Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022.

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 225, 234 en 235 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2022;

overwegende dat op grond van artikel 11 van de Parkeerbelastingverordening 2022 het tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen € 66,50 bedraagt en dit tarief als volgt is onderbouwd;

Artikel 1

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen als volgt te begroten:

Overige exploitatielasten € 12.283,-

Kosten opvragen kentekens € 1.083,-

Doorbelasting loonkosten € 50.000,-

Overheadkosten 25.000,-

Totaal € 88.366,-

Aantal naheffingsaanslagen: 1.030

Kosten naheffingsaanslag: € 88.366,- / 1.030 = € 85,79

Artikel 2

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

  • 2.

    Het ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2021’ vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2020 en alle voorgaande kostenbesluiten, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 2, eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2021.

mr. J.W.L. Pluijmen D.M.M.T. Prevoo

griffier voorzitter