Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Geldend van 28-01-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

de raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2022 nr. RB2021134;

gelet op artikel 37 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een overheidsorgaan;

besluit:

 • 1.

  De Functionaris Gegevensbescherming -inclusief inhuurkrachten op deze functie- die door het college en de burgemeester van Dijk en Waard is aangewezen eveneens aan te wijzen voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, en;

 • 2.

  deze als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt, conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3.

  Voor zover de aanwijzing niet van rechtswege vervalt, het eerder vastgestelde aanwijzingsbesluit in te trekken per 1 januari 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 januari 2022

de griffier,

de voorzitter,