Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Deelsubsidieverordening stimuleringssubsidie sport 2022

Een stimuleringssubsidie Sport is een subsidie aan verenigingen/ organisaties die voor de eigen leden/ deelnemers activiteiten organiseren en die voor een tijdvak van 1 jaar wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 Wat verstaan we onder sport?

Voor de toepassing van deze deelsubsidieverordening wordt onder sport verstaan: sportactiviteiten die plaatsvinden in georganiseerd verband en waarbij het competitie-, dan wel het ontspanningselement voorop staat.

Artikel 2 Begrippenlijst

 • 1. Speelveld: een speelterrein dat volgens de overkoepelende sportbonden wordt aangemerkt als speelveld. Daarvan afgeleide speelvelden worden daar niet onder begrepen.

 • 2. Binnensportaccommodatie: een gemeentelijke accommodatie, die naar bestemming én inrichting is aan te merken als te gebruiken voor binnensporten of een door burgemeester en wethouders daaraan gelijk te stellen niet-commerciële accommodatie.

 • 3. Eigen binnensportaccommodatie: een accommodatie die eigendom is van een vrijwilligersorganisatie en is aan te merken als te gebruiken voor binnensporten.

 • 4. Buitensportaccommodatie: een gemeentelijke accommodatie, die naar bestemming én inrichting is aan te merken als te gebruiken voor buitensporten of een door burgemeester en wethouders daaraan gelijk te stellen niet-commerciële accommodatie.

 • 5. Binnensporten: uitsluitend handbal-, badminton-, volleybal-, gymnastiek-, gevecht-, kracht- en de zaalvoetbalsportorganisaties.

 • 6. Lid: iemand die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij een instelling is ingeschreven, daadwerkelijk aan die instelling contributie betaalt en indien mogelijk, door de instelling bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie is aangemeld.

 • 7. Jeugdlid: een lid dat actief deelneemt aan de activiteit(en) van de betreffende organisatie en op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd de leeftijd van 4 jaar, maar nog niet de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt.

 • 8. Basissubsidie: jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming in de kosten die direct verbonden zijn met de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie.

 • 9. Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die werkzaam is in de maatschappelijke, culturele of sportieve sector en wier werkzaamheden voor een groot deel door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Doorgaans zijn vrijwilligersorganisaties (onderdeel van) stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

 • 10. Seizoensjaar: de periode van 1 oktober tot en met 30 september.

 • 11. Huureenheden: 1 huureenheid is gelijk aan 1 uur zaalhuur per week met de gebruiksfactor 1. Voor de onderscheidenlijke gemeentelijke binnensportaccommodaties gelden de navolgende gebruiksfactoren:

  Accommodatie

  Gebruiksfactor

  Gymnastiekzaal

  1

  Sporthal 1/3

  1

  Sporthal 2/3

  2

  Sporthal geheel

  3

HOOFDSTUK 2 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 3 Rechtspersoon en overige voorwaarden

 • 1. Een subsidie op grond van deze deelsubsidieverordening kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon, als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover de onder 1 genoemde rechtspersoon een semipublieke / professionele organisatie betreft, valt zij buiten het bereik van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. De rechtspersoon dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende landelijke, provinciale en/of regionale organisatie.

 • 4. De rechtspersoon dient ten minste 16 actieve jeugd-, dan wel 40 actieve seniorenleden te tellen, waarvan minimaal 50% woonachtig is in de gemeente Simpelveld.

Artikel 4 Subsidiebedrag jeugdleden

 • 1. De subsidie voor jeugdleden bedraagt € 45,- per jeugdlid in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar per jaar.

 • 2. Als peildatum voor het aantal subsidiabele (jeugd)leden wordt gehanteerd:

  1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiebedrag huur gemeentelijke binnensportaccommodatie

 • 1. Voor de berekening van de subsidie voor de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie geldt het aantal gebruikte huureenheden van het seizoensjaar dat aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is voorafgegaan.

 • 2. De subsidie voor de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie bedraagt voor:

  Op jaarbasis:

  Bedrag:

  0 t/m 89 huureenheden

  € 0,-

  90 t/m 179 huureenheden

  € 307,-

  180 t/m 269 huureenheden

  € 614,-

  270 t/m 359 huureenheden

  € 922,-

  360 t/m 449 huureenheden

  € 1.230,-

  450 t/m 539 huureenheden

  € 1.537,-

  540 t/m 629 huureenheden

  € 2.076,-

  630 t/m 719 huureenheden

  € 2.422,-

  720 t/m 809 huureenheden

  € 2.769,-

  810 t/m 899 huureenheden

  € 3.461,-

  900 t/m 989 huureenheden

  € 3.845,-

  990 t/m 1.079 huureenheden

  € 4.229,-

  1.080 t/m 1.169 huureenheden

  € 4.614,-

  1.170 t/m 1.259 huureenheden

  € 4.998,-

  1.260 t/m 1.349 huureenheden

  € 5.382,-

  1.350 t/m 1.439 huureenheden

  € 5.767,-

  1.440 t/m 1.529 huureenheden

  € 6.151,-

  1.530 t/m 1.619 huureenheden

  € 6.535,-

  1.620 t/m 1.709 huureenheden

  € 6.920,-

  1.710 t/m 1.799 huureenheden

  € 7.304,-

  1.800 t/m 1.889 huureenheden

  € 7.689,-

  1.890 t/m 1.979 huureenheden

  € 8.073,-

  1.980 t/m 2.069 huureenheden

  € 8.457,-

  2.070 t/m 2.159 huureenheden

  € 8.842,-

  2.160 t/m 2.249 huureenheden

  € 9.226,-

  2.250 t/m 2.339 huureenheden

  € 9.610,-

  2.340 t/m 2.429 huureenheden

  € 9.995,-

  2.430 t/m 2.519 huureenheden

  € 10.379,-

  2.520 t/m 2.609 huureenheden

  € 10.764,-

  en vervolgens bij elke volgende verhoging van 90 huureenheden een subsidie van: € 384,-

Artikel 6 Subsidiebedrag eigen binnensportaccommodatie

De subsidie voor het gebruik van een eigen binnensportaccommodatie bedraagt voor:

Aantal leden:

Bedrag:

0 t/m 20 leden

€ 0,-

20 t/m 40 leden

€ 0,-

40 t/m 60 leden

€ 455,-

60 t/m 80 leden

€ 683,-

80 t/m 100 leden

€ 911,-

100 t/m 120 leden

€ 1.138,-

120 t/m 140 leden

€ 1.366,-

140 t/m 160 leden

€ 1.594,-

160 t/m 180 leden

€ 1.821,-

180 t/m 200 leden

€ 2.049,-

200 t/m 220 leden

€ 2.277,-

220 t/m 240 leden

€ 2.505,-

240 t/m 260 leden

€ 2.732,-

260 t/m 280 leden

€ 2.960,-

en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

€ 228,-

Artikel 7 Voetbalsportorganisaties

 • 1. Voetbalsportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie voor:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 0,-

  40 t/m 60 leden

  € 996,-

  60 t/m 80 leden

  € 1.210,-

  80 t/m 100 leden

  € 1.425,-

  100 t/m 120 leden

  € 1.639,-

  120 t/m 140 leden

  € 1.853,-

  140 t/m 160 leden

  € 2.067,-

  160 t/m 180 leden

  € 2.281,-

  180 t/m 200 leden

  € 2.496,-

  200 t/m 220 leden

  € 2.710,-

  220 t/m 240 leden

  € 2.924,-

  240 t/m 260 leden

  € 3.138,-

  260 t/m 280 leden

  € 3.353,-

  280 t/m 300 leden

  € 3.567,-

  300 t/m 320 leden

  € 3.781,-

  320 t/m 340 leden

  € 3.995,-

  340 t/m 360 leden

  € 4.209,-

  360 t/m 380 leden

  € 4.424,-

  380 t/m 400 leden

  € 4.638,-

  400 t/m 420 leden

  € 4.852,-

  en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

  € 214,-

 • 2. Een subsidie per speelveld van:

  Aantal velden:

  Bedrag:

  1 speelveld c.a.1

  € 2.277,-

  2 speelvelden c.a.

  € 4.554,-

  3 speelvelden c.a.

  € 6.830,-

  4 speelvelden c.a.

  € 9.107,-

  en vervolgens voor elk volgend speelveld c.a. een subsidie van: € 2.277,-

 • 3. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 en artikel 4 van deze deelsubsidieverordening.

 • 4. Een subsidie in de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 8 Tennissportorganisaties

 • 1. Tennissportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie voor:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 0,-

  40 t/m 60 leden

  € 996,-

  60 t/m 80 leden

  € 1.210,-

  80 t/m 100 leden

  € 1.425,-

  100 t/m 120 leden

  € 1.639,-

  120 t/m 140 leden

  € 1.853,-

  140 t/m 160 leden

  € 2.067,-

  160 t/m 180 leden

  € 2.281,-

  180 t/m 200 leden

  € 2.496,-

  200 t/m 220 leden

  € 2.710,-

  220 t/m 240 leden

  € 2.924,-

  240 t/m 260 leden

  € 3.138,-

  260 t/m 280 leden

  € 3.353,-

  280 t/m 300 leden

  € 3.567,-

  300 t/m 320 leden

  € 3.781,-

  320 t/m 340 leden

  € 3.995,-

  340 t/m 360 leden

  € 4.209,-

  360 t/m 380 leden

  € 4.424,-

  380 t/m 400 leden

  € 4.638,-

  400 t/m 420 leden

  € 4.852,-

  en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

  € 214,-

 • 2. Een subsidie per speelveld van:

  Aantal banen:

  Bedrag:

  1 tennisbaan c.a.

  € 1.244,-

  2 tennisbanen c.a.

  € 2.487,-

  3 tennisbanen c.a.

  € 3.731,-

  4 tennisbanen c.a.

  € 4.975,-

  5 tennisbanen c.a.

  € 6.218,-

  en vervolgens voor elke volgende tennisbaan c.a. een subsidie van: € 1.244,-

 • 3. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 en artikel 4 van deze deelsubsidieverordening.

 • 4. Een subsidie in de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

 • 5. Een subsidie voor het gebruik van een eigen binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 6 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 9 Ruitersportorganisaties

 • 1. Ruitersportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie voor:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 0,-

  40 t/m 60 leden

  € 357,-

  60 t/m 80 leden

  € 407,-

  80 t/m 100 leden

  € 458,-

  100 t/m 120 leden

  € 508,-

  120 t/m 140 leden

  € 558,-

  en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 50,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 en artikel 4 van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. Een subsidie in de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

 • 4. Een subsidie voor het gebruik van een eigen binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 6 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 10 Wandelsportorganisaties

 • 1. Wandelsportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie voor:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 0,-

  40 t/m 60 leden

  € 357,-

  60 t/m 80 leden

  € 407,-

  80 t/m 100 leden

  € 458,-

  100 t/m 120 leden

  € 508,-

  120 t/m 140 leden

  € 558,-

  en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van: € 50,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 en artikel 4 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 11 Wielersportorganisaties

Wielersportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie van € 1.423,- onder de voorwaarde dat zij per jaar minimaal 1 wielerwedstrijd in de gemeente Simpelveld organiseren.

Artikel 12 Binnensportorganisaties

 • 1. Binnensportorganisaties kunnen aanspraak maken op een basissubsidie voor:

  Aantal leden:

  Bedrag:

  0 t/m 20 leden

  € 0,-

  20 t/m 40 leden

  € 0,-

  40 t/m 60 leden

  € 1.780,-

  60 t/m 80 leden

  € 1.992,-

  80 t/m 100 leden

  € 2.205,-

  100 t/m 120 leden

  € 2.418,-

  120 t/m 140 leden

  € 2.630,-

  140 t/m 160 leden

  € 2.843,-

  160 t/m 180 leden

  € 3.056,-

  180 t/m 200 leden

  € 3.268,-

  200 t/m 220 leden

  € 3.481,-

  220 t/m 240 leden

  € 3.694,-

  240 t/m 260 leden

  € 3.906,-

  en vervolgens voor elke volgende toename van 20 leden een subsidie van:

  € 213,-

 • 2. Een subsidie per jeugdlid conform het bepaalde in artikel 3 lid 5 en artikel 4 van deze deelsubsidieverordening.

 • 3. Een subsidie in de huur van een gemeentelijke binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 5 van deze deelsubsidieverordening.

 • 4. Een subsidie voor het gebruik van een eigen binnensportaccommodatie conform het bepaalde in artikel 6 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze deelsubsidieverordening wordt conform de gemeentebegroting jaarlijks vastgesteld.

Artikel 14 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde dat er voldoende financiële middelen ter beschikking worden gesteld.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een eerste en iedere volgende aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een stimuleringssubsidie dient vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar bij het college te worden ingediend.

Artikel 16 Tijdige indiening aanvraag

 • 1. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze vóór het einde van de termijn als bedoeld in artikel 15 van deze deelsubsidieverordening is ontvangen.

 • 2. Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn per post is bezorgd, mits zij niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Artikel 17 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1. De aanvraag om subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een opgave van:

  • a.

   het totaal aantal actieve seniorleden en jeugdleden;

  • b.

   het aantal in de gemeente Simpelveld woonachtige actieve seniorleden;

  • c.

   het aantal in de gemeente Simpelveld woonachtige actieve jeugdleden, in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.

 • 2. Indien de vrijwilligersorganisatie van de aanvrager beschikt over jeugdleden of jeugdige deelnemers dan dient binnen de organisatie een functionaris/ vertrouwenspersoon aanwezig te zijn (of binnen één jaar aangesteld te worden) waarbij de leden terecht kunnen met vragen over kindermishandeling of met wie ze vermoedens van kindermishandeling kunnen bespreken. De functionaris/ vertrouwenspersoon meldt deze vermoedens bij - of consulteert hierover- het advies- en meldpunt Veilig Thuis.

 • 3. Met betrekking tot lid 2 van dit artikel kan het college hierover nadere regels stellen.

 • 4. Indien de aanvrager nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente, overlegt de aanvrager bij een eerste aanvraag tevens:

  • a.

   een afschrift van de statuten van de instelling;

  • b.

   een beschrijving van de organisatievorm voor zover deze niet reeds in de statuten is vervat;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling;

  • d.

   een overzicht van de financiële toestand op het moment van het indienen van de aanvraag;

  • e.

   een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

 • 5. Bij een wijziging van de statuten dient de aanvrager bij de eerstvolgende subsidieaanvraag een afschrift van de nieuwe statuten aan het college te overleggen.

 • 6. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvraag kan het college overlegging van andere bescheiden eisen.

 • 7. Voor het verstrekken van de in dit artikel genoemde informatie kan het college vragenlijsten dan wel richtlijnen vaststellen.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1. Binnen 8 weken na vaststelling van de gemeentebegroting stelt het college de subsidieontvanger schriftelijk op de hoogte van zijn besluit op de aanvraag voor een stimuleringssubsidie sport.

 • 2. Het college toetst de aanvraag aan:

  • a.

   de algemene subsidieverordening gemeente Simpelveld 2022;

  • b.

   de deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Sport 2022;

  • c.

   het door de raad, in de gemeentebegroting, vastgestelde subsidieplafond;

  • d.

   het gemeentelijk beleid.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling eruit?

 • 1. De beslissing tot subsidieverlening is tevens het besluit tot subsidievaststelling.

 • 2. In de subsidiebeschikking staat vermeld:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening/ -vaststelling;

  • b.

   de grondslagen op basis waarvoor de subsidieverlening/ -vaststelling plaatsvindt;

  • c.

   de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.

 • 3. De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van het verleende subsidiebedrag.

Artikel 20 Verplichtingen voor de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger voert een zodanige administratie, dat daaruit te allen tijde kan worden nagegaan:

  • a.

   de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en plichten;

  • b.

   de betalingen en ontvangsten.

 • 2. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende minimaal vijf jaren bewaard.

 • 3. Het college kan naast de in dit artikel genoemde verplichtingen nadere voorwaarden opleggen aan de subsidieontvanger.

Artikel 21 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze deelsubsidieverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1. Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, is artikel 19 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Simpelveld 2022 van toepassing.

 • 2. Deze deelsubsidieverordening wordt aangehaald als deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Sport 2022.

 • 3. De deelsubsidieverordening Stimuleringssubsidie Sport 2022 treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 4. Per 1 januari 2022 wordt de deelsubsidieverordening Sport 2010 ingetrokken.

Ondertekening


Noot
1

Cum annexis: wat er verder bij behoort.