Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van marktgeld (Verordening marktgeld Edam-Volendam 2022)

Geldend van 22-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van marktgeld (Verordening marktgeld Edam-Volendam 2022)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD EDAM-VOLENDAM 2022.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de voor markt aangewezen plaats gedurende de voor markt aangewezen tijd.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die van een standplaats als bedoeld in artikel 1 gebruik maakt of het genot daarvan heeft.

Artikel 3 Maatstaf van de heffing

Het marktgeld wordt geheven naar de totale ingenomen frontbreedte van de standplaats in strekkende meters, daaronder begrepen de plaats voor kisten, karren en andere voorwerpen.

Artikel 4 Belastingtarief

Het marktgeld voor de markt in Volendam bedraagt per strekkende meter (m1):

per dag € 2,70 met een minimum van € 8,10

per kalenderkwartaal € 31,60 met een minimum van € 94,80

per kalenderjaar € 126,40 met een minimum van € 379,20

Artikel 4a Belastingtarief

Het marktgeld voor de markt in Edam bedraagt per strekkende meter (m1):

per dag € 1,75 met een minimum van € 5,25

per kalenderkwartaal € 20,50 met een minimum van € 61,50

per kalenderjaar € 82,00 met een minimum van € 246,00

Artikel 4b Belastingtarief

Het marktgeld voor de markt in Oosthuizen bedraagt per strekkende meter (m1):

per dag € 1,60 met een minimum van € 4,80

per kalenderkwartaal € 18,70 met een minimum van € 56,10

per kalenderjaar € 74,80 met een minimum van € 224,40

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd op het tijdstip waarop het gebruik van een standplaats een aanvang heeft genomen met dien verstande dat bij heffing over een tijdvak het marktgeld is verschuldigd bij het begin van het tijdvak.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

  • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

  • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Ontheffing

Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderkwartaal of het kalenderjaar, en de belastingplicht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde respectievelijk twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde marktgeld, als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De "Verordening marktgeld 2021" van 17 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Het tarief als bedoeld in artikel 4b van deze verordening is voor het eerst verschuldigd door degene aan wie ná 1 januari 2018 een vergunning voor het gebruik of genot van een standplaats op die markt is of wordt afgegeven.

  • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

  • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld Edam-Volendam 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 16 december 2021,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.