Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling realisatie Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling realisatie Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Gelezen het voorstel van BO Economie en Cultuur, registratienummer 2021-32318;

Besluit van het college van Gemeente Maastricht tot vaststelling van de :

Subsidieregeling realisatie Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht.

Het college van Gemeente Maastricht overwegende dat het gemeentebestuur realisatie kunst in de openbare ruimte wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen; gelet op de Algemene subsidieverordening 2020, de Regeling Kunst in de Openbare Ruimte 2021; besluit vast te stellen de Subsidieregeling Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht.

Context

Maastricht telt meer dan tweehonderd kunstwerken in de openbare ruimte; kunstwerken verspreid over de hele stad die voor iedere burger vrij toegankelijk zijn. Maastricht is daarmee in het bezit van een aanzienlijke kunstcollectie in de openbare ruimte (KIOR). Deze collectie levert een gewichtige bijdrage aan de dynamiek, aantrekkingskracht en leefbaarheid in de stad. Het College wordt over nieuwe toevoegingen aan de collectie KIOR geadviseerd door de Adviescommissie Kunst in de Openbare Ruimte (AC-KIOR). Een financiële bijdrage voor nieuwe initiatieven wordt met deze subsidieregeling mogelijk gemaakt.

Artikel 1. Definities

De in deze subsidieregeling van toepassing zijnde begrippen en uitzonderingen, zijn bepaald in hoofdstuk 1 van het Regeling Kunst in de Openbare Ruimte 2021.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het realiseren van een nieuwe KIOR-object.

 • 2. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor een nieuw KIOR-object, dat als doel heeft een positieve bijdrage te leveren aan de dynamiek, aantrekkingskracht en leefbaarheid van de stad.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor de realisatie van KIOR-objecten zoals benoemd onder artikel 2, georganiseerd door instellingen, organisaties en andere aanvragers.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het realiseren van KIOR-objecten in Gemeente Maastricht.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling dient de aanvraag te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager moet voorafgaand aan de plaatsing van het te realiseren KIOR-object een aanvraag indienen. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van een vastgesteld aanvraagformulier op de website;

  • b.

   De aanvraag dient te worden voorzien van een sluitende begroting. In de begroting dienen alle inkomsten en uitgaven te worden vermeld, die betrekking hebben op het te plaatsen KIOR-object. Uit de begroting moet een duidelijke en aanvaardbare (financiële) inbreng van de eigen organisatie blijken.

  • c.

   De aanvraag voor het te plaatsen KIOR-object wordt door de initiatiefnemer aan de AC-KIOR voorgelegd te zijn, en dient positief te zijn beoordeeld;

  • d.

   Het initiatief dient te worden voorzien van een goedgekeurde omgevingsvergunning;

 • 3. Per kalenderjaar wordt voor maximaal één nieuw te realiseren kunstwerk in de openbare ruimte van dezelfde aanvrager subsidie toegekend.

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9 Asv 2020 kan subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  De beoogde kunstuiting door aanleg, constructie of aanwezigheid schade oplevert aan de openbare ruimte en daarmee gevaar oplevert voor het veilig en doelmatig gebruik van de openbare ruimte;

 • b.

  De beoogde kunstuiting niet duurzaam aan de ondergrond is bevestigd, zodat verplaatsen, omvallen of omduwen mogelijk is;

 • c.

  De beoogde kunstuiting niet voldoet aan de vereisten van veiligheid en vandalismebestendigheid;

 • d.

  De beoogde kunstuiting een belemmering vormt voor het beheer van openbaar groen, omliggende objecten en voorzieningen of in de weg staat voor hulpdiensten;

 • e.

  De aanvrager niet akkoord is met het door aan het college voorbehouden recht om de kunstuiting te verplaatsen of verwijderen indien deze door omstandigheden niet meer voor verval te behoeden is, of als de onderhoudskosten te hoog worden, de grond voor andere doeleinden nodig is of anderszins, met het doel de kwaliteit van de openbare ruimte te kunnen waarborgen c.q. herstellen;

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de realisatie van een KIOR-object als bedoeld in artikel 2.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Deze subsidieregeling kent een subsidieplafond van maximaal €20.000 per kalenderjaar.

 • 2. Het subsidieplafond wordt vastgesteld door het college tegelijk met de vaststelling van de Subsidieregeling KIOR 2022-2025.

 • 3. Wijzigingen in het subsidieplafond na de vaststelling zoals bedoeld in art 6.2, behoudens wijzigingen als gevolg van jaarlijkse loon- en prijsindexeringen, worden eveneens door het college vastgesteld en openbaar bekend gemaakt.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting, met een maximum van €5.000.

 • 2. Budget dat niet besteed wordt binnen de subsidieregeling wordt overgeheveld naar het volgende kalenderjaar of ingezet ten behoeve van overige KIOR-doeleinden.

Artikel 9. Wijze van verdeling en verlening

 • 1. De aanvragen worden inhoudelijk getoetst aan het bepaalde in art 2.

 • 2. De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4.

 • 3. De uitzonderingen zoals benoemd in artikel 1.2 van de regeling Kunst in Openbare Ruimte 2021 zijn van toepassing.

 • 4. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 5. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien op het moment van ontvangst van de aanvraag het subsidieplafond voor het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend reeds is bereikt.

 • 6. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, op basis van binnengekomen tijdstip gerangschikt.

 • 7. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7 lid 3, van de Algemene subsidieverordening 2020, ingediend uiterlijk 8 weken vóór de aanvang van de activiteiten.

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8 lid 2, van de Algemene subsidieverordening 2020, uiterlijk 8 weken nadat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 13. Verplichtingen en verantwoording

De verplichtingen, waaronder de voorschriften voor de verantwoording, worden vastgelegd in een verleningsbeschikking.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Vaststelling vindt plaats conform artikel 13 Asv 2020.

Artikel 15. Beslissing college in gevallen waarin de regels niet voorzien

In gevallen waarin deze subsidieregeling KIOR 2022-2025 Gemeente Maastricht niet voorziet, beslist het college.

Artikel 16. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1-1-2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31-12-2025.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kunst in de Openbare Ruimte 2022-2025 Gemeente Maastricht.

Ondertekening

Aldus besloten door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 16 november 2021

De Secretaris a.i.,

W.G.H.M. Rutten

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Toelichting

Een aanvraag voor een nieuw KIOR-initiatief doorloopt drie stappen:

 • -

  Stap 1: Een aanvrager van een nieuw te plaatsen KIOR-object, dient eerst via het aanvraagformulier op de website van Gemeente Maastricht een aanvraag in, voor beoordeling door de AC-KIOR. Een initiatief dient een positief advies van de AC-KIOR te ontvangen voordat er doorgegaan kan worden met stap 2.

 • -

  Stap 2: Om toestemming te krijgen, het KIOR-object in de openbare ruimte te mogen plaatsen, is het aanvragen van een omgevingsvergunning nodig. Bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan optioneel stap drie genomen worden.

 • -

  Stap 3: De aanvrager kan daarna optioneel een aanvraag voor financiële ondersteuning van de gemeente Maastricht indienen via de subsidieregeling Kunst in Openbare Ruimte 2022-2025.