Beleidsregel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Gemeente Enschede

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Gemeente Enschede

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede 2021,

gelet op:

 • titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de artikelen 49 tot en met 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de artikelen 85 en 86 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

overwegende dat het college het voor de beoordelingsvrijheid bij de uitvoering van de wet noodzakelijk vindt om aan te geven op welke wijze daar mee wordt omgegaan en daartoe beleidsregels wenst vast te stellen.

b e s l u i t

vast te stellen

Beleidsregel gehandicaptenparkeerkaart en -plaats Gemeente Enschede

Begrippenlijst

Aantoonbare loopbeperking

De regeling gaat er van uit dat er sprake moet zijn van aantoonbare beperkingen, dat wil zeggen dat de beoordelaar de beperking(en) kan objectiveren. Voor het vaststellen van de duur van de beperking is het onderzoeksmoment leidend en niet het tijdstip van de aanvraag.

Bestuurderskaart (GPK-B)

Gehandicaptenparkeerkaart die wordt verstrekt aan een bestuurder, die voldoet aan de voorwaarden.

Passagierskaart (GPK-P)

Gehandicaptenparkeerkaart die wordt verstrekt aan een passagier, die voldoet aan de voorwaarden.

Combinatiekaart (GPK-B/P)

Combinatie van bovengenoemde kaarten, indien voldaan wordt aan de voorwaarden.

Instellingskaart (GPK-I)

Gehandicaptenparkeerkaart voor het (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een instelling.

Beoordelaar gemeente Enschede

De medewerker die aangewezen en bevoegd is om te beoordelen of de inwoner op basis van de geldende criteria in aanmerking komt voor het gevraagde.

Beoordeling

Onderzoek door de beoordelaar van de gemeente Enschede waaruit naar voren moet komen of de inwoner op medische gronden een GPK nodig heeft.

Extern medisch adviseur

De medewerker van een extern adviesbureau die aangewezen en bevoegd is om te beoordelen of de inwoner op basis van de geldende criteria in aanmerking komt voor het gevraagde.

Medisch onderzoek

Onderzoek door de extern medisch adviseur waaruit naar voren moet komen of de inwoner op medische gronden een GPK nodig heeft.

Motorvoertuig

Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Brommobiel

Bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie.

Gehandicaptenvoertuig

Voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder dan 1,10 meter en dat niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en dat geen bromfiets is.

Langdurige aard

De beperking waarvoor de GPK wordt aangevraagd moet ten minste zes maanden duren.

In geval van tijdelijke invaliditeit, korter dan 6 maanden, kan er geen GPK afgegeven worden.

(Loop)hulpmiddelen

Bij de keuring wordt rekening gehouden met (loop)hulpmiddelen. Onder hulpmiddelen wordt verstaan: rolstoel, krukken, wandelstok, orthopedisch schoeisel (o.a. peroneusveer), rollators, looprekjes, prothese, e.d.

Permanent rolstoelgebonden

Inwoner kan niet zelfstandig staan of lopen en kan hooguit met steun of via stand een transfer maken.

Parkeervoorzieningen

Onder parkeervoorzieningen vallen zowel de verstrekking van parkeerkaarten (GPK) als het (laten) aanleggen van parkeerplaatsen voor gehandicapten (GPP).

Inleiding

1. Algemene inleiding

In deze beleidsregels Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) is het gemeentelijke parkeerbeleid ten aanzien van gehandicapten opgenomen van de gemeente Enschede.

 • GPK’s kunnen alleen verstrekt worden ten behoeve van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en brommobielen (artikel 85 RVV 1990 jo. artikel 1 lid 1 Regeling gehandicaptenparkeerkaart).

 • De parkeerfaciliteiten worden niet verstrekt ten behoeve van gehandicaptenvoertuigen, omdat deze op het trottoir mogen worden geparkeerd. Hierdoor kan de inwoner zijn gehandicaptenvoertuig zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming parkeren.

 • De mogelijkheid om dicht bij de plaats van bestemming te parkeren bestaat niet altijd voor een motorvoertuig op meer dan twee wielen en voor een brommobiel. In dat geval kunnen voor deze voertuigen extra parkeerfaciliteiten getroffen te worden, zoals de gehandicaptenparkeerkaart. De regels hiervoor zijn opgenomen in de “Regeling Gehandicaptenparkeerkaart”. Dit betreft landelijke regelgeving.

2. Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag GPK en GPP moet leges worden betaald.

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Legesverordening. Voor de geldende legesverordening wordt verwezen naar https://lokaleregelgeving.overheid.nl/

Hoofdstuk 1 Gehandicaptenparkeerkaart

1.2 Soorten GPK

In dit beleid wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • GPK-B;

 • GPK-P;

 • GPK-B/P

 • GPK-I

1.3 Algemene criteria

Zie ook de geldende Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelasting op www.lokaleregelgeving.overheid.nl.

In parkeergarages is, ook met een GPK, het regulier geldende parkeertarief van toepassing.

In artikel 1 lid 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart wordt bepaald wie in aanmerking kan komen voor deze kaart en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Voor alle soorten GPK (behalve de GPK-I) geldt dat:

 • Degene voor wie de GPK bedoeld is, moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) in de gemeente Enschede.

 • Op de kaart moet een goed gelijkende pasfoto worden geplakt, de kaart moet van de handtekening van de houder zijn voorzien (bij kinderen: ouder of verzorger). De kaart moet volledig zijn ingevuld;

 • De GPK is gekoppeld aan de inwoner en niet aan een kenteken;

 • De GPK mag alleen worden gebruikt voor vervoer van de betrokken gehandicapte.

Naast deze algemene criteria gelden in aanvulling de hieronder per kaart opgesomde voorwaarden.

1.3.1 Bestuurderskaart (GPK-B)

Voor een GPK-B kunnen in aanmerking komen bestuurders die ten gevolge van een aandoening of gebrek:

 • een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen (artikel 1 lid 1 onder a Regeling gehandicaptenparkeerkaart);

 • dient er een (geneeskundig) onderzoek plaats te vinden waaruit naar voren moet komen dat de bestuurder op medische gronden een GPK-B nodig heeft. In hoofdstuk 3 wordt het (geneeskundig) onderzoek besproken.

 • beschikken over een geldig rijbewijs afhankelijk voor welk soort voertuig de bestuurderskaart wordt aangevraagd.

1.3.2 Passagierskaart (GPK-P)

Voor een GPK-P kunnen passagiers in aanmerking komen die ten gevolge van een aandoening of gebrek:

 • een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen (artikel 1 lid 1 onder a Regeling gehandicaptenparkeerkaart);

 • voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van een bestuurder (artikel 1 lid 1 onder b Regeling gehandicaptenparkeerkaart);

 • een ernstige beperking hebben, niet zijnde een loopbeperking (artikel 1 lid 1 onder d Regeling gehandicaptenparkeerkaart);

 • op medische gronden een GPK-P nodig hebben. Die medische gronden moeten blijken uit een (geneeskundig) onderzoek.

In hoofdstuk 3 wordt het (geneeskundig) onderzoek besproken.

1.3.3 Combinatiekaart (GPK-B/P)

Voor een GPK-B/P kan in aanmerking komen degene die ten gevolge van een aandoening of gebrek:

- permanent rolstoelgebonden is (artikel 1 lid 1 onder c Regeling gehandicaptenkaart).

1.3.4 Instellingskaart (GPK-I)

Er kan een GPK-I verstrekt worden voor het (collectief) vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een instelling, die is toegelaten ingevolge artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen. Op de kaart wordt de naam van de instelling en de naam van de directeur van de instelling vermeld. Het aantal kaarten is afhankelijk van het aantal voertuigen waarvan de instelling in de regel gebruik maakt.

Om in aanmerking te komen voor een GPK-I dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • de instelling verleent zorg aan gehandicapten, die voldoen aan artikel 1.3.2 van deze beleidsregel en de instelling voldoet aan artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg oftewel, de instelling is een Wlz-instelling; en

 • het personeel van de instelling dient voorts belast te zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria in artikel 1 lid 1 onder b, c of d Regeling gehandicaptenkaart; en

 • de aanvraag voor een GPK-I moet worden ingediend door het bestuur van de instelling.

Hoofdstuk 2 Gehandicaptenparkeerplaats

2.1 Inleiding

Het beleid van de gemeente Enschede voor de verstrekking van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) is voor wat betreft de medische criteria gebaseerd op het Besluit Administratieve Bepalingen Wegverkeer (BABW) en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

2.2 Algemene criteria

 • Verstrekking van GPP’s aan instellingen is niet toegestaan.

 • Verstrekking van een GPP in strijd met artikel 5.6 en artikel 5.8 APV is niet toegestaan.

 • De gemeente Enschede neemt alleen aanvragen voor een GPP in behandeling die gaan over gemeentelijke grond. De gemeente richt derhalve geen GPP in op particuliere grond.

 • De GPP is gekoppeld aan het kenteken van het voertuig.

 • De GPP is enkel geldig bij verstrekking van de kentekenplaat door de gemeente Enschede.

 • Voor de inrichting van de GPP geldt de geldende Nota parkeernormen Enschede. Zie: www.lokaleregelgeving.overheid.nl .

 • De GPP moet technisch te realiseren zijn, zonder dat dit leidt tot de aanleg van extra openbare parkeerplaatsen in de omgeving van het woonadres van de inwoner.

 • De GPP heeft een geldigheidsduur die gelijk is aan de einddatum van de reeds verstrekte GPK.

 • Over het definitieve besluit wordt de aanvrager middels een beschikking geïnformeerd.

 • De GPP wordt, na publicatie van het verkeersbesluit, in de nabijheid van de woning aangelegd.

 • Door belanghebbenden kan bezwaar gemaakt worden tegen het verkeersbesluit. Dit bezwaar wordt afgehandeld via de gebruikelijke bezwaarschriftenprocedure.

2.3 Criteria om voor een GPP in aanmerking te komen

Voor een GPP kunnen in aanmerking komen inwoners die, naast de algemene criteria, voldoen aan alle hieronder genoemde criteria.

 • De inwoner is in bezit van een geldig GPK-B of GPK-B/P die bij aanvraag nog ten minste 6 maanden geldig is;

 • De inwoner rijdt zelf in dat voertuig en heeft een geldig rijbewijs;

 • De inwoner beschikt zelf over het voertuig;

 • De GPP wordt ingericht op of bij het adres:

  • waar het voertuig geregistreerd staat in het register van de RDW; en

  • waar de inwoner woont volgens de basisregistratie BRP; of

  • er moet een geldig leasecontract worden overlegd waarop is weergegeven dat het voertuig kan worden gebruikt door de inwoner woonachtig op het adres waar de GPP wordt aangevraagd; of

  • er moet een geldig contract met de werkgever worden overlegd waarin het gebruik van het voertuig (als bedrijfsauto) voor de inwoner is vastgelegd.

 • De inwoner heeft niet zelf de mogelijkheid tot het (laten) inrichten van een parkeer- of stallingsruimte (na)bij het woonadres op eigen grond.

 • De inwoner kan niet over parkeer- of stallingsruimte (na)bij het woonadres beschikken (b.v. te huren of kopen parkeerplek). Financieel onvermogen tot koop of huur is geen belemmering.

2.4 Wijzigen kentekenplaat

Een wijziging van kenteken moet altijd worden doorgegeven aan de gemeente Enschede. De medewerkers van de gemeente zorgen voor een vervangende kentekenplaat. De kosten worden doorberekend aan de aanvrager.

2.5 Verhuizing

Als een houder van een GPP gaat verhuizen, moet dit worden doorgegeven aan de Gemeente Enschede.

Als de verhuizing binnen de gemeente Enschede plaatsvindt vindt er eerst een beoordeling plaats van mogelijke parkeergelegenheid bij het nieuwe adres of de inwoner ook op het nieuwe adres in aanmerking komt voor een GPP. Als de houder van de GPP het recht op de GPP behoudt, zorgt de gemeente voor het verplaatsen daarvan. Over het definitieve besluit wordt de aanvrager middels een beschikking geïnformeerd. De kosten worden doorberekend aan de aanvrager.

2.6 Opheffen GPP

De GPP kan niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat:

 • de houder van de GPP is overleden;

 • de houder van de GPP geen gebruik meer maakt van het voertuig;

 • de houder niet meer in het bezit is van een geldig rijbewijs;

 • er sprake is van gewijzigde omstandigheden van medische aard;

 • de houder niet meer in het bezit is van een geldige GPK.

Over het definitieve besluit tot opheffen van de GPP wordt de houder c.q. worden de nabestaande(n) van de houder middels een beschikking geïnformeerd. De Gemeente Enschede geeft opdracht tot het verwijderen van de GPP en neemt hiertoe een verkeersbesluit.

Hoofdstuk 3 Geneeskundig onderzoek en geldigheid

3.1 Geneeskundig onderzoek

Voordat een GPK wordt afgegeven, vindt een onderzoek plaats om de gezondheidstoestand van de inwoner in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een beoordelaar van de Gemeente Enschede.

Als blijkt dat deze beoordelaar niet de eenduidige beoordeling kan maken dat een inwoner in aanmerking komt voor een GPK, zal de beoordelaar, na toelichting aan de inwoner, verwijzen voor beoordeling door een extern medisch adviseur.

Er hoeft geen geneeskundig onderzoek plaats te vinden:

 • als bij een aanvraag of verlenging van een GPK een duidelijk medisch advies in het dossier aanwezig is op basis waarvan de gemeente van oordeel is dat de inwoner (nog steeds) voldoet aan de in artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart genoemde criteria.

 • als de GPK is aangevraagd door het bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder e van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart.

 • bij de aanvraag van een GPP, mits de inwoner voldoet aan de voorwaarden.

3.2 Afgifte en geldigheid

Er wordt één GPK per persoon afgegeven. Als een inwoner recht heeft op een bestuurderskaart en een passagierskaart, dan wordt dit op de GPK aangegeven (artikel 1 lid 2 Regeling gehandicaptenparkeerkaart).

De GPK moet zo bij de voorruit geplaatst zijn dat de kaart vanaf de buitenkant van het voertuig volledig leesbaar is.

De geldigheidsduur van een GPK kan variëren van een aaneengesloten periode van zes maanden tot maximaal 5 jaar, gerekend vanaf de dag van afgifte (artikel 51 lid 1 BABW).

De geldigheidsduur van de GPK kan worden beperkt als:

 • van tevoren duidelijk is dat de inwoner korter dan vijf jaar in aanmerking komt voor een GPK (artikel 51 lid 2 BABW). In deze situatie wordt de geldigheidsduur beperkt tot de te verwachten termijn dat aanspraak op de GPK kan worden gemaakt;

 • de aanvrager tijdelijk in Nederland verblijft (artikel 51 lid 3 BABW). In deze situatie wordt de geldigheidsduur beperkt tot de tijdsduur van het verblijf in Nederland. De GPK wordt in deze situatie namens de minister, door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verstrekt.

De GPK verliest zijn geldigheid in gevallen zoals opgesomd in artikel 53 BABW.

Een GPP verliest zijn geldigheid op hetzelfde moment als dat de GPK zijn geldigheid verliest.

3.3 Ongeldigverklaring

De GPK en/of GPP wordt/worden ongeldig verklaard als:

 • Deze is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de GPK en/of GPP niet zou/zouden zijn afgegeven indien de onjuistheid van de gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn;

 • De houder van de GPK en/of GPP gebruik maakt of laat maken voor het parkeren dat niet rechtstreeks verband houdt met het vervoer van hemzelf;

 • Een GPK-I enkel wordt gebruikt voor ander vervoer dan bewoners van de instelling waaraan de gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt (artikel 53 lid 3 jo. artikel 50 BABW).

Als wordt geconstateerd dat het gebruik van de GPK/GPP in strijd is met deze beleidsregels wordt de GPK en/of GPP ongeldig verklaard.

Indien een GPK zijn geldigheid heeft verloren, levert de kaarthouder (of vertegenwoordiger), de GPK binnen 2 maanden in bij de gemeente. Het niet inleveren van de GPK, die zijn geldigheid heeft verloren, kan op grond van artikel 59 BABW aangemerkt worden als een strafbaar feit.

Een GPK verliest zijn geldigheid niet bij verhuizing naar een andere gemeente.

3.4 Herkeuring/oneigenlijk gebruik

Als de gemeente twijfel heeft over de noodzaak van de GPK en/of GPP is herkeuring mogelijk.

Het college kan in de landelijke registratie van de uitgegeven GPK’s eventueel oneigenlijk gebruik en/of misbruik nader opsporen en heronderzoek uitvoeren.

3.5 Verlenging

De GPK is beperkt geldig. Voor verlenging van de termijn is een nieuwe aanvraag noodzakelijk.

3.6 Vervangend exemplaar

Als de GPK is versleten, geheel of gedeeltelijk onleesbaar is geworden, kan tegen inleveren van de oude kaart een nieuw exemplaar worden afgegeven.

Bij verlies of tenietgaan, wordt slechts een nieuw exemplaar uitgereikt tegen overlegging van een door de aanvrager ondertekende verklaring. In deze verklaring moeten de omstandigheden waaronder de kaart verloren is geraakt of teniet is gegaan worden vermeld. Doel van deze verklaring is om misbruik tegen te gaan.

Als de aanvrager verzoekt om een nieuwe geldigheidsduur toe te kennen, moet de aanvraag voor een vervangend exemplaar worden gezien als een verzoek om een nieuwe kaart. Zie hoofdstuk 1 van deze beleidsregel.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

4.1 Hardheidsclausule

In voorkomend geval kan de hardheidsclausule worden toegepast. Hiermee kan de gemeente in zeer uitzonderlijke gevallen toch een GPK of GPP toekennen. Een inwoner komt hiervoor in aanmerking indien niet aan alle genoemde criteria voldaan wordt. Indien bij indicatiestelling vaststaat dat er sprake is van een medisch zeer schrijnend geval kan de gemeente de GPK of GPP toekennen.

De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld toegepast worden in onderstaande gevallen.

 • Er is sprake van een aantoonbare ernstige aandoening;

 • De aandoening kent een zeer progressief karakter danwel er is sprake is van een beperkte levensverwachting;

 • De inwoner beschikt zelf niet over een GPK-B, maar is door de aandoening in zeer grote mate afhankelijk van de hulp van derden.

4.2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregel Parkeerplaatsen gehandicapten vastgesteld dd. 17 juli 2007.

 • 2. Op aanvragen GPK/GPP die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze ‘Beleidsregel GPK/GPP gemeente Enschede’, blijft het onder 1 genoemde beleid van toepassing.

 • 3. De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel GPK/GPP Gemeente Enschede.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede op 12-10-2021.

De secretaris, de burgemeester