Uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel;

zijn van mening dat verenigingen:

 • belangrijk zijn en in stand gehouden moeten worden. Zij dragen bij aan de sociale cohesie, talentontwikkeling en binding.

 • bijdragen aan een levendige, gezellige, aantrekkelijke gemeente.

vinden het belangrijk dat verenigingen:

 • een gezond en veilig verenigingsklimaat hebben.

 • laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk zijn.

 • open voor en midden in de Beeselse samenleving staan en anticiperen op ontwikkelingen/behoefte in de samenleving.

 • een rol spelen in het preventief jeugdbeleid. Dat doen zij door:

  • -

   passende en zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugd aan te bieden;

  • -

   aan alle jeugdigen de ruimte te bieden om zich te ontdekken en hun eigen talenten te ontplooien;

  • -

   opvallend gedrag van jeugdigen tijdig te signaleren en op te pakken.

richten zich op een brede vorm van ondersteuning. Middelen, geldelijk en niet-geldelijk, kunnen op basis van maatwerk worden ingezet. Subsidiering van verenigingen is een van deze middelen.

gelet op artikel 2 A, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Beesel

besluiten vast te stellen:

de uitvoeringsregel subsidiering jeugdverenigingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling verstaan wij onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Beesel (ASV).

 • b.

  Jeugd- en jongerenorganisaties: verenigingen gevestigd in de gemeente Beesel die zich inzetten voor buitenschoolse vorming en ontspanning van jongeren door een aanbod van educatieve, sociale, creatieve en recreatieve activiteiten, afgestemd op de vraag van jeugdigen.

Artikel 2 Verenigingen die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan aangevraagd worden door jeugd- en jongerenorganisaties gevestigd in de gemeente Beesel.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de jeugd- en jongerenorganisaties voldoen aan de algemene voorwaarden van de subsidieverordening.

De organisaties dienen een subsidieaanvraag in voor de periode van 4 jaar. Aan de aanvraag wordt indien van toepassing een meerjarenonderhoudsplan toegevoegd.

Gedurende de periode van 4 jaar wordt jaarlijks de vraag aan verenigingen gesteld of er wijzigingen van meer dan 10% in ledenaantallen of huisvestingskosten zijn. Indien dit het geval is, dient de organisatie een nieuwe aanvraag in.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

De berekening van de subsidie is gebaseerd op:

 • a.

  Verenigingen met jeugdleden:

  • Een vast basisbedrag van € 860 voor iedere vereniging voor de belangrijke rol die verenigingen binnen de samenleving hebben;

  • Een bedrag per jeugdlid van € 32;

  • 50% van de huisvestingskosten van de vaste eigen accommodatie. Tot de huisvestingskosten worden gerekend:

   • a.

    de afschrijving op gebouwen;

   • b.

    afschrijving op verbouwing/ uitbreiding;

   • c.

    huren, waaronder wordt verstaan de kosten van het huren van gebouwen of lokalen en van terreinen;

   • d.

    kosten van verlichting, verwarming en water;

   • e.

    de premies van verzekeringen en overige lasten, voortvloeiende uit de eigendom van gebouwen en terreinen.

  • Jaarlijkse indexering.

 • b.

  Voor verenigingen zonder jeugdleden geldt een vast bedrag met jaarlijkse indexering.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze uitvoeringsregel treedt in werking de dag na bekendmaking op de daarvoor bestemde wijze.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregel komt artikel 2.3. van de uitvoeringsregeling “overgangsregeling jaarlijkse subsidies” te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 oktober 2018.

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,

R.R.M. Halffman

burgemeester,

P. Dassen-Housen