Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022

Geldend van 01-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021.

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen en laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • c.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene die op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • d.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • e.

  centrale computer: computer van het bedrijf of de bedrijven waarmee de gemeente Deurne een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of internet;

 • f.

  Deurnepas: identificatiemiddel waarmee via internet kan worden ingelogd op een centrale computer voor het aan- of melden van een parkeerbeweging;

 • g.

  parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorend bij parkeerapparatuur;

 • h.

  belanghebbendenparkeerplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  parkeerabonnement (jaarkaart): een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op een daartoe aangewezen parkeerapparatuurplaats of belanghebbendenparkeerplaats;

 • j.

  gehandicaptenparkeerplaats: een parkeerplaats voorzien van het bord E6 RVV 1990, al dan niet voorzien van een onderbord;

 • k.

  hulpverleningsdiensten: politie, brandweer en ambulancediensten, waaronder begrepen de dierenambulance.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting voor het parkeren van een voertuig op de door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen, tijdstippen en wijzen;

 • b.

  een belasting in verband met een verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onder a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onder a heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1°.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2°.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onder a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onder b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 2, onder b, wordt geheven van de vergunninghouder.

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onder a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onder b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onder a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon, de Deurnepas, internet of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 2. De belasting bedoeld in artikel 2, onder b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onder b, wordt berekend per kalenderjaar met dien verstand dat:

  • a.

   indien een parkeervergunning wordt toegekend op of voor de 15e van de tweede maand van het betreffende kwartaal wordt het volledige kwartaalbedrag in rekening gebracht;

  • b.

   indien een parkeervergunning wordt toegekend na de 15e van de tweede maand van het betreffende kwartaal wordt het kwartaalbedrag niet in rekening gebracht.

 • 4. Restitutie van al betaalde belasting als bedoeld in artikel 2, onder b vindt plaats voor de resterende kwartalen van het jaar, gerekend vanaf het moment dat de parkeervergunning wordt ingeleverd met dien verstande dat:

  • a.

   indien een parkeervergunning wordt ingeleverd op of voor de 15e van de tweede maand van het betreffende kwartaal, vindt volledige restitutie van het kwartaalbedrag plaats;

  • b.

   indien een parkeervergunning wordt ingeleverd na de 15e van de tweede maand van het betreffende kwartaal, vindt geen restitutie van het kwartaalbedrag plaats.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 2, onder a, wordt overeenkomstig de aangifte betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de belasting overeenkomstig de aangifte betaald uiterlijk binnen een maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of via de Deurnepas of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 2, onder b, wordt overeenkomstig de aangifte betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet onmiddellijk worden betaald.

Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing als bedoeld in artikel 2, onder a, geschiedt in alle gevallen door burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9 Kosten naheffingsaanslag

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onder a, bedragen € 66,50

Artikel 10 Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen

 • 1. Van het betalen van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening zijn vrijgesteld de gebruikers van voertuigen van hulpverleningsdiensten.

 • 2. De belasting wordt niet geheven over een voertuig dat rechtmatig geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 13 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening parkeerbelastingen Deurne 2021’ van 10 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2021.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

G.T. Buter.

Bijlage 1: Tarieventabel 2022

behorende bij de Verordening parkeerbelasting Deurne 2022.

A. Tarieven voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in art. 2 onder a

 • 1.

  Het tarief voor het parkeren op alle parkeerplaatsen, uitgezonderd parkeerterrein Wolfsberg, bedraagt € 0,95 per uur.

 • 2.

  Het tarief voor het parkeren op het parkeerterrein Wolfsberg bedraagt € 1,50 per uur.

 • 3.

  Het maximale tarief bedraagt € 3,80 per dag op alle parkeerplaatsen uitgezonderd de parkeerplaatsen waar een maximale parkeerduur geldt van 60 minuten.

 • 4.

  Voor een onbeperkt aantal malen parkeren in geheel Deurne met uitzondering van straten en pleinen waar een maximale parkeerduur geldt van 60 minuten een jaarkaart (parkeerabonnement)

  • a.

   voor de periode van een kalenderjaar € 627,00

  • b.

   voor de periode van een kalendermaand € 57,00

  • c.

   voor de periode van een kalenderweek € 19,00

  • d.

   voor de periode van een kalenderdag € 3,80

B. Tarieven voor een parkeervergunning, zoals bedoeld in art. 2 onder b

 • 1.

  Bewonersvergunning A € 100,00 per jaar

 • 2.

  Bewonersvergunning B € 200,00 per jaar

 • 3.

  Bedrijfsvergunning € 100,00 per jaar

 • 4.

  Zorgvergunning € 100,00 per jaar

 • 5.

  Marktvergunning € 100,00 per jaar

 • 6.

  Bewonersontheffing A (blauwe zone 1e ontheffing) Kosteloos

 • 7.

  Bewonersontheffing B (Blauwe zone volgende ontheffing) € 50,00 per 3 jaar

 • 8.

  Tijdelijke ontheffing per maand € 5,00 per maand

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening parkeerbelastingen Deurne 2022 van 2 november 2021.

De griffier,

R.J.C.M. Rutten.

De voorzitter,

G.T. Buter.