Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)

Geldend van 24-03-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Intitulé

Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Vast te stellen de volgende beleidsregels: Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009)

Vervoerscategorieën die voor medegebruik in aanmerking komen:

  • taxivervoer

  • vervoer met een noodzaak uit oogpunt van gezondheidszorg c.q. om geneeskundige redenen (zoals ambulancevervoer zonder direct spoedeisend karakter, voertuigen bloedbank, vervoer transplantatieorganen, voertuigen zorginstellingen, dierenambulance ). De noodzaak mag hierbij niet gebaseerd zijn op bedrijfseconomische motieven.

  • vervoer in het kader van “Mijn Waalsprinter” (kleine busjes van bedrijven en instellingen die vanaf P+R Waalsprinter naar Nijmegen rijden, alleen toegestaan bij positief advies VCC Oost) of een daarvoor in de plaats tredende vervoersregeling .

  • redvoertuigen/hulpverleningsdiensten zonder direct spoedeisend karakter (zoals brandweer, politie, vervoer gedetineerden)

Herkenbaarheid:

In de voorwaarden verbonden aan de ontheffing is opgenomen dat het voertuig waarvoor ontheffing is verleend duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn. Voor taxivervoer betekent dit dat het voertuig waarvoor ontheffing is verleend middels een daklicht eventueel in combinatie met opschrift op het voertuig duidelijk herkenbaar is als taxi. Het spreekt vanzelf dat ook voor de overige categorieën medegebruikers geldt dat het voertuig middels een daklicht danwel op een andere duidelijk zichtbare wijze als zodanig herkenbaar dient te zijn. Deze herkenbaarheidseisen zijn opgenomen om voor wat betreft het medegebruik van businfrastructuur een zo duidelijk mogelijke verkeerssituatie te verkrijgen.

Overige voorwaarden:

Als voorwaarde is opgenomen dat het niet is toegestaan het voertuig stil te laten staan op de busbaan of busstrook en bij halteplaatsen. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan aldaar te halteren en passagiers in- en uit te laten stappen.

Naast hetgeen is opgenomen in de voorwaarden blijven de bepalingen van het RVV 1990 onverkort van kracht.

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat in de ontheffing de term taxivervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer staat vermeld. Ingevolge artikel 5 van genoemde wet is het verboden taxivervoer te verrichten zonder daartoe strekkende vergunning. Dit brengt met zich mee dat taxibedrijven om voor ontheffing in aanmerking te komen dienen te beschikken over een geldige vergunning voor taxivervoer.

Indien daartoe uit oogpunt van verkeersveiligheid dan wel om andere dringende redenen aanleiding bestaat kunnen de voorwaarden verbonden aan de ontheffing gedurende de looptijd worden gewijzigd.

Bijlage toegankelijke en niet toegankelijke businfrastructuur:

Indien daartoe uit oogpunt van verkeersveiligheid dan wel om andere dringende redenen aanleiding bestaat, kan besloten worden wijzigingen aan te brengen in het overzicht van de businfrastructuur die wel en die niet voor medegebruik is opengesteld.

Sancties:

Indien de houder van de ontheffing dan wel de bestuurder van het voertuig waarvoor ontheffing is afgegeven zich niet houdt aan de daaraan verbonden voorwaarden kan door de politie proces-verbaal worden opgemaakt. Op advies van de politie kan de ontheffing permanent worden ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, werkt terug tot 1 juli 2009.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Aanpassing regeling Medegebruik Businfrastructuur Nijmegen (2009).

Overzicht Businfrastructuurversie juni 2009

Busbanen

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

Industrieweg

Ja

-

Oprit Prins Mauritssingelnabij Waalbrug en Waalbrug

Ja

-

Hatertse brug

Ja

-

Heyendaalseweg/St.Annastraat naar Station

Station naar St.Annastraat/Heyendaalseweg

Ja

-

-

Station naar Heyendaalseweg

Heyendaalseweg naar Station

Ja

-

-

Hatertseweg voor Weg door Jonkerbos

Ja

-

Stijn Buijsstraat voor Graafseweg

Ja

-

Graafseweg voor Neerbosscheweg

Ja

-

Graafseweg voor Dennenstraat

Ja

-

Steve Bikoplein

Ja

-

Tunnelweg linksaf naar Spoorstraat

Ja

-

B. Hustinxstraat linksaf naar Tunnelweg

Ja

-

St.Annastraat voor Hatertseweg

Ja

-

Stijn Buijsstraat voor St.Annastraat

Ja

-

Busstrook Prins Mauritssingel vanaf Keizer Augustusplein (ovatonde) tot Waalbrug

Ja

-

Philips van Leydenlaan voor Kapittelweg

Nee

Is vervallen

Traianusplein vanaf Ubbergseweg naar centrum

Nee

Te weinig voordeel voor taxi’s

Nassausingel voor Keizer Karelplein

Nee

Te veel hinder voor bus

Graafseweg naar Station

Nee

Geen detectie, daarom onveilig, geen opstelgelegenheid

Station naar Graafseweg

Nee

Te veel hinder voor bus,

verstoort verkeersafwikkeling te veel, zelfde regiem als tegenrichting, weinig voordeel taxi’s

Kanaalstraat

Nee

Doorsnijding groene zone

Couwenbergstraat

Nee

Onmogelijk door bussluis

Hatertseweg voor St.Annastraat

Nee

Verkeerskundig niet mogelijk

Busbanen in Brabantse Poort: rondom Wijchenseweg, Rosenburgweg,

Nee

Onveilig, technisch niet mogelijk, belemmert verkeersafwikkeling

Neerbosscheweg vanaf A73

Nee

Technisch niet mogelijk

IJpenbroekweg voor Neerbosscheweg

Nee

Verstoort afwikkeling

Tunnelweg voor Quack-monument

Nee

Onveilig

Centraal Busstation

Nee

Onveilig

Eenrichtings wegen

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

Bloemerstraat/Smetiusstraat

Ja

-

Dobbelmanweg/Steenbokstraat

Ja

-

Doddendaal

Ja

-

Edisonstraat

Nee

Geen voordeel

Bushaltes

Medegebruik door taxi / overig besloten busvervoer

Reden

O.C.Huismanstraat

Nee

Zeer korte busbaan

Verstoort afwikkeling overig verkeer

Nwe Ubbergseweg voor Traianusplein

Nee

Korte busbaan, geen voordeel, verstoort afwikkeling

Daalseweg voor rotonde

Nee

Onveilig bij oprijden rotonde

Hatertseweg voor Vossendijk

Nee

Onveilig bij wegrijden, geen voordeel

St. Annastraat voor Dr. J.Berendsstraat

Nee

Geen voordeel

St. Annastraat voor Archipelstraat

Nee

Geen voordeel

St. Annastraat nabij Thijmstraat

Nee

Geen voordeel

Station Lent

Nee

Onveilig

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 7 juli 2009.

de gemeentesecretaris

P. Eringa

de burgemeester

mr. Th. C. de Graaf