Regeling vervallen per 30-05-2022

Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022

Geldend van 11-03-2022 t/m 29-05-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe;

gelet op artikel 4:23 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, waarin is gesteld dat subsidies verleend dienen te worden op grond van een wettelijk voorschrift;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019;

overwegende dat:

 • ondernemers en verenigingen in 2022 kosten hebben moeten maken voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten;

 • het Rijk een aanvullende bijdrage verstrekt ter ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Besluit:

vast te stellen de Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022

Artikel 1 Doel van deze regeling

Het doel van deze regeling is de ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1. Aanvraagperiode: De periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld.

 • 2. Aanvrager: Ondernemer, vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie die een aanvraag om subsidie indient als bedoeld in artikel 4 en 5 van deze regeling.

 • 3. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe 2019.

 • 4. College: Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe.

 • 5. Tijdelijke regeling: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

 • 6. Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze regeling.

 • 7. Deze regeling: De Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022.

 • 8. CTB Rekentool: De CTB rekentool is een Excel formulier waarin de gemaakte kosten kunnen worden berekend. Dit formulier bevat cellen met rekenformules.

Artikel 3 Reikwijdte regeling

 • 1. Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 2019 van toepassing, tenzij in deze regeling daarvan is afgeweken.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabel zijn de kosten die samenhangen met de ondersteuning van de controle op de coronatoegangsbewijzen. De tegemoetkoming vergoedt kosten die gemaakt worden voor de controle van coronatoegangsbewijzen of het bevorderen en/of vergemakkelijken van die controle, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De volgende kosten komen in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

  • c.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • d.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • e.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • f.

   verschuldigde btw, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

 • 2. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 en na 26 maart 2022;

  • b.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

  • c.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

  • d.

   kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen bijdrage leveren aan het doel, bedoeld in artikel 1;

Artikel 5 Doelgroep

De subsidie wordt verstrekt aan ondernemers, verenigingen, stichtingen of andere vrijwilligersorganisaties:

 • a.

  die gevestigd zijn in de gemeente Neder-Betuwe en gebruik maken van een (al dan niet eigen) inrichting of locatie in deze gemeente;

 • b.

  waarvoor het publiek, gasten en/of bezoekers moeten beschikken over een coronatoegangsbewijs op grond van de Wet publieke gezondheid en artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, en

 • c.

  die de controle van coronatoegangsbewijzen daadwerkelijk zelf toepassen,

 • d.

  die kosten hebben moeten maken voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag bedraagt €2.500,-. Voor iedere organisatie kan voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 22 maximaal één aanvraag worden ingediend. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het ingediende aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 94.184,- voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022;

 • 2. Het subsidieplafond wordt bekostigd vanuit de ministeriële regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022.

 • 3. Het college behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst wordt aangemerkt de datum en het tijdstip zoals zichtbaar op de ingekomen e-mail. Wanneer de aanvraag op papier wordt ingediend, wordt als datum van ontvangst aangemerkt de ingekomen ontvangststempel van het college. Het tijdstip is in dat geval 0.00 uur van die datum.

 • 4. Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 4 en 5 van deze regeling.

 • 5. Toekenning van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie, geschiedt in volgorde van binnenkomst zoals bepaald in het derde lid, totdat het in het eerste lid genoemde subsidieplafond is bereikt.

 • 6. De verdeelsleutel zoals genoemd in het derde lid geldt voor volledige aanvragen. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 7. Het college kan steekproefsgewijs controleren op bewijsstukken.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, worden afgewezen:

 • a.

  als deze niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • b.

  als de aanvrager zich niet houdt aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van coronatoegangsbewijs.

Artikel 9 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen tot en met 15 april 2022 worden ingediend. Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W via het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier waarop is vermeld welke stukken moeten worden overlegd.

 • 3. Bij het indienden van het aanvraagformulier wordt gebruik gemaakt van de rekentool en minimaal één factuur, loonoverzicht en/of urenverantwoording van de gemaakte kosten als bijlage toegevoegd.

 • 4. Bij het indienen van uw aanvraag verklaart u de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Artikel 10 Beslistermijn

In afwijking van de beslistermijnen genoemd in artikel 5 van de ASV wordt uiterlijk 30 mei 2022 een beslissing genomen op de ingediende aanvraag.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Subsidies worden bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of toepassing daarvan niet overeen komt met de bedoeling van deze regeling, beslist het college.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regel, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 14 Terugvordering

Als u aanvraagt, gaat u akkoord met de Landelijke Regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs:

 • -

  Als uit controle blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de compensatie, kan de compensatie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 • -

  Als achteraf blijkt dat de compensatie voor andere activiteiten is ingezet, kan deze eveneens worden teruggevorderd.

Ook kan terugvordering plaatsvinden als blijkt dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling gaat in op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2022.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Nadere regel Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe op 1 maart 2022,

burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Gerrit Stam

Secretaris

Jan Kottelenberg

Burgemeester