Regeling vervallen per 01-01-2024

Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021;

gelet op de Wet milieubeheer - Titel 10.4. Het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen;

gezien het advies van het forum d.d. 2 november 2021;

besluit onder intrekking van de Afvalstoffenverordening 2016 vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan als gevolg van artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

 • -

  inzameldienst: de krachtens artikel 3, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;

 • -

  inzamelmiddel: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, ten behoeve van een huishouden;

 • -

  inzamelplaats: daartoe op grond van artikel 5 aangewezen plaats;

 • -

  inzamelvoorziening: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • -

  perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

 • -

  PMD: plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons;

 • -

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1. De gemeente Dijk en Waard is als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de wijze waarop de inzameldienst huishoudelijke afvalstoffen inzamelt.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 • 1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

  • a.

   daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of

  • c.

   verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

 • a.

  ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • b.

  over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

 • b.

  achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

 • c.

  ter inzameling aan te bieden, als een ander dan de gebruikers van percelen

Artikel 7. Gescheiden afvalinzameling

 • 1. Als frequentie van inzamelen geldt:

  • a.

   Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per drie weken nabij elk perceel ingezameld.

  • b.

   Groente-, fruit- en tuinafval (bioafval) wordt ten minste een maal per drie weken nabij elk perceel ingezameld.

  • d.

   PMD wordt ten minste een maal per drie weken nabij elk perceel ingezameld.

  • e.

   Grof huishoudelijk afval wordt op afroep afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aanvullende regels stellen over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de omschrijving en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.

 • 3. In ieder geval de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   asbest en asbesthoudend materiaal

  • b.

   autobanden

  • c.

   bouw- en sloopafval

  • d.

   dakbedekking

  • f.

   elektrische en elektronische apparatuur

  • g.

   ferro’s en non-ferro’s

  • h.

   glas

  • i.

   groente-, fruit- en tuinafval (GFT of bioafval)

  • j.

   grof huishoudelijk afval

  • k.

   grof tuinafval

  • l.

   harde kunststoffen

  • m.

   hout

  • n.

   huishoudelijk restafval

  • o.

   klein chemisch afval

  • p.

   kunststof verpakkingen

  • q.

   matrassen

  • r.

   oud papier en karton

  • s.

   piepschuim (EPS)

  • t.

   PMD

  • u.

   textiel

 • 4. Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden gezamenlijk ingezameld als PMD.

 • 5. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het derde lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

 • 1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

  • a.

   ter inzameling aan te bieden;

  • b.

   achter te laten op een inzamelplaats als bedoeld in artikel 5.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is het verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen waarvoor geen gescheiden inzameling geldt als bedoeld in artikel 7 anders aan te bieden dan afzonderlijk of gezamenlijk met de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, genoemd in artikel 7, derde lid.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:

  • a.

   inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

  • b.

   inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

 • 2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de bepaalde dag en tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens, een dan daarvoor op te stellen Verordening Gemeentelijke reinigingsheffingen verschuldigde heffing is voldaan.

Artikel 12. Aanbieding ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden of over te dragen, of bij een inzamelplaats als bedoeld in artikel 5, achter te laten.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 • 1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden, overdragen of achterlaten van bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de inzameldienst. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 4. Zwerfafval en overige Gaat naar verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)

Artikel 14. Dumpingsverbod

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

  • b.

   het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

  • c.

   het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • d.

   handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

 • 3.

  Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

 • 2.

  Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt terstond opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.

 • 3.

  Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

 • 1.

  Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

 • 2.

  Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen, die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd, binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

 • 3.

  De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

 • 1.

  Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

 • 2.

  Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt, of diens opdrachtgever, zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden, achterlaten of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 19. Ontdoen van autowrakken

Wordt opgenomen in Verordening Fysieke Leefomgeving. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving (eerste kwartaal 2022) vervalt het artikel in de Afvalstoffenverordening.

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

§ 4a. Kadavers van gezelschapsdieren

Artikel 19a. Kadavers van gezelschapsdieren

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gezelschapsdier verstaan: een dier dat de mens in of rond het huis houdt en verzorgt, niet zijnde een hobby- of landbouwhuisdier.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan waar kadavers van gezelschapsdieren worden ingezameld.

 • 3. Van ingezamelde kadavers wordt aangifte gedaan bij Rendac Son B.V. De kadavers worden bewaard en overgedragen aan Rendac Son B.V. in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens artikel 3.1 van de Wet dieren.

 • 4. Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het gezelschapsdier dood is aangetroffen, geeft de houder van het kadaver dit af [op een aangewezen verzamelplaats OF aan de ondernemer, bedoeld in het tweede lid].

 • 5. Tot het tijdstip van afgifte bewaart de houder het kadaver zodanig dat er geen vermenging is met ander materiaal.

 • 6. Het vierde lid is niet van toepassing op het kadaver dat wordt begraven op een terrein dat ter beschikking staat van de houder van het kadaver of dat uiterlijk de eerste werkdag na overlijden wordt afgegeven aan een ondernemer die is erkend op grond van artikel 24, eerste lid, onder b, c of d, van de Verordening 1069/2009/EG.

§ 5. Handhaving en toezicht

Artikel 20. Strafbare feiten

Overtreding van het bij of krachtens de artikelen 4, 6, 8 tot en met 10 en 12 tot en met 19a bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 21. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 22. Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet en overgangsrecht

Op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, wordt deze verordening gewijzigd als volgt:

 • a.

  in artikel 14, tweede lid, onder d, wordt “Waterwet” vervangen door “Omgevingswet”;

 • b.

  in artikel 16 vervallen de aanduiding “1.” voor het eerste lid, en het tweede en derde lid;

 • c.

  in artikel 18 vervalt “en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer” en na het slot van het artikel wordt toegevoegd “Het verbod geldt niet als voor de opslag van afvalstoffen een omgevingsvergunning is afgegeven.”;

 • d.

  in artikel 19 wordt “anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken” vervangen door “anders dan door afgifte aan de houder van een omgevingsvergunning voor het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen”;

 • e.

  in artikel 21 wordt na “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” ingevoegd “of artikel 18.6 van de Omgevingswet”.

Artikel 23. Intrekking oude verordening

De volgende verordeningen worden ingetrokken

 • a.

  Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018

 • b.

  Afvalstoffenverordening Langedijk 2016.

 • c.

  Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Heerhugowaard 2015

 • d.

  Destructieverordening gemeente Langedijk 2010

Artikel 24. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1-1-2022.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2022

Ondertekening

Bijlage 1: Adressen ter uitsluiting van het inzamelen van huishoudelijk afval.

Bij onderstaande adressen heeft de gemeente geen rol in het inzamelen van huishoudelijk afval. In veel gevallen gaat het hier om adressen van woningen die gekoppeld zijn een bedrijfsmatige activiteit, zoals zorg- of recreatiewoning. Voor de inzameling zijn deze adressen aangewezen op andere (commerciële) inzamelaars en voorzieningen.

STRAAT

HUISNR

#

TOEV

GROEP

POSTCODE

WOONPLAATS

REDEN

Abel Tasman erf

1

 
 

t/m 23

1705RN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Buitenhof

1

 
 
 

1703ZZ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Dolomiet

2

 
 
 

1703DX

Heerhugowaard

Zorgwoning

Godfried Bomansstraat

8

 
 
 

1702GT

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

26

A

 
 

1705LH

Heerhugowaard

 

Lien Gisolfland

26

 
 
 

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

27

A

 
 

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

28

A

 
 

1705LH

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

28

 
 
 

1705LH

Heerhugowaard

 

Lien Gisolfland

30

 
 
 

1705LH

Heerhugowaard

 

Lien Gisolfland

31

A

 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

31

 
 
 

1705LJ

Heerhugowaard

 

Lien Gisolfland

32

A

 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

33

A

 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

33

 
 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

34

A

 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

34

 
 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

35

A

 
 

1705LJ

Heerhugowaard

Zorgwoning

Lien Gisolfland

35

 
 
 

1705LJ

Heerhugowaard

 

Louise Wentland

15

 
 
 

1705ME

Heerhugowaard

Zorgwoning

Madeliefstraat

18

 
 

t/m 52 (even)

1706AN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Nobelstraat

11

 
 
 

1704RM

Heerhugowaard

 

Roze Flamingo

10

 
 
 

1704WN

Heerhugowaard

Zorgwoning

Stationsplein

39

 
 
 

1703WD

Heerhugowaard

Zorgwoning

Titanialaan

15

 
 
 

1702AZ

Heerhugowaard

Zorgwoning

van Veenweg

15

 
 
 

1701HA

Heerhugowaard

Zorgwoning

Watermuntstraat

2

 
 

t/m 52 (even)

1706AR

Heerhugowaard

Zorgwoning

STRAAT

HUISNR

#

TOEV

GROEP

POSTCODE

WOONPLAATS

REDEN

Binnenroe

13

 
 

t/m 41 (oneven)

1834TJ

Sint Pancras

zorgwoning

Boeier

2

 
 
 

1721GA

Broek op Langedijk

zorgwoning

Bosgroet

27

 
 
 

1722KC

Zuid-Scharwoude

zorgwoning

Bovenweg

112

 
 
 

1834CH

Sint Pancras

zorgwoning

Dorpsstraat

546

 
 
 

1723HH

Noord-Scharwoude

 

Dorpsstraat

548

 
 
 

1723HH

Noord-Scharwoude

 

Elzenlaan

14

 
 
 

1722ZX

Zuid-Scharwoude

 

Kleimeer

1

 
 
 

1832AH

Koedijk

buiten route

Molengroet

1

 

501

t/m 547

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

A

525

 

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

 

601

t/m 666

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

 

700

t/m 766

1723PX

Noord-Scharwoude

Recreatiewoning

Molengroet

1

 
 
 

1723PX

Noord-Scharwoude

zorgwoning

Oosterdijk

1

 
 
 

1721PB

Broek op Langedijk

buiten route

Provincialeweg

5

B

4

t/m 124

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Provincialeweg

5

B

200

t/m 285

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Provincialeweg

7

B

1

t/m 44

1724PG

Oudkarspel

Recreatiewoning

Sportlaan

5

 
 
 

1722XG

Zuid-Scharwoude

zorgwoning

Waarddijk Noord

 
 
 

2 K 2

 

Oudkarspel

 

Waarddijk Noord

 
 
 

2 K 1

 

Oudkarspel