Regeling vervallen per 02-10-2022

Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022

Geldend van 30-12-2021 t/m 01-10-2022

Intitulé

Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022

Het college van burgemeester en wethouders (verder: college);

Overwegende de financiële gevolgen van COVID-19 voor non-profitorganisaties op het grondgebied van de gemeente Katwijk;

Overwegende de noodzaak van financiële ondersteuning van non-profitorganisaties in de jaren 2021/2022 om te voorkomen dat continuïteit- of liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten van non-profitorganisaties;

Overwegende het belang om lokale culturele organisaties te stimuleren te innoveren om een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente Katwijk

Gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (verder: de Verordening) en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector 2021/2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  algemene reserve: vrij besteedbare reserves, waarvoor geen verplichtingen gelden op grond van wet, statuten of subsidievoorwaarden om deze aan te houden (ook wel overige reserves genoemd);

 • b)

  continuïteitsreserve: een reserve die dient ter dekking van financiële risico’s en/of onvoorziene omstandigheden met als doel het waarborgen dat de onderneming of een instelling haar activiteiten in de toekomst zal (kunnen) blijven voortzetten.

 • c)

  coronamaatregelen: maatregelen van het kabinet gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

 • d)

  non-profit organisaties: Organisaties waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid, diensten in het belang van de gemeenschap of onderzoek.

 • e)

  lokale culturele voorzieningen: een rechtspersoon die zich geheel of grotendeels richt op culturele activiteiten binnen de gemeente Katwijk;

 • f)

  culturele activiteit: activiteit op het gebied van erfgoed, muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst of een combinatie van deze disciplines;

 • g)

  steun: compensatie van de huur of een eenmalige subsidie;

 • h)

  steunfonds: een aan een instelling gelieerd fonds dienend om financieel steun te verlenen onder van tevoren aangegeven voorwaarden;

 • i)

  verlies: het negatieve saldo van:

  • I.

   de gemiste inkomsten uit activiteiten en verhuur als gevolg van de coronamaatregelen;

  • II.

   de extra inkomsten als gevolg van de generieke en specifieke compensatieregelingen van het Rijk, als mede van door andere overheden getroffen (coulance)regelingen;

  • III.

   de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen;

  • IV.

   de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • V.

   eventuele extra bijdragen van derden of gelieerde partijen (b.v. steunfonds).

 • j)

  Liquiditeitssteun: financiële ondersteuning zodat een organisatie voldoende direct beschikbare geldmiddelen heeft om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1. Het college heeft op 21 december 2021 een subsidieplafond vastgesteld van € 350.000,-. Het op basis van deze regeling eenmalig toe te kennen maximale subsidiebedrag is € 25.000,- per aanvrager.

 • 2. Een wijziging van het subsidieplafond maken burgemeester en wethouders bekend in het Gemeenteblad.

 • 3. Aanvragen voor subsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

 • 4. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 5. Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 3 ASV

De Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 is onverkort van toepassing, tenzij bij deze regeling uitdrukkelijk daarvan wordt afgeweken.

Artikel 4 Omschrijving en beleidsdoel

 • 1. Het doel van deze subsidieregeling is het eenmalig subsidiëren van lokale sociaal maatschappelijke of culturele non-profit organisaties in de gemeente Katwijk, ter nivellering van de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis, om zo deze organisaties te stimuleren activiteiten van maatschappelijk belang gericht op cultuur, sport en welzijnswerk toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente Katwijk. De primaire beleidsdoelen waar hiermee invulling aan gegeven wordt, zijn als volgt;

  • a)

   het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke doelen van het college conform de maatschappelijke agenda 2020-2023, namelijk dat,

   • I.

    Inwoners leven in een veilige omgeving,

   • II.

    Inwoners die hulp nodig hebben ervaren een hoge kwaliteit van leven,

   • III.

    Kinderen en jongeren krijgen optimale kansen bij opgroeien en ontwikkelen,

   • IV.

    inwoners kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving,

   • V.

    inwoners een gezonde leefstijl hebben

 • 2. De secundaire doelen voor deze regeling zijn als volgt:

  • a)

   Het stimuleren van samenwerkingen in de culturele sector tussen culturele aanbieders en/of met lokale ondernemers;

  • b)

   Stimuleren van initiatieven met aandacht voor cultureel ondernemerschap, vrijwilligersbeleid en verduurzaming.

  • c)

   het stimuleren van innovatieve culturele evenementen en activiteiten die (naast culturele doelstellingen) die waar mogelijk een positief bijeffect hebben op de lokale economie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gezamenlijke (publieks-)evenementen ten behoeve van reuring, promotie en ledenwerving.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten en doelgroepen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen aan lokale sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen als gedeeltelijke compensatie van:

  • a)

   aantoonbaar (acute) financiële nood als gevolg van de coronamaatregelen zoals continuïteit- en liquiditeitsproblemen of;

  • b)

   het aanspreken van noodzakelijke (bestemmings-)reserves om aan betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen zoals:

   • I.

    (bestemmings-)reserves voor onderhoud aan vastgoed;

   • II.

    (bestemmings-)reserves voor de vervanging of onderhoud van inventaris.

  • c)

   het in stand houden van een minimumniveau van activiteiten in de periode tot en met 1 april 2023.

 • 2.1. Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen aan culturele voorzieningen als gedeeltelijke bijdrage aan:

  • a)

   kosten voor benodigde innovatie om cultureel aanbod nu en straks beschikbaar en toegankelijk te maken voor de inwoners van Katwijk, met het oog op de coronacrisis. De projectplannen dienen aan te sluiten bij de primaire én secundaire doelen die genoemd staan onder artikel 4.

 • 2.2 De regeling zoals omschreven onder artikel 2.1 is bedoeld voor lokale culturele voorzieningen die bijdragen aan de culturele infrastructuur in de gemeente Katwijk: Musea en erfgoedvoorzieningen, amateurkunsten en overige culturele voorzieningen. Daarbij wordt verstaan onder:

  • a)

   musea en erfgoedvoorzieningen: musea en erfgoedvoorzieningen met een publieksfunctie, gevestigd in de gemeente Katwijk;

  • b)

   amateurkunsten: in de gemeente Katwijk gevestigde verenigingen en stichtingen, gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd, waarvan de activiteiten (grotendeels) plaatsvinden in de gemeente Katwijk;

  • c)

   overige culturele voorzieningen: rechtspersonen die zich geheel of grotendeels richten op culturele activiteiten binnen de gemeente Katwijk, niet vallend onder a of b, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders aantoonbaar bijdragen aan het cultuurbeleid van de gemeente Katwijk.

Artikel 6. Voorwaarden en criteria

 • 1. De aanvrager dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Katwijk. De activiteiten moeten ook plaatsvinden binnen de gemeente Katwijk.

 • 2. Indien van toepassing, houdt het college bij het beoordelen van de aanvragen rekening met de eventuele aan de aanvrager reeds verleende steun uit het eerdere Rijkssteunpakket voor lokale cultuur (2020) en de subsidieregeling financiële steun non-profit organisaties 2020/2021.

 • 3. Per aanvrager kan eenmalig een beroep worden gedaan op deze subsidieregeling.

 • 4. Een instelling komt niet voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten van de instelling:

  • a)

   tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van een andere overheid behoren;

  • b)

   dienen ter opluistering van een specifiek levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomst;

  • c)

   het karakter hebben van een feest of receptie;

  • d)

   niet bijdragen aan of niet passen binnen de maatschappelijke agenda van de gemeente Katwijk.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a)

   naam, adres, contactpersoon en contactgegevens van de betreffende aanvrager

  • b)

   uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvrager;

  • c)

   bankgegevens waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;

  • d)

   hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • e)

   onderbouwing van de aanvraag

  • f)

   datum en ondertekening.

  • g)

   Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten als bijlage toegevoegd:

   • I.

    bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen (indien van toepassing);

   • II.

    bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor de aanvraag wordt gedaan;

   • III.

    (concept) jaarrekening 2020 en (indien beschikbaar) een jaarrekening 2021 beiden met balans;

   • IV.

    de begroting 2021/2022 met daarbij inzicht in:

    • a.

     welke inkomsten in welke periode en in welke mate zijn wegvallen als gevolg van de coronamaatregelen,

    • b.

     welke kosten de organisatie heeft weten te verminderen of uit te stellen,

    • c.

     aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden,

    • d.

     saldo-opgave van bankrekening (rekening courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 16-03-2020 en per datum aanvraag.

   • V.

    het college behoudt de mogelijkheid om in aanvulling op voornoemde gevraagde documenten nadere informatie aan te vragen ter beoordeling van de aanvraag.

 • 2. In aanvulling op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Katwijk en artikel 7 lid 2, worden bij de subsidieaanvraag zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 aanvullend de volgende gegevens aangeleverd:

  • a)

   Een projectplan van de beoogde innovatie. Dit projectplan moet in ieder geval bevallen:

   • I.

    een omschrijving van de beoogde innovatie;

   • II.

    een beschrijving van de medeaanvragers of overige betrokken partijen;

   • III.

    een omschrijving waarom deze innovatie bijdraagt aan de primaire en secundaire doelen van deze regeling zoals genoemd in artikel 3

   • IV.

    een omschrijving van de verwachte uitkomsten en/of effecten van deze innovatie;

   • V.

    een projectplanning;

   • VI.

    een onderbouwde begroting van de beoogde innovatie. Hiervan mag maximaal 50% van het totaal begrote innovatiebedrag worden aangevraagd. Indien de aanvrager niet in staat is om de andere 50% te bekostigen, dient hij dit te onderbouwen met diens jaarrekening (winst & verliesrekening 2020 en balans 2020 (zie punt g. uit artikel 7.1). Ook dient hij te onderbouwen wat hij al heeft geprobeerd om zelf alternatieve financiering te realiseren (sponsoring, fondsen, crowdfunding, etc.).

   • VII.

    welke inkomsten de organisatie vanuit andere subsidieregelingen of fondsen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen;

 • 4. Om bovenstaande gegevens op de juiste wijze aan te leveren is een invulformat aanwezig.

 • 5. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 1 oktober 2022 23:59 uur via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Aanvragen die na deze sluitingsdatum binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk kunnen burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen indien zij van oordeel zijn dat:

 • a.

  de instelling onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de Rijks- of provinciale maatregelen omtrent corona;

 • b.

  de instelling geen of onvoldoende beroep gedaan heeft op de middelen die zij kan ontvangen van een gelieerd steunfonds;

 • c.

  in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies;

 • d.

  het verlies is ontstaan door het aangaan van omvangrijke nieuwe verplichtingen ten aanzien van activiteiten na 13 maart 2020 die, gelet op de onzekere economische situatie, niet passend waren;

 • e.

  de hoogte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve en/of bestemmingsreserve per 31 december 2021 dusdanig hoog is dat de aanvrager het verlies redelijkerwijs zelf kan dragen;

 • f.

  er is geen sprake van een negatief saldo op de ingediende specificatie van inkomsten en uitgaven 2021/2022; of

 • g.

  de beoogde innovatie niet voldoende bijdraagt aan de door de gemeente gestelde beleidsdoelen.

Artikel 9. Besluit op de aanvraag

Het college beslist op de aanvraag binnen zes weken na binnenkomst.

Artikel 10. Verantwoording en afrekening

 • 1. De subsidie wordt verantwoord overeenkomstig de artikelen 10, 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Katwijk.

 • 2. In afwijking van de artikelen 12 en 13 van de Verordening dient de subsidieontvanger voor 1 oktober 2023 een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

 • 3. De aanvraag tot vaststelling bevat in ieder geval:

  • a)

   De jaarrekeningen 2020 en 2021 met indien aanwezig een accountantscontrole.

  • b)

   Een toelichting op de besteding van de verleende subsidie.

  • c)

   Een toelichting en indien mogelijk bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de verplichtingen genoemd in artikel 9 is voldaan.

 • 4. Het college kan nadere informatie vragen ter vaststelling van de subsidie.

 • 5. Indien de organisatie al een jaarlijkse of incidentele subsidie van de gemeente krijgt, wordt die separaat verantwoord overeenkomstig de Verordening en de verleningsbeschikking.

 • 6. Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking en gelden tot 2 oktober 2022

 • 2. Deze steunregeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 21 december 2021