Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

Geldend van 30-03-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:

 • -

  Artikel 9.5, lid 1, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  Artikel 4.42, lid 2 (in combinatie met bijlage 8, lijst A onder 3) van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht;

 • -

  Artikel 10.2a van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht;

 • -

  Het mandaatbesluit van 10 februari 2022 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2022 (Pb. 2022, 1623);

 • -

  Het bevoegdhedenbesluit Beheer en Onderhoud Merwedekanaal van de provincie Utrecht van 2 maart 2021;

Overwegende dat zij bij besluit van 3 april 2013, kenmerk PZH-2013-384986541, en bij besluit van 10 oktober 2016, kenmerk PZH-2016-568082702, medewerkers van de provincie Zuid-Holland hebben aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.1.4 lid 1 van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland en artikel 6.1 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;

dat deze besluiten in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht dienen te worden geactualiseerd;

dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op het houden van toezicht op de naleving van de op grond van artikel 3.3, tweede lid, afdeling 3.3 en artikel 5.3, tweede lid, gestelde voorschriften, en van de bij of krachtens artikel 5.15 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland gestelde voorschriften;

dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde in paragraaf 4.4.2 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht, uitsluitend voor zover dit het betreft het houden van toezicht op het Merwedekanaal bezuiden de Lek, gelegen in de provincie Utrecht;

dat door de aanwijzing als toezichthouders, de personen van de bevoegdheden als genoemd in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht gebruik kunnen maken;

Besluiten:

Artikel 1

Aan te wijzen tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van:

 • -

  voorschriften gesteld op grond van artikel 3.3, lid 2, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  het bepaalde in afdeling 3.3 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  voorschriften gesteld op grond van artikel 5.3, lid 2, van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  voorschriften gesteld op grond van artikel 5.15 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  het bepaalde in artikel 4.43b lid 1 en paragraaf 4.4.2 van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht, uitsluitend met betrekking tot het Merwedekanaal bezuiden de Lek, gelegen in de provincie Utrecht;

de personen werkzaam bij de Dienst Beheer Infrastructuur in de volgende functies:

 • -

  Weginspecteur;

 • -

  Vaarweginspecteur;

 • -

  Teamleider;

 • -

  Medewerker objectbediening;

 • -

  Medewerker IC desk;

 • -

  Coördinator handhaving.

Artikel 2

In te trekken het besluit van 3 april 2013, kenmerk PZH-2013-384986541, inzake het houden van toezicht op het bepaalde in de Vaarwegenverordening Zuid-Holland, en het besluit van 10 oktober 2016, PZH-2016-568082702, inzake het houden van toezicht op het bepaalde in de Waterverordening provincie Utrecht 2009.

Artikel 3

Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het besluit wordt geplaatst.

Artikel 4

Dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Dienst Beheer Infrastructuur inzake Omgevingsverordening Zuid-Holland en Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht.

Ondertekening

Den Haag, 18 maart 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

P. den Dunnen

Directeur Dienst Beheer Infrastructuur