Regeling vervallen per 14-01-2022

Aangepaste beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek”

Geldend van 13-01-2022 t/m 13-01-2022

Intitulé

Aangepaste beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft op 21 december 2021 besloten om de aangepaste ontwerp beleidsregel “Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek” vast te stellen en besloten inspraak te verlenen op de aangepaste beleidsregel. 

Het doel van deze beleidsregel is het mogelijk maken van huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten op daarvoor geschikt geachte locaties. In de nu aangepaste ontwerp beleidsregel zijn nieuwe regels opgenomen rondom het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie waar zij ook werkzaam zijn. Daarnaast zijn een aantal technische wijzigingen opgenomen ten aanzien van brandveiligheid en communicatie.

Ter inzage

De periode van inspraak op de ontwerp beleidsregel is van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022. U vindt de aangepaste beleidsregel op de gemeentelijke website. De beleidsregel ligt ook ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om de stukken in te zien dan kunt u telefonisch een afspraak hiervoor maken met Dirk Schaap op het volgende telefoonnummer: 14 0252.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u per mail sturen naar Patricia Schalken, p.schalken@hltsamen.nl. Een brief richt u aan de Gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout.

De zienswijze moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • 1.

  Het zaaknummer Z-21-216206.

 • 2.

  Uw naam, adres en telefoonnummer. Wilt u een reactie per e-mail ontvangen? Geef dan ook uw mailadres op (als u mailt is dat niet nodig).

 • 3.

  De datum van uw schrijven (als u mailt is dat niet nodig).

 • 4.

  De inhoud van uw zienswijze onderbouwd met argumenten.

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw zienswijze.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen, dan kunt u contact opnemen met Dirk Schaap via het telefoonnummer 14 0252.

Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van de beleidsregel.