Regeling vervalt per 31-12-2025

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Geldend van 13-03-2023 t/m 30-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 16-11-2021

Intitulé

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) (onderdeel van de Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1);

overwegende dat de SKNL een subsidiekader biedt voor de realisatie van natuurterreinen;

BESLUITEN:

het Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021 vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 9 november 2021

Kenmerk 4.5/2021001978

Uitgegeven: 15 november 2021

Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

HOOFDSTUK 1 KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 2 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapsbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 1 bedraagt € 2.840.000,--.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 van de SKNL kan worden verstrekt voor de kadastrale percelen, die zijn aangegeven op bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 4 komt uitsluitend in aanmerking de waardedaling ten gevolge van:

 • a.

  de omzetting van landbouwgrond in natuurterrein;

 • b.

  de omzetting van landbouwgrond ten behoeve van de daaropvolgende aanleg van een landschapsbeheertype, voor zover het de realisatie van een landschapsbeheertype met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03 en L01.16 betreft.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 4 bedraagt € 18.720.000,--.

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 22 november 2021 tot en met 31 december 2021 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ter attentie van SKNL, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Paragraaf 4 Tarieven

Artikel 8 Tarieven begrotingsjaar 2021

De investeringssubsidie, als bedoeld in artikel 14 van de SKNL, bedraagt 95% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag aan subsidiabele kosten per hectare voor de realisatie van een natuurbeheertype zoals vermeld in artikel 2, wordt op grond van artikel 14, lid 3, van de SKNL aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

HOOFDSTUK 2 VOORBEHOUDEN

Artikel 9 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in artikel 5 worden uitsluitend verstrekt voor zover het terrein als 'N00.01 Nog om te vormen naar natuur' begrensd staat op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 10 Préadvies

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2025.

Ondertekening

Bijlage 1 behorende bij het Tweede openstellingsbesluit SKNL 2021

Aanvragen voor de onderdelen artikel 1 en artikel 4 van dit besluit zijn uitsluitend mogelijk voor de onderstaande kadastrale percelen.

Kadastrale percelen

Investeringssubsidie natuur en landschap

Subsidie functieverandering

Maximumbedrag

subsidiabele kosten

VRI00X165

VRI00X206

VRI00X228

VRI00X229

VRI00X233

VRI00X274

VRI00X275

VRI00X277

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

VRI00X234

VRI00X235

VRI00X236

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 10.000,--

€ 10.000,--

€ 10.000,--

HVT03H4613

Nee

Ja

NOR00W781

Nee

Ja

VRI00T2128

Nee

Ja

BLN00W74

Nee

Ja

OTH02H206

Nee

Ja

RDN01O70

Nee

Ja

WTB00O649

WTB00O583

WTB00O945

WTB00O617

DGL00L1372

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

DVR00A1863

Ja

Ja

€ 20.000,--

HVT03M1086

Nee

Ja

HVT03Q3

Nee

Ja

HVT03P318

Ja

Ja

€ 15.000,--

HVT03Q26

HVT03P322

Nee

Nee

Ja

Ja

VRI00W192

VRW00W194

Nee

Nee

Ja

Ja

ALO00R171

ALO00R177

ALO00O178

ALO00R181

ALO00R492

ALO00R491

ALO00R514

ALO00R553

ALO00R444

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ALO00R486

ALO00R557

ALO00R552

ALO00R551

RDE00V583

RDE00V581

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ALO00R576

ALO00R577

Nee

Nee

Ja

Ja

RDE00V1541

RDE00V1542

RDE00V1543

RDE00V1538

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

RDE00U1404

RDE00U1405

RDE00U1470

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

MPL00O409

MPL00O398

MPL00O342

MPL00O511

MPL00O353

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

MPL00O270

MPL00O271

WIJ03D1696

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

GST00H145

ZLR00K2120

ZLR00K1973

ZWD02L88

ZWD02L802

ZWD02N165

ASN00R2174

ZLR00K2116

ZLR00K1007

ZLR00K1764

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VRI00T3515

VRI00T3371

VRI00T3371

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

RDE00U1288

RDE00U1289

RDE00U1290

RDE00U1291

RDE00U1314

RDE00U1315

RDE00U1316

RDE00U1317

RDE00U1318

RDE00U1319

RDE00U1339

RDE00U1340

RDE00U350

RDE00U544

RDE00U550

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VDR00A1959

VDR00A1930

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

ASN00AB142

Ja

Ja

€ 25.000,--

BLN00W214

Ja

Ja

€ 25.000,--

WIJ03D1698

WIJ03D1544

WIJ03D1545

WIJ03D1487

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

WIJ03G977

WIJ03G264

WIJ03G536

WIJ03G542

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

WTB00O832

WTB00O833

WTB00O1048

WTB00O1054

WTB00O1201

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

WTB00O1037

WTB00O1037

Nee

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

VRI00V753

VRI00V753

VRI00V754

VRI00V1977

VRI00V1081

VRI00V1082

VRI00V1083

VRI00W1925

VRI00V1398

VRI00V1398

VRI00V1921

VRI00V1923

VRI00V1925

VRI00V1927

VRI00W1936

VRI00V1928

VRI00W1925

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

€ 25.000,--

VRI00V1388

VRI00V1393

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

ALO00S538

ALO00S537

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

ZLO00R448

ZLO00R450

Ja

Ja

Ja

Ja

€ 25.000,--

€ 25.000,--

WTB00O480

WTB00O489

WTB00O524

WTB00O895

WTB00O163

WTB00O194

WTB00O357

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja