Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning Oirschot 2021

Geldend van 14-10-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning Oirschot 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot;

gelet op het bepaalde in artikel 18, derde lid van de Algemene Subsidieverordening Oirschot, en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de Subsidieregeling Covid-19 MKB ondersteuning Oirschot 2021

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. De definities uit artikel 1 van de Algemene Subsidieverordening Oirschot 2010 zijn op deze subsidieregeling van toepassing.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt in deze regeling verstaan onder:

  • -

   MKB-ondernemers: ondernemers, met maximaal 250 medewerkers gevestigd in de gemeente Oirschot;

  • -

   ASV: de Algemene subsidieverordening Oirschot 2010

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 4 benoemde activiteit.

Artikel 3 Doel

Met deze regeling wil het college de Oirschotse MKB ondernemers tijdens de Covid-19 crisis financieel ondersteunen vanwege de extra kosten die de landelijke corona ondersteuningsmaatregelen voor deze ondernemers met zich meebrengen of mee hebben gebracht.

Artikel 4 Activiteiten

 • 1. De MKB-ondernemer kan een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn of nog worden gemaakt voor het opstellen van een derdenverklaring of accountantsverklaring als verantwoordingsverplichting bij een toegekende landelijke steunmaatregel.

 • 2. De derdenverklaring of accountantsverklaring moet worden uitgevoerd door een erkende dienstverlener, vallend onder de SRA of Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) of vermeld staan in het Register belastingadviseurs en De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants.

Artikel 5 Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door MKB -ondernemers die vóór 1 maart 2020 ingeschreven stonden als ondernemer bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 500, - per aanvrager

 • 2. De hoogte wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten zoals opgenomen in de gegevens bedoeld, in artikel 8 van deze regeling.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, weigert het college de subsidie in ieder geval:

 • a.

  indien eerder subsidie op basis van deze regeling is verstrekt aan de aanvrager.

 • b.

  niet voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in deze regeling

 • c.

  de aanvraag te laat is ingediend.

Artikel 8 Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 moet worden aangetoond middels een factuur, dat er extra kosten gemaakt zijn voor de verantwoording, ten behoeve van de vaststelling van de ontvangen landelijke corona steunmaatregelen zoals vermeld op de website: Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl.

Artikel 9 Aanvraag en behandeling

 • 1. De aanvraag wordt bij het college ingediend via ondernemersloket@oirschot.nl

 • 2. In afwijking van hoofdstuk 2 van de ASV, worden bij de aanvraag, naast de in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde gegevens, de volgende stukken bijgevoegd:

  • a.

   een uittreksel van de kamer van koophandel van maximaal 1 jaar oud en

  • b.

   een kopie van de factuur van het ingewonnen advies zoals genoemd in artikel 8.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidie, zoals bedoeld in deze subsidieregeling bedraagt in totaal € 50.000,-.

 • 2. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 11 Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslistermijn met ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. De subsidie wordt meteen vastgesteld, waarbij de beschikking tot subsidievaststelling wordt vastgesteld conform artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van deze regeling in het Gemeenteblad en vervalt op 31 december 2021

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 28 september 2021.

Burgemeester en wethouders van Oirschot

Saskia Willems

secretaris,

Judith Keijzers-Verschelling

burgemeester,