Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022

Geldend van 19-02-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Asten en de heffingsambtenaar van de gemeente Asten, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

Overwegende dat:

 • -

  de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Peelgemeenten op 9 december 2016 een gemeenschappelijke regeling hebben getroffen waarbij het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten in het leven is geroepen;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten namens de vijf Peelgemeenten taken uitvoert op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schulddienstverlening (BMS) en aanverwante wet- en regelgeving zoals de regeling gehandicaptenparkeerkaarten en de verordening sociaal medische indicatie kinderopvang;

 • -

  de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten op 19 november 2020 is gewijzigd;

 • -

  in artikel 4 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020 is bepaald dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd op basis van een mandaat, volmacht of machtiging van de vijf Peelgemeenten;

 • -

  de mandaatbesluiten van de vijf Peelgemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten geactualiseerd en geconsolideerd moeten worden;

 • -

  in dit mandaatbesluit de mandatering van een aantal bevoegdheden aan het Dagelijks bestuur, respectievelijk de voorzitter, respectievelijk de Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is vastgelegd. Hoofdstuk 1 bevat enkele algemene aspecten en voorwaarden die horen bij deze gemandateerde bevoegdheden, alsmede de wijze van afdoen en ondertekenen. In de hoofdstukken 2 tot en met 4 worden de gemandateerde bevoegdheden beschreven.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen het mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022.

 • II.

  In te trekken de navolgende mandaatbesluiten:

  • het mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening d.d. 13 december 2016;

  • het mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften GR Peelgemeenten d.d. 8 augustus 2017.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN MANDAATBESLUIT

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d.

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan ondertekenen van een door dat bestuursorgaan genomen besluit;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de bevoegdheid laat uitoefenen door een ander;

 • f.

  gemandateerde: degene die in opdracht van het bestuursorgaan de bevoegdheid uitoefent;

 • g.

  ondermandaat: de gemandateerde verleent mandaat aan een ander;

 • h.

  feitelijke handeling: een handeling die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft.

Artikel 1.2 Reikwijdte

Waar in deze regeling staat vermeld ‘(onder)mandaat’ en ‘gemandateerde’ wordt ook bedoeld ‘(onder)volmacht’ en ‘gevolmachtigde’ respectievelijk ‘(onder)machtiging’ en ‘gemachtigde’, tenzij de wet of de aard van de desbetreffende bevoegdheid zich hiertegen verzet.

Artikel 1.3 Ondermandaat

 • 1. Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten kunnen, ieder voor zover bevoegd, een gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan de Algemeen directeur alsmede overige medewerkers werkzaam voor het openbaar lichaam Peelgemeenten, met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2.1 lid 4 tot en met lid 9, 3.1 tot en met 3.4, 3.6, 3.7 en 4.1 lid 1 en lid 4 van dit voorliggende besluit.

 • 2. Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten kunnen, ieder voor zover bevoegd, een gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan externen, met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2.1 lid 6 en 7, lid 10 tot en met lid 12, 3.1 tot en met 3.7 en 4.1 lid 1 van dit voorliggende besluit.

 • 3. Aan de (onder) mandatering wordt de instructie verbonden om de bevoegdheden uit te oefenen met inachtneming van door de gemeente Asten vastgesteld beleid (met uitzondering van het inkoopbeleid), algemeen verbindende voorschriften en door of namens de gemeente Asten afgesloten inkoopcontracten op grond van de Wmo, Jeugdwet en BMS.

 • 4. Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten kunnen nadere instructies, voorwaarden, voorschriften en beperkingen verbinden aan het verlenen van ondermandaat.

Artikel 1.4 Omvang mandaat

 • 1. Een verleend mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid horen in de ruimste zin des woords, zoals:

  • a.

   het behandelen en in ontvangst nemen van een aanvraag;

  • b.

   het uitnodigen om een incomplete aanvraag aan te vullen;

  • c.

   het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • d.

   het uitreiken of toesturen van ontvangstbewijzen;

  • e.

   het voeren van overige correspondentie;

  • f.

   het besluiten tot het opschorten en verdagen van een beslistermijn;

  • g.

   het inwinnen van adviezen en inlichtingen;

  • h.

   het verbinden van voorschriften en voorwaarden en het opleggen van beperkingen;

  • i.

   het bekendmaken van besluiten, daar waar de verplichting daartoe wettelijk is voorgeschreven;

  • j.

   het nemen van alle andere besluiten die genomen moeten worden en het verrichten van alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de verleende bevoegdheid.

 • 2. Waar volmacht is verleend tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van de uitvoering van de rechtshandeling, waartoe ook kan worden gerekend in gebreke stellen, ontbinden, vorderen van nakoming of schadevergoeding, opzeggen en alle andere besluiten en rechtshandelingen die hiermee verband kunnen houden.

Artikel 1.5 Ondertekening

In de ondertekening wordt opgenomen namens welk bestuursorgaan bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 1.6 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022.

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEVOEGDHEDEN

Onderstaande mandaten hebben betrekking op aan het openbaar lichaam Peelgemeenten gemandateerde taken voortvloeiend uit de Gemeenschappelijke regeling.

Artikel 2.1 Algemene bevoegdheden

 • 1. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om een gemeenschappelijke regeling te treffen, waarvan uitgezonderd het instellen van een openbaar lichaam, ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van het openbaar lichaam.

 • 2. Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en verenigingen.

 • 3. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te besluiten om met één of meer al dan niet deelnemende gemeenten of samenwerkingsverbanden (samenwerkings)overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot taken waarmee het openbaar lichaam is belast.

 • 4. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te besluiten om verwerkersovereenkomsten aan te gaan met betrekking tot taken waarmee het openbaar lichaam is belast.

 • 5. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de overeenkomsten te ondertekenen die genoemd worden c.q. voortvloeien uit de in dit artikel genoemde bevoegdheden onder lid 1 tot en met lid 4.

 • 6. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om inbreuken in verband met persoonsgegevens (datalekken) te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede betrokkenen hierover te informeren. Hieraan wordt de instructie verbonden dat het college van de gemeente Asten eerst een besluit dient te nemen over het al dan niet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en het informeren van betrokkenen.

 • 7. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om het archief te beheren van de documenten die in het kader van de gemandateerde taken zijn ontvangen of opgemaakt.

 • 8. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om wijzigingen door te voeren in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten conform het bepaalde in hoofdstuk 9 van voornoemd Handboek.

 • 9. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om een verklaring op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 op te stellen en te ondertekenen.

 • 10. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te besluiten tot het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties.

 • 11. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend tot het verlenen, bevoorschotten, (lager) vaststellen, weigeren, intrekken, wijzigen, beëindigen, terugvorderen en invorderen van subsidies, waaronder het opleggen van verplichtingen alsmede het sluiten van subsidieovereenkomsten.

 • 12. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de aanvragen genoemd in lid 10, alsmede subsidieovereenkomsten genoemd in lid 11 van dit artikel te ondertekenen.

HOOFDSTUK 3: BEVOEGDHEDEN PRIMAIRE UITVOERING SOCIAAL DOMEIN

Artikel 3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • 1. Ter uitvoering van de taken in het kader van de Wmo worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

  • a.

   Het begeleiden, adviseren en verwijzen van inwoners naar algemene voorzieningen;

  • b.

   Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terug- en invorderen van maatwerkvoorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) waaronder mede begrepen de financiële tegemoetkomingen voor (meer)kosten;

  • c.

   Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   Het verwerken van persoonsgegevens;

  • e.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Wmo aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • f.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding Wmo, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten;

  • g.

   Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 van de Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Wmo.

 • 2. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de overeenkomsten genoemd in het eerste lid onder sub f van dit artikel te ondertekenen.

Artikel 3.2 Gehandicaptenparkeerkaarten

Ter uitvoering van de taken in het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

 • a.

  Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken en beëindigen van (de aanspraak op) gehandicaptenparkeerkaarten;

 • b.

  Het heffen van leges conform de legesverordening van de gemeente Asten;

 • c.

  Het verwerken van persoonsgegevens;

 • d.

  Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten.

Artikel 3.3. Jeugdwet

Ter uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

 • a.

  Het begeleiden, adviseren en verwijzen van (ouders/verzorgers van) jeugdige inwoners naar algemene voorzieningen;

 • b.

  Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terug- en invorderen van voorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb);

 • c.

  Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

 • d.

  Het indienen van verzoekschriften bij de kinderrechter inzake machtigingen, spoed- of crisismachtigingen en voorwaardelijke machtigingen voor uithuisplaatsing en/of plaatsing van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp, zoals bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet;

 • e.

  Het nemen van verleningsbesluiten gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 6.1. 2 lid 5 of artikel 6.1.4 lid 3 van de Jeugdwet;

 • f.

  Het treffen van passende tijdelijke maatregelen of het vragen van machtigingen voor gesloten jeugdhulp in spoedeisende gevallen;

 • g.

  Het indienen van verzoeken bij de raad voor de kinderbescherming tot het instellen van een onderzoek in verband met het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Jeugdwet;

 • h.

  Het nemen van verleningsbesluiten uithuisplaatsing als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 1:265b lid 2 van het Burgerlijk wetboek;

 • i.

  Het namens de burgemeester indienen van verzoeken bij de raad voor de kinderbescherming om het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling;

 • j.

  Het verwerken van persoonsgegevens inclusief het vragen van toestemming aan jeugdigen en/of zijn/haar ouders/verzorgers tot het opvragen en/of inzien van gegevens die onder de werkingssfeer van de Algemene verordening gegevensbescherming vallen;

 • k.

  Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Jeugdwet aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

 • l.

  Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding Jeugdwet, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten;

 • m.

  Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Jeugdwet.

 • 1. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de overeenkomsten genoemd in het eerste lid onder sub l. van dit artikel te ondertekenen.

Artikel 3.4 Sociaal medische indicatie kinderopvang

Ter uitvoering van de taken in het kader van de Verordening SMI Kinderopvang worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

 • a.

  Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van tegemoetkomingen kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie;

 • b.

  Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

 • c.

  Het verwerken van persoonsgegevens;

 • d.

  Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Verordening SMI Kinderopvang.

Artikel 3.5 Bijzondere bijstand

 • 1. Ter uitvoering van de taken in het kader van de bijzondere bijstand worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

  • a.

   Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van bijzondere bijstand, alsmede van de navolgende inkomensondersteunende voorzieningen: de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag en de collectieve aanvullende verzekering;

  • b.

   Het verhalen van kosten van bijzondere bijstand en/of van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen;

  • c.

   Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

  • d.

   Het verlagen van bijzondere bijstand en/of van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen bij verwijtbaar gedrag;

  • e.

   Het opleggen van bestuurlijke boetes;

  • f.

   Het verwerken van persoonsgegevens;

  • g.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van bijzondere bijstand en van de ander onder sub a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • h.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de bijzondere bijstand, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten;

  • i.

   Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot bijzondere bijstand en de ander onder a. genoemde inkomensondersteunende voorzieningen.

 • 2. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de overeenkomsten genoemd in het eerste lid onder sub h. van dit artikel te ondertekenen.

Artikel 3.6 Minimavoorzieningen

Ter uitvoering van de taken in het kader van Minimavoorzieningen worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

 • a.

  Het verstrekken dan wel weigeren, herzien en intrekken van inkomensverklaringen;

 • b.

  Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van minimavoorzieningen;

 • c.

  Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen;

 • d.

  Het verwerken van persoonsgegevens;

 • e.

  Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de minimavoorzieningen.

Artikel 3.7 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1. Ter uitvoering van de taken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden de navolgende bevoegdheden verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten:

  • a.

   Het toekennen, herzien of weigeren van schuldhulpverlening;

  • b.

   Het uitvoeren van schuldhulpverlening;

  • c.

   Het beëindigen van schuldhulpverlening;

  • d.

   Het afgeven en weigeren van verklaringen als bedoeld in artikel 285 lid 1 onder f van de Faillissementswet;

  • e.

   Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften toelating WSNP bij de rechtbank;

  • f.

   Het uitvoeren van de bevoegdheden met betrekking tot het breed moratorium zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • g.

   Het begeleiden van verzoekers bij het indienen van verzoekschriften dwangakkoord bij de rechtbank;

  • h.

   Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften tot voorlopige voorzieningen bij de rechtbank;

  • i.

   Het besluiten tot het borg staan voor de terugbetaling van verstrekte kredieten in het kader van schuldhulpverlening;

  • j.

   Het verwerken van persoonsgegevens;

  • k.

   Het verstrekken van periodieke rapportages over de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan het Rijk en andere overheidsinstanties;

  • l.

   Het aanbesteden en sluiten van contracten in het kader van inkoop- en aanbesteding in het kader van de schuldhulpverlening, inclusief het relatie- en contractbeheer alsmede contractmanagement van de betreffende contracten;

  • m.

   Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 2. De voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om de overeenkomsten genoemd in het eerste lid onder sub l. van dit artikel te ondertekenen.

HOOFDSTUK 4: BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT BEZWAAR, (HOGER) BEROEP EN OVERIGE RECHTSGEDINGEN

Artikel 4.1 Bezwaar, (hoger) beroep en overige rechtsgedingen

 • 1. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om bestuurs- en civielrechtelijke procedures inhoudelijk te behandelen, alsmede het college en/of de burgemeester te vertegenwoordigen in voornoemde procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige procedures, alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde rechtsgedingen met betrekking tot de aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in dit voorliggende besluit gemandateerde bevoegdheden.

 • 2. De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot de aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in de artikelen 3.1 tot en met 3.4, 3.6 en 3.7 van dit voorliggende besluit gemandateerde bevoegdheden.

 • 3. De Algemeen directeur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te beslissen inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep (artikel 7:1a Awb) met betrekking tot rechtsgedingen ten aanzien van de aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in de artikelen 3.1 tot en met 3.4, 3.6 en 3.7 van dit voorliggende besluit gemandateerde bevoegdheden.

 • 4. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te beslissen om (incidenteel) hoger beroep in te stellen met betrekking tot de aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in dit voorliggende besluit gemandateerde bevoegdheden.

 • 5. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om te beslissen om een civiele procedure te starten met betrekking tot de aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten in dit voorliggende besluit gemandateerde bevoegdheden.

Ondertekening

Aldus besloten d.d. 2 februari 2022

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-Van Katwijk

burgemeester

Aldus besloten d.d. 3 februari 2022

Heffingsambtenaar van Asten,

J.C.A. Peerlings

Burgemeester van Asten,

A.A.H.C.M. van Extel-Van Katwijk