente Utrecht

Geldend van 02-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel energievergoeding gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

Gelet op de richtlijnen Bijzondere Bijstand gemeente Utrecht,

Gezien de Kamerbrief, d.d. 10 december 2021, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake eenmalige energievergoeding lage inkomens en de Kamerbrief d.d. 15 maart 2022 van de minister van Armoedebeleid inzake wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens;

Overwegende dat:

 • inwoners met een laag inkomen geconfronteerd worden met steeds hogere energiekosten;

 • de Rijksoverheid middelen beschikbaar stelt aan gemeenten om, gedeeltelijk ambtshalve, categoriale bijzondere bijstand te verstrekken vanwege de gestegen energiekosten;

 • hiertoe een wetsvoorstel is ingediend en de minister gemeenten oproept om daar op te anticiperen;

 • het college op grond van het de voorgestelde wetswijziging van artikel 35 van de Participatiewet bevoegd zal zijn tot het uitkeren van een energievergoeding aan inwoners met een laag inkomen;

 • het gewenst is ter invulling van deze beleidsruimte en vanwege het anticiperen op de wetswijziging een beleidsregel vast te stellen in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking komt voor deze energievergoeding;

besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregel Energievergoeding gemeente Utrecht.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1 Definities

Artikel 1 Definities

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: degene die de energietoeslag aanvraagt of ambtshalve ontvangt

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht

 • c.

  Dak- en thuisloze: degene die is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres

 • d.

  Huishouden: de alleenstaande of het gezin, samen met andere personen van 18 jaar of ouder die in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben en als kostendelende medebewoners is aan te merken op grond van 19a van de Participatiewet.

 • e.

  Inwoner in een instelling: de persoon die in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet

 • f.

  RBBU: Richtlijnen Bijzondere Bijstand Gemeente Utrecht

 • g.

  Student: de persoon die aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 • h.

  Wet: de Participatiewet

De begripsbepalingen van de wet zijn op deze beleidsregel van overeenkomstige toepassing

Paragraaf 1.2 Doel en afbakening

Artikel 2 Doel

Deze beleidsregel heeft als doel aan te geven wanneer naar het oordeel van burgemeester en wethouders er sprake is van laag inkomen, ambtshave toekenning en individueel maatwerk als bedoeld in artikel 35 Participatiewet (nieuw), waardoor de tegemoetkoming in de energiekosten verstrekt kan worden.

Artikel 3 Afbakening

Deze beleidsregel is van toepassing op ambtshalve toekenningen en individuele aanvragen tot en met 31 december 2022.

Hoofdstuk 2 Energievergoeding en individuele aanvragen

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Het college verstrekt een eenmalige energievergoeding ter hoogte van € 1.300 aan een huishouden met een inkomen lager dan 150% van de geldende bijstandsnorm.

 • 2. Tot de doelgroep behoren niet:

  • a.

   Studenten

  • b.

   Dak- en thuislozen

  • c.

   Inwoners die woonachtig zijn in een instelling

  • d.

   Personen die jonger dan 21 jaar zijn en die geen recht hebben op een toeslag op grond van artikel 6 RBBU.

  • e.

   Kostendelende medebewoners zonder energiecontract op naam

 • 3. Slechts 1 persoon per huishouden kan de energievergoeding ontvangen.

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

 • 1. Het college verstrekt ambtshalve de energievergoeding aan elk huishouden behorend tot de doelgroep als bedoeld in artikel 4 waarvan minstens 1 persoon een:

  • a.

   Algemene bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet ontvangt;

  • b.

   Uitkering voor levensonderhoud in het kader van de BBZ 2004 ontvangt;

  • c.

   Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) ontvangt;

  • d.

   Uitkering in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) ontvangt;

  • e.

   Minder dan 12 maanden geleden een Individuele Inkomenstoeslag heeft ontvangen.

 • 2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op een huishouden die algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 6 Individuele Aanvraag

Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 5 mei een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 1.

  Het college stelt uiterlijk op 5 mei 2022 een formulier beschikbaar waarmee de energievergoeding individueel kan worden aangevraagd.

Hoofdstuk 3 Individueel maatwerk

Artikel 7 Individuele bijzondere bijstand

 • 1. Het college kan bijzondere bijstand verlenen aan de aanvrager die een leveringsovereenkomst heeft met een energieleverancier, die maandelijks meer aan energiekosten verschuldigd is dan in onderstaande tabel is aangegeven.

  Huishoudtype

  Maandlast energie

  Alleenstaande

  € 75

  Alleenstaande ouder

  € 163

  Stel zonder kinderen

  € 106

  Stel met kinderen

  € 181

  Alleenstaande boven de AOW

  € 90

  Stel waarvan beide partners boven de AOW-leeftijd zijn

  € 124

 • 2. Verhogingen boven het geadviseerde maandbedrag van de leverancier komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.

 • 3. Het college verleent de bijzondere bijstand periodiek vanaf de maand voorafgaande aan de datum waarop de aanvrager voor het eerst individuele of categoriale bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor energiekosten tot en met de maand december 2022.

 • 4. Het college kan bijzondere bijstand verlenen aan de aanvrager met een energiecontract op naam, die een jaarafrekening of eindafrekening ontvangt waarbij hij meer dan € 100 verschuldigd is

 • 5. De draagkrachtkrachtregels zoals bepaald in artikel 12 RBBU zijn van toepassing.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Intrekking

De beleidsregel Regeling Hoge energiekosten ouderen wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking en eindigt 31 december 2022.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel energievergoeding gemeente Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 29 maart 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen