Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Provinciale staten van Zuid-Holland;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 28 september 2021, met het besluitnummer PZH-2021-786702866;

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

  • 1. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op daarbij in die tabel behorende bedragen.

  • 2. De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verhoogd respectievelijk verlaagd met de in die tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De subsidieplafonds voor de subsidieregelingen genoemd in tabel I en II opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 3

Voor de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland, wordt de looptijd van het subsidieplafond verlengd tot en met 31 december 2022.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021.

Ondertekening

Den Haag, 10 november 2021

Provinciale staten van Zuid-Holland,

griffier,

drs. B.S.M. Sepers

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage 1 behorende het Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Tabellen bij artikel 1 en 2 van het Besluit subsidieplafonds Najaarsnota 2021

Tabel I subsidieplafonds najaarsnota 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag subsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.101 Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

€ 1.500.000

1 januari 2021 t/m 31 december 2022

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland

Tabel II verhogingen subsidieplafonds najaarsnota 2021

Subsidieregeling en nummer

Bedrag verhoging

Was/wordt

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.74 Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

€ 5.130.000

€ 17.518.000 /

€ 22.648.000

2021

Op volgorde van binnenkomst

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

€ 200.000

€ 11.385.000 /

€ 11.585.000

2021

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

1.6.68 Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

€ 4.995.000

€ 1.000.000 /

€ 5.995.000

2021

Deels op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 2.9 en deels op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in artikel 3.8 van de Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 dan wel als bepaald bij openstellingsbesluit als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid onder c.

1.6.108 Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland

€ 760.000

€ 1.500.000 /

2.260.000

2021

Op volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland