Regeling vervallen per 07-09-2022

Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2021

Geldend van 21-10-2021 t/m 06-09-2022

Intitulé

Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

gelezen het voorstel 21.13106 van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021;

gelet op artikel 3 van de ‘Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Bladel 2014’;

overwegende dat de gemeente Bladel muzikale en culturele vorming individueel wil subsidiëren;

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2021

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling worden verstaan onder:

 • a.

  Muzikale en culturele vorming: activiteiten die erop gericht zijn de deelnemer kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van muziek, dans en drama, waardoor aan de deelnemer de kans wordt geboden zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen.

 • b.

  Deelnemer: een persoon die op het moment van het indienen van een subsidieaanvraag inwoner is van de gemeente Bladel of waarvan tenminste één van de ouders/ verzorgers inwoner is van de gemeente Bladel, én die in het kalenderjaar of cursusjaar waarin hij/zij aan muzikale of culturele vormingsactiviteiten deelneemt ten minste zes jaar oud is en de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft.

 • c.

  Aanbieder: een natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die door burgemeester en wethouders erkend zijn voor de uitvoering van muzikale en culturele vormingsactiviteiten.

 • d.

  Cursusjaar: de periode in één kalenderjaar of in twee aaneengesloten kalenderjaren waarin een cyclus van muzikale en culturele vormingsactiviteiten wordt uitgevoerd.

Artikel 2 Aanvraag

Een deelnemer, of zijn/haar ouders/verzorgers, kan/kunnen per cursusjaar eenmaal een subsidieaanvraag indienen. De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag begint op 1 februari van het lopende cursusjaar en sluit op 1 juni van het lopende cursusjaar.

Artikel 3 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken

 • 1. Het aanvraagformulier kan worden afgehaald in het gemeentehuis, op de website van de gemeente worden gedownload of kan digitaal worden ingevuld via de website van de gemeente. Bij de indiening van het aanvraagformulier moet worden aangeleverd:

  • a.

   een bewijs van inschrijving bij een instelling voor muzikale of culturele vorming of een factuur van de aanbieder;

  • b.

   een bewijs van de volledige betaling van het cursusgeld, in de vorm van een kopie van een bankafschrijving;

  • c.

   indien aan de orde: een bewijs van restituties van cursusgelden.

 • 2. In geval van betaling in termijnen dient er bij indiening van het aanvraagformulier een kopie van alle bankafschrijvingen te worden ingediend, waarop alle termijnbetalingen van het lopende cursusjaar weergegeven zijn.

 • 3. Deelnemer is verplicht om aan het bepaalde in het eerste en/of het tweede lid te voldoen, als hij/zij voor de subsidie in aanmerking wil komen.

Artikel 4 Subsidievaststelling

Burgemeester en wethouders beschikken binnen drie maanden na de sluitingstermijn, genoemd in artikel 2, op de subsidieaanvraag.

Artikel 5 Subsidieplafond

De raad stelt voor elk jaar een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze regeling. Indien het aantal aanvragen, vermenigvuldigd met het normbedrag, zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het subsidiebedrag per aanvrager ‘naar rato’ verlaagd. Dit gebeurt door toepassing van een breuk met in de teller het bedrag van het subsidieplafond en in de noemer de som van de subsidiebedragen die op basis van de norm berekend zijn.

Artikel 6 Normbedrag

De subsidie voor muzikale en culturele activiteiten bedraagt 50% van het cursusgeld met een maximum van € 434,00 per deelnemer, per cursusjaar. Dit normbedrag wordt jaarlijks in januari geïndexeerd volgens de CBS dienstenprijsindex (DPI).

Artikel 7 Kwaliteit

 • 1. Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

  • a.

   Beschikt over een diploma van een conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens HBO-niveau, of als hij/zij een bewijs van inschrijving van minimaal het derde studiejaar van een van deze opleidingen kan overleggen met een ontheffing voor de periode van maximaal vier jaar.

  • b.

   Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt waaruit blijkt dat gedragingen in het verleden geen bezwaar vormen voor het uitvoeren van de functie docent muzikale en/of culturele vorming. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze verklaring maximaal 12 maanden oud zijn.

  • c.

   Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een KvK-nummer overlegt of aantoont in loondienst te zijn bij een rechtspersoon die muzikale en culturele vorming verzorgt.

 • 2. Een rechtspersoon die muzikale en culturele vorming verzorgt wordt als aanbieder erkend indien deze werkt met docenten die aan voorwaarden van het eerste lid onder a en b voldoen dan wel een inhuurovereenkomst heeft.

 • 3. Indien aan de aanbieder geen erkenning wordt verleend, wordt subsidie aan de deelnemer geweigerd.

Artikel 8 Uitsluiting

Van de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling zijn uitgesloten:

 • a.

  Deelnemers die gebruik maken van een vorm van muzikale of culturele vorming, aangeboden door een instelling die vanwege de gemeente Bladel wordt gesubsidieerd;

 • b.

  Deelnemers die gebruik maken van een beroepsopleiding op het gebied van muziek, dans of drama.

Artikel 9 Intrekking eerder besluit

De Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2020,

vastgesteld op 17 december 2019, worden ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 5 oktober 2021.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2021.

Ondertekening

Bladel, 5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

de burgemeester,