Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 24-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van n(e) dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n(e) dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n(e) dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van de opvang van kinderen in een gastgezin georganiseerd door Europa Kinderhulp;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het organiseren van activiteiten als hierna genoemd, als de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft, waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard zijn en de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Deze vrijstelling geldt voor aanvragen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening artikelen 2:10A, 2:25, 2:34f, 4:6, 5:18 en de Wet op de Kansspelen artikel 3;

 • 3.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • 4.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 5.

  aanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor het plaatsen van zonnepanelen, indien

  • a.

   de aanvraag de plaatsing van maximaal 30 m² zonnepanelen betreft, en;

  • b.

   de zonnepanelen uitsluitend ten behoeve van particulier gebruik zijn, en;

  • c.

   de kosten voor de installatie (aanschaf installatie en plaatsing) maximaal € 5000,- bedragen, en.;

  • d.

   er aantoonbaar geen sprake is van een geschikt dak om de zonnepanelen te plaatsen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Vervallen

Artikel 12 Terinzagelegging bijlage

Het in onderdeel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde normblad NEN 2699, uitgave 2017, althans dit normblad zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, als ook de genoemde ROEB lijst, worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis te Opheusden.

Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 De ‘Legesverordening 2021’ van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 december 2021

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A.J. Kottelenberg

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022’

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

- voltrekking huwelijk

- registratie van een partnerschap

- de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

per bruidspaar/per partnerschap op

 

1.1.1.1

het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag tijdens de door het

college van burgemeester en wethouders vastgestelde kantooruren

€ 378,50

1.1.1.2

het gemeentehuis buiten de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde kantooruren van de secretarie, alsmede op zaterdag en op bij of krachtens de Algemene Termijnenwet met algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen

€ 696,80

1.1.1.3

het gemeentehuis op maandag en woensdag om 9.00 uur

Gratis

1.1.2.1

het kasteel Wijenburg, de locatie Herberg en restaurant De Engel, Zalencentrum Ons Dorpshuis Kesteren, Café en Zalencentrum De Vicary Ochten, Hotel en restaurant Het Wapen van Balveren, Restaurant ’t Veerhuis te Opheusden, Molen de Zwaluw te Kesteren, De Duikenburg te Echteld en St. Nationaal Fruitpark of een eenmalige huwelijkslocatie op maandag tot en met zaterdag, tussen 8.30 en 20.00 uur

€ 592,50

1.1.2.2

het Kasteel Wijenburg, de locatie Herberg en restaurant De Engel, Ons Dorpshuis Kesteren, Café en Zalencentrum De Vicary Ochten, Hotel en restaurant Het Wapen van Balveren, Restaurant ’t Veerhuis te Opheusden, Molen de Zwaluw te Kesteren, De Duikenburg te Echteld en St. Nationaal Fruitpark of een eenmalige huwelijkslocatie op algemeen erkende feestdagen en daarmee bij of krachtens de Algemene Termijnenwet gelijkgestelde dagen, tussen 12.00 en 17.00 uur, met uitzondering van Goede Vrijdag, de vrijdag na Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag

€ 1.117,30

1.1.3

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 308,70

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 308,70

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschap boekje

€ 32,30

1.1.5.2

Een duplicaat van trouwboekje of partnerschap boekje

€ 32,30

1.1.6

Doorberekening kosten tolk/tolkentelefoon aan de klant bij melding huwelijk/geregistreerd partnerschap en het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het tarief bedraagt voor de gebruikmaking van de diensten van een tolk of de tolkentelefoon: de werkelijke kosten die het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland berekent aan de gemeente Neder-Betuwe.

 

1.1.6.1

Bij annulering voor de datum voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap: de werkelijke kosten die het Tolk – en Vertaalcentrum Nederland berekent aan de gemeente Neder-Betuwe.

 

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.9.1

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9.2

Een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.9.3

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.9.4

Een attestatie de vita als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.9.5

Een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.9.6

Een meertalig modelformulier van een uittreksel of een afschrift als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.9.7

Een meertalig modelformulier voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

1.1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het beschikbaar stellen van getuigen bij een voltrekking van een huwelijk of een registratie partnerschap per getuige

€ 36,40

1.1.11

De kosten van het annuleren van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedragen:

 

1.1.11.1

Dit bedrag is verschuldigd indien het verzoek in de periode na ontvangst van de melding tot vier weken voor de huwelijksvoltrekking is ontvangen, tenzij (zie 1.1.11.4).

€ 109,20

1.1.11.2

Dit bedrag is verschuldigd indien het verzoek binnen vier weken voor de huwelijksvoltrekking is ontvangen, tenzij (zie 1.1.11.4).

€ 219,50

1.1.11.3

Dit bedrag is verschuldigd voor een trouwafspraak, partnerschap of omzetting op een gratis tijdstip, indien het verzoek in de periode na ontvangst van de melding tot de datum van de huwelijksvoltrekking is ontvangen, tenzij (zie 1.1.11.4).

€ 106,10

1.1.11.4

De annulering van het huwelijk het gevolg is van een door overheidswege opgelegde maatregel die het huwelijk buitensporig beperkt of verbiedt. Dan worden de leges van 1.1.1 tot en met 1.1.2.2 en 1.1.11.1 tot en met 1.1.11.3 verlaagd met 100 %.

 

1.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk of het éénmalig registreren van een partnerschap

€ 253,10

1.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een externe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijke of het éénmalig registreren van een partnerschap op feestdagen of met de Algemene Termijnenwet vastgestelde dagen

€ 262,50

1.1.14

vervallen

 

1.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een éénmalige huwelijkslocatie zoals bedoeld in artikel 3 onder A en B van reglement aanwijzing huwelijkslocaties Neder-Betuwe (geen woningen) 2019

€ 135,90

1.1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanwijzing van een éénmalige huwelijkslocatie zoals bedoeld in artikel 3 onder C van reglement aanwijzing huwelijkslocaties Neder-Betuwe (woningen) 2019

€ 520,70

1.1.17

Het wijzigen van de vastgelegde huwelijks-, datum-, tijdstip-, locatie, getuigen of trouwambtenaar, zoals bedoeld in artikel 12 van het Reglement Burgerlijke Stand Neder-Betuwe 2019

€ 44,70

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het maximale tarief dat is vermeld in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het tarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag genoemd in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer en verminderd met het bedrag genoemd in bijlage VI onder afdracht van gemeenten van die Regeling.

1.3.2.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een gezondheidsverklaring geldt het door het CBR vastgestelde tarief (staat vermeld op de gezondheidsverklaring)

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,55

1.4.2.2

Indien de aanvraag en betaling via digitale balie geschiedt, per verstrekking

€ 4,53

1.4.2.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 7,55

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een schriftelijke verstrekking van één of meer gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP (basisregistratie personen), voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,20

1.4.5

Verstrekking van een persoonslijst uit de basisregistratie personen aan een ingeschrevene niet-zijnde de eerste verstrekking

€ 10,70

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting inclusief toelichting

€ 126,40

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening inclusief toelichting

€ 126,40

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 60,80

1.7.2.2

een afschrift van de bouwverordening met toelichting

€ 85,20

1.7.2.3

een afschrift van het normblad NEN 2699, uitgave 2017, althans dit normblad zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

€ 58,90

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale dan wel plaatselijke aanduiding (onroerende zaken en personen) per inlichting

 
 

Per post/fax/balie

€ 17,30

1.8.1.1

Tot het verstrekken van een fotokopie van een luchtfoto

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 12,30

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 18,40

1.8.2

Een locatieonderzoek ten behoeve van een voorgenomen verkoop van een perceel of onroerend goed tot het verstrekken van bestemmingsplan-, bodem-, WKPB gegevens alsmede milieu en stankcirkels

€ 97,50

1.8.3

Een aanvraag tot het verkrijgen van kopieën van bestemmingsplanvoorschriften (exclusief kopieën conform hoofdstuk 19

€ 39,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 10,70

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 9,80

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een (op papier of digitaal beschikbaar gesteld) afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,50

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 15,40

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 123,10

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot het omzetten van een hypothecaire lening met gemeentegarantie

€ 38,00

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b en 30c van de Wet op de kansspelen, conform artikel 3 van het Speelautomatenbesluit:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 21,80

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen Telecommunicatie

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding (klein werk, tracé tot 25 m1) conform hoofdstuk 2 van de AOVI

€ 75,57

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit tracé tot 250 m1 conform hoofdstuk 2 van de AOVI

€ 409,82

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit tracé vanaf 250 m1 tot 1500 m1 conform hoofdstuk 2 van de AOVI

€ 491,17

1.17.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit tracé vanaf 1500 m1 tot 5000 m1 conform hoofdstuk 2 van de AOVI

€ 653,86

1.17.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit tracé vanaf 5000 m1 en meer conform hoofdstuk 2 van de AOVI per strekkende meter tracélengte.

€ 0,13 per m1

1.17.6

Tarief per overleg met netbeheerder of per overleg met netbeheerder en overige belanghebbenden conform AOVI hoofdstuk 3 artikel 11

€ 488,07 per overleg

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met

 

1.18.1

de uitvoering van bijzondere transporten.

€ 39,30

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels 1990 anders dan bedoeld in artikel 9.1.

€ 81,50

1.18.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen.

€ 38,70

1.18.4

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

€ 146,50

1.18.5

voor het verlengen, vernieuwen of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart.

€ 93,80

1.18.6

Voor ontheffing als bedoeld in art. 148 van de wegenverkeerswet 1994

€ 83,20

1.18.7

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats.

€ 219,40

Hoofdstuk 19 Naturalisatie en optie

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie dan wel een optie op verkrijging van het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002 of zoals dit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,70

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,30

1.20.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,40

1.20.1.2.3

voor verstrekking van deze informatie per digitale informatiedrager wordt het bedrag vermeerderd met

€ 5,10

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 22,00

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,70

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.20.2.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

€ 741,50

1.20.2.2

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in art. 1.45 tweede lid van de Wet kinderopvang, bedraagt

 

1.20.2.2.1

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in art. 1.45 tweede lid van de Wet kinderopvang, indien opvang plaatsvindt op woonadres van een vraagouder

€ 394,20

1.20.2.2.2

Het bieden van gastouderopvang als bedoeld in art. 1.45 tweede lid van de Wet kinderopvang, indien opvang plaatsvindt op woonadres van een gastouder

€ 394,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

Bouwkosten:

 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van normkosten, zoals die staan vermeld in het overzicht (ROEB-lijst). Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde overzicht, worden de bouwkosten vastgesteld op basis van het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Vooroverleg: 

 

verzoeken waarbij het gaat om de vraag of een bouwplan planologisch passend is, met eventueel de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 (binnenplanse afwijking) of sub 2 (buitenplanse afwijking op basis Bor) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) mogelijk is, en naar een onderzoek of het college van B&W aan het plan wil meewerken. Onder vooroverleg wordt mede verstaan een schetsplan en een conceptaanvraag;

2.1.1.4

Principeverzoek:

 

Beoordeling van een verzoek om medewerking voor een bepaalde activiteit, bouwplan of anderszins, dat niet passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan c.q. beheersverordening en waaraan niet met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 of 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking kan worden verleend (waaronder verzoeken om bestemmingsplanherziening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, omgevingsvergunning artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3);

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

2.1.1.6

A.P.V.: Algemene Plaatselijke Verordening;

2.1.1.7

Wro: Wet ruimtelijke ordening;

2.1.1.8

Wnb: Wet natuurbescherming;

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld;

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld;

2.1.4

In behandeling nemen en buiten behandeling stellen

 

Als een aanvraag in behandeling wordt genomen is één van de eerste uitvoeringshandelingen een toets op volledigheid van het dossier. Voor de legesheffing is de aanvraag op dat moment in behandeling genomen en worden leges geheven.

Als uit de volledigheidstoets blijkt dat een dossier niet volledig is, krijgt de aanvrager 1 x de gelegenheid zijn aanvraag aan te vullen. Gebeurt dit niet, of niet volledig, wordt de verdere behandeling gestaakt. Dit heet het buiten behandeling stellen. Voor een deel van de verschuldigde leges wordt dan teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

2.2.1

het beoordelen van een vooroverleg

€ 250,80

2.2.1.1

een eerste, oriënterende bespreking op het gemeentehuis

 

2.2.1.2

het tweede en iedere volgende bespreking betreffende dezelfde aanvraag op het gemeentehuis, per bespreking

 
 

 

2.2.2

het beoordelen van een principeverzoek

 

2.2.2.1

voor een eerste beoordeling van het principeverzoek

€ 936,50

2.2.2.2

voor de tweede en iedere volgende beoordeling van het principeverzoek betreffende dezelfde aanvraag, per beoordeling:

 

2.2.2.3

een complex principeverzoek welke niet past binnen het geldende bestemmingsplan ter behandeling in de regiekamer

€ 1850,00

 

 

2.2.3

Voor behandeling van het vooroverleg of principeverzoek in de voltallige welstandscommissie: het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tariefregeling van het Gelders Genootschap

 
 

 

2.2.4

voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht:

€ 77,30

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning

betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-

van de bouwkosten met een minimum van:

5,0%

€ 334,50

2.3.1.1.2

Indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van:

5,0%

€ 523,30

2.3.1.1.3

Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

4,0%

€ 1308,30

2.3.1.1.4

Indien de bouwkosten € 50.000 tot € 75.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

3,2%

€ 2093,30

2.3.1.1.5

Indien de bouwkosten € 75.000 tot € 100.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

2,6%

€ 2.512,00

2.3.1.1.6

Indien de bouwkosten € 100.000 tot € 250.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van:

2.4%

€ 2.721,30

2.3.1.1.7

Indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

2,3%

€ 6.280,10

2.3.1.1.8

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 750.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van:

2,2%

€12.037,10

2.3.1.1.9

Indien de bouwkosten € 750.000 tot € 1.000.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

2,1%

€17.015,40

2.3.1.1.10

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

1,8%

€21.980,80

2.3.1.1.11

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen

van de bouwkosten met een minimum van

1,7%

€94.203,50

2.3.1.2

Welstandstoets

 

Het tarief zoals vastgesteld volgens de in deze tarieventabel als bijlage opgenomen tarievenregeling van het Gelders Genootschap

 
 

 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 worden, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, de kosten doorberekend overeenkomstig de tariefregeling van de agrarische commissie.

 
 

 

2.3.1.3.1

Achteraf ingediende aanvraag

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde werkzaamheden zijn gestart zonder dat hiervoor een omgevingsvergunning is verkregen:

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

+25%

met een maximum van

€ 1000,00

 

 

2.3.1.3.2

Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 147,50

 

 

2.3.1.4

Beoordeling geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project waarvoor na beoordeling blijkt dat geen omgevingsvergunning is vereist overeenkomstig bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

€ 128,90

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 352,00

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 666,08

2.3.3.2

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

€ 666,08

2.3.3.3

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking)

€ 991,20

2.3.3.4

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 6.573,20

2.3.3.5

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan)

€ 693,80

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 6.573,20

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving)

€ 6.573,20

2.3.3.8

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 6.573,20

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt ingediend (binnenplanse afwijking):

€ 666,08

2.3.4.2

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse kleine afwijking m.u.v. tijdelijke afwijking):

€ 666,08

2.3.4.3

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt ingediend (tijdelijke afwijking):

€ 991,20

2.3.4.4

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt ingediend (buitenplanse afwijking):

€ 6.463,40

2.3.4.5

Indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van exploitatieplan):

€ 682,30

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 6.463,40

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van nationale regelgeving):

€ 6.463,40

2.3.4.8

indien een verzoek tot afwijking als bedoeld artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt ingediend (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 6.463,40

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

een vloeropp. van 0 tot 100 m²

€ 647,50

 

een vloeropp. vanaf 100 tot 500 m²

€ 647,50

 

een vloeropp. vanaf 500 tot 2.000 m²

€ 647,50

 

een vloeropp. vanaf 2 000 tot 5.000 m²

€ 647,50

 

een vloeropp. vanaf 5.000 tot 50.000 m²

€ 821,00

 

een vloeropp. vanaf 50.000 m²

€ 936,60

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de Provinciale erfgoedverordening of de erfgoedverordening Gemeente Neder-Betuwe bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 586,80

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de gemeentelijke erfgoedverordening Gemeente Neder-Betuwe, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de nadere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 586,80

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 586,80

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 82,00

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening af Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 82,00

 

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening / bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 35,10

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie [of de gemeente], bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

€ 22,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 22,00

 

 

2.3.12

Natura 2000 - activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 410,70

 

 

2.3.13

Flora- en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 410,70

 

 

2.3.14

Handelsreclame

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met de Algemene plaatselijke verordening artikel 4:15 en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

 

2.3.14.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

 

2.3.14.4

indien de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van verlichte handelsreclame:

€ 176,70

 

 

2.3.15

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 410,70

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, niet zijnde de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

€ 410,70

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschap verordening betreft:

€ 410,70

 

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.16.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

 

2.3.17

Beoordeling rapport en onderzoeken

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport of onderzoek wordt beoordeeld:

 

2.3.17.2

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport / onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in de bouwverordening

€ 573,90

2.3.17.2.1.

Voor de beoordeling van een historisch bodemrapport

 

2.3.17.2.2.1

voor de beoordeling van een verkennend archeologisch (bodem)rapport

€ 412,90

2.3.17.2.2.2

voor de beoordeling van een programma van eisen voor archeologisch veldonderzoek

€ 412,90

2.3.17.2.2.3

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 412,90

2.3.17.2.4.1

voor de beoordeling van een rapport luchtkwaliteit

€ 412,90

2.3.17.2.4.2

Voor de beoordeling van een rapport geur

€ 412,90

2.3.17.2.5

voor de beoordeling van een rapport externe veiligheid

€ 412,90

2.3.17.2.6

voor de beoordeling van een rapport flora en fauna en natuurbeschermingswet voortoets

€ 412,90

2.3.17.2.7

voor de beoordeling rapporten met betrekking tot milieu-effecten

€ 412,90

2.3.17.2.8

voor de beoordeling van een agrarisch advies rapport

€ 412,90

2.3.17.2.9

voor de beoordeling van een niet in dit hoofdstuk specifiek genoemd rapport / extra toetsing

€ 412,90

2.3.17.2.10

voor de beoordeling van de volkshuisvestelijke aspecten van een plan

 

2.3.17.2.11

het in behandeling nemen van een verzoek om een ontheffing hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder;

€ 550,70

2.3.17.2.11.1

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen

€ 550,70

2.3.17.2.11.2

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen

€ 550,70

2.3.17.2.11.3

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen

€ 550,70

2.3.17.2.12

voor de beoordeling van een distributie planologisch onderzoek

€ 412,90

2.3.17.2.13

Voor de beoordeling van een waterhuishoudingsplan

€ 412,90

2.3.17.2.14

Voor de beoordeling van een cultuurhistorisch onderzoek

€ 412,90

2.3.17.2.15

Voor de beoordeling van een rapport niet gesprongen explosieven

€ 412,90

2.3.17.2.16

Voor de beoordeling van een verkeersonderzoek

€ 412,90

2.3.17.2.17

Voor de beoordeling van een plan voor landschappelijke inpassing

€ 412,90

2.3.17.2.18

Voor de beoordeling van een onderzoek naar milieucirkel(s)

€ 412,90

2.3.17.2.19

Voor de beoordeling van een aeriusberekening

€ 259,70

 

 

2.3.18

Advies

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

2.3.19

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.19.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 3.521,30

2.3.19.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.19.1.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.19.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

2.3.20

Wet natuurbescherming (Wnb)

 

2.3.20.1

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j (natura 2000) en/of artikel 2.1 lid 1 onder k Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 2.7 lid 5 Wet Natuurbescherming.

 

2.3.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.3.20.3

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3 en 1.13 Wnb (toestemming ziet uitsluitend op verstrekking van ontwikkelruimte van stikstofdepositie op grond van de PAS)

 

2.3.20.4

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3b en 2.8 lid 9 Wnb (toestemming voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten waarvoor geen passende beoordeling vereist is)

 

2.3.20.5

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a en 2.8 lid 1 Wnb (toestemming voor het realiseren van niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijk significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

 

2.3.20.6

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo in samenhang met de artikelen 2.7 leden 2 en 3a, 2.8 lid 1 en 1.13 Wnb (toestemming voor het realiseren van zowel stikstof als niet stikstof gerelateerde projecten of andere handelingen die mogelijke significante effecten voor habitats en soorten kunnen veroorzaken)

 

2.3.20.7

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder j en artikel 2.17a Wabo met toepassing van artikel 2:7 lid 3a en artikel 2.8 lid 4 Wnb

(toestemming voor toelaatbare significant negatieve effecten door het ontbreken van alternatieven, de aanwezigheid van dwingende redenen van groot openbaar belang en compensatie (ADC toetst)

 

2.3.20.8

Toestemming op grond van de Beleidsregels toedeling ontwikkelruimte Programmatische Aanpak Stikstof Gelderland 2015)

 

2.3.20.9

Toestemming op grond van artikel 2.1 lid 1 onder k en artikel 2.17c Wabo (toestemming voor het opzettelijk verstoren, doden, vangen, plukken etc. van beschermde soorten)

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning binnen een termijn van 1 jaar is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het in behandeling nemen ervan

100%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

Indien binnen dertien weken na het verzoek tot intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor hetzelfde bouwplan, worden deze leges met de behandeling van de nieuwe aanvraag verrekend.

 
 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanleg

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanleg-activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of aanleg

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

 

2.5.4

Teruggaaf wegens onvolledigheid

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 buiten behandeling stelt wegens onvolledigheid van de gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

75%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf per aanvraag

 
 

Een teruggaafbedrag minder dan € 150,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 410,70

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 410,70

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.948,30

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.129,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1., lid 1, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

€ 3612,80

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6., lid 1, onder a, van de Wet Ruimtelijke Ordening, waarvan de procedure wordt ingevoegd in de actualisatie van een bestemmingsplan

€ 4650,00

2.8.5

Indien de gemeente voor de onderdelen als genoemd in 2.8.1 en 2.8.2. extra onderzoeken moet verrichten worden de leges verhoogd met de gemaakte kosten voor de onderzoeken en/of beoordelingen van meegeleverde onderzoeken. Dit bedrag is meegenomen in de artikelen 2.8.1 en 2.8.2

 

2.8.6

Voor de kosten ten behoeve van het inschakelen van overige externe deskundigen wordt het bedrag in rekening gebracht dat de externe deskundige declareert. Voorafgaand aan de inschakeling van de externe deskundige wordt de begroting aan de aanvrager ter kennis gebracht;

 

Hoofdstuk 9 Gedoog verklaringen

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag / verzoek voor:

 

2.9.1.1

een (persoonsgebonden) gedoogverklaring voor het permanent bewonen van recreatiewoningen

€ 1038,50

2.9.1.2

voor overige (persoonsgebonden) gedoogverklaringen, tenzij er sprake is van een aanvraag voor een gedoogverklaring die direct het gevolg is dan wel aantoonbaar te relateren is aan COVID-19

€ 1038,50

Hoofdstuk 10 Overige en in deze titel niet benoemde beschikkingen 

2.10.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag publicatie middels advertentie plaatsvindt, per publicatie:

€ 467,60

2.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 570,40

2.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart:

 

2.10.3.1

op papier, per kaart

€ 0,50

2.10.3.2

digitaal, per verstrekking

€ 5,50

2.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer kopieën:

 

2.10.4.1

A4 of A3 op papier, per pagina

€ 0,50

2.10.4.2

digitaal, per verstrekking

€ 5,50

2.10.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van onderzoek per kwartier, of een gedeelte hiervan;

€ 9,80

2.10.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 77,30

Hoofdstuk 11 vervallen

Hoofdstuk 12 Afvoeren en veranderen monument van de gemeentelijke monumentenlijst

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.12.1.1

om een monument af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst

€ 573,50

2.12.1.2

om een monument van de gemeentelijke monumentenlijst te veranderen

€ 573,50

2.12.1.3

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een positief advies haalbaar is van de commissie Ruimtelijke kwaliteit in het kader van Monumentenwet 1988 en/of de Erfgoedverordening inzake het afvoeren en veranderen van een monument van de gemeentelijke monumentenlijst

€ 254,40

2.12.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een <daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere> instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.12.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.12.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.12.4

Indien binnen 6 maanden uit vooroverleg een aanvraag voortkomt om een monument te veranderen of af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst worden de leges van het vooroverleg als voorheffing in mindering gebracht op de op grond van de subonderdelen 2.12.1.1, 2.12.1.2 en 2.12.2 verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 13 Het in behandeling nemen van een verzoek om een beoordeling projectplan Conventionele Explosieven (CE)

2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek

 

2.13.1.1

Om een goedkeuring van een projectplan alvorens gestart wordt met de uitvoering van het Niet Gesprongen Explosieven bodemonderzoek

€ 118,70

2.13.1.2

Om een goedkeuring van een plan of voorstel alvorens er volgens de aanvrager gestart kan worden met de uitvoering van het plan dan wel voorstel

€ 118,70

2.13.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een <daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere> instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het plan dan wel voorstel aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.13.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.13.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 875,20

3.1.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 203,00

3.1.2.2

Een aanvraag als genoemd onder 3.1.2.1 die tegelijkertijd met een aanvraag Alcoholwet artikel 3 wordt ingediend

€ 163,10

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 163,10

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 306,80

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 274,30

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 213,80

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikelen 2.24 en/of 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) met de duur van:

 

3.2.1.1

1 dag

€ 183,60

3.2.1.2

2 dagen

€ 217,60

3.2.1.3

3 dagen

€ 262,50

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen, verlengen of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting of escortbureau, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

€ 1.193,20

3.3.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 1.102,90

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

 

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om een standplaats in te nemen conform art 5.18 van de Algemene Plaatselijke verordening voor

 

3.5.1.1

één dagdeel

€ 17,30

3.5.1.2

één maand, per dagdeel per week

€ 59,50

3.5.1.3

één kwartaal, per dagdeel per week

€ 89,10

3.5.1.4

een half jaar, per dagdeel per week

€ 129,50

3.5.1.5

een jaar, per dagdeel per week

€ 183,60

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en/of de Verordening winkeltijden

€ 22,10

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 22,10

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.7.1

Stookontheffing

 
 

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het verbranden van (rest)hout ingevolge artikel 5.34 van de APV Deze ontheffing geldt voor een periode van 3 jaar.

€ 172,70

3.7.2

Verkoopvergunning vuurwerk

 
 

Ingevolge artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 255,00

3.7.3

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg of een openbare plaats

 
 

Ingevolge art 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 172,70

3.7.4

Ontheffing geluidshinder

 
 

Ingevolge artikel 4.6 Algemene Plaatselijke Verordening

€ 112,20

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 112,20

 

 

afbeelding binnen de regeling