Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) gemeente Baarle-Nassau

Geldend van 26-02-2022 t/m 28-04-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) gemeente Baarle-Nassau

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau

overweegt het volgende:

 • ondernemers en vrijwilligersorganisaties maken kosten voor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen (CTB);

 • het Rijk daarvoor middels een ministeriële regeling een specifieke uitkering beschikbaar stelt als ondersteuning van de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Baarle-Nassau 2021.

besluit vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB)Baarle-Nassau .

Artikel 1 Hoofddoel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is de ondersteuning van de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt bedoeld met:

 • aanvraagperiode: de periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld;

 • aanvrager: een organisatie die een aanvraag om subsidie indient als bedoeld in artikel 4;

 • ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Baarle-Nassau;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau;

 • Tijdelijke regeling: de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • Rekentool ondernemers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor ondernemers en professionele organisaties, bijlage 1 bij deze regeling;

 • Rekentool vrijwilligers: de rekentool voor berekening van gemaakte kosten voor vrijwilligersorganisaties, bijlage 2 bij deze regeling;

 • subsidieplafond: het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 6.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabel zijn kosten die door de door aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De volgende kosten komen in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

  • c.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

  • d.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • e.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • f.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a. tot en met e.

 • 2. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);

  • b.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

  • c.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van in de gemeente Baarle-Nassau aanwezige inrichtingen waarvoor bij bezoek door publiek het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke gezondheid is voorgeschreven, en die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 daadwerkelijk ondersteunen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en om, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

 • 2. Voor een berekening hiervan wordt de van toepassing zijnde rekentool gebruikt, zoals opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt €26.362,04 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

 • 2. Het college behandelt de aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling op volgorde van binnenkomst.

 • 3. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het in het eerste lid genoemde subsidieplafondis bereikt.

 • 4. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een aanvraag wordt, naast de in de ASV Baarle-Nassau genoemde gronden, afgewezen:

 • 1.

  als deze niet voldoet aan deze nadere regeling of aan de ASV Baarle-Nassau

 • 2.

  als de aanvrager zich niet houdt aan de geldende regelgeving met betrekking tot de controleplicht van CTB.

Artikel 8 Subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen tot 1 april 2022 worden ingediend via corona@abg.nl. Aanvragen die worden ontvangen na deze datum, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Een aanvraag wordt gericht aan het college door een persoon of personen die bevoegd is/zijn de aanvrager te vertegenwoordigen.

 • 3. Uit de aanvraag blijkt in ieder geval:

  • a.

   het bedrag van de gevraagde subsidie;

  • b.

   de berekening volgens de rekentool die van toepassing is, aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur), bewijs van uitbetaling in geval van een vrijwilligersorganisatie en een overzicht van de capaciteit van de inrichting.

Artikel 9 Subsidievaststelling

Subsidies worden bij toekenning direct vastgesteld.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, maar werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 29 april 2022.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) gemeente Baarle-Nassau.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau in hun vergadering van 22-02-2022.

Bijlage 1 rekentool ondernemers

Tabel 1: Ondernemers

Rekentool compensatie

 
 

Compensatie loonkosten werknemers en arbeidskrachten

 
 

Aantal gasten per dag (exclusief afhaal)

0

 

Aantal openingsdagen per week

0

 

Gemiddelde tijdsinvestering per CTB (in minuten)

0,5

deze niet wijzigen svp

Totaal aantal minuten per week

0

 

Totaal aantal uren per week

0,0

 

Gemiddelde bruto loonkosten per uur

14

deze niet wijzigen svp

Werkgeverslasten (factor van bruto uurloon)

1,5

deze niet wijzigen svp

Loonkosten per week

0,0

 

Aantal weken (in de periode 25/9-31/12)

0

 

Gevraagde compensatie

0,0

 
 
 
 

Compensatie kosten externe inhuur, specifiek voor controleplicht CTB

 
 

Uurtarief extern personeel per uur excl. BTW

0

 

Percentage BTW

21

deze niet wijzigen svp

Aantal uren inhuur per week

0

 

Aantal weken (in de periode 25/9-31/12)

14

deze niet wijzigen svp

Administratieve kosten ondernemer

0

 

Gevraagde compensatie

0

 
 
 
 

Materiele kosten

 
 

Aanschafkosten van o.a. scanapparatuur excl. BTW in de periode van 25/9-31/12

0

 

Percentage BTW

21

 

Gevraagde compensatie

0

 
 
 
 

Totale compensatie

0

 

Bijlage 2: rekentool vrijwilligers

Tabel 2: vrijwilligersorganisaties

Rekentool compensatie

 
 

Compensatie loonkosten vrijwilligers

 
 

Aantal controles per week (exclusief afhaal)

0

 

Gemiddelde tijdsinvestering per CTB (in minuten)

0,5

deze svp niet wijzigen

Totaal aantal minuten per week

0

 

Totaal aantal uren per week

0,0

 

vrijwilligersvergoeding per uur (volgens opgave belastingdienst)

0

 

Aantal weken (in de periode 25/9-31/12)

0

 

Gevraagde compensatie

0,0

 
 
 
 

Compensatie kosten externe inhuur, specifiek voor controleplicht CTB

 
 

Uurtarief extern personeel per uur excl. BTW

0

 

Percentage BTW

21

deze svp niet wijzigen

Aantal uren inhuur per week

0

 

Aantal weken (in de periode 25/9-31/12)

14

deze svp niet wijzigen

Administratieve kosten

0

 

Gevraagde compensatie

0

 
 
 
 

Materiele kosten

 
 

Aanschafkosten van o.a. scanapparatuur excl. BTW in de periode van 25/9-31/12

0

 

Percentage BTW

21

deze svp niet wijzigen

Gevraagde compensatie

0

 
 
 
 

Totale compensatie

0