Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere regel Fonds Leefbaarheid 2022

Geldend van 10-03-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Nadere regel Fonds Leefbaarheid 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening (Asv) Noordenveld 2022,

Besluit:

Vast te stellen de nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2022”

Artikel 1 Doel

Subsidie wordt verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk, dorp of de gemeente Noordenveld en aan het verbeteren van de leefomgeving in en om de dorpen en wijken van de gemeente Noordenveld, niet zijnde duurzaamheidsinvesteringen of investeringen in woningen of gebouwen.

Artikel 2 Initiatief

 • 1.

  Het initiatief is binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking gereed.

 • 2.

  Het (resultaat van het) initiatief komt ten goede aan de dorpsgemeenschap, en niet slechts aan enkele individuen.

 • 3.

  Voor het initiatief is een aantoonbaar breed draagvlak in het dorp of de wijk.

 • 4.

  Het initiatief is voor iedereen toegankelijk.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld op basis van volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 3.

  Een subsidieaanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het budget voor het Fonds Leefbaarheid bedraagt € 100.000,-

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt afgewezen als daarmee het budget van het Fonds Leefbaarheid wordt overschreden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie kan worden afgewezen als aannemelijk is dat de activiteit ook zonder subsidie van de gemeente Noordenveld uitgevoerd zal worden.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt afgewezen als daarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3.

  Een aanvraag wordt afgewezen als de aanvrager niet minimaal 25% van de kosten van het initiatief zelf, door sponsoring of door zelfwerkzaamheid draagt.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze nadere regel.

Artikel 7

 • 1.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2022” vervangt de voorgaande nadere regel van het Fonds Leefbaarheid 2021.

 • 2.

  De nadere regel “Fonds Leefbaarheid 2022” treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van 1 maart 2022