Verlofregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 24-03-2022 t/m heden

Intitulé

Verlofregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

conform de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg op 8 maart 2021 en de Ondernemingsraad op 9 maart 2021,

Besluit:

in te stemmen met de geactualiseerde HRM-regelingen, te weten de Verlofregeling VRZHZ, Vervoersregeling VRZHZ, Werktijdenregeling VRZHZ en de Regeling attenties, afscheid en jubilea VRZHZ.

Verlofregeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 onder a, van de CAR;

 • b. CAR: de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor veiligheidsregio’s;

 • c. UWO: de Uitwerkingsovereenkomst voor veiligheidsregio’s;

 • d. volledige betrekking: Een volledig dienstverband als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder k, van de CAR.

Duur van het verlof

Artikel 2

 • 1. De duur van het vakantieverlof voor de medewerker met een volledige betrekking bedraagt 144 uren per jaar (wettelijke verlofuren);

 • 2. Iedere medewerker heeft recht op 14,4 bovenwettelijke verlofuren bij een volledige betrekking;

 • 3. De verlofuren worden vermeerderd met leeftijdsuren (bovenwettelijke verlofuren) bij:

  een leeftijd van:

  extra verlofuren:

  45 jaar

  7,2

  50 jaar

  14,4

  55 jaar

  21,6

  60 jaar

  28,8

 • 4. De in lid 3 weergegeven vermeerdering met leeftijdsuren is van toepassing in het kalenderjaar waarop de medewerker de genoemde leeftijd bereikt.

Artikel 3

Voor medewerkers die geen volledige betrekking vervullen wordt de duur van het verlof bedoeld in de voorgaande artikelen berekend met de voor hen geldende deeltijdfactor.

Artikel 4

Een verzoek tot overschrijving van in het betreffend kalenderjaar niet genoten verlof naar een volgend kalenderjaar als bedoeld in artikel 6:2:6, eerste lid onder a. van de CAR-UWO kan achterwege blijven, als het aantal over te schrijven verlofuren ten hoogste de helft bedraagt van het aan de medewerker voor het betreffende kalenderjaar toegekende aantal verlofuren. Cumulatief bedraagt het aantal naar een volgend jaar mee te nemen verlofuren maximaal de helft van het aantal voor enig jaar op basis van artikel 2 toegekende uren

De zogenaamde compensatie-uren komen niet voor overschrijving in aanmerking en blijven bij de berekening van de maximale overschrijving buiten beschouwing.

Artikel 5 Collectieve dagen

Jaarlijks mogen maximaal 4 dagen aangewezen worden als collectieve vrije dagen.

Artikel 6 Bijzondere vrije dag

Op 5 mei is de openbare dienst gesloten, conform het bepaalde in artikel 4:5 lid 4 van de CAR-UWO. Deze dag wordt erkend als een bijzondere vrije dag.

Artikel 7 Ouderschapsverlof

De toekenning van ouderschapsverlof vindt conform het bepaalde in artikel 6:5 t/m 6:5:7 van de CAR-UWO plaats.

Garantie verlofrechten

Artikel 8

 • 1. Voor medewerkers waarvan het dienstverband door de regionalisering van de brandweer op 1 januari 2013 is overgenomen door de VRZHZ geldt de volgende garantie: Indien het door de gemeente toegekende verlofsaldo (op basis van de gemeentelijke verlofregeling en eventueel toegekend garantieverlof) inclusief de aangewezen feestdagen hoger is dan het toe te kennen verlofsaldo op basis van de verlofregeling VRZHZ (basisverlof opgehoogd met eventueel leeftijdsverlof) inclusief de aangewezen feestdag (5 mei) binnen de VRZHZ, wordt het verschil gegarandeerd door de VRZHZ. Het verschil wordt uitgedrukt in een garantieverlof. Het garantieverlof wordt jaarlijks verminderd met leeftijdsverlof, uiteraard wanneer de medewerker daarvoor in aanmerking komt. Zodra het op basis van de verlofregeling VRZHZ toe te kennen verlofsaldo (basisverlof inclusief eventueel leeftijdsverlof) gelijk is aan of meer bedraagt dan het bevroren verlofsaldo is het garantieverlof geheel ingelopen.

Artikel 9

Voor medewerkers die op 31 december 2006 60 jaar of ouder zijn, fulltime werken en gebruikmaken van de mogelijkheid om een half uur per dag korter te werken, alsmede voor degenen die op een latere datum vanwege het bereiken van de leeftijd van 60 jaar voor deze regeling in aanmerking komen, wordt deze regeling individueel gegarandeerd. Bij deelname aan de regeling generatiepact VRZHZ is dit artikel niet meer van toepassing.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 24 maart 2022 en kan worden aangehaald als verlofregeling VRZHZ.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de schriftelijke ronde van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 28 juni 2021.

De secretaris,

C.P. Frentz

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff