Subsidieregel Jeugd gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 18-11-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregel Jeugd gemeente Noordwijk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

overwegende dat het wenselijk is om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de jeugdparticipatie binnen de gemeente;

Gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  het gemeentelijke jeugdbeleidskader,

 • -

  de Jeugdwet,

 • -

  artikel 3 Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk 2021;

besluit vast te stellen: de subsidieregel Jeugd gemeente Noordwijk 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • d.

  Jeugdige: ingezetene van de gemeente Noordwijk in de leeftijdscategorie 0 tot en met 23 jaar1;

 • e.

  Subsidiabele kosten: alle noodzakelijke kosten die de te subsidiëren activiteit omvat ter realisering van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen;

 • f.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

 • g.

  VOG2: verklaring omtrent het gedrag;

Artikel 2 Algemeen

De Algemene Subsidieverordening is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doelgroep

Doelgroep van deze subsidieregel is de jeugdige van de gemeente Noordwijk.

Artikel 4 Grondslag van de subsidie

Het is belangrijk dat onze jeugd opgroeit in een veilige omgeving en zich daarbij optimaal kan ontwikkelen. Ter ondersteuning komen, onder voorwaarden, die activiteiten3 gesubsidieerd die bijdragen aan:

 • a.

  (veilig) opvoeden en opgroeien;

 • b.

  ontspanning en ontwikkeling van jeugdigen in onderling samenzijn in hun vrije tijd;

 • c.

  bevordering van de (maatschappelijke) participatie, in het bijzonder deelname aan het verenigingsleven;

 • d.

  spelen en ontmoeten;

 • e.

  het (vroegtijdig) signaleren van problematiek.

Artikel 5 Activiteiten die recht geven op subsidie (juncto artikel 9 )

 • 1. De te subsidiëren activiteiten dienen bij te dragen aan het geformuleerde jeugdbeleid en onderdelen daarvan van de gemeente Noordwijk.

 • 2. Voor subsidie komen in aanmerking4:

  • a.

   algemene speel- en recreatievoorzieningen,

  • b.

   jeugd/scoutingverenigingen,

  • c.

   activiteiten in het kader van (veilig) opvoeden en opgroeien.

Artikel 6 Reikwijdte

Deze subsidieregel heeft betrekking op de subsidiëring van activiteiten georganiseerd door belangenorganisaties/verenigingen die gemeente breed, per wijk of per buurt actief zijn en die een duidelijk op de jeugdige gericht doel hebben.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de in de ASV benoemde weigeringsgronden komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   een feest/viering met betrekking tot een jubileum van de aanvrager (dan wel een andere vergelijkbare aard);

  • b.

   een feest/viering van aanvrager zelf (dan wel een andere vergelijkbare aard);

  • c.

   activiteiten die reeds op een andere wijze binnen de ASV worden gesubsidieerd;

  • d.

   activiteiten met een louter commercieel doeleinde.

 • 2. Aanvragen die in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit een andere (subsidiebeleids)regel komen, voor de vanuit die regeling te subsidiëren activiteit, niet voor (aanvullende) subsidie op basis van de subsidieregel Jeugd 2021 in aanmerking.

Artikel 8 De aanvraag

 • 1. In het activiteitenplan geeft de aanvrager aan welke activiteiten hij voornemens is te organiseren. Het activiteitenplan dient, waar nodig, te zijn voorzien van:

  • o

   een beschrijving van de doelgroep;

  • o

   de te realiseren effecten;

  • o

   welke activiteiten wanneer worden ontplooid;

  • o

   een begroting;

  • o

   een contributieoverzicht;

  • o

   gegevens omtrent de eigen bijdragen van deelnemers aan de activiteiten. De bijdragen dienen in redelijke verhouding te staan tot de kosten van de subsidieontvanger.

 • 2. Het college kan nadere aanvullende gegevens verlangen, indien deze nodig zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1. Structurele subsidie

  • a.

   Het subsidiebedrag wordt jaarlijks berekend op basis van de gegevens zoals opgenomen in de meest recente en goedgekeurde jaarrekening en begroting van de organisatie.

  • b.

   Voor het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse subsidie wordt uitgegaan van:

   • o

    een langjarig evenwicht tussen inkomsten en uitgaven,

   • o

    een begroting, jaarrekening, ledenaantal en de daaraan te koppelen/gekoppelde contributie of andere bijdrage, die over de betreffende subsidiejaren heen, vanaf de aanvang van de subsidieperiode gelijke tred houdt.

 • 2. Incidentele subsidie

  Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de werkelijke subsidiabele kosten.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 11 Verdeling subsidieplafond

 • 1. Structurele subsidie:

  Als eerste komen die aanvragen van rechtspersonen in aanmerking die het best structurele invulling geven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen5.

 • 2. Incidentele subsidie (overige aanvragen):

  • a.

   De aanvragen worden behandeld op basis van:

   • o

    volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, en, bij gelijke ontvangst

   • o

    honorering van die aanvraag die het best invulling geeft aan het gewenste beleidsdoel.

  • b.

   Wanneer meerdere aanvragen, die volledig voldoen aan de voorwaarden, gelijktijdig binnenkomen en het subsidieplafond is niet toereikend, wordt de gevraagde bijdrage (naar rato) verlaagd of geweigerd.

Artikel 12 Bijzondere verplichtingen

 • 1. De activiteiten en accommodaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn waar het kan bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking;

 • 2. De vereniging/stichting voert een actief preventie- en integriteitsbeleid voor de jeugd (conform de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en de aanbevelingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport);

 • 3. Diegene die ter uitvoering van deze regeling werkt met kwetsbaren6 dient te beschikken over een VOG.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan het in deze subsidieregel bepaalde, al dan niet gedeeltelijk, buiten toepassing laten indien onverkorte toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Toelichting: Indien onverkorte toepassing van deze subsidieregel er toe leidt, dat het in de aanhef van deze subsidieregel omschreven doel niet dan wel onvoldoende kan worden gerealiseerd, kan worden afgeweken van deze subsidieregel. De afweging is op inhoud. Dat betekent dat de hardheidsclausule niet van toepassing kan zijn op de eventuele slechte financiële positie van de aanvrager.

Artikel 14 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze subsidieregel treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de subsidiebeleidsregel Jeugd 2021.

 • 2. Op bezwaar- en beroepsprocedures die op de inwerkingsdatum onder de subsidiebeleidsregel Jeugd 2021 nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in die regeling van toepassing.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregel jeugd gemeente Noordwijk 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk op 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

De secretaris,

F.G. Mencke

De burgemeester,

Mw. W.J.A. Verkleij


Noot
1

Zoals vermeld in artikel 1.1 Jeugdwet.

Noot
2

Zie artikel 7 ASV.

Noot
3

Daaronder vallen ook ondersteunende activiteiten zoals deelname van (bestuurs)leden aan vergaderingen, (kader)cursussen en/of trainingen.

Noot
4

Onder lid 2 vallen ook ondersteuningsactiviteiten zoals versterking van de professional door middel van instructie, kosten van organisatie etc.

Noot
5

Zie 8.4 VNG Handreiking basisbeginselen subsidierecht: de activiteiten die het meest bijdragen aan het beleidsdoel, waarvoor de subsidie dient, krijgen voorrang.

Noot
6

Ouderen, mensen met een beperking, jeugdigen.