Verordening BRP 2021

Geldend van 23-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening BRP 2021

De raad van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 26 oktober 2021

B E S L U I T:

De Verordening BRP 2021 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  basisregistratie;

 • -

  derde;

 • -

  ingeschrevene;

 • -

  overheidsorgaan;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie personen.

Artikel 2 De schriftelijke verstrekking aan een derde aan wie de minister systematisch verstrekt

Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken op schriftelijk verzoek van een derde genoemd in bijlage 4 van het Besluit basisregistratie personen.

Artikel 3 Verstrekkingen aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders regelt, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen, de verstrekking aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn.

Artikel 4 Overige verstrekkingen

 • 1. In bijlage 1 zijn door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente benoemd, ten behoeve waarvan op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet basisregistratie personen gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarbij zijn de categorieën van derden benoemd die in verband met die werkzaamheden voor verstrekking in aanmerking komen.

 • 2. Op schriftelijk verzoek van een derde die werkzaamheden verricht als bedoeld in het eerste lid en behoort tot een benoemde categorie van derden, wijst het college deze derde aan als derde die op grond van het eerste lid voor verstrekking in aanmerking komt.

 • 3. Het college stelt nadere regels omtrent de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, alsmede over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de mate van informatiebeveiliging die een derde in elk geval in acht moet nemen om voor aanwijzing in aanmerking te komen.

 • 4. De verstrekking op basis van dit artikel is slechts toegestaan voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de op 11 maart 2014 vastgestelde Verordening basisregistratie personen van de gemeente Lelystad (Verordening BRP 2014).

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 2021 en wordt afgekort als Verordening BRP 2021.

Ondertekening

Lelystad, 7 december 2021

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

Bijlage 1: Overige verstrekkingen

Bijlage bij artikel 4 van deze verordening.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners en het tegengaan van analfabetisme

Bibliotheken

Beheer van graven

Instelling of organisatie op het gebied van begraafplaatsen

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed

Cultuurorganisaties die een subsidie van de gemeente ontvangen

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF

Maatschappelijke dienstverlening (zoals gezondheidszorg, jeugdwelzijn, ouderenzorg en -ondersteuning, gehandicaptenzorg, sociale werkvoorziening)

Instellingen die werkzaamheden verrichten op dit terrein

Huisvesting, woonruimteverdeling en bestrijding van woonfraude

Woningcorporaties en andere instellingen die zich bezig houden met huisvesting

Verzoek tot onderbewindstelling, ondercuratelestelling of zaakwaarneming bij de rechtbank

Instelling of organisatie t.b.v. onderbewindstelling, ondercuratelestelling of zaakwaarneming

Toelichting

Algemeen

De persoonsgegevens van de inwoners van Lelystad zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de naam, de nationaliteit en het adres. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het verstrekken van de opgenomen gegevens ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik (artikel 3.8 van de Wet BRP) en voor de verstrekkingen aan aangewezen derden (artikel 3.9 van de Wet BRP). Voor beide type verstrekkingen kunnen regels worden gesteld bij of krachtens verordening. De betreffende regels zijn in deze verordening opgenomen. Nadere uitwerking van de regels wordt gedaan door het college.

Wijziging 2021

Deze verordening vervangt de verordening uit 2014. De volgende zaken zijn gewijzigd:

 • De bepaling dat een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingezetene gegevens kan krijgen, is niet opnieuw in de verordening opgenomen. Artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet BRP voorziet namelijk rechtstreeks in die mogelijkheid. Hiervoor is geen regeling in de verordening nodig.

 • De oude verordening verwees naar gegevensverstrekking op grond van artikel 3.2 van de Wet BRP. Dit is fout en moet artikel 3.8, eerste lid, zijn.

 • In de nieuwe verordening is gekozen om de gemeenteraad, vanwege de kaderstellende rol van de raad, het kader te laten schetsen waarbinnen het college verstrekkingen aan aangewezen derden kan doen. In de oude verordening was deze kaderstelling aan het college overgelaten.

 • Het hierboven genoemde kader is aangescherpt door het specifieker maken van de werkzaamheden en categorieën van derden die het betreft. Werkzaamheden waarvoor de afgelopen jaren niet is verstrekt en waarbij het niet in de rede ligt dat daar in de toekomst wel een noodzaak toe bestaat, komen in het overzicht niet terug.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Bij het gebruik van begrippen wordt vanwege de eenduidigheid aangehaakt bij de begrippen in de Wet BRP.

Artikel 2

Artikel 2 van de verordening maakt het mogelijk om (schriftelijke) verstrekkingen te doen aan de derden aan wie de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties systematisch gegevens verstrekt. Met een systematische verstrekking wordt bedoeld de geautomatiseerde verstrekking via de landelijke voorziening. Als het systematisch niet lukt, bijvoorbeeld vanwege een fout in de persoonsgegevens, dan biedt de (schriftelijke) verstrekking via de gemeente eventueel uitkomst. Deze bepaling maakt dit mogelijk.

Artikel 3

De wetgever heeft in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet BRP het mogelijk gemaakt dat de gemeente het gebruik door de eigen organisatie van de persoonsgegevens van de eigen inwoners regelt. De regels moeten bij of krachtens een gemeentelijke verordening worden gesteld. Op grond van deze verordening wordt het stellen van deze regels overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college voorziet hierin door middel van een gemeentelijke regeling.

Artikel 4

Artikel 3.9, tweede lid, van de Wet BRP maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan door de gemeente aangewezen derden. De wetgever heeft het over door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. De verordening waarin dit wordt geregeld, moet tevens de categorieën van derden bepalen die voor de verstrekking in aanmerking komen. Voorts is de verstrekking slechts toegestaan voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

De werkzaamheden die het betreffen en de categorieën van derden die deze werkzaamheden verrichten, zijn opgenomen in bijlage 1. Een derde die in aanmerking wenst te komen voor verstrekking van gegevens, moet hiervoor een schriftelijk verzoek doen bij het college. Het college stelt nadere regels over de uitvoering hiervan. Deze regels richten zich op de procedure, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de mate van informatiebeveiliging die een derde in elk geval in acht moet nemen om voor aanwijzing in aanmerking te komen. Het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een belangrijk onderdeel. Bij een verzoek om gegevens wordt getoetst aan de AVG, het kader van de verordening en de regeling van het college. Valt het verzoek niet binnen het kader of voldoet het verzoek niet aan de regels van het college of de AVG, dan is verstrekking niet toegestaan.

Artikel 5

Het vijfde artikel van de verordening regelt de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, intrekking van de oude verordening uit 2014 en de citeertitel van de nieuwe verordening.