Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

Geldend van 11-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

De raad van de gemeente Aa en Hunze;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze,

van 28 september 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2022

(Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de begraafplaats in Anloo, Gasselte, Gasselternijveen, Gieten Gieterveen (Broek, Streek), Grolloo en Rolde;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere grafkelder: een water- en vloeistofdichte betonnen of gemetselde ruimte onder het maaiveld, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken of menselijke vruchten van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen plaatsen en geplaatst houden van asbussen met of zonder urn van levenloos geborenen, alsmede van kinderen tot 12 jaar;

 • -

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

  • -

   uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden

  • -

   van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a

  het lichten van een lijk of asbus ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op een strafrechtelijk onderzoek

 • b

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1 De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2 Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021’ vastgesteld bij raadsbesluit van 12 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op 10 november 2021.

De griffier,

Mr. E.P. van Corbach.

De voorzitter,

A.W. Hiemstra.

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de “Lijkbezorgingsrechten 2022”, geldend vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 
 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 
 

1.1.1

voor een periode van 30 jaar enkeldiep

2.408,85

1.1.2

voor het verlengen van de periode enkeldiep met 5 jaar

490,80

1.1.3

voor het verlengen van de periode enkeldiep met 10 jaar

811,00

1.1.4

voor het verlengen van de periode enkeldiep met 20 jaar

1.595,30

1.1.5

voor een periode van 30 jaar dubbeldiep

3.067,75

1.1.6

voor het verlengen van de periode dubbeldiep met 5 jaar

736,30

1.1.7

voor het verlengen van de periode dubbeldiep met 10 jaar

1.227,05

1.1.8

voor het verlengen van de periode dubbeldiep met 20 jaar

2.331,55

 
 
 
 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf of urnengraf

 
 
 

wordt geheven:

 
 

1.2.1

voor een periode van 30 jaar

1.216,50

1.2.2

voor het verlengen van de periode met 5 jaar

245,40

1.2.3

voor het verlengen van de periode met 10 jaar

405,55

1.2.4

voor het verlengen van de periode met 20 jaar

797,60

 
 
 
 

1.3

Voor het verlenen van het recht op een urnennis wordt geheven:

 
 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

609,70

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

1.221,85

1.3.3

voor een periode van 30 jaar

1.829,25

1.3.4

voor het verlengen van de periode met 5 jaar

385,70

1.3.5

voor het verlengen van de periode met 10 jaar

609,70

1.3.6

voor het verlengen van de periode met 20 jaar

1.156,90

 
 
 
 

1.4

Voor een vergoeding voor een gedenkplaat ten behoeve van een urnennis

 
 
 

wordt geheven:

€ 

152,85

 
 
 
 

1.5

Voor het verlenen van het recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven:

 
 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar

102,10

1.5.2

voor een periode van 40 jaar

153,35

1.5.3

voor het verlengen van de periode met 10 jaar

51,15

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Begraven

 
 

2.1

Voor het begraven van een lijk of menselijke vrucht wordt geheven:

 
 

2.1.1

voor een persoon van 12 jaar en ouder

692,45

2.1.2

voor een kind tussen 1 en 12 jaar

345,35

2.1.3

voor een kind of levenloos geborene beneden 1 jaar

253,45

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

 
 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 
 

3.1.1

in een particuliere urnennis

60,45

3.1.2

op een particulier urnengraf

60,45

3.1.3

in een particulier urnengraf

165,20

3.1.4

op een particulier graf

60,45

3.1.5

in een particulier graf

245,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking

 
 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 e.v. van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Aa en Hunze, wordt geheven:

 
 

4.1.1

voor de aanleg van een grafkelder enkeldiep

219,45

4.1.2

voor de aanleg van een grafkelder dubbeldiep

329,20

4.1.3

voor de aanleg van een urnenkelder enkeldiep

127,40

4.1.4

voor de aanlag van een urnenkelder dubbeldiep

190,95

4.1.5

voor het plaatsen van een grafbedekking

114,00

 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnennissen

 
 

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven, urnengraven en urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven:

8,70

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

 
 

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

634,60

6.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander particulier graf wordt geheven

951,25

6.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende/rechthebbende wordt geheven

634,60

 
 
 
 

6.4

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

 
 

6.4.1

in een particulier graf

402,85

6.4.2

in een particulier urnengraf

165,90

6.4.3

op een verstrooiingsplaats

80,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

 
 

7.1

Voor het gebruik van de graflift wordt geheven:

122,50

7.2

Voor het luiden van de klok wordt geheven:

24,35

7.3

Het tarief voor het leveren, graveren en plaatsen van een

 
 
 

naamplaat (150 x 70 mm) op het gedenkteken strooiveld Rolde bedraagt

105,20

Behorende bij raadsbesluit van 10 november 2021.

De griffier,

Mr. E.P. van Corbach.