Wegsleepverordening Gemeente Maashorst

Geldend van 09-03-2022 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening Gemeente Maashorst

De raad van de gemeente Maashorst,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Maashorst

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen ;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Autobedrijf Van Dongen BV, Langenboomseweg 97, 5411 AT Zeeland.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1. Bij het vaststellen van de kosten die zijn verbonden aan de toepassing van bestuursdwang kunnen als directe kosten in aanmerking worden genomen de voor overbrenging, onderscheidenlijk de bewaring aan de gemeente in rekening gebrachte kosten en de kosten van verzekering ter dekking van de aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in artikel 172, achtste lid van de wet.

 • 2. Bij toepassing van artikel 171, eerste lid sub b van de wet kunnen als directe kosten in aanmerking worden genomen de personele en materiële kosten voor de opsporing van degene aan wie de beschikking bekend wordt gemaakt.

 • 3. Bij toepassing van artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht kunnen als directe kosten in aanmerking komen de personele en materiële kosten van verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging, waaronder ook de kosten van taxatie van het voertuig.

 • 4. De kosten voor het wegslepen zijn overeenkomstig de dan geldende contractstarieven.

 • 5. Bij de vaststelling van de kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, kunnen indirecte kosten tot ten hoogte 15% van de directe in aanmerking genomen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Maashorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2022.

de raad voornoemd

de griffier

Drs. G.J. de Graaf

de burgemeester

Drs. P.L.A. Rüpp