Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening 2022

Geldend van 25-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Legesverordening 2022

De gemeenteraad van gemeente Leudal

Gezien het voorstel het college d.d. 9 november 2021 nummer BenW\2938;

Gelet op de artikelen 156,eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Besluit

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 en bijbehorende Tarieventabel 2022 en Bouwkostenindicator.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een algemeen nut beogende instelling of plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen […] dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen […] dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1. De legesverordening 2021 van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 14 december 2021.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL,

De griffier,De burgemeester,

drs. W.A.L.M. CornelissenD.H. Schmalschläger

Bijlage 1 Tarieventabel 2022

Tarieventabel 2022

 
 
 
 
 
 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

2022

 
 
 

Euro

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of voor de registratie van een partnerschap op:

 
 

1.1.1.1

maandag- of woensdagochtend om 09.00 uur in de vergaderruimte de vier Uitersten in het gemeentehuis te Heythuysen of, in een op dat moment beschikbare ruimte, waarbij buiten het bruidspaar/partners waarvan een van beide inwoner van de gemeente Leudal moet zijn, maximaal 4 personen aanwezig zijn, gedurende een ceremonie die in totaal niet meer dan 15 minuten in beslag zal nemen en waarbij verdere (persoonlijke) wensen etc. niet aan de orde zijn

 

gratis

 

Voor additionele producten worden de betreffende tarieven in rekening gebracht

 
 

1.1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of voor de registratie van een partnerschap op

 
 

1.1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur met uitzondering van de gratis mogelijkheden als vermeld onder 1.1.1.1

 

385,50

1.1.1.2.2

zaterdag en zondag of een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet uitgezonderd de vijfde mei, tussen 09.00 en 19.00 uur

 

617,25

 
 
 
 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 
 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur

 

385,50

1.1.2.2

zaterdag en zondag of een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet uitgezonderd de vijfde mei, tussen 09.00 en 19.00 uur

 

617,25

 
 
 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

 
 

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur

 

540,15

1.1.3.2

op zaterdag en zondag of een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet uitgezonderd de vijfde mei, tussen 09.00 en 19.00 uur

 

848,80

 
 
 
 

1.1.4.1

Het tarief voor het aanwijzen van een permanente vrije trouwlocatie voor één dag bedraagt

Bij intrekking van het verzoek vindt geen restitutie plaats.

 

146,55

1.1.4.2

Het tarief voor het benoemen van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag, onbezoldigd en hiervoor is een actueel benoemingsbesluit met bijbehorende beëdiging in een andere gemeente vereist Bij intrekking van het verzoek vindt geen restitutie plaats

 

115,70

 
 
 
 

1.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

 

46,20

1.1.5.2

Het tarief voor aanvullende diensten door of vanwege de gemeente bedraagt voor

 
 

1.1.5.2.a

het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis te Heythuysen, per ambtenaar

 

38,50

1.1.5.2.b

het optreden van een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap op elke andere locatie, per ambtenaar

 

77,10

1.1.5.3

Het wijzigen of annuleren van een datum en/of tijdstip van een reeds vastgelegd huwelijk of geregistreerd partnerschap

 

100,25

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 
 
 
 
 
 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 
 
 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort

 
 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op 0,05 naar beneden.

 
 

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op 0,05 naar beneden.

 
 
 
 
 
 

1.2.1.2

Tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op 0,05 naar beneden.

 
 
 
 
 
 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op 0,05 naar beneden.

 
 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op 0,05 naar beneden.

 
 

1.2.3

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.2 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een tarief dat gelijk is aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op 0,05 naar beneden

 
 

1.2.4

Voor de uitgifte (op verzoek) van een of meerdere reisdocument(en) aangeboden op het gewenste adres:

 
 

1.2.4.1.

Per adres in Nederland, uitgezonderd de Waddeneilanden

 

4,95

1.2.4.2

Voor de Waddeneilanden geldt een toeslag bovenop de kosten genoemd in 1.2.4.1 van

 

15,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 
 
 
 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs; het om bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van 0,05.

 
 
 
 
 
 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

 
 
 
 
 
 

1.3.3

Indien op het moment van aanvraag het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft verklaard dat de aanvrager op basis van een medische indicatie geschikt is voor het besturen van een motorrijtuig voor een periode korter dan 5 jaar wordt het tarief als bedoeld in 1.3.1 verminderd met een bedrag van € 12,50

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen (BRP) moet worden geraadpleegd.

 
 
 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de Basisregistratie personen met gegevens van:

 
 

1.4.2.1

één persoon

 

9,10

1.4.2.2

meerdere personen, wonende op hetzelfde adres of deel uitmakende van één gezin

 

9,10

1.4.2.3

Indien de onder 1.4.2.1 en 1.4.2.2 genoemde aanvragen middels internet (DigiD) plaatsvinden

 

4,80

1.4.2.4

Tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en / of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van de Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

9,10

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen

 
 
 
 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

 

23,85

 
 
 
 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het maximale bedrag zoals bij ministeriële regeling vastgesteld.

 
 
 
 
 
 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen met betrekking tot niet in de Basisregistratie personen opgenomen gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

 

23,85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Algemene verordening

gegevensbescherming

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Vastgoed informatie

 
 
 
 
 
 

1.8.1

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 
 

1.8.2.1

de inschrijving in het register bedoeld in Erfgoedwet

 

7,50

1.8.2.2

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in de Erfgoedwet

 

7,50

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 

11,40

 
 
 
 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 
 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

 

11,40

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

 

11,40

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

 

11,40

1.8.3.4

de gebouwenregistratie

 

11,40

 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 
 
 
 
 
 

1.9

Het tarief tot bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

 

41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 

8,60

1.9.3

voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd

 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 
 
 
 
 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

26,65

 
 
 
 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 
 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

 

64,80

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 

64,80

 
 
 
 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 
 
 

Verplaatst naar titel 3, hoofdstuk 8 van deze tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 
 
 

Verplaatst naar titel 3, hoofdstuk 9 van deze tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 
 
 
 
 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

vervallen

 
 

1.16.1.2

vervallen

 
 

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt onbepaalde tijd

 

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd,

 
 

1.16.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat

 

226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

 

136,00

 
 
 
 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

vervallen

 
 
 
 

Hoofdstuk 17

gereserveerd

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18

Kabels en leidingen

 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in hoofdstuk 3.4 Ondergrondse infrastructuren van de Algemene verordening gemeente Leudal, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

1.18.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m¹

 

358,00

1.18.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m¹ tot 1500 m¹

 

419,70

1.18.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m¹ tot 5000 m¹

 

543,10

1.18.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m¹ en meer , per m¹ tracé

 

0,10

1.18.2

Het tarief voor het behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹

 

75,05

1.18.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.18.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

 

370,10

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 
 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

75,60

1.19.1.2

een ontheffing, als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (toestemming om met een huifkar achter een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg te mogen rijden)

 

48,60

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

75,60

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

48,60

1.19.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met geneeskundig onderzoek

 

108,10

1.19.5.1

tot het verlenen van een ontheffing of het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 148, lid 1, sub b van de Wegenverkeerswet voor het houden van een wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet

 

vervallen

1.19.5.2

tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van het houden van een toertocht met voertuigen op de binnen de gemeente Leudal gelegen wegen, zijnde geen wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet

 

48,60

1.19.6

tot het verstrekken van een duplicaat ontheffing

 

25,65

1.19.7

tot het nemen van een verkeersbesluit

 

151,30

1.19.8.1

tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

151,30

1.19.8.2

een aangepast kenteken onderbord plaatsen bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten gevolge van het wijzigen van het kenteken

 

39,15

1.19.9

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.17.1 van de Algemene verordening gemeente Leudal (beperking verkeer in natuurgebieden)

 

48,60

1.19.10

tot het verkrijgen van een ontheffing van de route van gevaarlijke stoffen op grond van artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

 

102,65

1.19.11

De in 1.19.1.1 en 1.19.9 verschuldigde leges zijn niet van toepassing op eigenaren, pachters en landbouwbeheerders voor het bereiken van hun landbouwgronden.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.7.3.1 van de Algemene verordening gemeente Leudal (kapvergunning)

 
 

1.20.1.1.1

indien het een boom of bomen betreft welke is of zijn vermeld op een lijst van aangewezen beschermenswaardige bomen, of waar het voornemen bestaat om deze op deze lijst te plaatsen

 

102,65

1.20.1.1 2

als gevolg van legalisatie na illegale kap: indien het een boom of bomen betreft welke is of zijn vermeld op een lijst van aangewezen beschermenswaardige bomen, of waar het voornemen bestaat om deze op deze lijst te plaatsen

 

324,30

 
 
 
 

1.20.1.2

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.14.4 Algemene verordening gemeente Leudal (kampeermiddelen en andere voertuigen)

 

43,20

 
 
 
 

1.20.1.3

Tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van de Algemene verordening gemeente Leudal

 

vervallen

 
 
 
 

1.20.1.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om een stookvergunning als bedoeld in artikel 3.9.1 Algemene verordening gemeente Leudal (stookontheffing)

 

64,80

1.20.1.4.2

Kamp- en vreugdevuren, voor zover het St. Maarten vuren betreft welke worden aangevraagd door geregistreerde buurtverenigingen, samenwerkende buurtverenigingen, dorpsraden of andere door of namens het college aan te wijzen organisaties

 

gratis

 
 
 
 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

5,35

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.20.2.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

 

0,10

1.20.2.2.2

in formaat A3, per bladzijde

 

0,15

1.20.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

 

0,20

1.20.2.2.4

in digitale vorm

 

0,10

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

18,85

1.20.2.4

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

51,30

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

5,35

 
 
 
 

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten: 

 
 
 

Vervallen

 
 

2.1.1.2

bouwkosten: 

 
 
 

Onder bouwkosten/aanlegkosten wordt verstaan de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning of conceptaanvraag/principeaanvraag is aangevraagd dan wel verleend tot en met de oplevering van dat (bouw)werk, exclusief BTW, en worden berekend aan de hand van de door de raad vastgestelde bouwkostenindicator. Deze bouwkostenindicator is onderdeel van deze verordening en als bijlage toegevoegd.

 
 

2.1.1.3

sloopkosten: 

 
 
 

Vervallen

 
 

2.1.1.4

Wabo:

 
 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.1.5

Heffingsgrondslag 

 
 
 

Voor de berekening van het legesbedrag wordt uitgegaan van de bouwkosten. Met betrekking tot de omgevingsvergunningenaanvragen of conceptaanvragen met de activiteit bouwen vormen de ambtshalve vastgestelde bouwkosten de grondslag voor de legesberekening. Deze worden bepaald door de opgegeven bouwkosten te toetsen aan de door de raad vastgestelde bouwkostenindicator. Deze bouwkostenindicator is onderdeel van deze verordening en als bijlage toegevoegd.

 
 

2.1.1.6

Legesplicht en moment van legesheffing 

 
 
 

De aanvrager c.q. hij/zij die een dienst vraagt aan de gemeente is legesplichtig vanaf het moment waarop de (aan-) vraag is ingenomen. De leges worden geheven op of vanaf het moment dat aan het verzoek is voldaan of op de aanvraag is besloten of anderszins de behandeling is beëindigd. Alle legesbedragen worden bij heffing naar boven afgerond op een veelvoud van € 1,00.

 
 

2.1.1.7

Welstandsadvies 

 
 
 

Een advies dat is uitgebracht door een ingevolge de Woningwet / Wabo / bouwverordening ingestelde welstandscommissie/commissie ruimtelijke kwaliteit.

 
 

2.1.1.8

informatieverzoek 

 
 
 

Het geven van informatie op een klantvraag die betrekking heeft op een activiteit die onder de Wabo valt. De informatie betreft uitleg over de regels van wetgeving en vastgesteld beleid. Indien de klant een uitspraak wil over de haalbaarheid van een klantvraag, moet een conceptaanvraag worden ingediend

 
 

2.1.1.9

Conceptaanvraag 

 
 
 

Een conceptaanvraag is een aan de indiening van een omgevingsvergunning voorafgaand ingediend ontwerpaanvraag ter beoordeling van de haalbaarheid daarvan.

 
 

2.1.1.10

Principeaanvraag

 
 

Een principeaanvraag is een beoordeling van de haalbaarheid van een verzoek voor een wijziging of herziening van het bestemmingsplan conform artikel 3.1 en 3.6 lid 1a en 1b Wro, voorafgaand aan de indiening van een formeel verzoek hiertoe.

 
 
 
 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 

2.1.4

LKM: Limburgs Kwaliteitsmenu, betreft provinciaal beleid van de provincie Limburg (provinciaal omgevingsplan Limburg). Dit Limburgs kwaliteitsmenu is doorvertaald in de gemeentelijke structuurvisie en de nota kwaliteit.

 
 
 
 
 
 

2.1.5

Kwaliteitscommissie: De kwaliteitscommissie van de gemeente Leudal benoemd door het college van burgemeester en wethouders op basis van de gemeentewet en de het reglement kwaliteitscommissie Leudal.

 
 
 
 
 
 

2.1.6

Agrarisch ontwikkelingsplan: plan waarop de volgende LKM module van toepassing is: agrarische nieuwvestiging en uitbreiding en/ of de module uitbreiding glastuinbouw. Tevens geldt dit voor een ontwikkeling waarbij invulling moet worden gegeven aan een verbetering van de omgevingskwaliteit als bedoeld in artikel 55.4 van het reparatie- en veegplan buitengebied Leudal 2016

 
 
 
 
 
 

2.1.7

LKM plan: plan waarop de volgende LKM module van toepassing is: nieuwe landgoederen, gebiedseigen en niet-gebiedseigen toerisme en recreatie, uitbreiding bedrijventerreinen, uitbreiding solitaire bedrijven, nieuwe (solitaire) woningbouw en projectmatige woningbouw in uitleggebieden en overige (maatschappelijke) functies.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Beoordeling conceptaanvraag

 

Euro

2.2.0.0

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag waar ook een activiteit bouwen deel van uit maakt, teneinde een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of Wro haalbaar is, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij de voorgenomen bouwkosten lager zijn dan € 2.500,-

 

146,45

2.2.0.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag waar ook een activiteit bouwen deel van uit maakt, teneinde een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of Wro haalbaar is, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij de voorgenomen bouwkosten hoger zijn dan € 2.500,- en lager zijn dan € 10.000,-

 

351,50

2.2.0.2

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag waar ook een activiteit bouwen deel van uit maakt, teneinde een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of Wro haalbaar is, bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij de voorgenomen bouwkosten hoger zijn dan € 10.000,-

 

586,00

2.2.0.3

Het basistarief voor de beoordeling van een conceptaanvraag die enkel betrekking heeft op de activiteit kap en/of inrit/uitrit en/of sloop bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

175,65

2.2.0.4

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag zonder een activiteit bouwen, teneinde een indicatie te krijgen of een voorgenomen project in het kader van de Wabo en/of Wro haalbaar is, bedraagt:

 

351,50

2.2.1

Indien bij het beoordelen van de conceptaanvraag de activiteit bouwen van toepassing is, wordt bij voorgenomen bouwkosten van € 10.000,- of meer het in artikel 2.2.0.2 genoemde basistarief vermeerderd met 0.3 % van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 10.000,- te boven gaan.

 
 
 
 
 
 

2.2.2

Indien uit de toetsing van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag blijkt dat de aanvraag vergunningsvrij is, bedraagt het tarief in plaats van de bedragen genoemd in de artikelen 2.2.0.1, 2.2.0.2, 2.2.0.3 en 2.2.1, conform artikel 2.10.3:

 

105,40

 
 
 
 

2.2.3

Indien uit toetsing van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag blijkt dat het een Agrarisch ontwikkelingsplan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.2.0.1, 2.2.0.2 en 2.2.1 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

439,50

 
 
 
 

2.2.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.3 bedraagt het tarief, indien een conceptaanvraag en/of principeaanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een Agrarisch ontwikkelingsplan, per extra behandeling:

 

219,70

 
 
 
 

2.2.4

Indien uit toetsing van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag blijkt dat het een LKM+ plan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.2.0.1, 2.2.0.2 en 2.2.1 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

1.098,80

2.2.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.4. bedraagt het tarief, indien een conceptaanvraag en/of principeaanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een LKM+ plan, per extra behandeling:

 

549,35

 
 
 
 

2.2.5

Indien uit toetsing van een conceptaanvraag en/of principeaanvraag blijkt dat medewerking enkel mogelijk is middels het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, het wijzigen van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1a en b van de Wet ruimtelijke ordening of het afwijken van het bestemmingsplan middels artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo, wordt het in artikel 2.2.0.1 e, 2.2.0.2 en 2.2.04 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

512,75

 
 
 
 

2.2.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.0.1 en 2.2.0.2 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit, per extra behandeling:

 

124,35

2.2.6.1

Indien ten behoeve van een aanvraag, anders dan bij een bouwactiviteit, een advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit benodigd is, wordt het in artikel

2.2.0.4 en 2.2.1 genoemde basistarieven per behandeling vermeerderd met:

 

124,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 
 
 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten 

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 
 

2.3.1.1.0

bouwkosten minder dan of gelijk aan € 2.500,-

 

234,35

2.3.1.1.1

bouwkosten vanaf € 2.500,- tot en met € 10.000,-

 

454,10

2.3.1.1.2

bouwkosten vanaf € 10.000,- tot € 50.000,- bedragen € 659,25 vermeerderd met 2.10% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 10.000,- te boven gaan

 
 
 

2.3.1.1.3

bouwkosten € 50.000,- tot 150.000,- bedragen € 1.499,25 vermeerderd met 2.3% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 50.000,- te boven gaan

 
 
 

2.3.1.1.4

bouwkosten € 150.000,- tot € 500.000,- bedragen € 3.799,25 vermeerderd met 2.0% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 150.000,- te boven gaan

 
 
 

2.3.1.1.5

bouwkosten € 500.000 tot € 2.250.000,- bedragen € 10.799,20 vermeerderd met 1.55 % van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 500.000,- te boven gaan

 
 
 

2.3.1.1.6

bouwkosten € 2.250.000,- en hoger bedragen € 37.924,20 vermeerderd met 1.30% van het bedrag waarmee die bouwkosten de € 2.250.000,- te boven gaat

 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.2

Extra welstandstoets 

 
 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie), per extra behandeling:

 

124,35

2.3.1.2.2

Indien ten behoeve van een aanvraag, anders dan bij een bouwactiviteit, een advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit benodigd is, wordt het in artikel 2.3.1.1 genoemd basistarief per behandeling vermeerderd met:

 

124,35

 
 
 
 

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport 

 
 
 

Behoudens de gevallen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt afgeweken (buitenplanse afwijking (projectbesluit) en behoudens gevallen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen/wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, c.q. 3,6 lid 1 a en b van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.2.1, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

vervallen

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport conform NEN 5725

 

vervallen

2.3.1.3.1 a

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport conform NEN 5740

 

vervallen

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

Vervallen

 
 
 
 

2.3.1.4

Besluit hogere grenswaarde

 
 

2.3.1.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder bedraagt

 

1.062,10

 
 
 
 

2.3.1.5

Waterhuishouding (watertoets)

 
 

2.3.1.5.1

Behoudens de gevallen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt afgeweken (buitenplanse afwijking (projectbesluit)) en behoudens gevallen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen/wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, c.q. 3,6 lid 1 a en b van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.2.1, voor het in behandeling nemen van een onderzoek in het kader van de waterhuishouding (watertoets) zoals is vastgelegd in het Besluit Ruimtelijke Ordening

 

263,70

2.3.1.5.2

eventueel te verhogen met de kosten van externe adviseurs, welke door de gemeente zijn geraadpleegd, op basis van de begroting, welke vooraf aan de belastingplichtige wordt medegedeeld, echter met een minimum van

 

483,40

 

De aanvrager krijgt de gelegenheid om binnen 5 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan te geven of hij met het begrootte bedrag akkoord gaat

 
 
 
 
 
 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag 

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit vallend onder de Wabo, verhoogd met 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

 

5.000,00

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten 

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

629,90

 
 
 
 

2.3.2.2

Beoordeling bodemrapport 

 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo,bedraagt het tarief:

 
 

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

 

761,75

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

 

798,40

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking (projectbesluit)):

 

5.267,20

2.3.3.4

Vervallen

 
 

2.3.3.5

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:

 

761,75

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken:

 

761,25

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken:

 

761,25

 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit 

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.5.1

Gebouwen met een woonfunctie 

 
 
 

Woningen niet-zelfstandige en niet-zelfredzame bewoners

 

703,20

 

Tehuizen,klooster/abdijen,woongebouwen met inpandige gangen

 

1.494,35

 

Gevangenissen, bejaardenoorden

 

2461,40

2.3.5.2

Gebouwen met een logiesfunctie 

 
 
 

10-50 personen

 

1.230,65

 

>50 personen

 

1.611,60

 

Kampeerterrein/jachthaven

 
 
 

50-250 personen

 

703,20

 

>250 personen

 

1.611,60

2.3.5.3

Gebouwen met een onderwijsfunctie 

 
 
 

50-250 personen

 

703,20

 

250-500 personen

 

1.611,60

 

>500 personen

 

2461,40

 

Kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

 

703,20

2.3.5.4

Gezondheidszorggebouwen 

 

2.900,90

 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijksmonument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, voor het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, bedraagt het tarief:

 

732,45

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die Algemene verordening gemeente Leudal een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

527,40

 
 
 
 

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de activiteit voor het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument waarbij sprake is van werkzaamheden in het kader van de instandhouding van het monument op basis van een meerjaren-onderhoudsrapport, ten behoeve van een rijks-, provinciale of gemeentelijke instandhoudingssubsidie, bedraagt het tarief, in tegenstelling tot hetgeen gesteld onder 2.3.6.1 en 2.3.6.2:

 

109,70

 
 
 
 

2.3.6.4

Indien de aanvraag enkel betrekking heeft op een bouwactiviteiten als bedoelt in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo juncto artikel 2 en 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, worden, in afwijking van hetgeen gesteld in artikel 2.3.6.1, 2.3.6.2 en 2.3.6.3, geen leges in rekening gebracht.

 
 

2.3.6.5

Indien de aanvraag (gedeeltelijk) betrekking heeft op een bouwactiviteiten als bedoelt in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo juncto artikel 2 en 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, worden, in afwijking van hetgeen gesteld in artikel 2.3.1, voor het gedeelte van de bouwactiviteit die betrekking heeft op artikel 2 en 3 van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht, geen leges in rekening gebracht.

 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2,2 eerste lid, aanhef en ander a, van de Wabo, of in gevallen waarvoor op grond van artikel 8,1,1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2,2, eerste lid, aanhef en ander a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

292,95

 
 
 
 

2.3.7.2

Beoordeling bodemrapport 

 
 
 

vervallen

 
 
 
 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg 

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene verordening gemeente Leudal een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

629,90

 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit 

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene verordening gemeente Leudal een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

263,70

 
 
 
 

2.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 
 
 
 
 
 

2.3.10.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht. Dit tarief bedraagt:

 
 
 

a. Landbouw en overige

 

3.650,85

 

b. Industrie

 

18.135,60

 

c. Infrastructuur

 

27.192,40

 

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 
 
 
 
 
 
 

Restitutiebepaling:

 
 
 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.3.10.1.

 
 
 
 
 
 
 

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 • 1.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes

 • 2.

  maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.3.10.1.

 • 3.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges als bedoeld in artikel 2.3.10.1.

 
 
 
 
 
 
 

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvragen tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht die betrekking hebben op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

 
 

2.3.11

vervallen

 
 

2.3.12

Andere activiteiten 

 
 
 

Behoudens de gevallen waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt afgeweken (buitenplanse afwijking (projectbesluit)) en behoudens gevallen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen/wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, c.q. 3,6 lid 1 a en b van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.2.1, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

263,70

2.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

263,70

2.3.12.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 
 

2.3.12.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 
 
 
 
 
 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen 

 
 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, vermeerderd met 10%;

 
 

2.3.14.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, vermeerderd met 10%;

 
 
 
 
 
 

2.3.15

Advies 

 
 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.15.3

In afwijking van hetgeen aangegeven in 2.3.15.1 bedraagt het tarief van de commissie ruimtelijke kwaliteit per behandeling / advies:

 

85,00

 
 
 
 

2.3.16

Kwaliteitscommissie 

 
 

2.3.16.1

Indien uit toetsing van een aanvraag blijkt dat het een Agrarisch ontwikkelingsplan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.2 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

439,50

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.16.1 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een Agrarisch ontwikkelingsplan, per extra behandeling:

 

219,70

2.3.16.3

Indien uit toetsing van een aanvraag blijkt dat het een LKM+ plan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.2 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

1.098,80

2.3.16.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.16.3 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een LKM+ plan, per extra behandeling:

 

549,30

 
 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen 

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

805,70

2.3.17.1.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.1.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.18

Adviescommissie MER

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, 2.3.3 en hoofdstuk 8 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de commissie voor de milieueffect rapportage (m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven: 100% van de externe advieskosten

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 
 
 
 
 
 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de wijziging of herziening van een bestemmingsplan is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een principeaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de principeaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het wijzigen of herzien van een bestemmingsplan als bedoeld in hoofdstuk 8.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 
 
 
 
 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 en 2.3.6 binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan intrekt, doch voor het verlenen van de vergunning, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met additionele adviezen, verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 en leges die reeds conform hfst 2 in rekening zijn gebracht. De teruggaaf bedraagt 75%, met dien verstande dat indien blijkt dat door deze teruggaaf het legesbedrag onder de € 150,00 komt, altijd € 150,00 in rekening wordt gebracht c.q. verschuldigd is.

 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag 

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hfst. 2, binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan intrekt, doch voor het afgeven van het eindadvies, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met additionele adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De teruggaaf bedraagt 75%, met dien verstande dat indien blijkt dat door deze teruggaaf het legesbedrag onder de € 100,- komt, altijd € 100,- in rekening wordt gebracht c.q. verschuldigd is.

 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag 

 
 

Als een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hfst. 2, conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met additionele adviezen en verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De teruggaaf bedraagt 75%, met dien verstande dat indien blijkt dat door deze teruggaaf het legesbedrag onder de € 100,- komt, altijd € 100,- in rekening wordt gebracht c.q. verschuldigd is.

 
 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning 

 
 
 

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 en 2.3.6, conform artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met additionele adviezen, verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 en leges die reeds conform hfst 2 in rekening zijn gebracht. De teruggaaf bedraagt 75%, met dien verstande dat indien blijkt dat door deze teruggaaf het legesbedrag onder de € 150,- komt, altijd € 150,- in rekening wordt gebracht c.q. verschuldigd is.

 
 

2.5.5

Teruggaaf als gevolg van het intrekken van een omgevingsvergunning

 
 

2.5.5.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt, anders dan bedoeld onder 2.5.5.2, bestaat géén aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

2.5.5.2

Als de vergunninghouder de gemeente verzoekt een verleende omgevingsvergunning in te trekken, bestaat géén aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, behoudens indien de vergunning het realiseren van één of meerdere woningen betreft. In dit geval bedraagt de teruggaaf 15%, met een maximum per verleende vergunning van:

 

1.000,00

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning of een negatief eindadvies

 
 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert of negatief beslist omtrent een conceptaanvraag, bestaat géén aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

2.5.7

Verklaring vergunningsvrij activiteit 

 
 

Indien uit een ingediende conceptaanvraag om omgevingsvergunning of een aanvraag omgevingsvergunning blijkt dat de gehele aanvraag vergunningsvrij is, bedraagt het tarief voor een schriftelijke verklaring dat de aanvraag om omgevingsvergunning of beoordelen van een conceptaanvraag, vergunningsvrij is, in plaats van de bedragen zoals genoemd in de hoofdstukken 2 en 3:

 

105,40

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Euro

 
 
 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

 

gratis

 

Indien de vergunning niet op aanvraag wordt ingetrokken (ambtshalve door het bevoegde gezag), worden géén leges in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Euro

 
 
 
 

2.7.1

Het in behandeling nemen van een wijzigingsaanvraag op een eerder afgegeven omgevingsvergunning is alleen mogelijk als de werkzaamheden waarop de primaire vergunning betrekking hebben nog niet gereed zijn. Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijzigingsaanvraag wordt berekend op basis van het verschil in kosten tussen de primaire aanvraag en wijzigingsaanvraag, en bedraagt altijd het minimumbedrag voor het desbetreffende product genoemd in deze verordening. Additionele legeskosten die van toepassing zijn dienen altijd voor 100% op te worden betaald.

 
 

2.7.2.1

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.25 lid 2 Wabo bedraagt:

 

gratis

2.7.2.2

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning bedoeld als in artikel 2.25 lid 3 Wabo bedraagt:

 

105,40

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Euro

 
 
 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

5.267,20

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen dan wel uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6 lid 1a en b van de Wet ruimtelijke ordening

 

5.267,20

2.8.3

Voorbereidingsbesluit 

 
 
 

het tarief voor een project waarvoor een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet worden genomen, bedraagt.

 

725,15

2.8.4

Ruimtelijke onderbouwing 

 
 
 

Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing dient te worden vervaardigd en aanvrager hier niet zelf in voorziet, worden de kosten van deze activiteit, zoals deze voorafgaand aan het opstarten van de benodigde procedure aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, in rekening gebracht. De aanvrager krijgt de gelegenheid om binnen 5 werkdagen na de verzenddatum schriftelijk aan te geven of hij met het begrote bedrag akkoord gaat dan wel dat hij op een andere wijze voorziet in het leveren van een goede ruimtelijke onderbouwing.

 
 

2.8.5

Herziening/ wijzigen bestemmingsplan op aanvraag 

 
 
 

Indien voor de aanvraag een herziening of wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid en artikel 3.6 lid 1a en b van de Wet ruimtelijke ordening dient te worden vervaardigd en aanvrager hier niet zelf in voorziet, worden de kosten van deze activiteit, zoals deze voorafgaand aan het opstarten van de benodigde procedure aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld, in rekening gebracht. De aanvrager krijgt de gelegenheid om binnen 5 werkdagen na de verzenddatum schriftelijk aan te geven of hij met het begrote bedrag akkoord gaat dan wel dat hij op een andere wijze voorziet in het leveren van de benodigde bescheiden.

 
 

2.8.6

Publicatie Staatscourant 

 
 
 

vervallen

 
 

2.8.7

Kwaliteitscommissie 

 
 

2.8.7.1

Indien uit toetsing van een aanvraag blijkt dat het een Agrarisch ontwikkelingsplan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.8.1 en 2.8.2 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

439,50

2.8.7.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.7.1 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een Agrarisch ontwikkelingsplan, per extra behandeling:

 

219,70

2.8.7.3

Indien uit toetsing van een aanvraag blijkt dat het een LKM+ plan betreft en een advies vereist is van de kwaliteitscommissie, wordt het in artikel 2.8.1 en 2.8.2 genoemde basistarief vermeerderd met:

 

1.098,80

2.8.7.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.7.3 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een LKM+ plan, per extra behandeling:

 

549,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding en gebruiksmelding

 
 
 
 
 
 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding en/of een gebruiksmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening en paragraaf 2.12 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

 

gratis

 
 
 
 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 
 
 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 

318,60

 

commerciële dienstverlening 

 
 

2.10.2

Het bedrag voor het beantwoorden van vragen over bestemmingsplannen, bodemgesteldheid e.d. ten behoeve van commerciële activiteiten bedraagt:

 

127,35

 

Verklaring vergunningsvrij activiteit 

 
 

2.10.3

Het bedrag voor een schriftelijke verklaring dat de aanvraag om omgevingsvergunning of beoordelen van een conceptaanvraag, vergunningsvrij is, bedraagt:

Geen leges zijn verschuldigd voor de het in behandeling nemen van een (concept)aanvraag indien blijkt dat de aangevraagde activiteit onder de meldingsplicht voor het maken, veranderen van een uitweg als bedoeld in artikel 2:3.3 van de Algemene verordening gemeente Leudal valt.

 

127,35

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 
 
 
 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

 

427,00

 
 
 
 

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

 

213,45

3.1.2.2

Het tarief voor het in behandeling van een wijziging aanhangsel als bedoeld in artikel 30 lid 1 onder a (wijziging leidinggevende)

 

90,45

 
 
 
 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

 

90,45

 
 
 
 

3.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.5.3.1 Algemene verordening gemeente Leudal

 

155,15

3.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van een exploitatievergunning horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.5.3.1 Algemene verordening gemeente Leudal

 

90,45

 
 
 
 

3.1.5

Het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.5.3.2 Algemene verordening gemeente Leudal (sluitingstijd)

 

207,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 
 
 
 
 
 
 

Een vergunning als bedoeld in artikel 2.5.2.1 van de Algemene verordening gemeente Leudal wordt ingevolge het Multidisciplinair Evenementenbeleid Openbare Orde en Veiligheid van de sector Veiligheid Noord- en Midden Limburg en het Evenementenbeleid gemeente Leudal onderverdeeld in verschillende klassen

 

vervallen

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.5.2.1 van de Algemene verordening gemeente Leudal (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.2.1.1.a

Regulier evenement (klasse A) voor zover niet vallende onder het aanwijzingsbesluit vergunningvrije, meldingsplichtige evenementen;

 

vervallen

3.2.1.1.b

Regulier evenement (klasse A) inclusief geluidsvergunning, ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet, brandpreventief advies, overige vergunningen

 

vervallen

3.2.1.1.c

Aandacht evenement (klasse B)

 

vervallen

3.2.1.1.d

Risicovol evenement (klasse C)

 

vervallen

3.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een brandpreventief advies voor het organiseren van een evenement als onderverdeeld in aandacht evenement (klasse B):

 

vervallen

3.2.1.3

Indien er sprake is van een risicovol evenement (klasse C ) is het tarief voor het verlenen van een brandpreventief advies gelijk aan de daadwerkelijk daaraan besteedde tijd, afgerond op een kwartier, tegen een tarief per kwartier van

 

vervallen

 
 
 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.7.1.5 Algemene verordening gemeente Leudal overige geluidhinder.

 

vervallen

 
 
 
 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.8.1.1 Algemene verordening gemeente Leudal (standplaatsvergunning):

 
 

3.2.3.a

indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een of meer dagen, per aanvraag, per kern, per dag (incidentele aanvraag);

 

29,45

3.2.3.b

indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van een week, per aanvraag, per kern, per week (incidentele aanvraag);

 

59,00

3.2.3.c

indien de aanvraag een geldigheidsduur heeft van een maand, per aanvraag, per kern, per maand (incidentele aanvraag);

 

98,50

3.2.3.d

indien de vergunning een onbeperkte geldigheidsduur heeft

 
 

3.2.3.d.1

per kern

 

299,80

3.2.3.d.2

Voor meerdere kernen, per kern, per dag

 

256,45

3.2.3.e

het maximaal op basis van het onder d sub 2 in rekening te brengen tarief bedraagt

 

3.078,40

3.2.3.f

In afwijking van artikel 3.2.3. tot en met 3.2.3.c zijn instanties voor de gezondheidszorg, verenigingen die het algemeen belang vertegenwoordigen of politieke partijen geen legeskosten verschuldigd voor de standplaatsvergunning.

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 
 
 
 
 
 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.5.,7.1 Algemene verordening gemeente Leudal, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 
 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

 

2.466,65

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

 

2.466,65

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 2.5.7.6 Algemene verordening gemeente Leudal :

 
 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

 

295,90

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

 

295,90

 
 
 
 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

 
 
 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7

Kinderopvang

 
 
 
 
 
 

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

7.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang), of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

1.637,70

7.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

568,55

7.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

1.637,70

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Marktstandplaatsen

 
 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9

Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 
 

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

9.2

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

 

63,00

9.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 9.2 bedoelde ontheffing

 

63,00

 
 
 
 

Bijlage 2 Bouwkostenindicator 2022

Bouwkostenindicator gemeente Leudal prijspeil 2022

Nr.

Type

hoeveelheid

eenheid

prijs/eenheid

Totaal in €, excl.BTW

 

WOONGEBOUWEN (niet grondgebonden)

 
 
 
 

1

Appartementen standaard

 

1

366,00

366,00

2

Appartementen beter

 

1

450,00

450,00

 

GRONDGEBONDEN WONINGEN

 
 
 
 

3

Tussenwoning standaard

 

1

327,00

327,00

4

Tussenwoning beter

 

1

452,00

452,00

5

Half vrijstaand standaard

 

1

366,00

366,00

6

Half vrijstaand beter

 

1

497,00

497,00

7

Vrijstaand standaard

 

1

452,00

452,00

8

Vrijstaand beter

 

1

587,00

587,00

 

WONINGEN - AANVULLINGEN:

 
 
 
 

9

Garage / berging

 

1

188,00

188,00

10

Kelder (onder nieuwbouw)

 

1

253,00

253,00

11

Carport / overkapping (in m²)

 

1

135,00

135,00

12

Dakkapel h= 1,6 m. (per m¹, breedte)

 

1

1.361,00

1.361,00

13

Aanbouw tegen bestaande woning

 

1

376,00

376,00

14

Gemetselde tuinmuur d=100 kolom= hoh 4000

 

1

169,00

169,00

 

BIJEENKOMSTGEBOUW(in m²)

 
 
 
 

15

Multifunctionele accommodatie

 

1

1.683,00

1.683,00

16

Café \ Restaurant

 

1

1.435,00

1.435,00

17

Hotel \ Motel

 

1

1.768,00

1.768,00

 

GEZONDHEIDSZORGGEBOUW(in m²)

 
 
 
 

18

Gezondheidscentrum \ praktijk

 

1

1.580,00

1.580,00

19

Woonzorgcentrum

 

1

1.437,00

1.437,00

20

Ziekenhuis

 

1

2162,00

2.162,00

 

INDUSTRIEEL GEBOUW (in m²)

 
 
 
 

21

Bedrijfshal, (basic \ lowbudget)

 

1

353,00

353,00

22

Bedrijfshal, < 2.500 m²

 

1

471,00

471,00

23

Bedrijfshal, > 2.500 < 10.000 m²

 

1

419,00

419,00

24

Bedrijfshal, > 10.000 m²

 

1

405,00

405,00

25

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal (1 bouwlaag)

 

1

1.140,00

1.140,00

26

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal (1bouwlaag)

 

1

690,00

690,00

 

KANTOORGEBOUWEN(in m²)

 
 
 
 

27

Kantoor standaard

 

1

1.364,00

1.364,00

28

Kantoor beter

 

1

2.074,00

2.074,00

 

ONDERWIJSGEBOUW (in m²)

 
 
 
 

29

Basis- en brede school

 

1

1.427,00

1.427,00

30

Middelbare- en hogere scholen

 

1

1.531,00

1.531,00

 

SPORTGEBOUW(in m²)

 
 
 
 

31

Sporthal \ gymzaal

 

1

1.227,00

1.227,00

32

Clubhuis (kleedlokalen + kantine)

 

1

1.531,00

1.531,00

 

WINKELGEBOUW(in m²) :

 
 
 
 

33

Doe-het-zelf hal \ meubelhal \ supermarkt

 

1

894,00

894,00

34

Autogarage met showroom

 

1

739,00

739,00

35

Winkels

 

1

1.401,00

1.401,00

 

PARKEERGARAGES (in m²):

 
 
 
 

36

Parkeergarage bovengronds

 

1

374,00

374,00

37

Parkeergarage ondergronds

 

1

959,00

959,00

 

PORTA KABINES (in m²):

 
 
 
 

38

Porta kabines low budget

 

1

606,00

606,00

39

Porta kabines afgewerkt

 

1

791,00

791,00

40

Woonwagen

 

1

1.199,00

1.199,00

 

TOESLAGEN

 
 
 
 

41

Paalfundering in m² bebouwd oppervlak 

 

1

41,00

41,00

 

AGRARISCH(in m²) :

 
 
 
 

42

Werktuigenloods (niet geïsoleerd)

 

1

171,00

171,00

43

Geïsoleerde stal/loods (pluimvee, werktuigen)

 

1

205,00

205,00

44

Sterk geventileerde stal (rundvee/varkens)

 

1

171,00

171,00

45

Mestkelder

 

1

78,00

78,00

46

Tuinbouwkas (onverwarmd)

 

1

31,00

31,00

47

Tuinbouwkas (verwarmd)

 

1

44,00

44,00

48

Open veldschuur

 

1

158,00

158,00

 

AANVULLINGEN DIVERSEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49

Zonwering (uitvalscherm-Markies)

 

1

562,00

562,00

50

Airco installatie

 

1

St

579,00

579,00

51

ventilatie units

 

1

St

1.736,00

1.736,00

52

Ontgeuringsinstallaties

 

1

St

9.263,00

9.263,00

53

Reclame dubbelzijdige lichTbak

 

1

St

603,00

603,00

54

Reclame gevelbelettering

 

1

590,00

590,00

55

Terrasschotten incl. terrasputjes

 

1

567,00

567,00

56

Terrasheaters

 

1

St

555,00

555,00

57

Rookmelders

 

1

St

117,00

117,00

In de bouwkostenindicator (BKI) zijn de bouwkosten opgenomen van de meest voorkomende bouwwerken. De bouwkosten zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. Aan de hand van deze eenheidsprijzen worden de bouwkosten van een project bepaald. De bouwkosten conform de BKI zijn vaste eenheidsprijzen voor bepaalde type bouwwerken en vormen de grondslag voor de berekening van de bouwleges (en niet de werkelijke bouwkosten of een raming hiervan). De kengetallen zijn vastgelegd per type bouwwerk en worden in de meeste gemeenten van de regio Midden- en Noord Limburg toegepast.

Voor de heffing van de bouwleges geldt het uitgangspunt dat voor gelijksoortige gebouwen en bouwwerken, gelijke leges worden betaald. Daarom is het voor de berekening van de bouwkosten niet relevant of gebruik wordt gemaakt van bestaande materialen, bouwen in eigen beheer of het gebruik van bestaande gebouwen en bouwwerken. De nieuwbouw eenheidsprijzen zijn altijd van toepassing.

Verbouw en renovatie

De bouwkosten in de Bouwkostenindicator (BKI) betreffen kosten voor nieuwbouw. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

1/3 van de kosten voor ruwbouw.

1/3 van de kosten voor afwerking.

1/3 van de kosten voor installaties.

Bij verbouw en renovatie wordt, voor dat deel van het bouwwerk waarop de verbouw-/renovatie betrekking heeft, voornoemde verdeling toegepast.

Toelichting type bouwwerken

 • *

  Bedrijfshal, (basic\low budget), type 21: Dit betreft een zeer eenvoudige bedrijfshal bestaande uit een plaatstalen gevel en dak, met een minimaal aantal deuren en poorten niet voorzien van aanvullende voorzieningen.

 • *

  kantoorfuncties bij of in een bedrijfshal, type 25 en 26: betreffen ondergeschikte kantoortjes bestaande uit maximaal 1 bouwlaag en maximaal 10% van het oppervlakte van de bedrijfshal. Voor grotere kantoren gelden de bouwkosten van kantoren (type 27 en 28).

 • *

  Porta cabines-lowbudget, type 38: Dit betreffen bouwketen en vergelijkbaar.

 • *

  Porta cabines-afgewerkt, type 39: Deze bouwwerken zijn bedoeld voor verblijfsfuncties (wonen/logies, kantoor e.d.).

Type bouwwerken niet benoemt in de BKI

De kosten van bouwwerken die NIET benoemd zijn in de BKI worden bepaald op basis van vergelijkbare bouwwerken die wel benoemd zijn in de BKI. Indien géén vergelijking mogelijk is, worden de kosten, conform de UAV 2012, bepaald op basis van een onderbouwde raming van deze kosten, het overleggen van een open begroting of een offerte/aannemingsovereenkomst.

Wijze van meten

Het bepalen van de oppervlakten en inhouden gebeurt op basis van onderstaande ‘Instructie bepaling bouwkosten’. Indien er sprake is van meerdere bouwlagen, dan bestaan de bouwkosten uit de som van de bouwkosten per bouwlaag

‘Instructiebepaling bouwkosten’

Definities

Begane grondvloer

De verdieping van een gebouw waarvan de bovenzijde van de afgewerkte constructieve vloer het dichtst bij en boven het direct aangrenzende maaiveld is gelegen.

Bouwlaag

Een verdieping van een bouwwerk dat geschikt is voor de beoogde gebruiksfuncties conform het Bouwbesluit.

Inwendige scheidingsconstructie

Constructie die de scheiding vormt tussen besloten ruimten binnen een gebouw.

Kelder

Een gedeelte van een gebouw dat een of meerdere bouwlagen bevat gelegen onder de begane grondvloer dan wel onder het maaiveld.

Overkapping

(Deels) zelfstandige constructie met een dak met een gedeeltelijke of gehele open uitwendige scheidingsconstructie.

Souterrain

Een souterrain is een bouwlaag van een kelder die gedeeltelijk boven het maaiveldniveau is gelegen.

Uitwendige scheidingsconstructie

Constructie die de scheiding vormt tussen een besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van een andere constructies op een aangrenzend perceel, of aansluitende delen van een ander op zichzelf staand bouwwerk, uitgezonderd fundering.

Berekeningsmethoden

Bouwkosten bouwplan

De bouwkosten van een bouwplan is de optelsom van kosten van alle bouwwerken/bouwdelen die het bouwplan omvat.

Bouwkosten bouwwerk/bouwdeel

De bouwkosten van een bouwwerk/bouwdeel worden bepaald door per type bouwwerk/bouwdeel de lengte, het oppervlak of de inhoud te vermenigvuldigen met de normprijs.

Bouwkosten gebouw met (mest-)kelder

Bij de berekening van de bouwkosten van een gebouw met (mest-)kelder worden de bouwkosten van de kelder/mestkelder apart berekend conform de posten 10 of 45 van de Bouwkostenindicator.

Bouwkosten souterrain

Voor de bouwkosten van een souterrain worden de kosten van een kelder gehanteerd mits de onderzijde van de begane grondvloer maximaal 1,0 meter boven het aansluitende maaiveld is gelegen. Indien deze afstand groter is én meer de 50% van de gevels van het souterrain boven maaiveld uitkomen, wordt de normprijs van de inhoud van het bovenliggende type gebouw gehanteerd.

Bouwkosten dakkapel

Post 12 van de Bouwkostenindicator wordt niet gehanteerd indien het oppervlak of de inhoud ter plaatse van de dakkapel ook al is meegenomen in een ander onderdeel van de bouwkostenberekening.

Inhoud gebouw

De inhoud van een gebouw is het volume binnen de uitwendige scheidingsconstructies inclusief deze scheidingsconstructies.

Inhoud (mest-)kelder

De inhoud van een kelder is de inhoud van het gedeelte van een gebouw onder de begane grondvloer of het maaiveld.

afbeelding binnen de regeling

Oppervlakte van een bouwlaag

De oppervlakte van een bouwlaag is de totale oppervlakte van de afgewerkte constructieve vloeren van één verdieping, gemeten op de bovenkant van deze afgewerkte constructieve vloer langs de opgaande uitwendige scheidingsconstructie, met dien verstande dat het oppervlakte dat een lagere vrije hoogte heeft dan 1,5 meter, gemeten vanaf de bovenzijde van de afgewerkte constructie vloer, buiten beschouwing wordt gelaten.

afbeelding binnen de regeling

Oppervlakte overkapping

De oppervlakte van een overkapping is de verticale projectie van het buitenwerks dakoppervlak neerwaarts geprojecteerd op het onderliggende maaiveld.

afbeelding binnen de regeling

Oppervlakte sterk geventileerde stal/gedeeltelijk open werktuigenloods

De oppervlakte van een sterk geventileerde stal/gedeeltelijk open werktuigenloods, is de verticale projectie van het buitenwerks dakoppervlak neerwaarts geprojecteerd op het perceel ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding ter plaatse van het maaiveld.

afbeelding binnen de regeling

Toeslag paalfundering

Het bebouwde oppervlak voor de berekening van de toeslag voor de paalfundering is de verticale projectie van de uitwendige scheidingsconstructie van zowel gebouwen als bouwwerken geen gebouwen zijnde, op het perceel.

Toeslag kantoor tegen bedrijfshal

Het oppervlak voor de berekening van de toeslag voor een kantoor tegen een bedrijfshal, is de oppervlakte van de bouwlaag waarbij de uitwendige scheidingconstructie van de bedrijfshal zelf niet wordt meegerekend.

Toeslag kantoor inpandig in bedrijfshal

Het oppervlak voor de berekening van de toeslag voor een kantoor in een bedrijfshal, is het vloeroppervlak van de kantoorfunctie gemeten binnen de inwendige- en uitwendige scheidingsconstructies.

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2021.

De griffier van Leudal,