Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Intitulé

Vervangingsregeling Wetterskip Fryslân 2023

Plaatsvervanging van de secretaris-directeur in zijn hoedanigheid als directeur van de ambtelijke dienst. Vervangingsregeling 2023.

 • 1.

  Van plaatsvervanging is sprake wanneer de secretaris-directeur wegens vakantie of ziekte of een andere vorm van verlof gedurende een langere periode afwezig is en er met hem gedurende deze periode geen dagelijks contact kan zijn.

 • 2.

  Als plaatsvervangers kunnen optreden:

 • a.

  de adjunct-directeur

 • b.

  de opgavemanager Strategie en omgeving, 2e plaatsvervanger

 • c.

  de opgavemanager, Deelsystemen, 3e plaatsvervanger.

 • 3.

  De plaatsvervanging betreft het nemen van besluiten waarvan de afhandeling tot aan de voorziene terugkeer van de secretaris- directeur geen uitstel duldt, alsmede het afhandelen van lopende zaken zoals het paraferen van nota’s en het ondertekenen van brieven.

 • 4.

  Plaatsvervangers nemen alleen besluiten die passen in een bestendige beleidslijn.

 • 5.

  Door plaatsvervangers wordt geen nieuw beleid ontwikkeld en/of uitgezet. In zaken van aanzienlijk belang raadpleegt de desbetreffende vervanger de dijkgraaf of diens vervanger.

 • 6.

  Na terugkeer van de secretaris-directeur leggen de plaatsvervangers verantwoording aan hem af over de wijze waarop inhoud is gegeven aan deze regeling.

Plaatsvervanging van opgavemanagers, vakgroep leiders, programmamanagers, procesmanagers en projectmanagers.

 • 8.

  De artikelen 9 tot en met 11 zijn van toepassing voor de vervanging van opgavemanagers en vakgroep leiders.

 • 9.

  Van vervanging is sprake wanneer een in artikel 8 genoemde manager tijdelijk afwezig is voor een periode die naar verwachting niet langer duurt dan zeven weken. Indien een afwezigheid al dan niet voorzien - langer duurt dan zeven weken, dan wordt over de vervanging door de secretaris-directeur een afzonderlijk besluit genomen.

 • 10.

  Een vervanger is bevoegd lopende zaken af te handelen met in achtneming van:

 • het besluit submandaat,

 • volmacht en machtiging secretaris-directeur;

 • de bestaande budgettaire kaders;

 • overige, binnen de uitoefening van de betreffende functie gemaakte afspraken.

 • 11.

  Voor vervanging wordt gebruik gemaakt van het beginsel van horizontale vervanging, wat inhoudt dat opgavemanagers en vakgroep leiders worden vervangen door managers van hetzelfde niveau. De vervanging van de opgavemanagers en vakgroep leiders dient te geschieden volgens het vervangingsschema opgenomen in bijlage A. Als de situatie zich voordoet dat er vanuit het vervangingsschema geen vervanger voorhanden is, dan voorziet de secretaris-directeur, of de adjunct-directeur in de vervanging. De Concerncontroller wordt vervangen door de vakgroep leider Control Financiën en Inkoop, gezamenlijk met een senior controller.

 • 12.

  Projectmanagers en programmamanagers worden in hun hoedanigheid als budgethouder (Financieel Volmachtbesluit artikel 3 de leden d en e vervangen door de opgavemanager of vakgroep leider onder wiens verantwoordelijkheid hij/zij functioneert (verticale vervanging) dan wel in geval van afwezigheid van diegene door diens vervanger overeenkomstig deze regeling.

 • 13.

  Eerder vastgestelde regelingen voor de vervanging van de secretaris-directeur in zijn hoedanigheid als directeur van de ambtelijke dienst en de in artikel 8 en 12 genoemde functionarissen komen hiermee te vervallen. Het vervangingsschema wordt jaarlijks of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht, getoetst en zo nodig geactualiseerd.

Leeuwarden, 4 juli 2023

Namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

O. Bijlsma,

Secretaris-directeur

Ondertekening

Bijlage A

Manager

eerste vervanger

tweede vervanger

Adjunct directeur

Secretaris directeur

Opgavemanager Strategie & Omgeving

Opgavemanager Assetmanagement

Opgavemanager Watersysteem

Opgavemanager Bedrijfsvoering

Opgavemanager Bedrijfsvoering

Opgavemanager Waterketen

Opgavemanager Assetmanagement

Opgavemanager Watersysteem

Opgavemanager Strategie & Omgeving

Opgavemanager Keringen

Opgavemanager Keringen

Opgavemanager Assetmanagement

Opgavemanager Strategie & Omgeving

Opgavemanager Strategie & Omgeving

Opgavemanager Bedrijfsvoering

Opgavemanager Waterketen

Opgavemanager Waterketen

Opgavemanager Keringen

Opgavemanager Watersysteem

Manager

eerste vervanger

tweede vervanger

Vakgroep leider Assetbeheer

Vakgroep leider Exotenbestrijding

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Noord

Vakgroep leider IWB Exotenbestrijding

Vakgroep leider Assetbeheer

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidwest

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Noord

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidwest

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidoost

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidoost

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Noord

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidwest

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidwest

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidoost

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Noord

Vakgroep leider Control Financiën en Inkoop

Vakgroep leider IM Demand

Vakgroep leider Flexpool

Vakgroep leider IM Demand

Vakgroep leider IM ICT

Vakgroep leider IM Geo Informatie

Vakgroep leider IM Geo Informatie

Vakgroep leider IM Demand

Vakgroep leider IM ICT

Vakgroep leider IM ICT

Vakgroep leider IM Demand

Vakgroep leider IM Geo Informatie

Vakgroep leider Mens, Organisatie en Veiligheid

Vakgroep leider Control Financiën en Inkoop

Vakgroep leider Juridische Zaken en Eigendomsbeheer

Vakgroep leider Onderhoud C/B

Vakgroep leider GWW

Vakgroep leider WTB

Vakgroep Onderhoud GWW

Vakgroep leider C/B

Vakgroep leider PA/E

Vakgroep Onderhoud WTB

Vakgroep leider E/PA

Vakgroep leider C/B

Vakgroep Onderhoud PA/E

Vakgroep leider WTB

Vakgroep leider GWW

Vakgroep leider Flexpool

Vakgroep leider IM Geo Informatie

Vakgroep leider Hydrologie, Ecologie en Monitoring

Vakgroep leider Hydrologie, Ecologie en Monitoring

Vakgroep leider Laboratorium

Vakgroep leider Flexpool

Vakgroep leider Waterzuiveren Noord

Vakgroep leider Waterzuiveren Zuid

Vakgroep leider Hydrologie, Ecologie en Monitoring

Vakgroep leider Waterzuiveren Zuid

Vakgroep leider Waterzuiveren Noord

Vakgroep leider Flexpool

Vakgroep leider Handhaving

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidwest

Vakgroep leider IWB Rayonbeheer Zuidoost

Vakgroep leider Juridische Zaken en Eigendomsbeheer

Vakgroep leider Strategisch Programmamanagement en Beleid

Vakgroep leider Handhaving

Vakgroep leider Laboratorium

Regisseur onderzoek, innovatie en advies

Regisseur onderzoek, innovatie en advies

Vakgroep leider Vergunningverlening

Vakgroep leider Juridische Zaken en Eigendomsbeheer

Vakgroep leider IM Demand

Vakgroep leider Bestuursadvisering, Communicatie en Omgeving

Vakgroep leider Vakgroep leider Strategisch Programmamanagement

Vakgroep leider Dienstverlening

Vakgroep leider Dienstverlening

Vakgroep leider Bestuursadvisering, Communicatie en Omgeving

Vakgroep leider Strategisch Programmamanagement en Beleid

Vakgroep leider Strategisch Programmamanagement en beleid

Vakgroep leider Bestuursadvisering Communicatie en beleid

Vakgroep leider Dienstverlening

Vakgroep leider Vakgroep Plannen en Projecten Boezem

Vakgroep leider Plannen en Projecten Watersystemen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Primaire Keringen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Primaire Keringen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Waterketen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Watersystemen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Waterketen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Primaire Keringen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Boezem

Vakgroep leider Plannen en Projecten Watersystemen

Vakgroep leider Plannen en Projecten Boezem

Vakgroep leider Plannen en Projecten Waterketen