Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.

Geldend van 14-10-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

Overwegende, dat hun college op grond van de artikelen 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12,13, 17, 18, 19, 20 21 en 22 van de Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de eventuele afwijking van de in de verordening opgenomen indexering;

 • c.

  de eventuele afwijking van de regel dat een subsidieaanvraag schriftelijk bij het college moet worden ingediend en van de voorschriften met betrekking tot de bij de aanvraag te overleggen gegevens;

 • d.

  de weigering van een subsidie;

 • e.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

 • f.

  bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van de nadere regels.

dat het wenselijk is regels te stellen m.b.t. de subsidiering van wijkgebouwen en gemeenschapshuizen;

gelet op artikel 3 van de “Algemene Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV 2018)”;

gelet op titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de:

Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Definities

 • Activeringsfunctie: Het aanbieden van ruimte voor kleinschalige activiteiten voor ouderen.

 • Consultatiefunctie: Het aanbieden van ruimte voor spreekuur door bijvoorbeeld thuiszorg, huisarts, prikdienst of ouderenadviseur.

 • Eetpuntfunctie: Het bieden van de mogelijkheid tot het gezamenlijk nuttigen van maaltijden.

 • Gemeentelijk gemeenschapshuis: Onder een gemeentelijk gemeenschapshuis wordt verstaan een gebouw, waarin meerderde instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern. Het gemeenschapshuis is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

 • Gemeentelijk wijkgebouw: Onder een gemeentelijk wijkgebouw wordt verstaan een gebouw waarin meerdere instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk. Het wijkgebouw is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

 • Huiskamerfunctie: Het bieden van de mogelijkheid tot ontmoeten.

 • Informatiefunctie: Het bieden van de mogelijkheid tot informatie via bijvoorbeeld internet, boek/folders of kleinschalige bibliotheekfunctie.

 • Niet-gemeentelijk wijkgebouw of gemeenschapshuis: Onder een niet-gemeentelijk wijkgebouw of gemeenschapshuis wordt verstaan een gebouw, waarin meerderde instellingen hun activiteiten verrichten e.e.a. ter bevordering van de leefbaarheid. Het wijkgebouw of gemeenschapshuis is eigendom van een andere organisatie niet zijnde de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een organisatie of stichting.

 • MFA: Onder een multifunctionele accommodatie wordt verstaan een gebouw, waarin verschillende functies en organisaties zijn gehuisvest en waar een bepaalde mate van samenwerking plaatsvindt, zowel vanuit inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch oogpunt. Een multifunctionele accommodatie is eigendom van de gemeente en wordt in gezamenlijkheid beheerd en geëxploiteerd door de organisaties die er gehuisvest zijn.

Artikel 2 Wijze van aanvragen

Indien voor de beoordeling van de aanvraag van belang, kan het college verlangen dat bij de aanvraag aanvullend aan de in artikel 9 van de ASV genoemde bescheiden worden overgelegd.

Hoofdstuk 2 Subsidieregels

Paragraaf 1 Gemeentelijke Gemeenschapshuizen

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de stichtingen die de hierna genoemde gemeenschapshuizen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern:

 • a.

  Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span, Keldonk

 • b.

  Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Boerdonk

 • c.

  Gemeenschapshuis De Brink, Eerde

 • d.

  Gemeenschapshuis D’n Brak, Mariaheide

 • e.

  Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa, Erp

 • f.

  Dorpshuis Zijtaart, Zijtaart

Artikel 4 Subsidienormen

 • 1.

  Gemeentelijke gemeenschapshuizen

  De subsidie voor de gebouwen genoemd in artikel 3 bedraagt:

  • a.

   Een accommodatiesubsidie ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurkosten;

  • b.

   Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het gemeenschapshuis te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis;

  • c.

   Een schoonmaak-/ beheersubsidie voor de gymzaal van €6.155 (prijspeil 2019)

 • 2.

  Ter Aa

  In afwijking van het vorige lid bedraagt de subsidie voor Ter Aa:

  • a.

   Een accommodatiesubsidie ter hoogte van het jaarlijkse exploitatietekort á €42.500,- en 92,5% van de jaarlijkse huurkosten;

  • b.

   Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het gemeenschapshuis te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis;

  • c.

   Een schoonmaak-/ beheersubsidie voor de gymzalen van €23.965 (prijspeil 2019)

Artikel 5 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  Alle instellingen zonder winstoogmerk dienen in beginsel gebruik te kunnen maken van het dorps- of gemeenschapshuis, conform de functie van gemeenschapshuizen betaamt.

 • 2.

  Bij een algemene reserve van meer dan 50% van de jaarlijkse totale exploitatie van de stichting zal de subsidieontvanger een voorstel doen aan het college op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze overschrijding.

 • 3.

  Het is de subsidieontvanger toegestaan, vanuit een positief jaarresultaat, een bestemmingsreserve te vormen of te verhogen. De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

 • a.

  het doel van de reserve aan te geven;

 • b.

  e gewenste maximale omvang van de reserve te vermelden;

 • c.

  Een bestedingsplan met bijbehorend een (meerjarig) tijdpad aan te geven.

Artikel 6 Wijze van vaststelling

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat, ongeacht de hoogte van subsidie, ten minste:

 • a.

  Een jaarverslag met daarin minimaal een overzicht van (gesubsidieerde) activiteiten;

 • b.

  Een financieel verslag of jaarrekening;

 • c.

  Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Paragraaf 2 Gemeentelijke Wijkgebouwen

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de wijkverenigingen, wijkstichtingen of dorpsraden die de hierna genoemde wijkgebouwen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de wijk:

 • a.

  Wijkgebouw De Spil, Veghel

 • b.

  Wijkgebouw De Bloemfontein, Veghel

 • c.

  Wijkgebouw de Golfstroom, Veghel

 • d.

  Wijkgebouw De Lapvoet, Veghel

 • e.

  Wijkgebouw de Hintel, Veghel

 • f.

  Wijkgebouw Den Blok, Veghel

 • g.

  Wijkgebouw de Meidoorn, Boskant

Artikel 8 Subsidienormen

 • 1.

  Gemeentelijke wijkgebouwen

  De subsidie voor de wijkgebouwen genoemd in artikel 7 bedraagt:

 • a.

  Een accommodatiesubsidie ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurprijs;

 • b.

  Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het wijkgebouw te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies zoals genoemd in hoofdstuk 1 die kunnen plaatsvinden in het wijkgebouw.

 • 2.

  De Meidoorn

  In afwijking van het eerste lid, bedraagt de subsidie voor wijkgebouw De Meidoorn €5.156 (prijspeil 2019).

Artikel 9 Specifieke subsidievoorwaarden

Voor gemeentelijke wijkgebouwen is het bepaalde in artikel 5 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 10 Wijze van vaststelling

Voor gemeentelijke wijkgebouwen is het bepaalde in artikel 6 overeenkomstig van toepassing.

Paragraaf 3 Niet-gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen in aanmerking de stichtingen die de hierna genoemde wijkgebouwen of gemeenschapshuizen beheren en activiteiten ontplooien die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de volledige kern of wijk:

 • a.

  Ontmoetingscentrum De Loop’r, Olland

 • b.

  Steunpunt Den Binnenhof, Eerde

 • c.

  Sociaal Cultureel Centrum de Vink, Schijndel

 • d.

  Het Gasthuis, Schijndel

 • e.

  Dorpscentrum de Schakel, Wijbosch

 • f.

  Ontmoetingscentrum de Beckart, Nijnsel

Artikel 12 Subsidienormen

De subsidie voor de gebouwen genoemd in artikel 11 bedraagt voor:

 • 1.

  Ontmoetingscentrum de Loop’r

 • a.

  Een accommodatiesubsidie ter hoogte van 92,5% van de jaarlijkse huurprijs voor het ontmoetingscentrum en het gedeelte van het speellokaal dat voor wijkactiviteiten wordt ingezet. De jaarlijkse huurprijs betreft in deze de huurkosten inclusief kosten voor de energiezuinige installatie, niet zijnde de zonneboiler en zonnepanelen.

 • b.

  Een exploitatiesubsidie voor de gymzaal ter hoogte van 100% van de jaarlijkse huurprijs en exploitatiekosten. De jaarlijkse huurprijs betreft in deze de huurkosten inclusief kosten voor de energiezuinige installatie bestaande uit warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en energiezuinige verlichting.

 • c.

  Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het gebouw te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk.

 • d.

  Een schoonmaak-/ beheersubsidie voor de gymzaal van €6.155 (prijspeil 2019).

 • 2.

  Steunpunt Den Binnenhof

  Een jaarlijkse exploitatiesubsidie van €20.000 (prijspeil 2019). Dit subsidiebedrag wordt verlaagd met de huurkosten die de gemeente jaarlijks verschuldigd is aan de verhuurder Area. Dit betreft voor 2021 een bedrag van €5.900 (prijspeil 2019).

 • 3.

  Sociaal Cultureel Centrum de Vink

 • a.

  Een exploitatiesubsidie van €63.394 (prijspeil 2019);

 • b.

  Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

 • 4.

  Het Gasthuis

 • a.

  Een exploitatiesubsidie van €65.750 (prijspeil 2019);

 • b.

  Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het gebouw te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

 • 5.

  Dorpscentrum de Schakel

 • a.

  Een exploitatiesubsidie van €62.000 (prijspeil 2019);

 • b.

  Een basissubsidie van € 5.500,- (prijspeil 2019) om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis, zoals genoemd in hoofdstuk 1. Dit bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan dorpsraad Wijbosch.

 • 6.

  Ontmoetingscentrum de Beckart

  Een basissubsidie van €5.500 (prijspeil 2019) om het centrum te laten voldoen aan minimaal 2 van de genoemde functies die kunnen plaatsvinden in het gemeenschapshuis zoals genoemd in hoofdstuk 1.

Artikel 13 Specifieke subsidievoorwaarden

Voor niet-gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen is het bepaalde in artikel 5 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 14 Wijze van vaststelling

Voor niet-gemeentelijke wijkgebouwen en gemeenschapshuizen is het bepaalde in artikel 6 overeenkomstig van toepassing.

Paragraaf 4 Multifunctionele Accommodaties

Artikel 15 Algemeen

In het kader van deze subsidieregeling worden onder multifunctionele accommodaties verstaan:

 • a.

  MFC de Magneet, Veghel

 • b.

  MFA de Hintel, Veghel

 • c.

  MFG de Trommel, Erp

 • d.

  MFA het Klooster, Zijtaart

Artikel 16 Subsidienormen

Een subsidie bedraagt €10.900 (prijspeil 2019) per multifunctionele accommodatie.

Artikel 17 Specifieke subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager zorgt voor een adequate verdeling van de subsidie onder de organisaties, die in de betreffende multifunctionele accommodatie zijn gehuisvest en die onderling samenwerken op zowel inhoudelijk, ruimtelijk als organisatorisch vlak. Deze verdeling geschiedt naar rato van de bruto vloeroppervlakte, die elke organisatie in de betreffende multifunctionele accommodatie in gebruik heeft. Maatgevend hierbij zijn de ruimtestaten die onderdeel uitmaken van de met betreffende organisatie gesloten bruikleen- en huurovereenkomsten.

 • 2.

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend als een tegemoetkoming in de kosten van:

  • a.

   Coördinatie van het gemeenschappelijke beheer en exploitatie van de betreffende multifunctionele accommodatie: daarbij kan onder andere gedacht worden aan een tegemoetkoming in de kosten van een gezamenlijke conciërge, in de kosten van deelname aan de beheercommissie, in de kosten van het factureren naar gebruikers

  • b.

   De overige meerkosten, die aantoonbaar het gevolg zijn van het gezamenlijk gehuisvest zijn in de betreffende multifunctionele accommodatie; daarbij kan onder andere gedacht worden aan de meerkosten met betrekking tot het meldkamerabonnement voor de alarm- en brandmeldinstallatie.

Artikel 18 Wijze van vaststellen

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt na afloop van het subsidiejaar jaarlijks ingediend vóór 1 juni. De aanvraag omvat een verantwoording van het subsidiebedrag.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 19 Verrekening huur en accommodatiesubsidie

Indien de subsidie deels bestaat uit een accommodatiesubsidie ter compensatie in de huur van een gemeentelijke accommodatie dan zal dit deel van de subsidie gelijktijdig verrekend worden met de in rekening te brengen huurpenningen, tenzij in een afzonderlijke regeling, beschikking of overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 20 Tussentijdse bezuiniging

Indien de gemeente gedurende de subsidieperiode genoodzaakt is een bezuiniging toe te passen,

worden voorstellen hiertoe in overleg en in samenwerking met de subsidieontvanger voorbereid en aan het beslissend bestuursorgaan voorgelegd.

Artikel 21 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties 2021 e.v.”.

Artikel 22 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Als dan vervallen alle voordien geldende Nadere regels die toezien op subsidiëring van de in deze subsidieregeling genoemde instellingen.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het subsidiejaar 2021. Aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor het jaar 2020 en voorgaande subsidiejaren worden behandeld volgens het oude recht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juli 2021.

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij