Verordening bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026 (Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026)

Geldend van 24-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026 (Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026)

De raad van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

gezien het advies van de commissie Ruimte van 1 december 2021;

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de tussen de gemeente Roermond en de Stichting BIZ Retailpark Roermond gesloten uitvoeringsovereenkomst van 9 november 2021;

besluit :

vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Retailpark Roermond 2022-2026 (Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijveninvesteringszone: het op de bij deze verordening behorende kaart aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven;

 • b.

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Roermond en Stichting BIZ Retailpark Roermond op 9 november 2021 gesloten Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid van de wet;

 • e.

  activiteitenplan: het plan waarin de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 van de wet, staan vermeld die de stichting namens de ondernemers zal uitvoeren.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 2 belastbaar feit en aard van de belasting

 • 1. Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 Voorwerp van de belasting.

 • 1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak.

 • 2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaak gebruikt.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie die onroerende zaak ter beschikking is gesteld.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1. De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar.

 • 2. Indien met betrekking tot de onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met toepassing van artikel 6, alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 Vrijstellingen

 • 1. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  • a.

   voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

  • c.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • d.

   één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  • e.

   natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  • f.

   openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  • g.

   waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • h.

   werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;

  • i.

   werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

  • j.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst van de gemeente;

  • k.

   straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

  • l.

   plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • m.

   begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;

  • n.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs;

  • o.

   onroerende zaken die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft, voor zover die objecten bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor club- en buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of voor andere activiteiten van sociale of culturele aard;

  • p.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • q.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn als werken die zijn bestemd voor de gasvoorziening en drinkwatervoorziening;

  • r.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn als werken die zijn bestemd voor de elektriciteitsvoorziening en (tele)communicatie;

  • s.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn als dagverblijf, zoals crèches/kinderopvang/ peuterspeelzalen en sociale werkvoorziening;

  • t.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor het verlenen van zorg in combinatie met woonfunctie, zoals medische dagverblijven, gezinsvervangend tehuizen, woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra, verpleegtehuizen, bijzondere woonfuncties en medisch overig;

  • u.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn voor agrarische bedrijvigheid, zoals akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven, boomkwekerijen, gemengd bedrijven, melkveebedrijven, intensieve veehouderijen runderen/varkens/pluimvee, broederijen, loonwerkbedrijven, stoeterijen/maneges/fokkerijen en overige agrarische objecten;

  • v.

   onroerende zaken voor zover die bestemd en in gebruik zijn als trein-/busstations;

  • w.

   onroerende zaken die uitsluitende bestemd zijn voor en in gebruik zijn als pinautomaat of als reclamezuil;

  • x.

   onroerende zaken die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als onbebouwde grond en objecten in aanbouw.

 • 2. In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage

 • 1. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt per bijdrageplichtige per jaar 0,5 % van de heffingsmaatstaf.

 • 2. Indien op grond van het in lid 1 bepaalde percentage de BIZ-bijdrage voor een object in een jaar meer dan € 2.700.000,- is, bedraagt in afwijking van lid 1, de BIZ-bijdrage per onroerende zaak, € 13.500,-

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald:

  • a.

   bij niet-automatische incasso:

   in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later;

  • b.

   bij automatische incasso:

   in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier, maximaal tien bedraagt.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder b geldt, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000,-. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijn.

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 11 Buiten toepassing stellen algemene subsidieverordening

Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008 niet van toepassing.

Artikel 12 Aanwijzing Stichting

Stichting BIZ Retailpark Roermond wordt aangewezen als de Stichting bedoeld in artikel 7 van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht.

Artikel 13 Subsidieverlening

 • 1. De subsidie wordt jaarlijks door het college verleend aan de in artikel 12 aangewezen Stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag, die vergezeld moet gaan van de in de uitvoeringsovereenkomst genoemde stukken.

 • 2. De subsidie wordt bepaald op de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen.

 • 3. Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger of de subsidieontvanger in de beschikking tot subsidieverlening nadere verplichtingen opleggen.

Artikel 14. Subsidieverplichtingen

Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen kunnen aan de stichting ook andere doelgebonden verplichtingen worden opgelegd. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de met de stichting gesloten uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 15. Subsidievaststelling

 • 1. De stichting is verplicht om binnen vier maanden na afloop van het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen stukken te overleggen.

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk zes weken na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde stukken.

Artikel 16. Melding van relevante wijzigingen

De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van:

 • -

  meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie,

 • -

  een wijziging van de statuten,

 • -

  verandering of beëindiging van activiteiten.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 17 Intrekken oude verordening en overgangsrecht.

De Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2017-2021 wordt ingetrokken op de datum van ingang van de heffing bedoeld in artikel 18, tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten de zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de derde dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone Retailpark Roermond 2022-2026’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 16 december 2021.

De griffier, J. Vervuurt

De voorzitter, M.J.D. Donders – de Leest

Bijlage 1: Kaart van de afgebakende BI-Zone