Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het heffen van leges 2022 (Legesverordening gemeente Zutphen 2022)

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het heffen van leges 2022 (Legesverordening gemeente Zutphen 2022)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021met nummer 198791;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het heffen leges 2022 (Legesverordening gemeente Zutphen 2022)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt aangemerkt;

 • c.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • d.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • e.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • f.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument, een en ander zoals bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene voor wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  exemplaren van de raadsagenda, preadviezen, raadsbesluiten en raadsnotulen aan de in de gemeenteraad zitting hebbende politieke partijen, tot een maximum van vier exemplaren;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, ander schriftuur of elektronisch bericht.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald als de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling of elektronisch wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 28 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden, wijziging verordening

Het college kan deze verordening wijzigen als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde Rijkswet- en regelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft: onderdeel akten Burgerlijke stand; Reisdocumenten; Rijbewijzen; Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen op papier; Verklaring omtrent gedrag; Wet op de kansspelen,

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Legesverordening gemeente Zutphen 2021, zoals vastgesteld bij besluit van 14 december 2020 en de daarbij behorende tarieventabel, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 september 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Zutphen 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 14 december 2021

De voorzitter, de griffier,

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Zutphen 2022

Titel 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (inclusief BTW)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (gereserveerd)

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Wet op de Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatiewet

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 8 Brandveilig gebruiken van bouwwerken

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1 Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb.nr. 72 c (Wet rechten burgerlijke stand 1879), sedertdien gewijzigd, voor kosteloze voltrekking is bepaald en het registreren van het partnerschap (voor de gemeente Zutphen op maandag om 09.00 en 09.30 uur kosteloos) bedraagt het tarief:

1.1.1 het Stadhuis van Zutphen

a

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, behoudens het vermelde onder b

€ 377,70

b

op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur

€ 823,40

c

op zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 823,40

d

op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 1016,90

e

wanneer het voltrekken c.q. registreren plaats heeft op een niet onder a. tot en met d. genoemd tijdstip

€ 1.354,00

1.1.2 Vervallen

1.1.3 op een eenmalig aangewezen locatie als huis der gemeente

a

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur

€ 315,15

b

op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur

€ 391,80

c

op zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 391,80

d

op zon- en algemeen erkende feestdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur

€ 453,10

e

wanneer het voltrekken c.q. registreren plaats heeft op een niet onder a. tot en met d. genoemd tijdstip

€ 712,25

1.1.4 Budgethuwelijk

In aanwezigheid van maximaal 12 personen inclusief bruidspaar

Op afspraak

€ 103,40

1.1.5

In een bijzonder huis als bedoeld in artikel 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 359,05

1.1.6

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie

€ 49,10

1.1.7

Voor het eenmalig benoemen van een al beëdigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, niet zijnde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd door de gemeente Zutphen

€ 148,80

1.1.8

Voor het verschaffen van één of meerdere getuigen bij de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 31,35

1.1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een:

Trouw- of partnerboekje

Luxe versie trouwboekje

€ 27,75

€ 29,75

1.1.10

wanneer het voltrekken van een huwelijk c.q. het laten registreren van een partnerschap geen doorgang vindt is een tarief verschuldigd van

€ 153,40

1.1.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van inlichtingen betreffende met naam aangeduide personen uit de registers van de burgerlijke stand per inlichting

€ 4,85

1.1.12

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 8,00

1.1.13

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

1.2.1

Voor een versnelde uitreiking worden de tarieven vermeld in onderdeel 1.2 vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer vermelde bedrag, vermeerderd met het in het artikel van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

1.3.1.1

Het tarief vermeld in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met het bedrag vermeld in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag vermeld in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling;

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het uitreiken van een formulier voor eigen verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen

€ 3,25

1.3.3

Het tarief bedraagt voor extra werkzaamheden in verband met vermissing van een rijbewijs

€ 35,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon voor wie de Basisregistratie personen, persoonsgegevens moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor een uittreksel uit de Basisregistratie personen:

1.4.2.1

per verstrekking (internet), per persoon

€ 13,55

1.4.2.2

per verstrekking (aan de balie) per persoon

€ 13,55

1.4.2.3

per verstrekking (schriftelijk) per persoon

€ 16,10

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de BRP of het persoonsregister, voor ieder daaraan besteed kwartier

De leges worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrager aan de aanvrager ter kennis gebracht. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de legeskosten aan aanvrager zijn meegedeeld.

€ 7,45

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen, het bedrag zoals dat is opgenomen in artikel 10 van de Regeling basisregistratie personen.

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting

€ 67,90

1.7.1.2

een exemplaar van de bijlage van de programmabegroting

€ 28,90

1.7.1.3

een exemplaar van de jaarrekening

€ 67,90

1.7.1.4

een exemplaar van de productenraming

€ 19,00

1.7.1.5

een exemplaar van het jaarverslag

€ 19,00

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken per jaar (inclusief portokosten) van een abonnement:

1.7.2.1

op de complete raadsbundel (agenda's raad, Forum en alle bijbehorende stukken), inclusief besluitenlijst voorgaande raad, elke vier weken

€ 179,00

1.7.2.2

op de agenda's van raad en Forum, de verslagen van de voorgaande Forumvergadering en de besluitenlijst voorgaande Forumvergadering en de besluitenlijst voorgaande raad, elke vier weken

€ 129,15

1.7.2.3

op de agenda's van raad en Forum inclusief besluitenlijst voorgaande raad, elke vier weken

€ 89,75

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek toezenden van:

1.7.3.1

losse notulen van een najaarsvergadering, inclusief portokosten

€ 9,50

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,15

1.8.1.2

Verstrekken van informatie aan derden voor taxaties onroerend goed c.a.

€ 88,65

1.8.1.3

Verstrekken van bodeminformatie of Historische onderzoek aan derden (bijvoorbeeld adviesbureaus, makelaars, particulieren) voor uiteenlopende redenen (aan-/ verkoop, verzekeringen, taxaties enz..)

€ 88,65

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 11,70

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage in de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 6,20

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.4.1

tot het verstrekken van een fotokopie

€ 0,40

1.8.4.2

tot het verstrekken van een lichtdruk

€ 3,65

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.5.1

tot het verstrekken van een uittreksel uit het register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

€ 12,10

1.8.5.2

tot het verstrekken van een uittreksel uit de registratie WKPB

€ 12,10

1.8.5.3

voor een verklaring dat uit het register blijkt dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn:

€ 12,10

1.8.5.4

voor het verstrekken van informatie over niet-gemeentelijke beperkingen waarbij raadpleging van Kadaster-on-line noodzakelijk is, worden de kosten van deze raadpleging volledig doorberekend

1.8.5.5

Het tarief bedraagt voor een procedure ter vaststelling van een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidshinder

€ 779,20

1.8.5.6

Het tarief bedraagt voor het registreren van hogere geluidswaarden

€ 83,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: de in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden vermelde bedragen

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van in leven zijn

€ 13,55

1.9.3

tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap

€ 13,55

1.9.4

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,10

1.9.5

voor het waarmerken van een fotokopie

€ 5,10

1.9.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 229,75

1.9.7

wanneer het aanvragen van een dienst uit Titel 1 van deze tarieventabel op verzoek gepaard gaat met een huisbezoek is boven de eerder vermelde tarieven een extra bedrag verschuldigd van

€ 72,60

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief (inclusief BTW)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van:

1.10

Reproducties:

fotokopie / afdruk readerprinter / print/digitale scan

1.10.1

Formaat A4 per stuk

€ 0,40

1.10.1.1

Formaat A3 per stuk

€ 0,90

1.10.1.2

Kopie bouwtekening, zwart wit, op één blad

€ 10,35

1.10.1.3

Kopie bouwtekening, kleur, op één blad (op aanvraag)

1.10.1.4

Digitale foto’s

Gemaakt door medewerker, per stuk

€ 4,95

1.10.1.5

foto’s branden op cd rom (inclusief cd rom)

€ 6,30

1.10.1.6

Professionele digitale foto (op aanvraag)

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen van in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 19,10

1.10.2.1

Opvraag kopie uit akten (historische) burgerlijke stand of DTB-register, exclusief kosten fotokopie, alleen met opgave van concrete datum

€ 7,40

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijging van een eenmalig repro- en publicatierecht per object voor publicatie op het internet:

1.10.3.1

bij publicatie in een oplage van meer dan 50 exemplaren of op internet

€ 30,75

1.10.3.2

Ten behoeve van tentoonstellingen, per afdruk of projectie

1.10.3.3

bij tentoonstellingen korter dan één maand

€ 6,10

1.10.3.4

bij tentoonstellingen langer dan één maand

€ 30,65

1.10.4

Uitlening bibliotheek

Lenen boeken uit Stedelijke Bibliotheek

1.10.4.1

één boek

€ 1,15

1.10.4.2

een 5-strippenkaart

€ 3,35

1.10.4.3

een 10-strippenkaart

€ 5,60

1.10.4.4

boete bij overschrijding uitleentermijn per boek per week of deel daarvan

€ 1,15

1.10.5

Rondleiding door gebouw en depot

1.10.5.1

Rondleiding door gebouw en depot, max. 20 personen (op aanvraag)

1.10.6

Inbewaringgeving en schenking

1.10.6.1

Inbewaringgeving van particuliere archieven, per strekkende meter per jaar (op aanvraag)

1.10.6.2

Schenking van particuliere archieven (gratis)

1.10.7

Algemene tarieven

Administratie en verzending

1.10.7.1

Administratiekosten op basis van brievenbuspost, inclusief porto

€ 7,40

1.10.7.2

Verzendkosten pakketpost (kostprijs)

1.10.7.3

Verpakkingskosten (kostprijs)

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 91,50

1.12.1.2

tot verlenging van de vergunning, als bedoeld onder 1.12.1.1

€ 45,75

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (gereserveerd)

Hoofdstuk 15 (Vervallen)

Hoofdstuk 16 Wet op de Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning, als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb.1964,483)

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor 2 kansspelautomaten

€ 90,50

1.16.1.3

Als de vergunning geldt voor een tijdvak, korter of langer dan 12 maanden, worden de vermelde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd in maanden van de vergunning verlaagd, respectievelijk verhoogd.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 38,35

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.17.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid dan wel artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 1.298,00

1.17.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 485,20

1.17.1.3

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen op een tweede locatie

€ 269,90

1.17.2.1

Als de in 1.17.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges:

75%

1.17.2.2

Als de in 1.17.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van tien weken na het in behandeling nemen ervan, of wordt afgewezen op grond van de inspectie voor aanvang exploitatie, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende aanvraag verschuldigde leges:

50%

Hoofdstuk 18 Telecommunicatiewet

1.18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 508,90

1.18.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente

€ 101,90

1.18.2

Het tarief onder 1.18.1 wordt:

1.18.2.1

als over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 429,10

1.18.2.2

als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college is opgesteld.

1.18.3

als een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.4

Ondergrondse infrastructuren

1.18.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van reguliere aard binnen het grondgebied van de gemeente

€ 508,20

1.18.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente

€ 100,90

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459)

€ 43,80

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in combinatie met een parkeerontheffing ten behoeve van betaalde en vergunninghoudersparkeerplaatsen.

voor een periode van maximaal 1 dag

voor een periode van maximaal 1 week

voor een periode van maximaal 1 maand

voor een periode van maximaal 3 maanden

voor een periode van maximaal 6 maanden

voor een periode van maximaal 9 maanden

voor een periode van maximaal 1 jaar

€ 14,85

€ 36,65

€ 64,85

€ 151,00

€ 298,00

€ 435,00

€ 580,00

1.19.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen (Stb 2009, 184)

€ 37,60

1.19.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 2001,201)

€ 148,65

1.19.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat-parkeervergunning c.q. duplicaat-ontheffing voor een parkeerlocatie

€ 12,35

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,40

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, digitale scans, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,40

1.20.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,90

1.20.1.2.3

documenten ((al dan niet gewaarmerkte) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, digitale scans) op grond van artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a. van de Wet openbaarheid van bestuur:

tot 6 pagina’s A4 enkelzijdig

voor 6 tot en met 13 pagina’s A4 enkelzijdig

voor 14 of meer pagina’s A4 enkelzijdig, per pagina

per pagina op papier van een ander formaat enkelzijdig

Gratis

€ 5,00

€ 0,40

€ 0,90

1.20.1.2.4

als een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 vermelde stukken, groter dan A3-formaat voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

vermeerderd met

voor elke 1000 cm², waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 1000 cm² te boven gaat

€ 12,45

€ 4,05

1.20.1.4

als een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs

1.20.1.5

een beschikking, stukken of uittreksels, die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,30

1.20.2

Computerlijsten/ tellingen

1.20.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.20.2.2

een leeftijdsopbouwstatistiek van de gehele gemeente

€ 37,85

1.20.2.3

een leeftijdsopbouwstatistiek van een bepaalde wijk of stemdistrict

€ 11,50

1.20.2.4

een computerlijst, anders dan bedoeld onder 1.20.2.1 of 1.20.2.2, per regel. De leges genoemd onder 1.20.2.3 worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de legeskosten aan aanvrager zijn meegedeeld.

€ 0,50

1.20.3

Verklaringen

1.20.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring

€ 6,40

1.20.4

Vervallen

1.20.5

Grafbewijs

1.20.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een duplicaat grafbewijs

€ 13,20

1.20.6

Vervallen

1.20.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge afdeling 10.3, 10.4 en 10.5 van de Verordening fysieke leefomgeving (handelsreclame, verlichting, het wijzigen van de gevel en het opslaan van oude materialen, caravans e.d.)

€ 67,00

1.20.8

Gebruik openbare ruimte

1.20.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging c.q. toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte voor het plaatsen van onder andere bouwprojecten zoals steigers, puinbakken, containers, keetcontainers, verhuisliften, pompinstallaties, eco-toiletten, stenen, cement, zand en tegels

€ 47,50

1.20.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging c.q. toestemming voor overig gebruik openbare ruimte

€ 30,05

1.20.9

Naturalisatie

1.20.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie:

1.20.9.2

bij een enkelvoudig verzoek met standaardtarief

€ 937,95

1.20.9.3

bij een gemeenschappelijk verzoek met standaardtarief

€ 1.197,50

1.20.9.4

bij een enkelvoudig verzoek met verlaagd tarief

€ 697,60

1.20.9.5

bij een gemeenschappelijk verzoek met verlaagd tarief

€ 958,25

1.20.9.6

bij een aanvraag voor medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind

€ 138,90

1.20.9.7

bij een optieverklaring

€ 198,75

1.20.9.8

bij een gemeenschappelijk optieverzoek

€ 339,70

1.20.9.9

bij een medeopterend minderjarig kind

€ 22,30

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom of de in het economisch verkeer reële prijs voor de werken, werkzaamheden en materialen waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als rekenhulp voor de bepaling van de aannemingssom inclusief omzetbelasting, kan dienen paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV, Hoge Raad 01-02-2019, ECLI:HR:2019:143), Voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, inclusief de omzetbelasting.

Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV Hoge Raad 01-02-2019, ECLI:HR:2019:143), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom, inclusief de omzetbelasting), of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief de omzetbelasting.

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

De controle van de opgegeven aanleg-, bouw- en sloopkosten vindt plaats op basis van de jaarlijkse uitgave van het Nederlands Bouwkosten Instituut “Basisbedragen gebouwen”.

2.1.5

Vooroverleg: overleg tussen een initiatiefnemer en de gemeente Zutphen, voorafgaand aan het indienen van een (bouw)plan, voor het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen (bouw)plan in het kader van de Wabo vergunbaar is en/of een afwijking of herziening van het bestemmingsplan mogelijk is. Het vooroverleg start op het moment dat het verzoek om aanvraag om vooroverleg is geregistreerd. Het vooroverleg eindigt bij het verstrekken van de brief “afronding vooroverleg”.

2.1.6

Principeverzoek: voordat een definitieve aanvraag wordt ingediend en een procedure wordt doorlopen kan een initiatiefnemer aan de hand van een schriftelijk verzoek het college vragen om een voorlopig oordeel omtrent de kans op de verlening van de medewerking aan een afwijking op grond van de Wabo 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo ) of een wijziging dan wel herziening van het bestemmingsplan op grond van de Wro. Het principeverzoek vangt aan op het moment dat de concept-aanvraag is ontvangen en is geregistreerd. Het principeverzoek eindigt bij de schriftelijke mededeling van het collegebesluit op het verzoek van initiatiefnemer.

2.1.7

Informatieverzoek: een mondelinge/telefonische vraag of korte schriftelijke vraag om een indicatie of een initiatief past binnen de geldende regels van een bestemmingsplan en/of er een vergunning nodig is. Dit is alleen een indicatie, er vindt geen planbeoordeling plaats, met een tijdsindicatie van ongeveer 30 minuten .

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg:

2.2.1

Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om door middel van een vooroverleg de haalbaarheid van een initiatief/plan te (laten) onderzoeken, bedraagt het tarief voor de activiteit “bouwen” :

- voor kleine bouwwerken, zoals een dakkapel, erfafscheiding, berging, aankondigingsborden, kleine veranderingen/verbouwing zonder volume-uitbreiding: € 200,00.

- voor functies: een enkele woning, kantoorfunctie buiten een bedrijfsterrein, bedrijf niet op een bedrijventerrein, maatschappelijke functies, detailhandel (m.u.v. grootschalige), horeca: € 750,00.

- voor de functies: 2 woningen of meer, industrie en kantoren op een bedrijfsterrein, onderwijs, grootschalige detailhandel, recreatie in het buitengebied, overig: € 1500,00.

2.2.2

Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om door middel van een vooroverleg de haalbaarheid van een plan te laten onderzoeken, bedraagt het tarief voor de overige activiteiten (zoals planologisch strijdig gebruik, tijdelijke afwijking,) , behoudens het tarief zoals bedoeld in 2.2.1., 25 % van het tarief zoals bedoeld in artikel 2.3.3. e.v. (strijdig gebruik) met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1500,00.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2.1 en 2.2.2. bedraagt het tarief voor de welstandtoetsing de advieskosten, die bij de gemeente in rekening worden gebracht door het Gelders Genootschap, als en voor zover een advies een welstandstoets aan de orde is.

2.2.3

De beoordeling behandeling van een informatieverzoek, zoals bedoeld in artikel 2.1.7,: gratis.

2.2.4

Als binnen een half jaar na afronding van het vooroverleg, zoals hiervoor onder 2.2.1 en 2.2.2 bedoeld, een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het vooroverleg uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, wordt 50% van de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een principebesluit voor een initiatief met toepassing van:

- artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo (buitenplanse afwijking) € 750,=

- artikel 3.1 (bestemmingsplan op aanvraag) van de Wet ruimtelijke ordening € 1250,=

- artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijziging bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening € 1250,=

- artikel 3.6, eerste lid, onder b (uitwerking bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening € 1250,=

Het bepaalde onder 2.2.5 vindt eerst toepassing, als voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag het totale legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop het legesbedrag aan de aanvrager is medegedeeld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1

Als de bouwkosten minder dan € 1.000.000,- bedragen :

van de bouwkosten, met een minimum van:

2,270%

€ 250,00

2.3.1.1.2

Voor het meerdere tot € 10.000.000:

1,965%

2.3.1.1.3

Voor het meerdere:

1,250%

2.3.1.2

Advies op basis van Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en Erfgoedadviesraad 2014

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1 bedraagt het tarief voor het beoordelen van een plan uit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie:

Als de geraamde bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen: van de bouwkosten, met een minimum van:

Voor het meerdere tot € 1.000.000:

Voor het meerdere tot € 2.500.000:

Voor het meerdere tot € 5.000.000:

Voor het meerdere:

1,9‰

€ 50,00

1,2 ‰

0,8 ‰

0,5 ‰

0,25 ‰

2.3.1.2.2

voor woningbouw van gelijke woningen die in één complex worden uitgevoerd:

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen tarief volgens 2.3.1.2.1;

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen tarief over de bouwkosten van 5 woningen;

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen tarief over de bouwkosten van 6 woningen;

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen tarief over de bouwkosten van 8 woningen;

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen tarief over de bouwkosten van 10 woningen;

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen tarief over de bouwkosten van 12 woningen;

2.3.1.2.3

Etage- en galerijwoningen e.d. worden als één bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

2.3.1.2.4

voor reclameobjecten per adviesaanvraag

€ 50,50

2.3.1.2.5

integrale advisering

welstand + 1 extra discipline: 1,8 x regulier tarief

welstand + meerdere extra disciplines: 2,2 x regulier tarief

2.3.1.2.6

illegale bouwwerken 1,5 x regulier tarief

2.3.1.2.7

Geschreven adviezen vooroverleg naar aanleiding van een commissievergadering of mandaatbehandeling (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

€ 102,40

2.3.1.2.8

overige adviezen afhankelijk van de soort advisering

€ 84,85 of € 105,00 per uur

De onder 2.3.1.2 bedoelde legeskosten zijn exclusief BTW

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 559,95

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

110%

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

n.v.t

2.3.2

Aanlegactiviteiten Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b. van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.2.1

als de aanlegkosten niet meer dan € 10.000,00 bedragen:

€ 131,70

2.3.2.2

voor het meerdere tot € 50.000,00: van de aanlegkosten

1%

2.3.2.3

voor het meerdere tot € 500.000,00:

0,80%

2.3.2.4

voor het meerdere tot € 1.000.000,00:

0,60%

2.3.2.5

voor het meerdere:

0,40%

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 328,30

2.3.3.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 328,30

2.3.3.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.745,70

2.3.3.4

als artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.860,60

2.3.3.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

n.v.t.

2.3.3.6

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): de door de provincie in rekening gebrachte leges.

2.3.3.7

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): de door onze minister in rekening gebrachte leges.

2.3.3.8

als artikel 2.12, eerste lid, onder d. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

n.v.t

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c. van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a. van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 455,60

2.3.4.2

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 455,60

2.3.4.3

als artikel 2.12, eerste lid, onder a., onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.415,50

2.3.4.4

als artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 455,60

2.3.4.5

als artikel 2.12, eerste lid, onder b. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

n.v.t

2.3.4.6

als de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): de door de provincie in rekening gebrachte leges.

2.3.4.7

als de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): de door onze minister in rekening gebrachte leges.

2.3.4.8

als artikel 2.12, eerste lid, onder d. van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

n.v.t

2.3.5

Gelijkwaardigheidstoets Brandveiligheid

2.3.5.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het beoordelen van de gelijkwaardigheid van een oplossing inzake brandveiligheid, zonder dat er bouwactiviteiten plaatsvinden of er sprake is van een aanvraag brandveilig gebruik, is het tarief:

€ 213,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f. van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b. van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenwet 1988 of de Verordening fysieke leefomgeving aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening, die Monumentenwet 1988 of die Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument van de bouwkosten: met een minimum van: en een maximum van:

0,6%

€ 203,00

€ 508,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht van de bouwkosten: met een minimum van: en een maximum van:

0,6 %

€ 205,85

€ 515,10

2.3.6.2

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h. van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c. van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 104,05

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g. van de Wabo

€ 104,05

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, als de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

n.v.t

2.3.7.3

Handelsreclame

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van handelsreclame ingevolge artikel 2.2, eerste lid, onder h. en i. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 104,05

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,50

2.3.9

Uitweg/ inrit

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 104,05

2.3.10

Kappen

2.3.10.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van maximaal drie bomen, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 104,05

2.3.10.2

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van meer dan drie bomen, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Verordening fysieke leefomgeving een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 379,40

2.3.11

vervallen

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is meegedeeld.

2.3.12.2

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt het legesbedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. Een aanvraag wordt in dat geval in behandeling genomen twee weken na de dag waarop het totale legesbedrag aan de aanvrager is meegedeeld.

2.3.13

Wet natuurbescherming

Als de (concept)aanvraag betrekking heeft op een plan, waarvoor de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) leges in rekening brengt bij de gemeente, wordt het onder de overige hoofdstukken van Titel 2 berekende bedrag verhoogd met het bedrag zoals dit is bepaald in de legestarieventabel van de provincie Gelderland.

2.3.14

Bouwlawaai Als de aanvraag betrekking heeft op een ontheffing als bedoeld in artikel 8.3, derde lid van het Bouwbesluit, bedraagt het tarief:

€ 105,50

2.3.15

Andere activiteiten

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i. van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 231,10

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 231,10

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

Als de aanvraag om omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17

Beoordeling bodem- en/of geluidsrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodem- en/of geluidsrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 197,60

2.3.17.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 197,60

2.3.17.3

voor de beoordeling van een geluidsrapport

€ 197,60

2.3.18

Advies

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

2.3.19.1.1

als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.155,40

2.3.19.1.2

als een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.19.2

Als een begroting als bedoeld in 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. (natura 2000) en/ of artikel 2.1, eerste lid, onder k. Wabo in samenhang met artikel 2.7, vijfde lid Wnb.

2.3.20.1

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7, tweede en derde lid en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

€ 866,85

2.3.20.2

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7, leden 2 en 3b en 2.8, negende lid Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

€ 2.004,70

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7, leden 2 en 3a en 2.8, eerste lid Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.009,45

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7, leden 2 en 3a, 2.8, eerste lid en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

€ 4.984,70

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder j. en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7, lid 3a en artikel 2.8, vierde lid Wnb (toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst))

€ 7.964,70

2.3.20.6

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015

€ 1.625,50

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder k. en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

€ 1.300,35

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 2.2.4.

2.4.2

vervallen

2.4.3

Als na ontvangst van een aanvraag om omgevingsvergunning deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de leges verminderd met:

75%

2.4.4

Als de aanvraag betrekking heeft op het plaatsen van zonnecollectoren en/of zonnepanelen op, aan of bij een pand gelegen binnen het beschermd stadsgezicht en/of een beschermd monument en het plan voldoet aan de voorwaarden van artikel 2, zesde lid van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, dan worden de leges voor zover de bouwkosten betrekking hebben op de zonnecollectoren en/of zonnepanelen, voor de activiteit wijzigen van een monument verminderd met:

100%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:

als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten dan wel planologisch strijdig gebruik, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze al in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.2.1

Als een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, is ingetrokken, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

2.5.2.2

Als uitzondering op 2.5.2.1 geldt dat bij een intrekkingvan een verleende omgevingsvergunning op aanvraag vande vergunninghouder, er aanspraak bestaat op teruggaafvan een deel van de leges, mits deze aanvraag isingediend binnen 6 maanden na verlening van devergunning en van de vergunning geen gebruik isgemaakt.

De teruggaaf bedraagtvan de op grond van die onderdelen voor de betreffendeactiviteit verschuldigde leges.

25%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 is geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt niet verstaan een vernietiging van het besluit bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor leges

Een bedrag wordt alleen gerestitueerd als het bedrag van de minimale leges niet onderschreden wordt, zijnde:

€ 104,05

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b. van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

n.v.t

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 2,269 % van de bouwkosten met een minimumtarief van:

€ 104,05

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

De leges worden verhoogd met de kosten voor het opstellen van het vast te stellen bestemmingsplan op basis van een vooraf opgestelde begroting.

Als voor de beoordeling van een (concept) aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan een nader onderzoek of extern advies is vereist zoals een:

- Bodem- en/of grondwateronderzoek,

- Flora- en faunaonderzoek en/of passende beoordeling,

- Archeologisch onderzoek,

- Planschaderisico analyse,

- Akoestisch onderzoek,

- Onderzoek luchtkwaliteit,

- Geuronderzoek,

- Onderzoek externe veiligheid,

- Overige voor een goede planverloop noodzakelijke rapportages en externe adviezen,

worden de leges verhoogd met de kosten van de onderzoeken en adviezen op basis van een vooraf opgestelde begroting.

€ 5.445,25

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a. van de Wet ruimtelijke ordening

De leges worden verhoogd met de kosten voor het opstellen van het vast te stellen bestemmingsplan op basis van een vooraf opgestelde begroting.

Als voor de beoordeling van een (concept) aanvraag tot vaststelling van een bestemmingsplan een nader onderzoek of extern advies is vereist zoals een:

- Bodem- en/of grondwateronderzoek,

- Flora- en faunaonderzoek en/of passende beoordeling,

- Archeologisch onderzoek,

- Planschaderisico analyse,

- Akoestisch onderzoek,

- Onderzoek luchtkwaliteit,

- Geuronderzoek,

- Onderzoek externe veiligheid,

- Overige voor een goede planverloop noodzakelijke rapportages en externe adviezen,

worden de leges verhoogd met de kosten van de onderzoeken en adviezen op basis van een vooraf opgestelde begroting.

€ 3.250,90

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 104,05

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

3.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Alcoholwet

€ 200,00

3.1.2

vervallen

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 28,35

3.1.4

vervallen

3.1.5

vervallen

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de APV

€ 200,00

3.1.6.1

als de vergunning tevens een terras omvat verhoogd met

€ 50,00

3.1.6.2

als de vergunning tevens omvat het geopend hebben van het horecabedrijf in afwijking van het sluitingsuur op grond van artikel 2:29 van de APV

€ 109,20

3.1.6.3

Voor het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de APV

€ 42,20

3.1.7

Coffeeshops

3.1.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een door de burgemeester te verlenen gedoogbeschikking voor een coffeeshop

€ 400,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Standplaatsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.2.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving:

€ 59,10

3.2.2

Luchtballon/helikopter

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor de inrichting en gebruik van niet aangewezen luchtvaartterreinen

€ 34,90

3.2.3

Recreatief nachtverblijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving

€ 26,50

3.2.4

Geluidsapparatuur

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving, voor het in de open lucht in werking hebben van een geluidsapparatuur of een toestel

a. geldig voor één dag

b. geldig voor één week

c. geldig voor één maand

d. geldig voor zes maanden

e. geldig voor één jaar

€ 25,30

€ 41,90

€ 81,20

€ 177,10

€ 282,00

3.2.5

Venten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:15 van de APV:

3.2.5.1

ter verkrijging van een vergunning om in de gemeente te mogen venten, colporteren, opkopen of fotograferen op straat

a. geldig voor één dag

b. geldig voor één week

c. geldig voor één maand

d. geldig voor zes maanden

e. geldig voor één jaar

€ 18,65

€ 40,25

€ 78,30

€ 170,65

€ 271,95

3.2.6

Evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV

a. tot en met 1000 bezoekers

b. vanaf 1001 tot en met 5000 bezoekers

c. vanaf 5001 bezoekers

€ 83,70

€ 167,40

€ 446,45

3.2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een evenementenvergunning met een bezoekersaantal:

a. tot en met 1000 bezoekers

b. vanaf 1001 tot en met 5000 bezoekers

c. vanaf 5000 bezoekers

€ 41,85

€ 83,85

€ 223,25

3.2.7

Stoken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het aanleggen of stoken van vuur in de open lucht

van een paasvuur/ vreugdevuur

van snoeihout

€ 31,95

€ 10,70

3.2.8

Collecteren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen

€ 23,60

3.2.9

Diversen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing om op te treden als straatartiest als bedoeld in artikel 2:9 van de APV

€ 68,20

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de APV

€ 966,60

3.3.1

Het tarief bedraagt voor inspectie GGD

€ 470,10

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (gereserveerd)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (gereserveerd)

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

Voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 5,15

3.6.2

voor een ontheffing in het kader van artikel 3 van de Winkeltijdenverordening

voor 1 keer

voor een jaar of langer

€ 22,45

€ 111,70

3.6.3

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 5,15

3.6.4

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 5,15

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde beschikking

€ 165,10

Hoofdstuk 8 Brandveilig gebruiken van bouwwerken

3.8.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of houden van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen als bedoeld in artikel 2.1 lid d van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht bedraagt:

€ 292,45

3.8.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als onder 3.8.1 bedoeld, wordt het daarin vermelde bedrag verhoogd voor bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte:

> tot en met 100 m²

€ 229,35

> vanaf 100 tot 500 m² vermeerderd met € 1,25 per m² boven 100 m²

€ 229,35

> van 500 tot 2000 m² vermeerderd met € 0,64 per m² boven 500 m²

€ 817,25

> vanaf 2000 tot en met 5000 m² vermeerderd met € 0,40 per m² boven 2000 m²

€ 1.947,55

> vanaf 5000 tot en met 50.000 m² vermeerderd met € 0,040 per m² boven 5.000 m²

€ 3.321,95

> boven de 50.000 m² vermeerderd met € 0,019 per m² boven 50.000 m2

€ 5.385,25

3.8.3

Vervallen

3.8.3.1

Vervallen

3.8.4

Vervallen

3.8.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning (voor objecten waarvoor al een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.8.1 is afgegeven en die wijziging/verandering benodigen) een percentage van het betreffende legestarief dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale oppervlakte met als minimum

€ 292,45

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Zutphen van 14 december 2021.

De griffier,