Besluit Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018

Geldend van 12-06-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 160, eerste lid sub h Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente

Zundert 2010 en de Algemene wet bestuursrecht

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de

marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

besluit:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Zundert 2012 gegeven begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels. De Marktverordening gemeente Zundert 2012 wordt in dit reglement aangehaald als "verordening".

Hoofdstuk 2 Bepalingen over vergunningen

Artikel 2 inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

  • g.

   de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

  • h.

   welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

  • i.

   welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 3 Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoord.

Artikel 4 Inschrijving op de wachtlijst

 • 1.

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening gemeente Zundert 2012 gestelde vereiste, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schríftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4.

  De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schríftelijk wordt verlengd en aan de daaromtrent gestelde vereisten wordt voldaan, dan wel wordt gehandeld conform de door het college gestelde nadere regels en/of beleidsregels.

Artikel 6 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schríftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

 • b.

  degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

Artikel 7 Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste en tweede lid, kan een medewerker van de vergunninghouder in vaste dienst, de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste driejaar aantoonbaar onafgebroken in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 4.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste tot en met derde lid kan bij een bedrijfsoverdracht aan derden de standplaatsvergunning wordt overgeschreven indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: Bij de bedrijfsovername dient sprake zijn van eigen middelen om de standplaats in te nemen en dezelfde branche dient voorgezet te worden.

 • 5.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 6.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen in overeenstemming met de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 09.00 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 9 Inrichting van de markt

Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

 • a.

  het aantal standplaatsen;

 • b.

  de afmetingen van de standplaatsen;

 • c.

  de opstelling en indeling van de markt

 • d.

  welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

Artikel 10 Instelling markt; dag, tijd en plaats van de markt

 • 1.

  De markt vindt plaats op:

 • a.

  dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur op het Lindekensplein te Rijsbergen;

 • b.

  donderdag van 8.00 uur tot 15.30 uur op het Nassauplein te Zundert.

 • 2.

  Op grond van dringende redenen kan, in afwijking van het eerste lid, worden bepaald dat de markt tijdelijk wordt opgeheven of tijdelijk zal plaatsvinden:

  • a.

   op een andere dag;

  • b.

   op een andere tijd;

  • c.

   op een andere plaats.

 • 3.

  Wanneer Nieuwjaarsdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag of de dag dat de verjaardag van de Koning gevierd wordt, valt op een dinsdag of donderdag, dan wordt de markt niet op deze dag gehouden, tenzij uit een enquête, verder uitgewerkt bij beleidsregel, blijkt dat voldoende Vergunninghouders hun standplaats in zullen nemen.

 • 4.

  Het marktterrein kan tijdelijk voor andere doeleinden worden gebruikt ter uitvoering van gemeentewerken of indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 11 Toewijzing standwerkersplaats

 • 1.

  Het college wijst een standwerkersplaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Het is een ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkersplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.

 • 3.

  Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Hoofdstuk 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats

Artikel 12 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder of door hem aangewezen persoon neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. De aangewezen persoon dient direct betrokken bij de onderneming, zoals personeelslid, medevennoot, partner eet. te zijn.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

 • 3.

  Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

Artikel 13 Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schríftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schríftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schríftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 14 Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon.

Artikel 15 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 16 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan drie uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats op de weekmarkt in Zundert niet uiterlijk om 08.00 uur heeft ingenomen en in Rijsbergen om 13.00 uur, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 17 Intrekken oude regeling

De Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2012 worden ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van de Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018.

Artikel 18 Inwerkingtreding

De Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018 treden in werking op de eerstvolgende dag na die waarop zij bekend zijn gemaakt.

Artikel 19 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2012, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze Nadere regels en waarvoor deze Nadere regels overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze Nadere regels.

Artikel 20 Citeertitel

De Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Zundert 2018 worden aangehaald als: Marktreglement 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 29-05-2018

Burgemeester en wethouders van Zundert,

secretaris, de burgemeester

drs. A.W.A.M. Broos, L.C. Poppe-de Looff