Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021

Geldend van 22-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021

De Raad van de gemeente Vaals

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2021;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gezien het advies van de raadscommissie Wonen&Verkeer en Bestuur&Dienstverlening;

B E S L U I T:

Ten behoeve van de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), de regeling “subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021” vast te stellen.

Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vaals

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Artikel 149 van de Gemeentewet.

Artikel 1A. Begripsbepalingen

 • a. Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de Huurder of Eigenaar-bewoner vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 • b. Huurder: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens huurder is van de Bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning;

 • c. Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning;

 • d. Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen;

 • e. Gemeente: de gemeente Vaals;

 • f. Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen in Bijlage 1 van dit document;

 • g. Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen 2021’;

 • h. Waardeboncode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling;

 • i. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals.

Artikel 1B. Bevoegdheid College B&W

 • 1. Het College is bevoegd tot de uitvoering van deze verordening.

 • 2. Het College kan in aanvulling op deze verordening nadere regels voor wat betreft de uitvoering vaststellen.

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het College stimuleren dat huurders en eigenaar-bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energie besparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, aan of op een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Vaals.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die bewoner is van een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Vaals.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 3. De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.

 • 4. De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per woning, waarbij het maximale subsidiebedrag als bedoeld in deze subsidieregeling per bestaande woning € 75 inclusief BTW bedraagt.

 • 2. Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

 • 3. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is € 40 inclusief BTW.

 • 4. De subsidie kan slechts in éénmaal aangevraagd worden per bestaande woning.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1. De subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling digitaal worden ingediend op (www.winstuitjewoning.nl/Vaals). Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft het volgende:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken waardeboncode;

  • b.

   een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, met het totale subsidiebedrag;

  • c.

   de adresgegevens van de Bestaande woning van Huurder of Eigenaar bewoner waar de gebruikte waardeboncode betrekking op heeft;

  • d.

   het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de Huurder of Eigenaar bewoner;

  • e.

   de datum of data van aanschaf;

  • f.

   een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteedt aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 • 2. Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan Winst uit je woning voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.

 • 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 juli 2022 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Vaals.

 • 3. Aanvragen die na 31 juli 2022 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 2. Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidieplafond van € 240.000. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 3. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 4. Het subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/Vaals.

 • 5. Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Subsidie wordt niet verleend indien:

 • a.

  Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 • b.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Voor de subsidieontvanger gelden de volgende verplichtingen:

 • a.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • b.

  De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college behoud zicht het recht voor ter controle van de ingediende subsidieaanvragen om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Beslistermijn

 • 1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist het college voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2. Het college kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3. De subsidiebeschikking wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie, of per post indien de subsidieaanvraag per post is ontvangen.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

 • 1. Indien aanvrager in aanmerking komt voor de subsidie vindt betaling van de subsidie binnen 3 weken na verzenddatum van de subsidiebeschikking plaats. De betaling van het gehele subsidiebedrag wordt door middel van een eenmalige betaling uitgekeerd.

 • 2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen 2021’.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 december 2021

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter