Regeling vervallen per 23-04-2024

Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 22-04-2024

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Ruimte, Belastingen en gegevensbeheer d.d. 9 november 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand 1994 en artikel 156 van de Gemeentewet;

besluit:

het volgende Reglement burgerlijke stand gemeente Pijnacker-Nootdorp 2022 vast te stellen:

Artikel 1 - Begripsbepaling

Het Reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (vastgesteld bij wet 14 oktober 1993, Stb. 555);

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid twee en drie, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenaar in gemeentedienst is, als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid twee en drie, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • f.

  huis der gemeente: elk huis of ruimte als zodanig aangewezen (zie artikel 5 van dit reglement).

Artikel 2 - (Buitengewoon) Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt twee.

 • 3. Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 - Benoeming

 • 1. Ambtenaren van de burgerlijke stand worden maximaal benoemd voor de periode dat zij in dienst van de gemeente of van een andere gemeente zijn.

 • 2. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden benoemd voor een in het desbetreffende benoemingsbesluit te bepalen periode.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde periode eindigt in ieder geval op de 1e dag van de maand volgende op die waarin de benoemde de leeftijd van 70 jaar zal bereiken.

 • 4. Het college kan nadere regels stellen omtrent de benoembaarheid van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 5. Voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie komen in aanmerking, personen die in een andere gemeente in Nederland benoemd en beëdigd zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 4 - Leiding

 • 1. Het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2. Het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer beslist op verzoeken tot eenmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die al elders die functie bekleedt.

Artikel 5 - Huwelijkslocaties

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun werkzaamheden in het huis der gemeente dan wel op het terrein van het huis der gemeente.

 • 2. Het gehele grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is aangewezen als huis der gemeente.

 • 3. Het college stelt nadere regels voor aanwijzing van vaste en eenmalige trouwlocaties.

Artikel 6 - Openstelling bureau van de burgerlijke stand

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a.

  voor huwelijkssluiting en registratie van het partnerschap in de gemeentelijke locaties:

  • -

   maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Tussen twee huwelijken in wordt steeds 30 minuten gepland zodat bruidsparen elkaar niet verdringen bij de entree en er voldoende tijd is voor het eventueel aanpassen van de ruimte voor het volgende huwelijk;

  • -

   zaterdag en zondag tussen 09.00 en 16.00 uur. Tussen twee huwelijken in wordt steeds 30 minuten gepland, zodat bruidsparen elkaar niet verdringen bij de entree en er voldoende tijd is voor het eventueel aanpassen van de ruimte voor het volgende huwelijk;

 • b.

  voor de eenvoudige ceremonie: maandag en dinsdag om 10.00 en om 14:30 uur;

 • c.

  voor huwelijkssluiting en registratie van het partnerschap in verzoeklocaties: van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 20.00 uur;

 • d.

  voor kosteloze huwelijkssluiting of partnerschapsregistratie: dinsdag om 08.30 uur, 09.00 uur en 09.30 uur;

 • e.

  voor overige werkzaamheden: conform de openingstijden van de gemeente, met uitzondering van de avondopenstelling.

Artikel 7 - Sluiting of openstelling bureau in bijzondere gevallen

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten als de in artikel 6 vastgestelde openstelling samenvalt met een algemeen erkende- of daarmee gelijkgestelde feestdag als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet.

 • 2. Het bureau van de burgerlijke stand kan, op verzoek van een belanghebbende aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen waarop het bureau gesloten is, indien wordt aangetoond, dat met het verrichten van de werkzaamheden, gelet op het spoedeisende karakter ervan, niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende reguliere openstelling van het bureau.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is voor het publiek beperkt open worden gesteld op door het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. In bijzondere gevallen kan het hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer besluiten tot afwijking van de in dit reglement vastgestelde openingsuren.

Artikel 8 - Overige- en slotbepalingen

 • 1. Het Reglement Burgerlijke Stand 2021 vastgesteld bij besluit van het college van 15 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement burgerlijke stand 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

drs. J.P.R. Woudstra

secretaris

mw. F. Ravestein

burgemeester