Lijst met gevallen verplicht stelling participatie aan aanvrager omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2024

Intitulé

Lijst met gevallen verplicht stelling participatie aan aanvrager omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 30 november 2021

Gelet op

Artikel 16.15a, 16.55 en 2.8 van de Omgevingswet

Besluit

 • 1.

  de lijst van gevallen in de zin van artikel 16.15a, sub b, van de Omgevingswet vast te stellen (bijlage 1: advies- en instemmingsbevoegdheid van de raad bij aangewezen gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten);

 • 2.

  de lijst van gevallen in de zin van artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet vast te stellen (bijlage 2: verplicht stelling participatie aan aanvrager omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit);

 • 3.

  de volgende bevoegdheden aan het college te delegeren (conform artikel 2.8 Omgevingswet): 

  • a.

   Verwerken buitenplanse omgevingsplanactiviteiten in het omgevingsplan;

  • b.

   Het wijzigen van het omgevingsplan voor een plan dat volledig in lijn is met een wijzigingsbevoegdheid uit het voormalige bestemmingsplan/omgevingsplan van rechtswege;

  • c.

   Het doorvoeren van correcties van kennelijke verschrijvingen, schrijffouten en het herstel van technische (teken)fouten in het omgevingsplan; 

 • 4.

  in te stemmen om af te zien van het consulteren van de raad door het college bij: 

  • a.

   anterieure overeenkomsten die worden overeengekomen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten die niet op de bovengenoemde lijst (onder beslispunt 1.) voorkomen;

  • b.

   of anterieure overeenkomsten met een beperkt financieel belang (overeengekomen bedragen kleiner of gelijk aan € 100.000);

 • 5.

  deze vier besluiten gelijktijdig met de Omgevingswet in werking te doen treden.

Onder de aangewezen gevallen waarvoor participatie verplicht gesteld wordt aan een aanvrager om omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet worden verstaan:

 • 1.

  een activiteit die niet past binnen de doelen van het omgevingsplan;

 • 2.

  een activiteit die niet past binnen de Omgevingsvisie;

 • 3.

  een activiteit die niet past binnen de doelen van een programma (als bedoeld in artikel 3.4 van de Omgevingswet);

 • 4.

  het bouwen van meer dan één woning;

 • 5.

  het bouwen van een hoofdgebouw, niet zijnde een woning, en voor zover gelegen binnen de bebouwde kom met een oppervlakte van meer dan 500 m², en voor zover gelegen buiten de bebouwde kom met een oppervlakte van meer dan 100 m²;

 • 6.

  een bijbehorend bouwwerk 1 of uitbreiding daarvan gelegen buiten de bebouwde kom en:

  • a.

   hoger is dan 5 m, of

  • b.

   de oppervlakte meer is dan 150 m²;

 • 7.

  een gebouw ten behoeve van infrastructurele of openbare voorziening in openbaar gebied en:

  • a.

   hoger is dan 10 m, of

  • b.

   de oppervlakte meer is dan 100 m²;

 • 8.

  een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk en:

  • a.

   hoger is dan 10 m, of

  • b.

   de oppervlakte meer is dan 100 m²;

 • 9.

  een antenne-installatie indien niet passend binnen het antennebeleid van de gemeente Diemen;

 • 10.

  het gebruiken van gronden en/of bouwwerken, voor een periode van meer dan 10 jaar, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom met uitzondering van:

  • a.

   gebruik van gronden en/of bouwwerken tot een oppervlakte van 200 m²;

  • b.

   het gebruik van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

  • c.

   logiesfuncties voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen

 • 11.

  Voorzieningen voor de grootschalige opwek van duurzame energie, zoals bijvoorbeeld windturbines en zonnevelden.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 januari 2022,

De voorzitter,

De griffier,

Toelichting op de lijst:

Deze lijst is qua gevallen bijna identiek aan de lijst met gevallen waarvoor advies en instemming van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Alleen punt 4 wijkt af. Hierin is geregeld dat bij de bouw van meer dan één woning participatie verplicht is.

De lijst met activiteiten die opgesteld is voor deze advies- en instemmingsbevoegdheid van de raad geeft namelijk een lijst van activiteiten die een significant effect hebben op de fysieke leefomgeving. Voor het verplicht stellen van het doorlopen van een participatietraject vinden wij ditzelfde criterium van toepassing; een participatietraject is met name van belang bij activiteiten met een significant effect op de fysieke leefomgeving. De raad vindt dat ook bij de bouw van een kleiner aantal woningen dan tien participatie van belang is om alle rechten, wensen en belangen op een goede manier inzichtelijk te krijgen. Daarom is besloten dat bij de bouw van meer dan één woning participatie verplicht is.

Voor oppervlaktes en hoogtes van bouwwerken wordt aangesloten bij de “wijze van meten” in het omgevingsplan.

Voor een nadere uitleg per categorie wordt verwezen naar de “toelichting op de lijst per categorie” bij de lijst met gevallen waarvoor advies en instemming van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.


Noot
1

Bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.