Beleidsregel brandmeldinstallaties

Geldend van 19-10-2006 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel brandmeldinstallaties

Op 17 november 2005 is de gewijzigde bouwverordening in werking getreden (bijgewerkt tot en met de 10e serie van wijzigingen). Hierin zijn onder andere de eisen met betrekking tot brandmeldinstallaties gewijzigd.

Ontheffing aanwezigheid brandmeldinstallatie bij bestaande gebouwen

Als gevolg van deze wijziging van de bouwverordening staat naar het inzicht van de brandweer de verplichting tot het aanbrengen van een brandmeldinstallatie conform art. 2.6.2 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel bij bestaande gebouwen in een aantal gevallen niet meer in redelijke verhouding tot het aanwezige risico. Zo kunnen deze regels ertoe leiden dat in bestaande gebouwen kostbare aanbrengingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, terwijl het risico minimaal is.

Lid 3 van art. 2.6.1 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel geeft het college de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van art. 2.6.1 lid 1 en 2 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel (eis brandmeldinstallatie), indien de aard of de geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe aanleiding geeft.

Het college heeft derhalve besloten voor bestaande bouwwerken die voldoen aan de voorwaarden in de artikelen 1 en 2 van deze beleidsregel, op basis van art. 2.6..1 lid 3 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel ontheffing te verlenen van de verplichting tot het aanwezig hebben van een brandmeldinstallatie. Ingeval van nieuwbouw blijven de regels uit de bouwverordening onvoorwaardelijk van toepassing.

Vrijstelling certificeringsplicht

Daarnaast dienen op basis van de bouwverordening geëiste installaties gecertificeerd te worden conform art. 2.6.4 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel. Bij kleine installaties wordt door de brandweer de meerwaarde van certificeringshandelingen te gering geacht. Om deze reden is op advies van de brandweer besloten brandmeldinstallaties die voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 3 van de beleidsregel, vrij te stellen van de verplichting tot certificering, mits een opleveringsrapport wordt overgelegd.

Artikel 1 tot en met 3 van deze beleidsregel

De 3 artikelen luiden:

  • 1.

    Gebruiksfuncties waarvan de hoogste en/of laagste verblijfsvloer binnen de in tabel 1 gestelde grenswaarde valt, gemeten ten opzichte van het meetniveau, zijn vrijgesteld van art. 2.6.2 lid 1d Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel, op basis van art. 2.6.1 lid 3 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel.

Tabel 1.

Gebruiksfunctie

Grenswaarden

 

Hoogste verblijfsvloer (m)

Laagste verblijfsvloer (m)

Bijeenkomstfunctie

 
 

Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport

< 5

< - 5

Industriefunctie

 
 

Industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie

< 5

< - 5

Kantoorfunctie

< 5

< - 5

Logiesfunctie

 
 

Logiesgebouw

< 5

< - 5

Onderwijsfunctie

< 5

< - 5

Sportfunctie

< 5

< - 5

Winkelfunctie

< 5

< - 5

Overige gebruiksfunctie

 
 

Overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen

< 5

< - 5

Overige gebruiksfuncties voor het personenvervoer

< 5

< - 5

  • 2.

    Gebruiksfuncties bestaande uit niet meer dan 1 verblijfsruimte, die zich niet uitstrekt over meer dan 1 bouwlaag en waarvan het gebruiksoppervlak niet groter is dan de in tabel 2 gestelde grenswaarde, zijn vrijgesteld van art. 2.6.2 lid 1b Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel, op basis van art. 2.6.1 lid 3 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel.

Tabel 2.

Gebruiksfunctie

Grenswaarden

 

gebruiksoppervlakte (m²)

Bijeenkomstfunctie

 

Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport

2.000

Industriefunctie

 

Industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie

3.000

Kantoorfunctie

1.000

Sportfunctie

3.000

  • 3.

    Brandmeldinstallaties die op basis van art. 2.6.2 lid 1b en lid 2 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel zijn geëist, zijn vrijgesteld van de certificeringplicht zoals gesteld in art. 2.6.4 lid 2 Bouwverordening 1992 Gemeente Beesel, op voorwaarde dat het opleveringsrapport ter kennisname aan de afdeling Proactie/Preventie van Brandweer Venlo wordt overlegd.

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in ’t Gazetje van 18 oktober 2006 en treden inwerking met ingang van de dag na publicatie in ‘t Gazetje, dus op donderdag 19 oktober 2006. Met ingang van deze datum ligt het besluit tevens ter inzage bij de afdeling Grondgebied.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Proactie/Preventie van Brandweer Venlo, bereikbaar onder telefoonnummer 077 – 359 72 34.

Ondertekening

Reuver, 28 augustus 2006

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. R.R.M. Halffman,

secretaris

drs. L.M. Oord,

burgemeester