Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Uitgeest 2022

Geldend van 23-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Uitgeest 2022

De raad van de gemeente Uitgeest:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021;

gelezen het advies van de commissie SAZ d.d. 2 december 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld Uitgeest 2022

Artikel 1 Definities

 • 1. Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de warenmarkt, die wordt gehouden op donderdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur;

  • b.

   standplaats: de op en voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • c.

   vaste standplaats: een standplaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

  • d.

   dagplaats: een standplaats, die per marktdag wordt toegewezen;

  • e.

   marktmeester: de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangestelde persoon en zijn plaatsvervanger(s).

 • 2. Gedeelten van de in deze verordening te noemen eenheden, hetzij van tijd of maten, worden voor de toepassing van deze verordening voor gehelen gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het innemen van een standplaats dan wel het hebben van een standplaats op de markt.

Artikel 3 Belastingtarieven

 • 1. Het marktgeld bedraagt per standplaats van maximaal 4 meter lengte € 6,90.

 • 2. De kosten van het elektriciteit en het gebruik van de stroomkast per aansluiting € 5,75.

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die standplaats heeft ingenomen, en bij gebreke van deze van degene die recht heeft op de standplaats.

Artikel 5 Wijze van betaling

De marktgelden worden per kwartaal, op basis van 12 weken, per standplaats per bank geïnd.

Artikel 6 Ontstaan belastingplicht

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald zodra een marktplaats is toegewezen.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Verordening marktgeld Uitgeest 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgeld Uitgeest 2022’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Uitgeest in de openbare raadsvergadering van donderdag 16 december 2021.

Mevrouw W.J. Vrolijk-Gevaert

griffier

De heer S. Nieuwland

voorzitter