Beleidsregels noodsteun ondernemers gemeente Hellendoorn 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels noodsteun ondernemers gemeente Hellendoorn 2022

Nijverdal, 21 december 2021 Nr. 2021-014103

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

Overwegende,

dat

 • -

  de Rijksoverheid tijdens de coronacrisis verschillende steunmaatregelen voor ondernemers in het leven heeft geroepen, zoals NOW, TOZO en de TONK;

 • -

  sommige ondernemers door uiteenlopende oorzaken niet in aanmerking komen voor deze steunmaatregelen, waardoor bij die ondernemers acute financiële noodsituaties kunnen ontstaan;

Gelet op de artikelen 4:81 tot en met 4:84 Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t:

vast te stellen de Beleidsregels noodsteun ondernemers gemeente Hellendoorn 2022

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  acute noodsituatie: de situatie waarbij sprake is van ernstige financiële nood als direct gevolg van de coronacrisis, waarbij het voortbestaan van een onderneming in gevaar komt;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  coronacrisis: de crisis die is ontstaan door het coronavirus, ter bestrijding waarvan maatregelen door de Rijksoverheid zijn genomen en die voortduurt totdat de Rijksoverheid de specifieke maatregelen, die (financiële) gevolgen hebben voor ondernemers, opheft;

 • -

  gemeente: de gemeente Hellendoorn;

 • -

  noodfonds: het fonds waaruit noodsteun wordt verstrekt;

 • -

  noodsteun: het bieden van een lokale maatwerkoplossing om acute financiële nood bij een onderneming als gevolg van de coronacrisis gedeeltelijk op te lossen door middel van een subsidie;

 • -

  onderneming: een rechtspersoon die of een onderdeel daarvan, dat is gevestigd in de gemeente en zich richt op het op commerciële basis fabriceren, samenstellen, verwerken, verkopen e.d. of verhandelen van producten of het aanbieden van diensten dan wel de natuurlijke persoon, wiens beroep het is voornoemde activiteiten op commerciële basis te verrichten;

 • -

  vertegenwoordiger(s): de natuurlijke persoon c.q. personen die bevoegd is/zijn om de onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Artikel 2 Het doel van de noodsteun

De noodsteun heeft tot doel een financieel vangnet te bieden tijdens de coronacrisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, en de onderneming geen beroep kan doen op andere voorzieningen.

Artikel 3 De doelgroep

 • 1.

  Voor noodsteun komt in aanmerking een onderneming die in een acute noodsituatie is gekomen.

 • 2.

  Ondernemingen die onderdeel zijn van een holding komen niet in aanmerking voor steun uit het noodfonds.

Artikel 4 De vorm van noodsteun

 • 1.

  De noodsteun heeft een incidenteel karakter.

 • 2.

  De hoogte van de noodsteun wordt afgestemd op de omstandigheden van de acute noodsituatie en gebaseerd op het schriftelijke verzoek en het gesprek met de ondernemer.

 • 3.

  De noodsteun kan bestaan uit:

  • a.

   een tegemoetkoming in de vaste lasten van een bedrijfspand en;

  • b.

   een tegemoetkoming in overige kosten voortvloeiende uit de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

 • 4.

  Een tegemoetkoming in de vaste lasten van een bedrijfspand kan worden toegekend voor een periode van maximaal 3 maanden en wordt gebaseerd op:

  • a.

   de kosten van huur of hypotheekrente en –aflossing van het bedrijfspand waarin de onderneming gevestigd is;

  • b.

   de kosten van gas, water en elektriciteit van het bedrijfspand.

 • 5.

  De tegemoetkoming bedraagt maximaal 75% van de kosten bedoeld in het vorige lid.

 • 6.

  De tegemoetkoming voor overige kosten wordt individueel bepaald op basis van de onderbouwde aanvraag en het gesprek met de ondernemer..

 • 7.

  Bij de hoogte van de noodsteun wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming. De onderneming dient aan te tonen welke (eigen) inspanning zij - in redelijkheid - heeft verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen c.q. te verminderen.

 • 8.

  De tegemoetkoming in het kader van dit fonds bedraagt maximaal € 7.500 per aanvrager.

Artikel 5 Beschikbare middelen

Het noodfonds bedraagt maximaal € 61.000.

Artikel 6 Aanvragen

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari tot en met 15 februari 2022 en worden in volgorde van binnenkomst beoordeeld. Aanvragen die op dezelfde dag worden ingediend, worden aangemerkt als gelijktijdig te zijn ingediend.

 • 2.

  Indien een aanvraag niet volledig is ingediend, geldt de dag waarop de aanvraag volledig is ingediend als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Een aanvraag die wordt ingediend nadat de financiële ruimte in het noodfonds volledig is uitgekeerd wordt alleen in behandeling genomen indien de gemeenteraad besluit het noodfonds aan te vullen.

Hoofdstuk 2 Toepassing noodfonds

Artikel 7 Het aanvragen van ondersteuning

 • 1.

  De vertegenwoordiger van de onderneming, die in aanmerking wenst te komen voor noodsteun, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het college door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Het verzoek bevat in ieder geval:

  • a.

   de naam en het adres van de onderneming, de contactgegevens van de vertegenwoordiger(s) en de dagtekening;

  • b.

   een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging namens de onderneming dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een schriftelijke onderbouwing van de acute noodsituatie waarin de onderneming verkeert en de gevraagde noodsteun met een onderbouwing;

  • d.

   een beschrijving waarom de onderneming niet in aanmerking komt voor dan wel geen gebruik maakt van voorliggende voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 2;

  • e.

   een beschrijving welke inspanning de onderneming -in redelijkheid- heeft verricht om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen c.q. te verminderen;

  • f.

   een onderbouwing waarom de onderneming niet in staat is om met eigen middelen, waaronder opgebouwde reserves, de financiële nood op te lossen;

  • g.

   de jaarrekening over 2021 dan wel - indien deze nog niet gereed is - over 2020 van de onderneming. Indien geen jaarrekening gepubliceerd hoeft te worden, de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2021 dan wel - indien deze niet aanwezig is - over 2020;

  • h.

   een verklaring dat de onderneming over een periode van 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangt (de-minimisverklaring);

  • i.

   het IBAN-bankrekeningnummer waarop de noodsteun gestort kan worden.

Artikel 8 Beslissing op verzoek noodsteun

 • 1.

  Het college beslist op het verzoek binnen uiterlijk vier weken nadat het verzoek is ingediend.

 • 2.

  Het besluit wordt genomen op basis van de op de datum van besluitvorming geldende wet- en regelgeving, met inbegrip van het dan geldende steunpakket van de Rijksoverheid.

 • 3.

  In het besluit wordt aangegeven het doel waarvoor de noodsteun wordt verleend, welke vorm de noodsteun heeft, de hoogte van het bedrag c.q. de (periodieke) bedragen en de voorwaarden waaronder de noodsteun wordt verleend.

Artikel 9 Het afwijzen van een verzoek om noodsteun

Een verzoek om noodsteun wordt afgewezen indien:

 • a.

  blijkt dat de acute noodsituatie veroorzaakt is door verwijtbaar gedrag van de onderneming;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 3;

 • c.

  gebruik kan worden gemaakt van een andere voorliggende voorziening;

 • d.

  het verzoek niet is ingediend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger(s);

 • e.

  het verzoek buiten de periode vermeld in artikel 6, eerste lid is ingediend.

Artikel 10 De uitbetaling/terugvordering van de noodsteun

 • 1.

  Indien het college een verzoek honoreert, vindt de uitbetaling plaats uiterlijk binnen twee weken na besluitvorming.

 • 2.

  De noodsteun wordt teruggevorderd als de onderneming niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in het besluit van het college.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Het college rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van deze beleidsregels in het kader van de reguliere Planning & Control cyclus.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van hun bekendmaking.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels noodsteun ondernemers gemeente Hellendoorn 2022’.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,