Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en on-derdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet.

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moet worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het aanvragen van een vergunning voor het innemen van en niet-commerciële standplaats;

 • f.

  het aanvragen van een niet-commerciële ventvergunning of een collectevergunning van een vereniging / stichting, die opgenomen is in het CBF-register;

 • g.

  het aanvragen van een niet-commerciële ventvergunning of een collectevergunning van een vereniging / stichting, die niet is opgenomen in het CBF-register.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet, bedraagt het tarief de som van de bedragen, die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden dit rechtvaardigt, kan een bedrag voorlopig gevorderd worden.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen zeven dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen zeven dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in bij deze verordening behorende de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of in de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieven tabel betreft:

 • 2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

 • 3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

 • 4. onderdeel 1.4.2 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen)

 • 5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 6. hoofdstuk 14 (kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht en slotbepalingen

 • 1.

  De “Legesverordening 2021”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Beuningen, 21 december 2021,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022.

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuurstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Intrekking, weigering en buitenbehandeling stellen

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (gereserveerd)

Hoofdstuk 7 Overschrijving / wijziging / aanvulling omgevingsvergunning

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder omgevingsvergunning

Hoofdstuk 9 (Vervallen)

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van de oude wetgeving (gereserveerd)

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking (gereserveerd)

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Kinderopvang

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1Burgerlijke Stand

Omschrijving

Tarief

1.1.1 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.1.1 maandag tot en met vrijdag

€ 458,00

1.1.1.2 zaterdag en zondag

€ 546,00

1.1.1.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 546,00

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in spreekkamer 110 van het gemeentehuis op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur

€ 228,00

1.1.3 Anders dan bepaald onder 1.1.1 en 1.1.2. zijn aan de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op dinsdag om 8.45 uur en 9.00 uur aan de burgerzakenbalie, geen kosten verbonden.

€ 0,00

1.1.4 Indien het gemeentehuis wegens calamiteiten niet beschikbaar is, geschiedt de voltrekking van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap in het Cultureel Centrum “De Lèghe Polder”. De tarieven worden geheven overeenkomstig het bepaalde onder 1.1.1 en 1.1.2

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael te Ewijk / Protestantse Kerk, Paviljoen Buitenhuis en Hooghuys te Winssen, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.5.1 maandag tot en met vrijdag

€ 474,00

1.1.5.2 zaterdag en zondag

€ 495,00

1.1.5.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 495,00

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap op een andere locatie als bedoeld onder 1.1.1 of 1.1.5, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.6.1 maandag tot en met vrijdag

€ 536,00

1.1.6.2 zaterdag en zondag

€ 567,00

1.1.6.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 567,00

1.1.7 Alle kosten, voortvloeiende uit de keuze van de locatie, komen voor rekening van de aanvrager en dienen door deze rechtstreeks te worden voldaan aan de exploitant van de gekozen locatie.

1.1.8 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeds beëdigde ambtenaar van de burgerlijke stand, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.8.1 maandag tot en met vrijdag

€ 556,00

1.1.8.2 zaterdag en zondag

€ 644,00

1.1.8.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 644,00

1.1.9 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael / Protestantse Kerk, Paviljoen Buitenhuis en Hooghuys te Winssen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeds beëdigde ambtenaar van de burgerlijke stand, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.9.1 maandag tot en met vrijdag

€ 572,00

1.1.9.2 zaterdag en zondag

€ 592,00

1.1.9.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 592,00

1.1.10 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap op een andere locatie dan bedoeld onder 1.1.9, waarbij gebruik wordt gemaakt van een reeds beëdigde ambtenaar van de burgerlijke stand, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.10.1 maandag tot en met vrijdag

€ 598,00

1.1.10.2 zaterdag en zondag

€ 628,00

1.1.10.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 628,00

1.1.11 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in de raadszaal van het gemeentehuis, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en te beëdigen ambtenaar van de burgerlijke stand, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.11.1 maandag tot en met vrijdag

€ 644,00

1.1.11.2 zaterdag en zondag

€ 731,00

1.1.11.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten

€ 731,00

1.1.12 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging) in kasteel Doddendael / Protestantse Kerk, Paviljoen Buitenhuis en Hooghuys te Winssen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en te beëdigen ambtenaar van de burgerlijke stand, van 09.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.12.1 maandag tot en met vrijdag

€ 659,00

1.1.12.2 zaterdag en zondag

€ 680,00

1.1.12.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 680,00

1.1.13 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel voor de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap op een andere locatie, dan bedoeld onder 1.1.12, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nog te benoemen en beëdigen ambtenaar 6 van de burgerlijke stand, van 9.00 tot en met 21.00 uur, op:

1.1.13.1 maandag tot en met vrijdag

€ 680,00

1.1.13.2 zaterdag en zondag

€ 711,00

1.1.13.3 feestdagen, dat het gemeentehuis gesloten is

€ 711,00

1.1.14 Het tarief, opgenomen onder 1.1.1 tot en met 1.1.10 (met uitzondering van 1.1.3) wordt bij overschrijding van de standaardtijd van 45 minuten bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel bij de bevestiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap (trouwbevestiging), per 30 minuten of gedeelte daarvan, verhoogd met

€ 140,00

1.1.15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- / partnerschap boekje

€ 58,00

1.1.16 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 32,00

1.1.17 Het tarief bedraagt voor het annuleren of wijzigen van datum, tijdstip, trouwambtenaar, locatie of getuigen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 45,00

1.1.18 Het tarief voor omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk bedraagt aan de balie

€ 42,00

1.1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

€ 45,00

1.1.20 Verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49 a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 25,10

Hoofdstuk 2Reisdocumenten

Omschrijving

Tarief

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort met een geldigheid van 10 jaar (18 jaar en ouder)

€ 75,80

1.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort (onder de 18 jaar), een zakenpaspoort, een faciliteitenpaspoort, een vluchtelingenpaspoort of een vreemdelingenpaspoort met een geldigheid van 5 jaar.

€ 57,30

1.2.3 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, met een geldigheid van 10 jaar

€ 68,50

1.2.4 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar, met een geldigheid van 5 jaar

€ 36,95

1.2.5 De tarieven, genoemd in de subonderdelen 1.2.1. tot en met 1.2.4 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een toeslag van

€ 51,62

1.2.6 Het tarief voor vervanging van paspoort of Nederlands Identiteitskaart op basis van art. 23B Paspoortwet bedraagt

€ 31,00

Hoofdstuk 3Rijbewijzen

Omschrijving

Tarief

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij het aangetekend versturen van een buitenlands rijbewijs naar de RDW vermeerderd met

€ 9,05

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Omschrijving

Tarief

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de basisregistratie personen

€ 14,30

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon, die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

1.4.4 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 32,00

Hoofdstuk 5Vervallen

Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de AVG

Omschrijving

Tarief

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van de AVG gericht op het verstrekken van de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie en het treffen van maatregelen als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 is kosteloos. Tenzij verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter. Dan mag de verwerkingsverantwoordelijke de volgende tarieven in rekening brengen:

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,31

met een maximum per bericht van

€ 5,30

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s

€ 24,00

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,30

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 24,00

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste vergoeding gevraagd.

Hoofdstuk 7Bestuurstukken

Omschrijving

Tarief

17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot toezending van de raadsagenda, -voorstellen en voor de toezending van de agenda en de verslagen van een raadscommissie, per kalenderjaar

€ 237,00

Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie

Omschrijving

Tarief

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het raadplegen van de bij de gemeente berustende kadastrale stukken, indien daarbij bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 34,00

1.8.2 Voor het gebruiken van registers, (kaart)systemen of plans, die voor het verlenen van inzage aan de aanvrager moeten worden voorgelegd, wordt geen recht van inzage geheven

€ 0,00

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, per kaart of tekening, van het formaat A4, A3, A2, A1 of A0.

€ 103,50

1.8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van kaarten en tekeningen uit het geautomatiseerde kaartenbestand:

1.8.4.1 van het gebied buiten de bebouwde kom, per ha

€ 88,60

1.8.4.2 van het gebied binnen de bebouwde kom, per ha

€ 183,40

1.8.5 De in onderdeel 1.8.4.1 en 1.8.4.2 genoemde tarieven worden vermeerderd met:

1.8.5.1 voor de eerste plot (tekening) van het formaat A4, A3, A2, A1 of A0

€ 130,80

1.8.5.2 De in onderdeel 1.8.5.1 genoemde tarieven worden voor elke plot van hetzelfde kaartbeeld verhoogd met

25 %

1.8.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een plot, gecombineerd met GBKN en/of kadaster met luchtfoto’s:

1.8.6.1 voor de eerste plot (tekening) van het formaat A4, A3, A2, A1 of A0

€ 130,80

1.8.7 Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvragen om verstrekking van thematische kaarten en tekeningen, niet zijnde kaarten en tekeningen, als bedoeld in de onderdelen 1.8.4, 1.8.5 en 1.8.6, wordt vastgesteld op een bedrag, blijkend uit een begroting, die door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, is opgesteld en die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag, waarop de hiervoor bedoelde begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

Hoofdstuk 9Overige publiekszaken

Omschrijving

Tarief

1.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.9.1.1 het legaliseren van een handtekening

€ 14,30

1.9.1.2 een verklaring omtrent het gedrag

€ 42,60

1.9.1.3 een bewijs van Nederlanderschap

€ 14,30

1.9.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit (naturalisatie / optie):

1.9.2.1 verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; standaard

€ 928,00

1.9.2.2 verzoek tot naturalisatie / enkelvoudig; verlaagd

€ 690,00

1.9.2.3 verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; standaard

€ 1.185,00

1.9.2.4 verzoek tot naturalisatie / gemeenschappelijk; verlaagd

€ 948,00

1.9.2.5 verzoek medeverlening minderjarige

€ 137,00

1.9.2.6 bij het optieverzoek van de aanvrager:

1.9.2.6.1 voor een enkelvoudige optie

€ 197,00

1.9.2.6.2 voor een gemeenschappelijke optie

€ 336,00

1.9.2.6.3 voor een mede opterende minderjarige

€ 21,60

Hoofdstuk 10Gemeentearchief

Omschrijving

Tarief

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een ambtenaar, per kwartier, of deel daarvan

€ 25,40

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van:

1.10.2.1 een fotokopie of afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk (A4), per pagina

€ 0,38

1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 11,70

Hoofdstuk 11Huisvestingswet

Niet voor de gemeente Beuningen van toepassing

Hoofdstuk 12Leegstandswet

Omschrijving

Tarief

1.12.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van een woonruimte etc., bestemd voor afbraak of vernieuwbouw, bedraagt

€ 91,00

1.12.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte etc., bestemd voor verkoop, bedraagt

€ 91,00

1.12.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van woonruimte in een gebouw, dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden, bedraagt

€ 91,00

Hoofdstuk 13Winkeltijdenwet

Omschrijving

Tarief

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.13.1.1 voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 91,00

1.13.1.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.13.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 91,00

1.13.1.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.13.1.1 bedoelde ontheffing

€ 91,00

Hoofdstuk 14Kansspelen

Omschrijving

Tarief

1.14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 56,70

1.14.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor elke periode van 12 maanden voor:

1.14.2.1 één kansspelautomaat

€ 60,00

1.14.2.2 twee kansspelautomaten

€ 83,00

Hoofdstuk 15Telecommunicatie

Omschrijving

Tarief

1.15.1 Instemmingsbesluit op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Beuningen

1.15.1.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een instemmingsbesluit ingevolge artikel 5 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Beuningen

€ 670,00

1.15.1.2 Het bovenstaande tarief wordt verhoogd met: coördinatiekosten per strekkende meter te leggen kabels en leidingen:

€ 2,40

1.15.2 Melding huisaansluiting op grond van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Beuningen art. 5.3

1.15.2.1 Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een melding huisaansluiting ingevolge de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren gemeente Beuningen art. 5.3

€ 152,00

Hoofdstuk 16Verkeer en vervoer

Omschrijving

Tarief

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 132,00

1.16.2 Indien de aanvraag als bedoeld onder 1.16.1 wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van de geheven leges verleend van

50 %

1.16.3 Indien op basis van een verzoek voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt gecreëerd, worden de volgende leges in rekening gebracht:

1.16.3.1 de kosten van een paal, het gehandicaptenbord en het kentekenbord, inclusief de kosten van de plaatsing daarvan

€ 338,00

1.16.3.2 het verplaatsen een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats

€ 168,00

1.16.4 Een bewoners- en bedrijfsontheffing parkeerschijfzone hebben een geldigheidsduur van één jaar. De tijdelijke ontheffing parkeerschijfzone is geldig voor één week of één maand. De ontheffingen zijn niet te restitueren. Het tarief voor:

1.16.4.1 een bewonersontheffing voor het voor onbepaalde tijd parkeren zonder gebruikmaking van de parkeerschijf in aangewezen parkeervakken binnen de parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen

€ 50,80

1.16.4.2 een bedrijfsontheffing voor het voor onbepaalde tijd parkeren zonder gebruikmaking van de parkeerschijf in aangewezen parkeervakken binnen de parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen

€ 361,00

1.16.4.3 Een weekontheffing parkeerschijfzone voor het voor onbepaalde tijd parkeren van voertuigen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten zonder gebruikmaking van de parkeerschijf binnen de parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen, niet zijnde standplaats- of evenementdoeleinden

€ 12,40

1.16.4.4 Een maandontheffing parkeerschijfzone voor het voor onbepaalde tijd parkeren van voertuigen voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten zonder gebruikmaking van de parkeerschijf binnen de parkeerschijfzone in het centrum van Beuningen, niet zijnde standplaats- of evenementdoeleinden

€ 26,00

1.16.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 55,00

1.16.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar in verband met de openbare orde en veiligheid op grond van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen.

€ 93,00

Hoofdstuk 17Diversen

Omschrijving

Tarief

1.17.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,70

1.17.1.2 fotokopieën van stukken, afschriften, doorslagen, kaarten en tekeningen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per bladzijde op:

1.17.1.2.1 A4-formaat

€ 0,38

1.17.1.2.2 A3-formaat

€ 1,16

1.17.1.2.3 A2-formaat

€ 1,31

1.17.1.2.4 A1-formaat

€ 1,56

1.17.1.2.5 A0-formaat

€ 2,09

1.17.1.3 een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 14,30

1.17.1.4 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,30

1.17.1.5 gegevens opgenomen op een cd/dvd/usb, per cd/dvd/usb , of in een e-mail

€ 24,30

1.17.2 Voor het verzenden van alle in deze tarieventabel genoemde stukken, worden de leges vermeerderd met

€ 4,00

1.17.2.1 Idem als onder 1.17.2, maar “aangetekend”

€ 10,80

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen

Omschrijving

Tarief

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de bouwkosten worden berekend op basis van de recente bij deze tarieventabel behorende bijlage 1 en als zodanig gewaarmerkte tabel “normatieve bouwkosten”. In gevallen waarin deze normatieve bouwkostenlijst niet voorziet, worden de bouwkosten bepaald op basis van de aanneemsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.4 De NEN-normen waarnaar in deze verordening wordt verwezen, worden bekendgemaakt door terinzagelegging.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of door de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

Omschrijving

Tarief

2.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot vooroverleg/beoordeling van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een ambtelijke indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

25 %

2.2.2 In afwijking van het voorgaande, worden adviezen van derden alsmede de op grond van artikel 2.3.2.1 voor vastgestelde leges (welstand) in rekening gebracht.

100 %

Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning

Omschrijving

Tarief

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

Omschrijving

Tarief

2.3.1.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, bij een bedrag aan bouwkosten van:

2.3.1.1.1 minder dan € 1.000,00

€ 133,00

2.3.1.1.2 € 1.000,00 en meer, maar minder dan € 30.000,00

€ 406,00

2.3.1.1.3 € 30.000,00 en meer, maar minder dan € 50.000,00

€ 1.422,00

2.3.1.1.4 € 50.000,00 of meer van de bouwkosten:

2.3.1.1.5 voor het deel tot € 50 miljoen

2,72 %

2.3.1.1.6 voor het deel van € 50 miljoen tot € 75 miljoen

2,04 %

2.3.1.1.7 voor het deel vanaf € 75 miljoen

1,36 %

2.3.1.1.8 Vrijstelling i.v.m. regeling Groene leges

Als een vergunning voor bestaande particuliere woningen voor

a) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen aan gevels,

b) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen op daken c.q. gevels van monumenten,

c) het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp of

d) het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler,

als solitair project wordt uitgevoerd, en vergunninghouder daar om vraagt, bedraagt de vrijstelling het volgende percentage van de op grond van 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.2 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges: 100%

De legesvrijstelling geldt niet als de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere vergunningplichtige, niet duurzame bouwactiviteiten (= solitair project).

Onder een project verstaan wij: ‘een bouwplan dat óf ontwikkeling die als eenheid moet worden beschouwd, gelet op de bouwkundige of perceelsindeling, het opdrachtgeverschap, het eigendom, de functie(s), de bedoeling en het karakter van het bouwplan.’

Omschrijving

Tarief

2.3.1A Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

2.3.1A.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, bij een bedrag aan aanlegkosten van:

2.3.1A.1. minder dan € 1.000,00

€ 134,00

2.3.1A.1.2 € 1.000,00 en meer, maar minder dan € 30.000,00

€ 406,00

2.3.1A.1.3 € 30.000,00 en meer, maar minder dan € 50.000,00

€ 1.422,00

2.3.1A.1.4 € 50.000,00 tot € 50 miljoen

2,72 %

2.3.1A.1.5 vervallen

2.3.1A.1.6 € 50 miljoen tot € 75 miljoen

2,04 %

2.3.1A.1.7 € 75 miljoen

1,36 %

2.3.1B Vergunningsvrij project

Omschrijving

Tarief

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit, een aanlegactiviteit of strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, b of c van de Wabo, en vergunningsvrij blijkt te zijn bedraagt het tarief:

€ 134,00

2.3.2 Toetsing bepalingen ruimtelijke kwaliteit en reclamebeleid

Omschrijving

Tarief

2.3.2.1 Toetsing bepalingen Nota ruimtelijke kwaliteit Commissie ruimtelijke kwaliteit

het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor “Principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag” en de activiteiten bouwen en gebruik in ruime zin, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en c van de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de bepalingen ruimtelijke kwaliteit door de Commissie ruimtelijke kwaliteit met het tarief, dat verschuldigd is volgens de tabel “Gelders Genootschap, kosten advisering”, behorende bij deze tarieventabel en als zodanig gewaarmerkt (bijlage 3); deze kosten worden verhoogd met de ambtelijke kosten conform het tarief van artikel 2.3.2.3 en artikel 2.3.2.4, daar waar geen sprake is van een Wabo-vergunningaanvraag.

2.3.2.2 De onder 2.3.2.1 bedoelde toetsing is van overeenkomstige toepassing indien zich wijzigingen voordoen in het (bouw)plan en daarvoor een nieuwe toets door de Commissie ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is.

2.3.2.3 Toetsing bepalingen Nota ruimtelijke kwaliteit

Het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor “Principeverzoek/beoordeling conceptaanvraag” en de activiteit bouwen en gebruik in ruime zin, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a en c van de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de bepalingen van de Nota ruimtelijke kwaliteit, met

€ 81,00

2.3.2.4 De onder 2.3.2.3 bedoelde toetsing is van overeenkomstige toepassing indien zich wijzigingen voordoen in het (bouw)plan en daarvoor een nieuwe toets bepalingen van de Nota ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk is.

2.3.2.5 Toetsing bepalingen uit het reclamebeleid

Het van toepassing zijnde tarief op grond van Titel 2 van deze tarieventabel voor de activiteit bouwen en het maken van reclame, als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a en artikel 2.2 eerste lid onderdelen h en i van de Wabo, wordt verhoogd in verband met een toetsing aan de bepalingen van het reclamebeleid, met

€ 81,00

2.3.3 Ontheffingen verordeningen, regelgeving en planologisch strijdig gebruik (in ruime zin)

2.3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een informeel (principe) verzoek om planologische medewerking

€ 1.554,00

2.3.3.2 Indien sprake is van een binnenplanse wijziging als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief

€ 4.617,00

2.3.3.3 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), bedraagt het tarief

€ 327,00

2.3.3.4 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), bedraagt het tarief

€ 327,00

2.3.3.5 Indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke ontheffing), bedraagt het tarief (indien sprake is van digitalisering van het project worden de kosten voor de digitalisering aan de aanvrager doorberekend).

€ 565,00

2.3.3.6 Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b., van de Wabo wordt toegepast (afwijking van een exploitatieplan), bedraagt het tarief

€ 1.971,00

2.3.3.7 Indien de aanvraag een project van provinciaal of nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn door artikel 4.1, derde lid of 4.3., derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale en nationale regelgeving), bedraagt het tarief

€ 10.477,00

2.3.3.8 Afwijking beheersverordening (art. 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro))

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afwijking van de beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 1o van de Wabo en artikel 3.38 Wro)

€ 327,00

2.3.3.9 Waboprojectbesluit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c juncto artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 30 van de Wabo

Indien sprake is van een complexe aanvraag bedraagt het tarief: -de kosten voor de te voeren procedure, zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit de begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

€ 7.773,00

2.3.3.10 Bestemmingsplan herziening op aanvraag (art. 3.1 Wro

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt

€ 7.773,00

2.3.3.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan niet in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt

€ 1.554,00

2.3.3.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een complexe aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening: de kosten voor de te voeren procedure zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.3.13 Vrijstelling i.v.m. regeling Groene leges

Als een vergunning voor bestaande particuliere woningen voor a) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen aan gevels, b) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen op daken c.q. gevels van monumenten, c) het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp of d) het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler, als solitair project wordt uitgevoerd, en vergunninghouder daar om vraagt, bedraagt de vrijstelling van de op grond van (2.3.3.3 t/m 2.3.3.5 en 2.3.3.8) bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges:

De legesvrijstelling geldt niet als de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere vergunningplichtige, niet duurzame bouwactiviteiten (= solitair project).

100 %

2.3.4 Brandveiligheid

Omschrijving

Tarief

2.3.4.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief te vermeerderen met een verhoging als opgenomen onder 2.3.4.2

€ 785,00

2.3.4.2 de verhoging bedraagt per volle eenheid van 100 vierkante meter gebruiksoppervlakte:

2.3.4.2.1 gebouwen met een gezondheidsfunctie

2.3.4.2.1.1 ingeval het bouwwerk betreft een bejaardenoord of ziekenhuis

€ 66,00

2.3.4.2.1.2 ingeval het bouwwerk betreft een tehuis met woon- / dagverblijf

€ 97,00

2.3.4.2.2 gebouwen met een logiesfunctie

2.3.4.2.2.1 ingeval het bouwwerk betreft een hotel

€ 132,00

2.3.4.2.2.2 ingeval het bouwwerk betreft een discotheek

€ 66,00

2.3.4.2.2.3 ingeval het bouwwerk betreft een restaurant, café, kantine, kinderdagverblijf of wijkcentrum

€ 66,00

2.3.4.2.2.4 ingeval het bouwwerk betreft een sporthal of sportzaal

€ 66,00

2.3.4.2.3 gebouwen met een onderwijsfunctie

2.3.4.2.3.1 ingeval het bouwwerk betreft een onderwijsinstelling

€ 33,00

2.3.4.2.4 overige gebouwen

Bij de indeling in bovenstaande categorieën gelden de definities zoals gehanteerd in het Bouwbesluit.

€ 132,00

2.3.4.3 Bij een gebouw met een gecombineerde gebruiksfunctie wordt de opslag per volle eenheid van 100 vierkante meters zoals bedoeld in artikel 2.3.4.2 berekend naar rato van het aantal vierkante meters per categorie. Het basisbedrag ingevolge artikel 2.3.4.1 wordt per gebruiksvergunning slechts eenmaal berekend.

2.3.4.4 Bij herindeling, interne verbouwing of wijzigingen in het gebruik van het gebouw, dan wel een deel van het gebouw, waarbij de betrokken ruimten tenminste 10% van de totale oppervlakte beslaan, 50% van het tarief als bedoeld onder 2.3.4.2.1 tot en met 2.3.4.2.4, met dien verstande dat de toeslag per m2 uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de betrokken ruimten.

2.3.4.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 66,00

2.3.5 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten

Omschrijving

Tarief

2.3.5.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit voor een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo voor een krachtens een provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Beuningen, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.5.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 327,00

2.3.5.1.2 indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2010 Gemeente Beuningen aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 327,00

2.3.5.1.3 Vrijstelling i.v.m. regeling Groene leges

Als een vergunning voor bestaande particuliere woningen voor a) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen aan gevels, b) het plaatsen van (geïntegreerde) zonnepanelen op daken c.q. gevels van monumenten, c) het plaatsen van een buitenunit van een warmtepomp of d) het plaatsen van zonnecollectoren voor een zonneboiler, als solitair project wordt uitgevoerd, en vergunninghouder daar om vraagt, bedraagt de vrijstelling van de op grond van 2.3.5.1.1 bij het verlenen van de vergunning verschuldigde leges:

De legesvrijstelling geldt niet als de duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere vergunningplichtige, niet duurzame bouwactiviteiten (= solitair project).

100 %

2.3.6 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Omschrijving

Tarief

2.3.6.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wabo:

€ 327,00

2.3.6.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wabo

€ 327,00

2.3.6.2 Asbesthoudende materialen

2.3.6.2.1 Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan en / of een asbest-inventarisatierapport ingediend moet worden, wordt het in subonderdeel 2.3.6.1.2 genoemde bedrag in de volgende gevallen verhoogd met:

2.3.6.2.1.1 indien een sloopveiligheidsplan ingediend moet worden

€ 327,00

2.3.6.2.1.2 indien een asbest-inventarisatierapport moet worden ingediend en uit het inventarisatierapport blijkt dat asbest is aangetroffen

€ 327,00

2.3.6.2.1.3 indien uit het ingediende asbest-inventarisatierapport blijkt, dat er geen asbest is aangetroffen, zijn geen leges verschuldigd

€ 0,00

2.3.7 Aanleggen of veranderen weg

Omschrijving

Tarief

2.3.7.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 94,00

2.3.8 Uitweg / inrit

Omschrijving

Tarief

2.3.8.1 Indien een melding wordt ingediend, die betrekking heeft op het maken, hebben of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 94,00

2.3.9 Kappen

Vervallen

2.3.10 Opslag van roerende zaken

Gereserveerd

2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

Omschrijving

Tarief

2.3.11.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in de Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief

€ 327,00

2.3.11.2 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een aangewezen gebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming

€ 327,00

2.3.12 Natura 2000 activiteiten

Omschrijving

Tarief

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 491,00

2.3.12A Flora en fauna activiteiten ( bescherming van soorten)

Omschrijving

Tarief

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 874,00

2.3.13 Andere activiteiten

Omschrijving

Tarief

2.3.13.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.13.1.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 162,00

2.3.13.1.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 162,00

2.3.13.1.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 162,00

2.3.14 Omgevingsvergunningen in twee fasen

Omschrijving

Tarief

2.3.14.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.1.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.14.1.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.15 Beoordeling bodemrapport

Omschrijving

Tarief

2.3.15.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.15.1.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 327,00

2.3.15.1.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 327,00

2.3.15.1.3 voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek

€ 327,00

Beoordeling andere milieukundige rapporten

2.3.15.2 Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning slechts kan worden afgehandeld wanneer:

2.3.15.2.1 een akoestisch rapport moet worden beoordeeld, verhoogd met

€ 327,00

2.3.15.2.2 een rapport luchtkwaliteit moet worden beoordeeld, verhoogd met

€ 327,00

2.3.15.2.3 een rapport externe veiligheid moet worden beoordeeld, verhoogd met

€ 327,00

2.3.15.2.4 een rapport flora en fauna moet worden beoordeeld, verhoogd met

€ 327,00

2.3.15.2.5 een milieu effect rapport moet worden beoordeeld, verhoogd met

€ 327,00

2.3.15.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet Geluidhinder bedraagt:

2.3.15.3.1 indien het betreft een ontheffing van 1 – 10 woningen

€ 491,00

2.3.15.3.2 indien het betreft een ontheffing van 11 – 20 woningen

€ 822,00

2.3.15.3.3 indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€ 1.644,00

2.3.16 Adviezen en overige externe kosten

Omschrijving

Tarief

2.3.16.1 Indien voor een aanvraag of een verzoek als bedoeld in deze titel advies van derden wordt ingewonnen, zoals van de MER - commissie of publicaties, geplaatst moeten worden, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de externe advies- en publicatiekosten. Het op deze manier berekende legesbedrag wordt voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag of het verzoek aan de aanvrager of de verzoeker medegedeeld conform de onderdelen 2.3.16.2 tot en met 2.3.16.5 van deze tabel.

2.3.16.2 Ook wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verleend, het verzoek niet wordt gehonoreerd of (op aanvraag) wordt ingetrokken, zijn de externe advieskosten verschuldigd.

2.3.16.3 Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande onderdelen van deze titel, bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen of anderszins advies van derden wordt ingewonnen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.16.4 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16.5 Indien de werkelijke kosten minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

2.3.16.6 Indien het verzoek betrekking heeft op een bouwplan, waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, worden de leges voor de omgevingsvergunning pas in rekening gebracht na de afgifte van deze omgevingsvergunning.

2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen

Gereserveerd

Hoofdstuk 4Vermindering

Omschrijving

Tarief

2.4.1 Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, indien deze binnen 12 maanden na de dagtekening van de adviesbrief over de conceptaanvraag is ingediend.

Hoofdstuk 5Intrekking, weigering en buiten behandeling stellen

Omschrijving

Tarief

2.5.1 Leges als gevolg van intrekking, weigering of buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, of activiteit “gebruik in strijd met een bestemmingsplan”

2.5.1.1 Als een aanvrager het college van burgemeester en wethouders verzoekt zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, of de activiteit “gebruik in strijd met een bestemmingsplan”, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.1A, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.3.6, 2.3.3.7 en 2.3.3.8, in te trekken terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden de daar opgenomen leges in rekening gebracht.

Voor de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 tot en met 2.3.1.1.7 evenals 2.3.1A.1.3 tot en met 2.3.1A.1.7 wordt in rekening gebracht.

€ 405,00

2.5.1.2 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.1.A, 2.3.6, 2.3.7 en 2.3.8, intrekt wel of niet op verzoek van de vergunninghouder, bestaat er geen aanspraak op teruggaaf van leges.

2.5.1.3 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, of de activiteit “gebruik in strijd met een bestemmingsplan”, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.1A, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.3.6, 2.3.3.7 en 2.3.3.8 weigert, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente worden de daar opgenomen leges in rekening gebracht.

Voor de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 tot en met 2.3.1.1.7 evenals 2.3.1A.1.3 tot en met 2.3.1A.1.7 wordt in rekening gebracht.

€ 405,00

2.5.1.4 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.1.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.1.5 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, of de activiteit “gebruik in strijd met een bestemmingsplan”, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.1A, 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.3.6, 2.3.3.7 en 2.3.3.8 verder buiten behandeling laat terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, worden de daar opgenomen leges in rekening gebracht.

Voor de verschuldigde bedragen op grond van artikel 2.3.1.1.3 tot en met 2.3.1.1.7 evenals 2.3.1A.1.3 tot en met 2.3.1A.1.7 wordt in rekening gebracht.

€ 405,00

2.5.1.6 De bedragen genoemd in de onderdelen 2.5.1.1-2.5.1.5 worden vermeerderd met de bedragen zoals bedoeld in artikel 2.3.16.

Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning

Gereserveerd

Hoofdstuk 7Overschrijving / wijziging / aanvulling omgevingsvergunning

Omschrijving

Tarief

2.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 van de Wabo.

€ 81,00

Hoofdstuk 8Bestemmingswijzigingen zonder omgevingsvergunning

Omschrijving

Tarief

2.8.1 Binnenplanse wijziging (art. 3.6 lid 1 onder a Wro)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening

€ 4.617,00

2.8.2 Vervallen.

2.8.3 Bestemmingsplan herziening op aanvraag (art. 3.1 Wro)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt

€ 7.773,00

2.8.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, indien de herziening van het bestemmingsplan niet in overwegende mate ten behoeve van de aanvrager geschiedt

€ 1.554,00

2.8.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een complexe aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening: de kosten voor de te voeren procedure zoals voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk is medegedeeld, en blijkt uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 9Vervallen

Hoofdstuk 10Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Gereserveerd

Hoofdstuk 11In deze titel niet benoemde beschikking

Gereserveerd

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1Horeca

Omschrijving

Tarief

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 472,00

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 214,00

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 89,00

Hoofdstuk 2Vergunningen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

Omschrijving

Tarief

3.2.1 Er wordt onderscheid gemaakt tussen een commercieel en niet commercieel evenement.

- Een commercieel evenement is een evenement met een winstoogmerk waarbij de middelen ten gunste komen van een commerciële organisatie.

- Een niet commercieel evenement is een evenement zonder winstoogmerk en waarbij eventuele inkomsten ten goede komen aan een vrijwilligersorganisatie of goed doel. Inkomsten mogen in geen geval (gedeeltelijk) ten gunste komen van een commerciële organisatie.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement (evenement vergunning), als bedoeld in artikel 2:25 van de A.P.V. indien het betreft en commercieel evenement met een verwacht aantal bezoekers van:

3.2.1.1 5.000 of meer

€ 26.763,00

3.2.1.2 500 tot 5.000

€ 1.045,00

3.2.1.3 minder dan 500

€ 189,00

3.2.2 In afwijking van het gestelde onder 3.2.1. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een niet commercieel evenement als bedoeld in bijlage 2 bij dit besluit

€ 0,00

3.2.3 Vervallen

3.2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het innemen van een standplaats in de gemeente als bedoeld in artikel 5:18 van de A.P.V.

€ 131,00

3.2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffing voor gebruik van de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de A.P.V.

€ 89,00

3.2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9 van de A.P.V. voor straatartiesten, straatfotografie etc.

€ 89,00

3.2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2:29 van de A.P.V. met betrekking tot het sluitingsuur van inrichtingen

€ 131,00

3.2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor ontheffing ingevolge artikel 4:6 van de A.P.V. (geluidhinder)

€ 131,00

3.2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 4:15 van de A.P.V. inzake het maken van handelsreclame

€ 131,00

3.2.10 Vervallen

3.2.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een collecte als bedoeld in artikel 5:13 van de A.P.V.

€ 0,00

3.2.12 Een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 lid C van de A.P.V. voor het hebben van voorwerpen in welke vorm dan ook, of stoffen op, aan of boven een openbare plaats, dan wel het in gebruik hebben van die openbare plaats, voor de duur van 5 jaar:

€ 471,00

3.2.13 Na het verstrijken van de in artikel 3.2.11 vermelde termijn van 5 jaren, kan een nieuwe vergunning worden aangevraagd, waarbij het gebruik van de openbare plaats voor 5 jaren kan worden voortgezet. Het tarief voor het in behandeling nemen voor een aanvraag voor deze vervolgvergunning, welke eveneens geldt voor een periode van 5 jaren, bedraagt

€ 121,00

Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven

Omschrijving

Tarief

3.3. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.3.1 tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Verordening seksinrichtingen 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 april 2011:

3.3.1.1 voor een seksinrichting

€ 601,00

3.3.1.2 voor een escortbedrijf

€ 601,00

3.3.2 tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Verordening seksinrichtingen 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 april 2011:

3.3.2.1 voor een seksinrichting

€ 601,00

3.3.2.2 voor een escortbedrijf

€ 601,00

Hoofdstuk4Kinderopvang

Omschrijving

Tarief

3.4.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie kinderopvang bedraagt

€ 144,00

3.4.2 Het tarief bij toepassing van artikel 4:5 Algemene Wet Bestuursrecht (buiten behandeling stellen) bedraagt

€ 77,00

3.4.3 Het tarief voor het aanvragen van een GGD-inspectie op grond van een ingediende aanvraag als bedoeld in artikel 3.7.1 bedraagt voor:

3.4.3.1 Gastouderbureau (toetsingskader A)

€ 394,00

3.4.3.2 Kinderdagverblijf

€ 627,00

3.4.3.3 Buitenschoolse opvang

€ 627,00

3.4.3.4 Peuterspeelzaal

€ 627,00

3.4.3.5 Gastouder (toetsingskader A en B)

€ 235,00

3.4.3.6 Voorziening voor gastouderopvang waarbij de houder van de voorziening, de gastouder, al in het landelijke register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is opgenomen met een andere voorziening en waarbij het opvangadres al is geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd

€ 146,00

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Omschrijving

Tarief

3.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 165,00

Gewaarmerkt als behorende bij de Legesverordening 2022,

vastgesteld bij besluit van de raad van 21 december 2021.

De griffier,

Bijlage (1) behorend bij de tarieventabel van de Legesverordening 2022

Tabel, NORMATIEVE BOUWKOSTEN 2022

Normbedragen exclusief BTW

Woningen NIEUWBOUW

Omschrijving

Tarief

1.1

projectmatige (goedkopere) woningen (meer dan 20 woningen)

€ 259,00 /m³

1.2

midden sector woningen

€ 275,00 /m³

1.3

half vrijstaande woningen met garages

€ 285,00 /m³

1.4

vrijstaande woningen

€ 384,00 /m³

1.5

recreatiewoningen (hout)

€ 219,00 /m³

1.6

recreatiewoningen (steen)

€ 330,00 /m³

1.7

appartementen vrije sector

€ 333,00 /m³

1.8

appartementen huur sector

€ 388,00 /m³

Woningen NIEUWBOUW

Omschrijving

Tarief

2.1

uitbreiden woning plat dak tot 25m³

€ 423,00 /m³

2.2

uitbreiden woning plat dak 25 t/m 50m³

€ 407,00 /m³

2.3

uitbreiden woning plat dak 50 t/m 100m³

€ 384,00 /m³

2.4

uitbreiden woning plat dak vanaf 100m³

€ 390,00 /m³

2.5

uitbreiden woning hellend dak tot 25m³

€ 429,00 /m³

2.6

uitbreiden woning hellend dak 25 t/m 50m³

€ 412,00 /m³

2.7

uitbreiden woning hellend dak 50 t/m 100m³

€ 390,00 /m³

2.8

uitbreiden woning hellend dak vanaf 100m³

€ 396,00 /m³

2.9

verbouwen/veranderen woning

€ 154,00 /m³

2.10

kelder

€ 275,00 /m³

2.11

serre (opbouw hout/kunststof of aluminium)

€ 330,00 /m³

2.12

dakconstructie (ingreep met isolatie)

€ 160,00 /m²

2.13

dakkapel

€ 1.310,00 /m¹

2.14

erker

€ 1.099,00 /m³

2.15

vernieuwen buitenkozijnen < 1m² per kozijn

€ 575,00 /stuk

2.16

vernieuwen buitenkozijnen > 1 m² per kozijn

€ 508,00 /stuk

2.17

gevelwijzigingen (nieuwe borstwering of vernieuwen gevel)

€ 219,00 /m²

2.18

constructieve doorbrakendakkapel

€ 900,00 /m¹

Bijgebouwen

Omschrijving

Tarief

3.1

berging/garage (plat dak) halfsteens

€ 157,00 /m³

3.2

berging/garage (plat dak) spouwmuur

€ 181,00 /m³

3.3

berging/garage (met kap) halfsteens

€ 169,00 /m³

3.4

berging/garage (met kap) spouwmuur

€ 200,00 /m³

3.5

carport/overkapping (plat dak)

€ 209,00 /m³

3.6

carport/overkapping (met kap)

€ 240,00 /m³

3.7

tuinhuisje

€ 99,00 /m³

Bedrijfsgebouwen

Omschrijving

Tarief

4.1

bedrijfsgebouw tot 3 m¹ hoog

€ 99,00 /m³

4.2

bedrijfsgebouwen > 3m¹ hoog

€ 66,00 /m³

4.3

systeembouw < 1000 m²

€ 49,00 /m³

4.4

systeembouw > 1000 m²

€ 44,00 /m³

4.5

bedrijfsgebouw zware constructie (incl. kraanbaan / stellingen)

€ 132,00 /m³

4.6

bedrijfsgebouw met bijzondere constructie

€ 110,00 /m³

4.7

bedrijfskantoor (aangebouwd)

€ 209,00 /m³

4.8

bedrijfskantoor (vrijstaand)

€ 231,00 /m³

4.9

romnyloods

€ 28,00 /m³

4.10

toeslag voor tussenvloer (licht)

€ 99,00 /m³

4.11

toeslag voor tussenvloer (normaal)

€ 121,00 /m²

4.12

toeslag voor tussenvloer (zwaar)

€ 132,00 /m²

AGRARISCHE GEBOUWEN

Omschrijving

Tarief

5.1

voorraadloodsen

€ 209,00 /m²

5.2

toeslag gierkelder

€ 121,00 /m²

5.3

stal varkens

€ 231,00 /m²

5.4

stal ligboxen (rundvee)

€ 203,00 /m²

5.5

stal stieren

€ 219,00 /m²

5.6

stal mestkalveren

€ 219,00 /m²

5.7

stal kippen

€219,00 /m²

5.8

stal paarden /manege

€ 209,00 /m²

5.9

stal schapen / geiten (geen vaste inrichting)

€ 176,00 /m²

5.10

stal open / loods

€ 154,00 /m²

5.11

veldschuur (damwandprofiel wanden / dak)

€ 176,00 /m²

5.12

veldschuur (metselwerk wanden)

€ 209,00 /m²

5.13

werktuigenberging

€ 176,00 /m²

5.14

kweekkassen

€ 49,00 /m²

5.15

nertsen en vossen sheds

€ 176,00 /m²

5.16

voedersilo

€ 3.309,00 /silo

5.17

mestsilo

€61,00 /m³

5.18

sleufsilo (per m² vloeroppervlak)

€ 77,00 /m²

5.19

wandelkap

€ 7,00 /m²

5.20

folietunnel tot 6m breed

€ 10,00 /m²

5.21

folietunnel tot 8m breed

€ 16,00 /m²

5.22

folietunnel tot 9,2m breed

€ 33,00 /m²

5.23

folietunnel tot 10m breed

€ 55,00 /m²

5.24

roll-air kas

€55,00 /m²

5.25

foliekas met ronde kap

€ 38,00 /m²

5.26

schaduw- en schermhal

€ 38,00 /m²

5.27

regenkappen

€ 9,00 /m²

5.28

teelt ondersteunende voorzieningen

€ 7,00 /m²

Gebouwen

Omschrijving

Tarief

6.1

kantoor / showroom / winkel

€ 3.013,00 /m³

6.2

kantoor / showroom / winkel renovatie

€ 154,00 /m³

6.3

tuincentra in kas

€ 61,00 /m³

6.4

semi-permanente unit

€ 176,00 /m³

6.5

tijdelijke woonunit / kantoorunit

€ 99,00 /m³

6.6

school

€ 292,00 /m³

6.7

noodschool unit

€ 209,00 /m³

6.8

kleedgebouw

€ 308,00 /m³

6.9

horecagebouw

€ 384,00 /m³

6.10

horecagebouw verbouw

€ 384,00 /m³

6.11

sporthal

€ 110,00 /m³

6.12

gezondheidscentrum / multifunctioneel gebouw

€ 285,00 /m³

Erfscheidingen/tuininrichtingen

Omschrijving

Tarief

7.1

hout

€ 94,00/m¹

7.2

metselwerk penanten met houtvulling

€ 124,00/m¹

7.3

metselwerk halfsteens

€ 148,00/m¹

7.4

metselwerk steens

€ 209,00/m¹

7.5

gaas hoog tot 2,0 m

€ 52,00/m¹

7.6

zwembad (steenachtig) tot 25 m² of vijver

€ 440,00/m²

7.7

zwembad (steenachtig) boven 25 m²

€ 330,00/m²

7.8

zwembad (kunststof) tot 25 m²

€ 219,00/m²

7.9

zwembad (kunststof) boven 25 m²

€ 99,00/m²

7.10

stalen hekwerk

€ 119,00/m¹

Overige

Omschrijving

Tarief

8.1

reclamebord

€ 275,00/m²

8.2

lichtreclamebord

€ 450,00/m²

8.3

vlaggenmast

€ 450,00/mast

8.4

damwand / keerwanden / beschoeiingen

€ 231,00/m¹

8.5

vlonder/steigers

€ 176,00/m²

8.6

gevelbekleding vernieuwen (beplating,metselwerk,staal, e.d.)

€ 99,00/m²

Gewaarmerkt als Bijlage (1) behorende bij de “Legesverordening 2022”,

vastgesteld bij besluit van de raad van 21 december 2021.

De griffier,

Bijlage (2) behorend bij de tarieventabel van de Legesverordening 2022

A.Lijst van categorieën evenementen die horen bij artikel 3.2.2. van de tarieventabel

Legesverordening 2022

1. Buurt- en straatfeesten, buurtbarbecues of incidentele feesten gericht op een specifieke doelgroep.

2. Carnavalsoptochten.

3. Zomerkampen voor de jeugd;

• Jeugdvakantiewerk Beuningen

• Jeugdvakantiewerk Winssen

• Jeugdvakantiewerk

• Jeugdwerk '65 - '68 Weurt

• Jeugdvakantiewerk Ewijk

4. Avondvierdaagsen, wandelmarsen, sponsorlopen, fietstochten, doorkomst Vierdaagse.

5. Reguliere of incidentele activiteiten van sportverenigingen uit Beuningen.

6. Sporttoernooien, bv voetbal- en tennisverenigingen, hockeyclub, korfbalvereniging;

Concoursen paardensportverenigingen;

Kampioenschapsfeesten;

Traditionele culturele activiteiten;

Koningendagactiviteiten en Oranjefeesten - vrijmarkten alleen voor zover deze niet-commercieel zijn en gericht op kinderen (geldt niet voor commerciële rommelmarkten en braderieën). Sinterklaasvieringen. Molenfeesten gemeubileerde woning beschikbaar houden;

Sint Maartensoptocht;

Muziek- en korenfestivals rond Kerst en Pasen;

7. Evenementen met uitsluitend charitatieve doeleinden.

Voorbeelden in Beuningen zijn de activiteiten door de Stichting Vrienden van Waelwick, zoals de kunstmarkt en het Waelwickfestijn; het truckerkonvooi Boldershof.

Evenementen met uitsluitend pedagogische doeleinden. Voorbeelden in Beuningen zijn de vredesbus en bijzondere activiteiten rond de jongerenbus.

B.Voorwaarden voor de toepassing van artikel 3.2.2. van de tarieventabel Legesverordening 2022

- De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie of non-profit organisatie uit de gemeente Beuningen.

- De vrijwilligersorganisatie heeft een doelstelling van sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve of culturele aard. Dit kan de organisatie aantonen op basis haar statuten en op basis van de beschrijving van het evenement dat georganiseerd gaat worden.

- Het evenement is niet-commercieel van aard. Dit betekent dat eventuele inkomsten van het evenement ten goede komen aan de vrijwilligersorganisatie of een goed doel. Inkomsten mogen in geen geval (gedeeltelijk) ten gunste komen van een commerciële organisatie.

- Het evenement wordt niet (mede) georganiseerd door een organisatie die zich normaliter bedrijfsmatig of op een bedrijfsmatige manier (hieronder ook begrepen stichtingen of verenigingen) bezighoudt met het organiseren van evenementen. Dit betekent dat het zo kan zijn, dat een stichting die zich het organiseren van evenementen ten doel stelt, niet in aanmerking zal komen voor een vrijstelling tot het betalen van leges.

- In geval van een buurtgerichte activiteit wordt het evenement georganiseerd om de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk, buurt of dorp te bevorderen.

- Indien bij de aanvraag onjuiste informatie wordt verstrekt omtrent de aard van het evenement dan wel de organisatie die het evenement organiseert, kunnen alsnog leges in rekening worden gebracht.

Gewaarmerkt als behorende bij het besluit van de raad

Van de gemeente Beuningen van 21 december 2021

De griffier,

GELDERS GENOOTSCHAP

Kosten advisering per 01-01-2022

Omschrijving

Tarief

A.

Advisering bouw- en verbouwplannen welstand en monumenten en inrichting van de openbare ruimte

Tarief op basis van een promillage van de bouwsom:

1a.

in geval van geraamde bouwkosten van € 0 tot en met € 500.000 plus over het gedeelte van de bouwsom

1 ,9 0/00 met een minimum van € 50,00

van € 500.001 tot en met € 1.000.000 plus over het gedeelte van de bouwsom

1,2 0/00

van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000 plus over het gedeelte van de bouwsom

0,8 0/00

van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000 plus over het gedeelte van de bouwsom

0,5 0/00

plus over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer

0,25 0/00

1.b

indien het woningbouw betreft wordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze worden per type in rekening gebracht

De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen

tarief volgens 1a

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 5 woningen

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 6 woningen

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 8 woningen

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 10 woningen

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen

tarief over de bouwsom van 12 woningen

en zo vervolgens,

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.)

2.

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline

1,8 x regulier tarief

welstand + meerdere extra disciplines

2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

1,5 x regulier tarief

4.

reclameobjecten

-> € 50,00

5.

geschreven adviezen vooroverleg n.a.v. een commissievergadering of een mandaatbehandeling (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

-> € 100,00

B.

Overige adviezen

Uurtarief: afhankelijk van soort advisering

Alle bedragen worden afgerond op hele euro's en zijn excl. BTW