Algemene plaatselijke verordening Heerlen 2021

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Heerlen 2021

De raad van de gemeente Heerlen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen van 13 juli 2021;

gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d en 154 van de Gemeentewet, de artikelen 3 en 4 van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4 en 25a van de Alcoholwet, artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.21 en 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

gezien het advies van de commissie Leefomgeving;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HEERLEN 2021

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

 • c.

  openbaar water: alle wateren die - al dan niet met enige beperking - voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn;

 • d.

  bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen waarvan gedeputeerde staten de grenzen hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de Wegenwet;

 • e.

  rechthebbende: een ieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  bouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

 • h.

  gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • i.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • j.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

 • k.

  bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • l.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • m.

  parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • n.

  voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

 • o.

  aanhangwagen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • p.

  beperkingengebiedactiviteit: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid beslist het bevoegd bestuursorgaan op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:24 van deze verordening:

  • a.

   binnen twaalf weken na de datum van ontvangst van de aanvraag indien de aanvraag betrekking heeft op een evenement dat op grond van het gemeentelijk evenementenbeleid, zoals dat ten tijde van de aanvraag luidt, is aan te merken als categorie B evenement;

  • b.

   binnen zestien weken na de datum van ontvangst van de aanvraag indien de aanvraag betrekking heeft op een evenement dat op grond van het gemeentelijk evenementenbeleid, zoals dat ten tijde van de aanvraag luidt, is aan te merken als categorie C evenement.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 1:3 Vervallen

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 • 3.

  Een vergunning of ontheffing dient aanwezig te zijn op de plaats waar de handelingen worden verricht waarvoor de vergunning of ontheffing verleend is.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

 • 1.

  De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:7 Vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd

Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde;

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

 • 3.

  Voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen of ontheffingen kan een andere dan in het tweede lid genoemde indieningstermijn worden vastgesteld.

HOOFDSTUK 2 OPENBARE ORDE

AFDELING 1 BESTRIJDING VAN ONGEREGELDHEDEN

Artikel 2:1 Verwijderingsbevelen, samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op de weg deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden.

 • 2.

  In het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen en goederen, de verkeersvrijheid of veiligheid en de gezondheid of zedelijkheid kan het college een gebied aanwijzen waar door politieambtenaren of buitengewoon opsporingsambtenaren aan een persoon, die zich bevindt op de weg of plaats, die deel uitmaakt van dit gebied, gedurende de uren daarbij genoemd, het bevel kan worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 3.

  Een ieder, die op de weg aanwezig is bij enig voorval, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan of bij een tot toeloop van publiek aanleiding gevende gebeurtenis, waardoor er wanordelijkheden ontstaan of dreigen te ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 4.

  Het is verboden zich te begeven of te bevinden op terreinen, wegen of weggedeelten, wanneer deze door of vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van wanordelijkheden zijn afgezet.

 • 5.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.

 • 6.

  Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

AFDELING 2 BETOGING

Artikel 2:2 Kennisgeving optocht

Gereserveerd

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen, samenkomsten en vergaderingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging, een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of een vergadering te houden, moet daarvan voor de openbare aankondiging ervan en ten minste 2 werkdagen voordat deze gehouden zal worden, schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen in artikel 2:5, eerste lid, hierover is bepaald.

 • 2.

  Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving door terugrekening valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt dit tijdstip geacht te vallen op 12.00 uur op de voorgelegen dag, die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

 • 3.

  Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats en op een vooraf bepaalbaar tijdstip een regelmatig terugkerende samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging te houden moet daarvan, voor de openbare aankondiging en ten minste 2 werkdagen voordat deze voor de eerste keer gehouden zal worden na inwerkingtreding van dit artikel, eenmalig schriftelijk kennis geven aan de burgemeester, met inachtneming van hetgeen hierna daaromtrent is bepaald.

 • 4.

  Onder openbare plaats wordt verstaan een plaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, juncto tweede lid, van de Wet openbare manifestaties, te weten een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik open staat voor het publiek, met uitzondering van een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 2:4 Afwijking termijn

De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in artikel 2:3, eerste lid, genoemde termijn van twee werkdagen verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

 • 1.

  De kennisgeving bevat:

 • a.

  naam en adres van degene die de samenkomst, vergadering of betoging houdt;

 • b.

  het doel van de samenkomst, vergadering of betoging;

 • c.

  de datum waarop de samenkomst, vergadering of betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

 • d.

  de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;

 • e.

  voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

 • f.

  maatregelen die degene die de samenkomst, vergadering of betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 2.

  Degene die de kennisgeving doet ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

AFDELING 3 VERSPREIDEN VAN GEDRUKTE STUKKEN

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

 • 1.

  Het is verboden gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen dan wel goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan.

 • 2.

  Het college kan de werking van het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen dan wel goederen, of voor stukken met een ideële of levensbeschouwelijke inhoud.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:7 Bevel politie

 • 1.

  Hij, die op of aan de weg gedrukte of geschreven stukken aan publiek al dan niet tegen betaling aanbiedt, de kennisneming daarvan aanbeveelt of de inhoud ervan bekend maakt, is verplicht aan de vordering van een politie-ambtenaar, gedaan ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden of verkeersbelemmeringen, terstond te voldoen.

 • 2.

  Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op degene, die op of aan de weg propaganda maakt met behulp van borden, doeken, voertuigen of enig ander middel.

Artikel 2:8 Straatartiest

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest of straatmuzikant op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen wegen, gebieden of gedeelten daarvan.

 • 2.

  De burgemeester kan de werking van het verbod beperken tot door hem aan te duiden dagen en uren.

 • 3.

  De burgemeester kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, bepalen dat het verbod niet geldt indien wordt gehandeld overeenkomstig door de burgemeester gestelde eisen.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid bedoelde verbod.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:9 Spelen om geld op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg op een voor het publiek toegankelijke plaats, anders dan in een kermisinrichting waarvoor ingevolge deze verordening vergunning is verleend, gelegenheid te geven tot of deel te nemen aan enig spel met of om geld tegen geld inwisselbare voorwerpen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet op de Kansspelen.

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

 • 1.

  het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

 • 2.

  Het is verboden op, aan, over of boven de weg een voorwerp of stof waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien het voorwerp of de stof:

  • a.

   door de omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengt aan de weg,

  • b.

   gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan,

  • c.

   een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, of

  • d.

   het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 3.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

  • a.

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  • c.

   in het belang van de voorkoming of beperking van overlast of hinder.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:23;

  • b.

   terrassen als bedoeld in artikel 2:33;

  • c.

   standplaatsen als bedoeld in de Standplaatsenverordening;

  • d.

   voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

 • 5.

  a. Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening

 • b.

  De weigeringsgrond van het derde lid, onder a, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • c.

  De weigeringsgrond van het derde lid, onder b, geldt niet voor bouwwerken.

 • d.

  De weigeringsgrond van het derde lid, onder c, geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet Milieubeheer.

 • 6.

  Indien het college bevoegd is om te beslissen op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid, niet zijnde een omgevingsvergunning, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 7.

  Het college kan categorieën van voorwerpen aanwijzen waarvoor, eventueel onder door hem te stellen voorschriften, het verbod in het eerste lid niet geldt.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat, alsmede alle niet-openbare ontsluitingswegen van gebouwen.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap bij het uitvoeren van zijn/haar publiekrechtelijke taak.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening of op situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, de Wegenwet, het Wetboek van Strafrecht of het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:12 Maken en veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een uitweg te maken, te hebben of te veranderen of het gebruik daarvan te veranderen.

 • 2.

  Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan, ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving of ter bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening .

AFDELING 4 VEILIGHEID OP DE WEG

Artikel 2:13

Vervallen

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

 • 1.

  De rechthebbende op een bedrijf die winkelwagentjes ter beschikking stelt, mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht deze te voorzien van de naam van het bedrijf of van een ander herkenningsteken en de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek op of langs de weg achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen verwijderen.

 • 2.

  Het is verboden zich met een winkelwagentje op de weg te bevinden buiten de onmiddellijke omgeving van het bedrijf als bedoeld in het eerste lid of, indien het bedrijf is gelegen in een winkelcentrum, buiten de onmiddellijke omgeving van dat winkelcentrum. Als onmiddellijke omgeving van het bedrijf of winkelcentrum wordt aangemerkt de weg of het weggedeelte, grenzende aan dat bedrijf of dat winkelcomplex en tevens een aan die weg of dat weggedeelte aansluitende parkeerplaats.

 • 3.

  Het is verboden een winkelwagentje dat is gebruikt op de weg, onbeheerd daarop achter te laten anders dan op een daartoe aangewezen plaats.

 • 4.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of daaraan op andere wijze hinder of gevaar oplevert.

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of enigerlei andere afsluiting, die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17 Kelderingangen, koekoeken e.d.

 • 1.

  Kelderingangen, koekoeken, indiepingen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare delen van een bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruikers opleveren.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 427, aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van dertig meter daarvan gedurende de door het college aangewezen periode.

 • 2.

  Het is verboden in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

 • 3.

  Het in het eerste en in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het bepaalde in artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende, als tuin ingerichte, erven.

Artikel 2:19 Vervallen

Artikel 2:20 Voorzieningen voor verkeer, verlichting en openbare dienst

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college, voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer, de openbare verlichting of anderszins ten behoeve van de openbare dienst worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het college maakt tevoren aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid hun besluit bekend over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van een voorwerp, bord of voorziening als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door hoofdstuk 10 van de Omgevingswet.

Artikel 2:21 Verwijdering e.d. voorzieningen voor verkeer, verlichting, openbare dienst en nutsvoorzieningen

 • 1.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een bord of een andere voorziening ten behoeve van het openbaar verkeer, de openbare verlichting, nutsvoorzieningen of openbare dienst te verwijderen, te wijzigen, te beschadigen, de werking ervan te beletten of te belemmeren.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:22 Veiligheid op het ijs

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

 • b.

  bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

AFDELING 5 TOEZICHT OP EVENEMENTEN

Artikel 2:23 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoop-, theater- of muziekvoorstellingen, voor zover deze passen binnen de reguliere exploitatie van het gebouw waarin de activiteit wordt uitgeoefend;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:21 van deze verordening;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  activiteiten in horecabedrijven in de zin van de Alcoholwet juncto art. 3:3 van deze verordening voor zover die passen binnen de reguliere exploitatie van het gebouw waarin de activiteit wordt uitgeoefend;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:8 en 2:9;

 • g.

  kermisinrichtingen als bedoeld in afdeling 11;

 • h.

  sportwedstrijden, voor zover deze passen binnen de reguliere exploitatie van het gebouw of terrein waar de activiteit wordt uitgeoefend, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder e;

 • i.

  activiteiten in een gemeenschapshuis of sporthal voor zover die passen binnen de reguliere exploitatie van het gebouw waarin de activiteit wordt uitgeoefend;

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

 • d.

  een feest of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of gala’s.

Artikel 2:24 Evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor een klein evenement, indien:

 • a.

  het totaal aantal aanwezige personen op enig moment gedurende het evenement niet meer bedraagt dan 250;

 • b.

  het evenement tussen 09.00 en 24.00 uur plaats vindt, met dien verstande dat op vrijdag of zaterdag aangevangen evenementen mogen eindigen om 01.30 uur van de volgende dag;

 • c.

  geen muziek ten gehore wordt gebracht

 • 1° op maandag tot en met zaterdag: vóór 09.00 uur en na 22.00 uur,

 • 2° op zondag: vóór 13.00 uur en na 22.00 uur;

 • d.

  het equivalente geluidsniveau op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving niet meer bedraagt dan 70 dB(A);

 • e.

  het evenement niet plaatsvindt op de openbare weg, en het evenement ook anderszins geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

 • f.

  een eventueel te plaatsen tent, podium of ander object geen groter grondoppervlak beslaat dan 100 vierkante meter per object en alle te plaatsen objecten gezamenlijk geen groter grondoppervlak beslaan dan 250 vierkante meter;

 • g.

  een eventueel te plaatsen podium niet hoger is dan 1,0 meter;

 • h.

  er een organisator is, dan wel een natuurlijke persoon die middels schriftelijke machtiging is gemachtigd als vertegenwoordiger van de organisator, met volledige beslissingsbevoegdheid en deze machtiging schriftelijk heeft geaccepteerd, die gedurende de gehele duur van het evenement ter plaatse aanwezig en bereikbaar is en zich voorafgaand aan het evenement schriftelijk verantwoordelijk heeft gesteld voor het evenement en het naleven van de voorschriften; en

 • i.

  de organisator minimaal drie weken voorafgaande aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 3.

  Op het organiseren van een optocht of processie die plaatsvindt op de openbare weg, is het bepaalde in het tweede lid van toepassing, mits geen elektronisch of mechanisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht.

 • 4.

  De burgemeester kan binnen twee weken na ontvangst van de melding besluiten een evenement als bedoeld in het tweede of derde lid van dit artikel te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 5.

  Het in het eerste lid gestelde verbod niet voor:

  • a.

   optochten en processies waaraan uitsluitend minderjarigen onder begeleiding deelnemen en die uitsluitend plaatsvinden op het trottoir, waarbij de rijbaan uitsluitend haaks wordt overgestoken, de verkeersveiligheid is gewaarborgd en waarbij geen gebruik wordt gemaakt van vervoermiddelen en tevens geen elektronisch of mechanisch versterkt geluid ten gehore wordt gebracht;

  • b.

   het verrichten van incidentele, niet-aanstootgevende voor publiek toegankelijke handelingen van vermaak op door de burgemeester daartoe aangewezen plaatsen die naar aard en omvang en uitstraling naar de omgeving zeer beperkt zijn, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van licht, versterkt geluid of elektrische apparaten, en die een oppervlakte van maximaal 9 vierkante meter in beslag nemen en waarvan de tijdsduur maximaal twee aaneengesloten uren bedraagt.

 • 6.

  De burgemeester is bevoegd om uit oogpunt van het voorkomen van verstoring van de openbare orde of veiligheid, categorieën evenementen aan te wijzen waarvoor de leden 2, 3 en 5 niet van toepassing zijn.

 • 7.

  De burgemeester is bevoegd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu voorschriften te verbinden aan het organiseren van een evenement.

 • 8.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor de in het tweede lid, onder d van artikel 2:23 voorziene gevallen, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto artikel 148 Wegenverkeerswet 1994.

 • 9.

  Het tweede lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:23, tweede lid, onder e, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of gala’s.

 • 10.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:23, tweede lid, onder e, weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

 • 11.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:24A Ordeverstoring evenement

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Artikel 2:25 Voetbalwedstrijden

1a. De organisator van een wedstrijd waarvan een of meer deelnemers behoren tot een betaald voetbalorganisatie is verplicht tenminste vier weken voor de vastgestelde speeldag daarvan schriftelijk kennisgeving te doen aan de burgemeester.

1.b Ingeval van onvoorzienbaarheid of om andere dringende redenen kan de burgemeester de termijn uit lid 1.a buiten toepassing laten.

 • 2.

  Een kennisgeving als bedoeld in het eerste lid bevat tenminste een opgave van het verwachte aantal toeschouwers per deelnemende partij en een gemotiveerde omschrijving van de inschatting van de mate waarin wanordelijkheden zijn te verwachten.

 • 3.

  De burgemeester kan het spelen of het doen spelen van een voetbalwedstrijd die behoort tot de in het eerste lid aangewezen categorie, dan wel enige andere voetbalwedstrijd, verbieden dan wel voorschriften opleggen:

  • a.

   uit vrees voor het ontstaan van ernstige verstoring van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;

  • b.

   indien niet of niet tijdig de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het eerste lid is gedaan.

 • 4.

  Het is verboden een wedstrijd, bedoeld in het eerste lid, te spelen of te doen spelen wanneer een verbod als bedoeld in het derde lid is uitgevaardigd.

Artikel 2:26 Beëindiging evenement

 • 1.

  Degene die een evenement organiseert of bij dat evenement feitelijk de leiding heeft, is verplicht:

 • a.

  dat evenement onverwijld te beëindigen indien de burgemeester hiertoe een bevel geeft;

 • b.

  ervoor te zorgen dat, nadat het onder a bedoeld bevel door de burgemeester is gegeven, geen publiek meer tot het evenement toegelaten wordt;

 • c.

  ervoor te zorgen dat ambtenaren van politie te allen tijde toegang hebben tot het evenement.

 • 2.

  Het is voor publiek verboden aanwezig te zijn bij een evenement ten aanzien waarvan een bevel, als bedoeld in het eerste lid, onder a, gegeven is.

AFDELING 6 INRICHTINGEN

Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Inrichting:

 • 1.

  een inrichting waarin een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet wordt uitgeoefend, zomede de daarbij behorende open aanhorigheden;

 • 2.

  elke voor het publiek toegankelijke lokaliteit, open plaats, tuin of gedeelte daarvan, zomede

 • 3.

  de daarbij behorende terrassen en de daarmee gemeenschap hebbende vertrekken die niet uitsluitend als woning of winkel als bedoeld in de Winkeltijdenwet (met uitzondering van afhaalcentra) worden gebruikt, voor zover daar bij wijze van hoofdfunctie of overwegende nevenfunctie gelegenheid wordt gegeven om al dan niet tegen betaling enigerlei eetwaren voor directe consumptie en/of alcoholvrije dranken te verkrijgen en/of verbruiken;

 • 4.

  een afhaalcentrum, zijnde een winkel waar voor gebruik elders dan ter plaatse uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken plegen te worden verstrekt.

 • b.

  Houder: degene die een inrichting exploiteert of daarin de feitelijke leiding heeft.

 • c.

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf aan de openbare weg waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereidt of verstrekt.

 • 2.

  In deze afdeling wordt onder bezoekers niet verstaan:

 • a.

  de gezinsleden van de houder, alsmede diens elders wonende bloed- en aanverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad;

 • b.

  de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • c.

  de personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

 • d.

  het dienstdoend personeel.

Artikel 2:28 Sluitingsuur

 • 1.

  Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op zaterdag tot en met maandag tussen 03.00 uur en 07.00 uur;

 • b.

  op dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

 • 2.

  Het is de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 2 en 3, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

 • 3.

  Het is, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, die gelegen is binnen het gebied in Heerlen-Centrum dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op zaterdag en zondag tussen 04.00 uur en 07.00 uur,

 • b.

  op maandag tussen 03.00 uur en 07.00 uur,

 • c.

  op dinsdag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

 • 4.

  Het is, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder a, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 1, die gelegen is aan de Akerstraat (vanaf nummer 7 richting Pancratiusplein aan beide zijden), het Pancratiusplein, Geleenstraat 1, Bongerd 18 en de Pancratiusstraat toegestaan deze inrichting, met uitzondering van het terras, eveneens voor bezoekers geopend te hebben en / of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op zaterdag en zondag tussen 03.00 en 07.00 uur.

 • 5.

  Het is, in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid onder a, sub 2 en 3, die gelegen is binnen het gebied in Heerlen-Centrum dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing, verboden deze voor bezoekers geopend te hebben en/of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op zaterdag en zondag tussen 04.00 uur en 07.00 uur;

 • b.

  op maandag tot en met vrijdag tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

 • 6.

  Aan de krachtens het derde en vierde lid verruimde openingstijden, is de voorwaarde verbonden dat de houder van de inrichting actief deurbeleid voert vanaf 03:00 uur tot sluiting. Bij het niet naleven van deze voorwaarde geldt alsnog het verbod van het eerste lid.

 • 7.

  De burgemeester is bevoegd van de in de vorige leden bedoelde verboden ontheffing te verlenen.

 • 8.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:29 Toegang ambtenaren van politie

De houder van een inrichting is verplicht ervoor te zorgen dat ambtenaren van politie vanaf de weg onmiddellijk en onbelemmerd toegang hebben tot zijn inrichting:

 • a.

  gedurende de tijd dat de inrichting voor bezoekers geopend is;

 • b.

  gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn en indien die ambtenaren van politie hun vermoeden uiten dat daarin of aldaar bezoekers aanwezig zijn.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:28 geldende sluitingsuren vaststellen of tijdelijk sluiting van een of meer inrichtingen bevelen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b Opiumwet.

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten inrichting

Het is bezoekers van een inrichting verboden gedurende de tijd die deze inrichting krachtens artikel 2:28 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.

Artikel 2:32 Ordeverstoring

Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.

Artikel 2:32a Zwarte lijst

 • 1.

  Het is de houder van een openbare inrichting, als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, verboden in die inrichting toe te laten of te laten verblijven niet tot zijn gezin behorende personen, die naar het oordeel van de burgemeester misbruik van alcoholhoudende drank plegen te maken of op andere wijze overlast veroorzaken en wier namen als zodanig schriftelijk door de burgemeester aan die houder zijn opgegeven.

 • 2.

  Het is aan een persoon wiens naam ingevolge het bepaalde in het eerste lid door de burgemeester aan de houders van openbare inrichtingen, als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, is opgegeven, verboden zich in een dergelijke inrichting te bevinden nadat hij schriftelijk door de burgemeester van dit verbod in kennis is gesteld.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid geldt voor een bepaalde periode, die niet langer is dan een jaar.

Artikel 2:33 Terrasvergunning horeca

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2:10 beslist de burgemeester in geval van een vergunningaanvraag die betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de in het eerste lid bedoelde ingebruikneming van die weg ten behoeve van een of meer bij een horecabedrijf horende terrassen weigeren:

 • a.

  indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • b.

  indien het beoogde gebruik hetzij op zich zelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

 • c.

  in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:34 Drankverstrekking op het terras

Het is verboden op het terras alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

AFDELING 7 Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Alcoholwet

Artikel 2:34a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  alcoholhoudende drank,

 • b.

  horecabedrijf,

 • c.

  horecalokaliteit,

 • d.

  inrichting,

 • e.

  paracommerciële rechtspersoon,

 • f.

  sterke drank,

 • g.

  slijtersbedrijf en

 • h.

  zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon dat zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten van sportieve aard kan zwakalcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag vanaf 19.00 tot 24.00;

 • b.

  zaterdag vanaf 15.00 tot 22.00; voor zover wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens het laatste uur vóór het verlopen of na afloop van deze schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan zwakalcoholhoudende drank te verstrekken tot 2 uur na beëindiging van deze activiteiten. Deze activiteiten zijn opgenomen in het jaarplan van de rechtspersoon en de rechtspersoon doet uiterlijk 5 werkdagen voor betreffende activiteit melding hiervan aan de burgemeester.

 • c.

  zondag vanaf 12.00 tot 21.00;

 • d.

  Voor feestdagen (2de kerstdag, paasmaandag, pinkstermaandag, nieuwjaarsdag, hemelvaartsdag) geldt de begintijd van de zondag.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon dat zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt (gemeenschapshuizen) kan onverminderd het bepaalde in artikel 2:28 zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 1 uur voor de aanvang en tot uiterlijk 2 uur na afloop van een activiteit die past binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 3.

  Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen onverminderd het bepaalde in artikel 2:28 zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 1 uur voor de aanvang en tot uiterlijk 2 uur na afloop van een activiteit die past binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

 • 4.

  Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid of derde lid verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 5.1 Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid kan tijdens bijeenkomsten inherent aan de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon, in afwijking van het eerste lid, zwak-alcoholhoudende drank verstrekken met inachtneming van het volgende:

  • a.

   de drank wordt verstrekt tot uiterlijk 2:00 uur;

  • b.

   de drank wordt verstrekt tijdens ten hoogste 15 bijeenkomsten per jaar;

  • c.

   de rechtspersoon doet uiterlijk 10 werkdagen voor een bijeenkomst melding hiervan aan de burgemeester.

 • 5.2. Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid en zijnde een jeux de boules vereniging kan tijdens bijeenkomsten inherent aan de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon, in afwijking van het eerste lid, zwak-alcoholhoudende drank verstrekken met inachtneming van het volgende:

 • a.

  bij een activiteit in de periode van maandag tot en met vrijdag mag gedurende 1 dag de schenktijd beginnen om 13.00 uur;

 • b.

  deze activiteit en de betreffende dag zijn opgenomen in het jaarplan van de rechtspersoon.

 • 6.

  Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in het tweede lid kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2:28, tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, in afwijking van het eerste en tweede lid, zwak-alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken met inachtneming van het volgende:

 • a.

  de drank wordt verstrekt tijdens ten hoogste 12 bijeenkomsten per jaar;

 • b.

  het organiseren van deze bijeenkomsten past binnen de statutaire doelomschrijving;

 • c.

  de paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk 5 werkdagen voor een bijeenkomst melding hiervan aan de burgemeester.

 • 7.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan een paracommercieel rechtspersoon dat zich richt op diensten voor zorg, verpleging en wonen sterke drank aan inwoners verstrekken.

Artikel 2:34c Verbod happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 2:34d Beperking verkoop alcoholhoudende drank door inrichtingen artikel 18 lid 2 onder c Alcoholwet

Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken vanuit locaties als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder c, van de Alcoholwet die gevestigd zijn in het gebied, in Heerlen-Centrum dat begrensd wordt door de Putgraaf, Dr. Poelsstraat, Raadhuisplein, Coriovallumstraat, Kruisstraat, Geerstraat, Stationsplein, Stationstraat, Willemstraat, Klompstraat, en Groene Boord tot en met de kruising met de Putgraaf, inclusief de aan de genoemde straten grenzende bebouwing:

 • a.

  op vrijdag en zaterdag gedurende de tijdsruimte van 23:00 uur tot en met de toegestane sluitingstijd, alsmede

 • b.

  tijdens door de burgemeester, vanwege het risico van verstoring van de openbare orde, aangewezen evenementen in het hiervoor bedoelde gebied, met dien verstande dat het verbod geldt van de begintijd tot de eindtijd van een aangewezen evenement, zoals die tijden zijn bepaald in de voor dat evenement verleende vergunning als bedoeld in artikel 2:24.

AFDELING 8 MAATREGELEN TEGEN OVERLAST EN BALDADIGHEID

Artikel 2:35 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is.

 • 4.

  De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid bedoelde verboden ontheffing te verlenen.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:36 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden de weg of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de weg of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf de weg zichtbaar is:

 • a.

  een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken of te laten aanplakken, of op andere wijze aan te brengen of te laten aanbrengen;

 • b.

  met teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te laten aanbrengen met een permanent karakter.

 • c.

  een commerciële tekst aan te brengen zonder daartoe voorafgaand door het college van burgemeester en wethouders verstrekte vergunning.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 5.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar de handelingen die in lid 2, sub b van dit artikel genoemd zijn, toegestaan zijn.

 • 6.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden en de in het vijfde lid bedoelde plaatsen te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 7.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 8.

  De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Artikel 2:37 Vervoer plakgereedschap e.d.

 • 1.

  Het is verboden tussen 22.00 en 6.00 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing, indien de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:36.

Artikel 2:38 Bezit van inbrekerswerktuigen en vervoeren van geprepareerde voorwerpen

 • 1.

  Het is verboden op de weg een werktuig, gereedschap of andere zaak te vervoeren of bij zich te hebben, dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden op de weg een tas of een andere zaak te vervoeren of bij zich te hebben, die er kennelijk toe dient om het plegen van diefstal uit winkels te vergemakkelijken.

 • 3.

  De verboden gelden niet als aanstonds aannemelijk is dat de in het eerste en tweede lid bedoelde zaken niet bestemd zijn voor de daar bedoelde handelingen.

Artikel 2:39 Betreden van plantsoenen e.d.

 • 1.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op voor het publiek toegankelijke parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:40 Rijden over bermen e.d.

 • 1.

  Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien dat rijden door de omstandigheden redelijkerwijs gebillijkt wordt.

 • 3.

  Dit verbod is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 • 4.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.

Artikel 2:41 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  op of aan de weg te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

 • b.

  zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of aan bewoners van nabij de weg gelegen woningen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht dan wel artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:42 Hinderlijk drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, waarbij hinder wordt of kan worden veroorzaakt.

 • 2.

  Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door de burgemeester aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt niet voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

  • b.

   de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:43 Glazen drinkgerei

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats drinkgerei van glas of geopende flessen van glas bij zich te hebben of met zich mee te voeren.

 • 2.

  De houder van een horeca-inrichting als bedoeld in artikel 3:3 is verplicht zodanige maatregelen te nemen dat de bezoekers van zijn inrichting geen drinkgerei van glas of flessen van glas buiten de inrichting brengen.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een terras waarvoor een vergunning geldt als bedoeld in artikel 2:33;

 • b.

  de plaats waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet voor zover in deze ontheffing is bepaald dat het gebruik van glas is toegestaan.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 3 sub a is het gebruik van glas op een terras waarvoor een vergunning geldt als bedoeld in artikel 2:33 desalniettemin verboden:

 • a.

  in door de burgemeester te bepalen gevallen dan wel;

 • b.

  indien voor het gebied op of aangrenzend aan het terras een vergunning geldt als bedoeld in artikel 2:24 (evenementenvergunning) voor de periode dat deze vergunning feitelijke betekenis heeft.

Artikel 2:44 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden:

 • a.

  zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;

 • b.

  zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen, die voor publiek toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van een zodanig gebouw.

Artikel 2:45 Afdwingen van steun, hulp of bijstand

Het is verboden op of aan de weg, aan de huizen en bij of in openbare gebouwen post te vatten, zich aldaar op te houden of aldaar kinderen neer te zetten of te leggen, een en ander met het kennelijk doel onderdak, steun, hulp of sociale bijstand af te dwingen.

Artikel 2:46 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke, voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.

Artikel 2:47 Neerzetten van fietsen e.d.

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in de ingang van een portiek, indien:

 • a.

  dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw of dat portiek;

 • b.

  daardoor die ingang versperd wordt.

 • 2.

  Het is verboden een fiets of een bromfiets, indien daardoor overlast veroorzaakt wordt, op of aan de weg te plaatsen of te laten staan:

 • a.

  op een langs enige bebouwing gelegen voetpad- of trottoir gedeelte;

 • b.

  tegen gevels, beelden, monumenten, lantaarnpalen en overige straat- en verkeersmeubilair, afrasteringen, bomen of hekken.

Artikel 2:48 Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.

Het is verboden op de door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:49 Bespieden van personen

 • 1.

  Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel van een gebouw of woonwagen op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een zich in dit gebouw of deze woonwagen bevindende persoon, te bespieden.

 • 2.

  Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een zich in een gebouw of woonwagen bevindende persoon te bespieden.

Artikel 2:50 Loslopende honden

 • 1.

  Het is de eigenaar, houder of verzorger van een hond dan wel diegene die een hond onder zijn hoede heeft verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   op een openbare plaats zonder dat die hond zowel in bedwang als aangelijnd is;

  • b.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, sportcomplex, groenvoorzieningen of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • c.

   op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk, dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen;

 • 2.

  Het college wijst de gebieden aan waar het los laten lopen van honden is toegestaan.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van de onder lid 1, sub a en b, opgenomen verboden.

 • 4.

  Het verbod geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing

Artikel 2:51 Verontreiniging door honden

 • 1.

  Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden, en niet in staat is om de uitwerpselen te verwijderen.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:52 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats.

 • 2.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3.

  De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid, verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.

  Onverminderd artikel 2:50, eerste lid, aanhef en onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

 • 5.

  Het is de eigenaar of houder van een hond als bedoeld in het eerste lid verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen een gebied als bedoeld in artikel 2:50, tweede lid.

Artikel 2:53 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een dier verboden dit dier te houden op een voor de omgeving hinderlijke of voor de openbare gezondheid schadelijke wijze, dan wel waar deze bij ontsnapping gevaar kan veroorzaken.

 • 2.

  Het college is bevoegd aanwijzingen te geven ten aanzien van het houden van dieren ter voorkoming of opheffing van de hinder, de schade of het gevaar, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 2:53A Voeren van dieren

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of openbaar water in het wild levende dieren te voeren.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor:

 • a.

  personen die dieren voeren of bijvoeren in opdracht van de beheerder van de openbare plaats of het openbaar water;

 • b.

  personen die de sportvisserij beoefenen en in het bezit zijn van een daartoe bestemde en geldige VISpas;

 • c.

  personen die over een ontheffing van het college beschikken om dieren (bij) te voeden in bijzondere omstandigheden;

 • d.

  door het college nader aan te wijzen locaties die geschikt worden bevonden voor het recreatief voederen van dieren.

Artikel 2:54 Loslopend vee

De rechthebbende op vee, dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee of pluimvee die weg niet kan bereiken.

Artikel 2:55 Duiven

 • 1.

  De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor te zorgen dat die duiven niet kunnen uitvliegen tussen 08.00 uur en 18.00 uur in een door het college te bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gesteld gebod.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:56 Bijen <dit artiikel treedt op 1 april 2024 in werking>

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

  • b.

   bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van de weg;

  • c.

   op door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen bijen te houden of bijen te houden anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels.

 • 2.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a en b, gestelde verbod geldt niet indien:

  • a.

   op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een gesloten afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen; en

  • b.

   maximaal vijf bijenvolken per perceel verdeeld over maximaal vijf bijenkasten per perceel worden gehouden als dat perceel is gelegen in een woongebied, ongeacht of deze bijenkasten door één of meer bijenhouders gebruikt worden.

 • 3.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

 • 4.

  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening.

 • 5.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 • 7.

  Artikel 2:53 is onverkort van toepassing op het houden van bijen.

Artikel 2:57 Gebiedsontzegging

 • 1.

  In het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid of veiligheid en de gezondheid of zedelijkheid kan de burgemeester of een daartoe aangewezen politieambtenaar of buitengewoon opsporingsambtenaar aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven om zich gedurende een in het bevel bepaalde periode niet anders dan in een openbaar middel van vervoer in een of meer bepaalde, door het college aangewezen delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 2.

  De burgemeester beperkt het in het eerste lid genoemde bevel of de daarin genoemde termijn indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

 • 3.

  Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd bevel als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:58 Bedelarij

Het is verboden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken in door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast aangewezen gebieden.

AFDELING 9 BEPALINGEN TER BESTRIJDING VAN HELING VAN GOEDEREN

Artikel 2:59 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  handelaar: een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • b.

  verkoopregister:

 • het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar.

Artikel 2:60 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar binnen 3 dagen schriftelijk of digitaal in kennis te stellen.

 • 1.

  dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

 • 2.

  van een verandering van de in onderdeel a, onder 1, bedoelde adressen;

 • 3.

  dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

 • 4.

  dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar voorkomt;

 • c.

  zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan de burgemeester of een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen dat het onder zijn berusting is, in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:61 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1.

  De handelaar is verplicht in het Digitaal Opkopersregister (DOR) aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt.

 • 2.

  In het verkoopregister vermeldt de handelaar onverwijld:

 • a.

  het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

 • b.

  de datum van verkoop of overdracht van het goed;

 • c.

  een omschrijving van het goed, daaronder begrepen de soort, het merk, het uniek serienummer of ander herleidbaar uniek kenmerk van het goed;

 • d.

  een duidelijke kleurenfoto van een goed dat geen of een onleesbaar uniek serienummer, of een ander herleidbaar uniek kenmerk, bezit;

 • e.

  de verkoopprijs of andere voorwaarden voor de overdracht of verkoop van het goed;

 • f.

  de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen;

 • g.

  zowel een omschrijving als het nummer van het document, als bedoeld in het eerste lid van de Wet op de identificatieplicht, waarmee hij de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

Artikel 2:62 Handel in horeca

 • 1.

  Het is de houder van een inrichting verboden toe te laten dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor openbare verkopingen en veilingen.

 • 3.

  In dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  inrichting: de inrichting als bedoeld in artikel 2:27, lid 1, onder a;

 • b.

  houder: de houder als bedoeld in artikel 2:27, lid 1, onder b.

AFDELING 10 KERMISINRICHTINGEN

Artikel 2:63 Definitie

Onder kermisinrichtingen worden verstaan: draaimolens, schommels, kramen of andere dergelijke inrichtingen voor vermaak, terwijl daaronder mede zijn begrepen kisten, manden of kramen en dergelijke voor de verkoop van geringe hoeveelheden eetwaren, rookartikelen, speelgoed of feestartikelen.

Artikel 2:64 Verbod openstelling

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een kermisinrichting of zijn plaatsvervanger verboden deze zonder vergunning van de burgemeester voor het publiek open te stellen of opengesteld te hebben of daarin bezoekers toe te laten, te ontvangen of te hebben.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt geacht met vergunning van de burgemeester te handelen, hij die bij gelegenheid van de kermissen, bij verpachting door of vanwege het college, op de door hen aan te wijzen kermisterreinen is toegelaten.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 2:65 Verbod inname van niet aangewezen plaats

Het is verboden op terreinen, voor het houden van kermissen bestemd, met een kermisinrichting een plaats in te nemen, die niet door of vanwege het college is aangewezen, dan wel een plaats te blijven innemen, nadat de ontruiming daarvan door of vanwege het college is gelast.

Artikel 2:66 Sluiting

De eigenaar of houder van een voor het publiek opengestelde kermisinrichting of zijn plaatsvervanger, is bij het ontstaan van ongeregeldheden of ter voorkoming van gevaar voor bezoekers in zijn inrichting, verplicht op bevel van de politie terstond te sluiten en gesloten te houden, zolang de burgemeester zulks nodig acht.

Artikel 2:67 Bevelen politie

 • 1.

  Iedere bezoeker van een voor het publiek opengestelde kermisinrichting is verplicht deze op bevel van de politie terstond te verlaten, indien de kermisinrichting zonder vergunning van de burgemeester is opengesteld of de vrije toegang tot de inrichting door de politie, de brandweer of de door het college aan te wijzen ambtenaren van bouw- en woningtoezicht of van het marktwezen is geweigerd, of door de politie het bevel tot sluiting als bedoeld in artikel 2:66 gegeven is.

 • 2.

  Degene, die in een voor het publiek opengestelde kermisinrichting de orde verstoort of de eerbaarheid schendt, is verplicht de inrichting op bevel van de politie terstond te verlaten.

AFDELING 11VEILIGHEIDSRISICOGEBIED

Artikel 2:68 Veiligheidsrisicogebied

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

AFDELING 12 CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN

Artikel 2:69 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester is bevoegd overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

AFDELING 13 WOONOVERLAST

Artikel 2:70 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

 • a.

  geluid- of geurhinder;

 • b.

  hinder van dieren;

 • c.

  hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

 • d.

  overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

 • e.

  intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

AFDELING 14 GEBRUIK VAN CONSUMENTENVUURWERK EN CARBIDSCHIETEN

Artikel 2:71 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder

 • consumentenvuurwerk: vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik..

 • carbidschieten: het in een (melk)bus, container, opslagvat of ander daarmee gelijk te stellen voorwerp op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Artikel 2:71a Gebruik van consumentenvuurwerk

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:71b Carbidschieten

 • 1.

  Carbidschieten is zowel binnen als buiten de bebouwde kom verboden.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het college kan bij het verlenen van ontheffing nadere voorwaarden stellen.

 • 4.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:71c Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen (of voorwerpen) als bedoeld in artikel 2:71 te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:71b.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie een ontheffing als bedoeld in artikel 2:71b lid 2 is verleend.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

AFDELING 15 LACHGAS

Artikel 2:72 Lachgas

Vervallen

HOOFDSTUK 3 DRUGSHANDEL, OPENLIJK DRUGSGEBRUIK, HORECA-INRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, ESCORTBEDRIJVEN, TEGENGAAN ONVEILIG, NIET LEEFBAAR EN MALAFIFE ONDERNEMERSKLIMAAT

AFDELING 1 DRUGSHANDEL

Artikel 3:1 Drugshandel op straat

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Opiumwet.

Artikel 3:1a Hinderlijk drugsgebruik

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw, voor zover die weg of plaats dan wel dat gebouw deel uitmaakt van een door de burgemeester aangewezen gebied, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 • 2.

  Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben, als dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.

AFDELING 2 HORECA-INRICHTINGEN

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 3:2 Toepassingsbereik

Indien en voor zover de bepalingen van deze afdeling afwijken van de overige bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, blijven de overige bepalingen buiten toepassing.

Artikel 3:3 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Horeca-inrichting:

 • 1.

  een inrichting waarin een horecabedrijf als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet wordt uitgeoefend, zomede de daarbij behorende open aanhorigheden;

 • 2.

  elke voor het publiek toegankelijke lokaliteit, open plaats, tuin of gedeelte daarvan, zomede de daarbij behorende terrassen en de daarmee gemeenschap hebbende vertrekken die niet uitsluitend als woning of winkel als bedoeld in de Winkeltijdenwet (met uitzondering van afhaalcentra) worden gebruikt, voor zover daar bij wijze van hoofdfunctie of overwegende nevenfunctie gelegenheid wordt gegeven om al dan niet tegen betaling enigerlei eetwaren voor directe consumptie en/of alcoholvrije dranken te verkrijgen en/of verbruiken;

 • 3.

  een afhaalcentrum, zijnde een winkel waar voor gebruik elders dan ter plaatse uitsluitend eetwaren en/of alcoholvrije dranken plegen te worden verstrekt;

 • b.

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de horeca-inrichting wordt geëxploiteerd.

 • c.

  Leidinggevende:

  • de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend;

  • de natuurlijke persoon die algemene leiding geeft aan de uitoefening van het horecabedrijf;

  • de natuurlijke persoon die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horecabedrijf;

 • d.

  Bezoeker: eenieder die zich in de horeca-inrichting bevindt met uitzondering van:

 • 1.

  de gezinsleden van de ondernemer(s) alsmede diens elders wonende bloedverwanten, in de rechte lijn onbeperkt, in de zijlijn tot en met de derde graad;

 • 2.

  de personen die voorkomen in het register als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • 3.

  de personen wier aanwezigheid in de horeca-inrichting wegens dringende omstandigheden noodzakelijk is;

 • 4.

  het dienstdoend personeel.

Artikel 3:4 Vergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden een horeca-inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

 • a.

  een horeca-inrichting in een zorginstelling;

 • b.

  een horeca-inrichting in een museum;

 • c.

  een bedrijfsrestaurant of bedrijfskantine.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gelding en aanwezigheid vergunning

 • 1.

  De in artikel 3:4 bedoelde vergunning geldt uitsluitend voor één of meer in de vergunning vermelde ruimten.

 • 2.

  De in artikel 3:4 bedoelde vergunning dient te allen tijde in de horeca-inrichting aanwezig te zijn en op eerste vordering van een daartoe bevoegd (opsporings)ambtenaar getoond te worden.

Artikel 3:6 Vrijstelling

De burgemeester kan bij openbare kennisgeving:

 • a.

  bepalen dat het exploiteren van categorieën horeca-inrichtingen, genoemd in artikel 3:3, onder a, al dan niet beperkt tot een bepaald gebied, vrijgesteld is van de vergunningplicht;

 • b.

  nadere regels stellen aan de onder a genoemde vrijstelling.

Artikel 3:7 Inlichtingenplicht

Onverminderd het bepaalde in de Alcoholwet is de vergunninghouder verplicht om:

 • a.

  binnen vier weken, nadat een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, dit schriftelijk te melden bij de burgemeester;

 • b.

  binnen een door de burgemeester te stellen termijn op haar verzoek schriftelijk de gegevens en bescheiden te verstrekken die op de in het vorige lid genoemde onderwerpen betrekking hebben.

Paragraaf 2 De vergunning

Artikel 3:8 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een vergunning moet een schriftelijke aanvraag bij de burgemeester worden ingediend aan de hand van een door de burgemeester vast te stellen aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag, bedoeld in het vorige lid, wordt tenminste

 • a.

  opgaaf gedaan van de personalia en het adres van de ondernemer(s) c.q. diegene(n) die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt(/en) en de leidinggevende(n);

 • b.

  opgaaf gedaan van het adres en de aard van de horeca-inrichting;

 • c.

  overgelegd een nauwkeurige beschrijving van de horeca-inrichting, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan en een plattegrond van de horeca-inrichting;

 • d.

  aangetoond dat aanvrager rechthebbende is ten aanzien van de horeca-inrichting.

 • 3.

  Per horeca-inrichting kan niet meer dan één aanvraag gelijktijdig in behandeling worden genomen.

 • 4.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer(s) van de horeca-inrichting en is niet overdraagbaar.

Artikel 3:9 Weigeringsgronden

De burgemeester weigert de vergunning indien:

 • a.

  naar zijn oordeel door de aanwezigheid van de horeca-inrichting het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

 • Bij de toepassing van dit criterium wordt door de burgemeester rekening gehouden met het karakter van de straat en van de wijk waarin de horeca-inrichting is gelegen of zal komen te liggen, alsmede met de aard van de horeca-inrichting. Voorts betrekt de burgemeester in de beoordeling van de aanvraag de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds bloot staat of bloot zal komen te staan;

 • b.

  de vestiging of exploitatie strijd oplevert met het omgevingsplan;

 • c.

  de horeca-inrichting niet voldoet aan de inrichtingseisen, als bedoeld in artikel 3:15 van deze afdeling, tenzij een ontheffing als bedoeld in artikel 3:16 is verleend;

 • d.

  de ondernemer(s) c.q. diegene(n) die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt(/en) een horeca-inrichting heeft/hebben geëxploiteerd die evenwel op grond van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde binnen drie jaar voor de aanvraag gesloten is geweest;

 • e.

  er naar zijn oordeel sprake is van een concentratie van horeca-inrichtingen in een bepaald gebied, waardoor het gevaar voor aantasting van de openbare orde of het woon- en leefklimaat cumulatief toeneemt;

 • f.

  de horeca-inrichting gevestigd is in de onmiddellijke nabijheid van bedrijven of winkels met een dusdanig andere bezoekersgroep, dat de ontmoeting tussen de verschillende bezoekersgroepen openbare orde problemen tot gevolg heeft of tot gevolg kan hebben;

 • g.

  redelijkerwijze moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • h.

  leidinggevende(n) van de in artikel 3:3, onder A, sub 2 en 3 bedoelde horeca-inrichtingen de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt;

 • i.

  door de leidinggevende(n) en/of ondernemer(s) c.q. diegene(n) die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt(/en) niet wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, eerste lid sub b en c van de Drank- en Horecawet worden gesteld;

 • j.

  voor de horeca-inrichting geen melding is gedaan als bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

De burgemeester kan de vergunning weigeren indien:

 • k.

  door de leidinggevende(n) en/of ondernemer(s) c.q. diegene(n) die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt(/en) niet wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, tweede lid van de Alcoholwet worden gesteld.

Artikel 3:10 Voorschriften

 • 1.

  De burgemeester kan aan een vergunning voorschriften verbinden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op:

 • a.

  de openings- en sluitingstijden van de horeca-inrichting;

 • b.

  de verkoop van dranken en eetwaren via een loket of automaat vanuit of buiten de besloten ruimte van de horeca-inrichting;

 • c.

  de wijze waarop handelsreclame mag worden gevoerd;

 • d.

  het aantal bezoekers dat gelijktijdig in de horeca-inrichting aanwezig mag zijn;

 • e.

  de aanwezigheid van de leidinggevende(n).

 • 3.

  De burgemeester kan de aan een vergunning verbonden voorschriften wijzigen dan wel nieuwe voorschriften aan de vergunning verbinden.

 • 4.

  Het is verboden te handelen in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

Artikel 3:11

 • 1.

  De burgemeester vermeldt in een vergunning:

 • a.

  de vergunninghouder;

 • b.

  tot welke bedrijfsuitoefening de vergunning strekt;

 • c.

  de plaats waar de inrichting zich bevindt;

 • d.

  de situering en de oppervlakten van de horeca- of slijtlokaliteiten;

 • e.

  de voorschriften of beperkingen welke aan de vergunning zijn verbonden.

 • 2.

  De burgemeester vermeldt in een aanhangsel bij de vergunning de leidinggevende(n). Ten aanzien van een leidinggevende bij wie sprake is van een situatie als bedoeld in 3:11B lid 1 onder b, maakt de burgemeester daaromtrent een aantekening.

 • 3.

  De vergunning en het daarbij behorende aanhangsel, of afschriften daarvan, en in de voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 3:11B lid 1, en de ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 3:11B lid 4, of een afschrift daarvan, zijn in de inrichting aanwezig.

Artikel 3:11A

 • 1.

  Een vergunninghouder meldt aan de burgemeester zijn wens:

 • a.

  een persoon als leidinggevende te laten bijschrijven;

 • b.

  de aantekening door te laten halen dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van de inrichting.

 • 2.

  Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.

 • 3.

  De aanvraag moet schriftelijk bij de burgemeester worden ingediend aan de hand van een door de burgemeester vast te stellen formulier.

 • 4.

  De burgemeester bevestigd onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de aanvraag.

 • 5.

  De burgemeester weigert de wijziging van het aanhangsel indien de persoon in het eerste lid, niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 3:9 onder h en i gestelde eisen;

 • 6.

  Alvorens te beslissen op een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen, door het openbaar bestuur om een advies bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.

Artikel 3:11B

Het is verboden een horecalokaliteit voor het publiek geopend te houden indien in de inrichting niet aanwezig is:

 • a.

  een leidinggevende die vermeld staat op de vergunning hetzij op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in 3:11, tweede lid, met betrekking tot die inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of;

 • b.

  een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 3:11A, eerste lid is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.

Artikel 3:12 Intrekkingsgronden

 • 1.

  De burgemeester trekt de vergunning in, indien:

 • a.

  ter verkrijging van de vergunning gegevens zijn verstrekt die zodanig onjuist of anders blijken te zijn, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • b.

  door de wijze van exploitatie het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt aangetast of dreigt te worden aangetast;

 • c.

  zich in de betrokken horeca-inrichting feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die de ernstige vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde;

 • d.

  niet langer wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in artikel 3:9 aanhef en onder i APV;

 • e.

  de horeca-inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen, als bedoeld in artikel 3:15 van deze afdeling, tenzij een ontheffing als bedoeld in artikel 3:16 is verleend;

 • f.

  binnen een termijn van zes maanden na de dagtekening van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning, anders dan wegens overmacht;

 • g.

  de exploitatie van de horeca-inrichting voor een periode van langer dan drie maanden is of wordt onderbroken, anders dan wegens overmacht;

 • h.

  de vergunninghouder c.q. -houders hierom verzoekt c.q. verzoeken;

 • i.

  de vergunninghouder in de in artikel 3:11A bedoelde gevallen geen melding als in die artikelen bedoeld heeft gedaan.

 • 2.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken, indien:

 • a.

  naar zijn oordeel gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • b.

  er sprake is van een wijziging in de aard van de horeca-inrichting;

 • c.

  naar zijn oordeel gehandeld wordt in strijd met de bepalingen van deze afdeling;

 • d.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning moet worden aangenomen dat intrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;

 • e.

  een vergunninghouder in een periode van twee jaar ten minste drie maal op grond van artikel 3:11A, om bijschrijving van een persoon op het aanhangsel bij de vergunning heeft verzocht en de burgemeester die wijziging van het aanhangsel tenminste driemaal heeft geweigerd op grond van artikel 3:11A lid 6.

Artikel 3:13 Vervallen van de vergunning

Een vergunning vervalt:

 • a.

  wanneer voor dezelfde horeca-inrichting een nieuwe vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van kracht wordt;

 • b.

  zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde vergunninghouder, de exploitatie van de inrichting feitelijk heeft beëindigd.

Paragraaf 3 Inrichtingseisen

Artikel 3:14

Vervallen

Artikel 3:15 Inrichtingseisen

De horeca-inrichting als bedoeld in artikel 3:3 aanhef, onder a, sub 2 voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens artikel 10 van de Alcoholwet indien deze meer dan 20 zitplaatsen heeft.

Artikel 3:16 Ontheffing inrichtingseisen

 • 1.

  De burgemeester kan op schriftelijk verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 3:15 bedoelde eisen.

 • 2.

  De burgemeester beslist binnen dertien weken nadat het verzoek om ontheffing is ingekomen. Deze beslissing kan vervat zijn in zijn beschikking op de aanvraag om vergunning.

 • 3.

  De burgemeester kan zijn beslissing voor ten hoogste dertien weken verdagen. Van het besluit tot verdaging wordt voor de afloop van de in het tweede lid bedoelde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 4.

  Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. Een ontheffing kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 3:17

Vervallen

Paragraaf 4

Vervallen

Artikel 3:18

Vervallen

Artikel 3:19

Vervallen

Paragraaf 5 Dwangbepalingen

Artikel 3:20 Sluiting

 • 1.

  Het bevoegde orgaan kan de sluiting, al dan niet voor een bepaalde termijn, van de horeca-inrichting bevelen indien:

 • a.

  de ondernemer(s) in strijd handelt/handelen met het bepaalde in 3:4 van deze verordening;

 • b.

  gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • c.

  de exploitatie van een horeca-inrichting op een zodanige wijze plaatsvindt dat het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed dan wel de vrees bestaat voor een ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat. Tot dit bevel wordt, behoudens spoedeisende gevallen, niet overgegaan alvorens de ondernemer(s) schriftelijk is/zijn gewaarschuwd en in de gelegenheid is/zijn gesteld te worden gehoord.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 13b Opiumwet.

 • 3.

  De sluiting wordt geacht openbaar bekend te zijn, zodra een afschrift van het bevel tot sluiting op of nabij de toegang of de toegangen van de horeca-inrichting is aangebracht.

 • 4.

  Zolang het bevel tot sluiting van kracht is, is het verboden bezoekers tot de horeca-inrichting toe te laten of daarin te laten verblijven.

 • 5.

  Zolang het bevel tot sluiting van kracht is, is het verboden deze als bezoeker te betreden of daarin als bezoeker te verblijven.

 • 6.

  De sluiting kan op verzoek van belanghebbende(n) door het bevoegd orgaan worden opgeheven wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid zal plaatsvinden.

AFDELING 3 STRAATPROSTITUTIE

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 3:21 Begripsomschrijving

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

Paragraaf 2 Prostitutieverbod

Artikel 3:22 Prostitutieverbod

 • 1.

  Het is verboden op of aan een weg of een gedeelte van een weg door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen te verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om zich ter prostitutie aan te bieden.

 • 2.

  Het is verboden op of aan een weg of een gedeelte van een weg door houding, woord, gebaar of op andere wijze, handelingen te verrichten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze worden verricht om een ander tot prostitutie aan te lokken of daartoe uit te nodigen.

 • 3.

  Het is verboden personen, van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zich ter prostitutie aanbieden in de zin van het eerste lid en personen die tot prostitutie uitnodigen of aanlokken in de zin van het tweede lid, daarbij te ondersteunen.

Artikel 3:23

vervallen

Artikel 3:24

vervallen

Artikel 3:25

vervallen

Artikel 3:26

vervallen

Paragraaf 3 Handhaving en nadere regels

Artikel 3:27 Handhaving openbare weg

Met het oog op de naleving van de in artikel 3:22 gestelde verboden kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

Artikel 3:28

vervallen

Artikel 3:29

vervallen

AFDELING 4 SEKSINRICHTING, SEKSWINKELS EN ESCORTBEDRIJVEN

Paragraaf 1 Algemene bepalingen; nadere regels

Artikel 3:30 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • b.

  prostitué(e): degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • c.

  inrichting: een seksinrichting en een escortbedrijf;

 • d.

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon en seksclub, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • e.

  escortbedrijf: een bedrijf gevoerd door een natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • f.

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht dan wel verhuurd;

 • g.

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen, of indien de aanvraag is gedaan door een rechtspersoon, de in het aanvraagformulier aangewezen tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert;

 • h.

  beheerder: de natuurlijke persoon die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • i.

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

 • 1.

  de exploitant;

 • 2.

  de beheerder;

 • 3.

  de prostitué(e);

 • 4.

  het personeel dat in de inrichting werkzaam is;

 • 5.

  toezichthouders als bedoeld in artikel 6:2;

 • 6.

  andere personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:31 Bevoegd bestuursorgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:32 Nadere regels

Het college kan ter bescherming van de in artikel 3:43 genoemde belangen nadere regels vaststellen.

Paragraaf 2 Vergunningplicht seksinrichtingen; sekswinkels; verbod raamprostitutie e.d.

Artikel 3:33 Vergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden een inrichting te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  De aanvraag daartoe dient te geschieden door middel van een door het bevoegd bestuursorgaan vastgesteld formulier.

 • 3.

  In de aanvraag om een vergunning wordt in ieder geval vermeld en bijgevoegd:

 • a.

  de persoonsgegevens van de exploitant;

 • b.

  de persoonsgegevens van de beheerder;

 • c.

  de aard van de inrichting;

 • d.

  de locatie van de inrichting;

 • e.

  het aantal werkzame prostituees;

 • f.

  een bewijs van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

 • g.

  een nauwkeurige plattegrondtekening van de inrichting, schaal tenminste 1:100, met vermelding van de oppervlakte van de verschillende ruimten in m2;

 • h.

  een verklaring en het rapport van de GGD-OZL dat de seksinrichting voldoet aan de vereisten zoals gesteld in het Inspectie Hygiëne Protocol.

 • 4.

  De vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant. Zij is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

 • 5.

  Per inrichting wordt niet meer dan een aanvraag tegelijk in behandeling genomen.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 3:34

Vervallen

Artikel 3:35 Sluitingsuur

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting, met uitzondering van seksbioscopen en seksautomatenhallen, voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur;

 • b.

  op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

 • 2.

  Het is verboden een seksinrichting, met uitzondering van seksbioscopen en seksautomatenhallen, voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven:

 • a.

  op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 07.00 uur;

 • b.

  op zaterdag en zondag tussen 3.00 uur en 07.00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd bestuursorgaan door middel van een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingsuren vaststellen.

 • 4.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting krachtens het eerste lid of tweede lid gesloten dient te zijn.

 • 5.

  Het in het eerste, tweede en derde lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de op de Omgevingswet gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:36 Afwijking sluitingsuur; sluiting

 • 1.

  Met het oog op de in artikel 3:43, tweede lid, genoemde belangen of in geval van handelen of nalaten in strijd met de bepalingen in dit hoofdstuk, de aan de vergunning verbonden voorschriften, of de nadere regels als bedoeld in artikel 3:32, kan het bevoegd bestuursorgaan van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet voor een bepaalde termijn de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, doet het bevoegd bestuursorgaan mededeling van het in het eerste lid bedoelde besluit in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Artikel 3:37 Intrekking van de vergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan het bevoegde bestuursorgaan de vergunning intrekken met het oog op de in artikel 1:8 of artikel 3:43, tweede lid, genoemde belangen of in geval van handelen of nalaten in strijd met de eisen als bedoeld in artikel 3:43, de bepalingen in dit hoofdstuk, de aan de vergunning verbonden voorschriften, of de nadere regels als bedoeld in artikel 3:32.

Artikel 3:38 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:33 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zijn verplicht er voortdurend op toe te zien dat in de inrichting:

 • a.

  geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten als genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie;

 • b.

  geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.

Artikel 3:39 Verbod raamprostitutie

Het is aan personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zich op dat moment ter prostitutie aanbieden verboden zich binnenshuis bevindende, door handelingen, houding, woord, gebaar, kledij of op enige andere wijze de aandacht te trekken van iemand die zich op of aan de weg bevindt.

Artikel 3:40 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

Artikel 3:41 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

 • a.

  indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving op ontoelaatbare wijze aantast;

 • b.

  anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet.

Paragraaf 3 Beslissingstermijnen en weigeringsgronden

Artikel 3:42 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan beslist op de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 3:33, eerste lid, binnen dertien weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn beslissing eenmaal voor ten hoogste dertien weken verdagen.

Artikel 3:43 Weigeringsgronden

 • 1.

  De burgemeester weigert de vergunning als bedoeld in artikel 3:33, eerste lid indien:

 • a.

  door de leidinggevende(n) en/of ondernemer(s) c.q. diegene(n) die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt(/en) niet wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, eerste en tweede lid van de Alcoholwet worden gesteld;

 • b.

  de vestiging of de exploitatie van de inrichting in strijd is met het geldend omgevingsplan.

 • c.

  er aanwijzingen zijn dat in de inrichting personen werkzaam (zullen) zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde.

 • d.

  de exploitant of de beheerder binnen de laatste vijf jaar exploitant of beheerder is geweest van een inrichting die voor ten minste één maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning als bedoeld in artikel 3:33 is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning als bedoeld in artikel 3:33, eerste lid worden geweigerd:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

 • b.

  in het belang van de arbeidsomstandigheden van de in de inrichting werkzame prostitué(e);

 • c.

  indien niet voldaan is aan het gestelde in de nadere regels als bedoeld in artikel 3:32.

Paragraaf 4 Beëindiging exploitatie; wijziging beheer; vervallen vergunning

Artikel 3:44 Beëindiging exploitatie

Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:45 Wijziging beheer

 • 1.

  Indien de beheerder het beheer in de inrichting feitelijk heeft beëindigd geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan slechts worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:43, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3:46 Vervallen vergunning

De vergunning vervalt:

 • a.

  zodra de ingevolge artikel 3:33 op de vergunning vermelde exploitant, de exploitatie van de inrichting feitelijk heeft beëindigd;

 • b.

  indien er een wijziging heeft plaatsgevonden in de persoon van de exploitant;

 • c.

  indien er een wijziging van bouwkundige aard in de inrichting heeft plaatsgevonden;

 • d.

  indien de inrichting naar een andere locatie wordt verplaatst.

AFDELING 5 TEGENGAAN ONVEILIG, NIET LEEFBAAR EN MALAFIDE ONDERNEMERSKLIMAAT

Paragraaf 1 Vergunningplicht

Artikel 3:47 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend;

 • b.

  beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteiten;

 • c.

  bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt

  • in een gebouw, niet zijnde een inrichting zoals bedoeld in de artikelen 2:27, 2:66, 3:3 of 3:30, of op een daarbij behorend perceel of in enige andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is, of

  • op een onbebouwd perceel.

Artikel 3:48 Aanwijzing vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteiten

 • 1.

  De burgemeester kan gebouwen, percelen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het verbod uit het tweede lid van toepassing is:

 • a.

  een gebouw, perceel of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of rondom dat gebouw, op het perceel dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat;

 • b.

  een aanwijzing van een gebouw, perceel of gebied kan zich tot één of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken.

 • c.

  een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de gehele gemeente aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat.

 • 2.

  Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen:

 • a.

  in een door de burgemeester op grond van het eerste lid aangewezen gebouw, op een perceel of in een gebied voor door de burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of

 • b.

  indien de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het eerste lid aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft.

 • 3.

  De aanvraag daartoe dient te geschieden door middel van een door de burgemeester vastgesteld formulier.

 • 4.

  De vergunning is persoons- en pandgebonden en kan niet worden overgedragen.

 • 5.

  De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te melden.

 • 6.

  Op de vergunning als bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3:49 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 3:48 geweigerd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;

 • c.

  de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

 • d.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • e.

  er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid Vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

 • f.

  de vestiging of exploitatie in strijd is met het geldend omgevingsplan;

 • g.

  de exploitant of een of meer beheerders van het bedrijf binnen drie jaar vóór het indienen van de vergunningaanvraag een bedrijf heeft geëxploiteerd of daar leiding aan heeft gegeven, dat wegens het aantasten van de openbare orde, de aantasting van het woon- en leefklimaat daaronder begrepen, gesloten is geweest dan wel waarvoor de vergunning om die reden is ingetrokken.

Artikel 3:50 Beheerder

 • 1.

  De exploitant van een bedrijf kan beheerders aanstellen.

 • 2.

  De exploitant verzoekt de burgemeester met het daartoe aangewezen formulier en bijlagen om een beheerder bij te schrijven op het aanhangsel behorende bij de exploitatievergunning.

 • 3.

  Een beheerder die in enig opzicht van slecht levensgedrag is, wordt geweigerd of verwijderd van het aanhangsel.

 • 4.

  Het is verboden een bedrijf voor het publiek geopend te hebben indien in het bedrijf geen exploitant of beheerder feitelijk aanwezig is.

Artikel 3:51 Intrekking vergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan een vergunning als bedoeld in artikel 3:48 worden ingetrokken indien:

 • a.

  de exploitant in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

 • b.

  de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten in of vanuit het bedrijf dan wel toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed;

 • c.

  er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;

 • d.

  er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid Vreemdelingen of de Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

 • e.

  de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd dan wel sprake is van een gewijzigde exploitatie;

 • f.

  redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is;

 • g.

  de vestiging of exploitatie in strijd is met het geldend omgevingsplan;

 • h.

  zich in het betrokken bedrijf feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven der vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • i.

  naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het bedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door het laten voortbestaan van de vergunning.

Artikel 3:52 Bevelen sluiting

De burgemeester kan een bedrijf als bedoeld in artikel 3:48 gesloten verklaren indien:

 • a.

  de exploitant van het bedrijf handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3:48, tweede lid;

 • b.

  de exploitant van het bedrijf handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • c.

  gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 3:50, vierde lid.

Paragraaf 2 Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen

Artikel 3:53 Sluiting overlast gevende, voor het publiek openstaande gebouwen

De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het belang van de openbare orde of ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat is vereist, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw – niet zijnde een inrichting als bedoeld in de artikelen 2:27, 2:66, 3:3 of 3:30 – of een bij dat gebouw behorend erf, een perceel of perceelsgedeelte of enige andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is.

Artikel 3:54 Sluiting voor het publiek openstaande gebouwen in geval van misdrijf

De burgemeester kan, ter bescherming van de openbare orde, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf, een perceel of perceelsgedeelte of enige andere ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is, indien daar door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard, of verborgen zijn dan wel zijn verworven of overgedragen.

HOOFDSTUK 4 BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

AFDELING 1 GELUID- EN LICHTHINDER

Artikel 4:1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit/ Activiteitenbesluit milieubeheer: Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 • b.

  inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • c.

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, ondernemer, leidinggevende of anderszins een inrichting drijft;

 • d.

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • e.

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • f.

  overmatige hinder: er is sprake van overmatige hinder indien meer dan 20 dB(A) (muziek)geluid wordt geproduceerd boven de vigerende geluidsnorm van de betreffende inrichting c.q. festiviteit.

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 • 1.

  De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden niet voor:

 • a.

  de festiviteiten carnaval van carnavalsvrijdag tot en met carnavalsdinsdag, Koningsnacht en -dag en oudjaarsavond;

 • b.

  door het college aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

Het college kan voorschriften voorschrijven inzake het geluidniveau in het belang van:

 • het voorkomen van hinder voor de omgeving

 • de gezondheid van de bezoekers van de inrichting.

 • 2.

  De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) gelden niet voor door het college aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

 • 3.

  In een aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan het college bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in een of meer delen van de gemeente.

 • 4.

  Het college maakt de aanwijzing ten minste vier weken voor het begin van de collectieve festiviteit

 • 5.

  Het college kan wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid aanwijzen.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, dient de houder van de inrichting voor dergelijke festiviteiten zodanige maatregelen te treffen dat overmatige hinder wordt voorkomen.

Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste vijf werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

 • 3.

  Het college stelt een (web)formulier vast voor het doen van een kennisgeving.

 • 4.

  De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het (web)formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 5.

  De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, dient de houder van de inrichting zodanige maatregelen te treffen dat overmatige hinder wordt voorkomen.

Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten

Het is verboden een incidentele festiviteit te organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden of daaraan deel te nemen, indien:

 • a.

  de kennisgeving daarvan niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:3 is gedaan;

 • b.

  gehandeld wordt in afwijking van de gegevens die in de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:3 zijn verstrekt;

 • c.

  de houder van de inrichting verzuimt te doen of na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om overmatige hinder te voorkomen;

 • d.

  de burgemeester het organiseren van een incidentele festiviteit verboden heeft, hetzij op grond van het overschrijden van het maximum van twaalf incidentele festiviteiten, hetzij wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie in de omgeving van de inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze worden beïnvloed.

Artikel 4:5 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 4:6 (Geluid)hinder in de open lucht

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting in de open lucht een geluidsapparaat, een (recreatie)toestel of een (bouw)machine in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen.

 • 3.

  Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod, vervat in het eerste lid, niet van toepassing is op het in werking hebben van bepaalde bij dat besluit aangewezen categorieën van geluidsapparaten, (recreatie)toestellen of (bouw)machines, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van (geluid)hinder.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen:

  • het maximale geluidsniveau;

  • de situering van de geluidsbronnen;

  • de frequentie en tijden van gebruik.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 • 6.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de provinciale omgevingsverordening.

Artikel 4:7 (Geluid)hinder door dieren

Degene die buiten een inrichting de zorg heeft over een dier, moet voorkomen dat dit voor de omwonenden of overigens voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt.

Artikel 4:8 (Geluid)hinder door bromfietsen e.d.

Het is verboden buiten een inrichting zich met een motorvoertuig of een bromfiets zodanig te gedragen, dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder ontstaat.

AFDELING 2 BODEM-, WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

Artikel 4:9 Straatvegen

Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke of een door de gemeente ingeschakelde reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of enig ander voorwerp te laten staan op een daarbij aangeduide tijdsperiode.

Artikel 4:10 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

Artikel 4:11 Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

AFDELING 3 BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA

Artikel 4:12 Beschermde planten; hout sprokkelen

 • 1.

  Het college is bevoegd bosgebieden of gedeelten daarvan aan te wijzen, waar het om redenen van milieubeheer verboden is hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben.

 • 2.

  Het is verboden op een, door het college, krachtens het eerste lid, aangewezen plaats hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben.

 • 3.

  Het in dit artikel bepaalde geldt niet:

 • a.

  ten aanzien van door of met toestemming van de rechthebbende ter plaatse verkregen dan wel van elders afkomstig hout;

 • b.

  indien de in dit artikel bedoelde handelingen worden verricht in het kader van normale onderhoudswerkzaamheden;

 • c.

  voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Omgevingswet.

 • 4.

  Het in het tweede lid bepaalde geldt voorts niet:

 • a.

  ten aanzien van hout afkomstig van houtopstanden waarop de Kapverordening niet van toepassing is;

 • b.

  ten aanzien van hout dat moet worden verwijderd krachtens een verordening van het Bosschap.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.

 • 6.

  Onder sprokkelen van hout wordt in dit artikel verstaan: het verzamelen en verwijderen van staand of losliggend, vermolmd dan wel uitdrogend, dood hout.

 • 7.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

AFDELING 4 MAATREGELEN TEGEN ONTSIERING EN STANKOVERLAST

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 • 1.

  Het is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden om op door het college aangewezen plaatsen buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht, buiten de weg gelegen, een of meer van de volgende daarbij nader aangeduide, voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben, anders dan met inachtneming van de door hem gestelde regels:

 • a.

  onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

 • b.

  bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

 • c.

  caravans, kampeerwagens, boten, tenten en andere dergelijke, gewoonlijk voor recreatieve doeleinden gebezigde voorwerpen, indien het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

 • d.

  mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  In het eerste lid wordt onder weg verstaan, hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3.

  Het is verboden op een door het college krachtens het eerste lid aangewezen plaats een door hem aangeduid voorwerp of stof:

 • a.

  op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben; dan wel

 • b.

  op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college gestelde regels.

 • 4.

  Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van dierlijke meststoffen

 • 1.

  Dit artikel verstaat onder:

 • a.

  dierlijke meststoffen: dierlijke meststoffen als bedoeld in artikel 1 van de Meststoffenwet;

 • b.

  emissiearm aanwenden: gebruiken van dierlijke meststoffen op de wijze die is aangegeven in de bij het Besluit gebruik meststoffen behorende bijlage II, met dien verstande echter dat onder 3, punt a onder 2e gelezen moet worden: 'tijdens het uitrijden van de dierlijke mest deze gelijktijdig wordt ondergewerkt';

 • c.

  grond: bouwland, maïsland en grasland.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het Besluit gebruik meststoffen is het verboden op gronden dierlijke meststoffen uit te rijden, op te brengen, te doen uitrijden of te doen opbrengen op zaterdag, zondag en op algemeen erkende feest- en gedenkdagen.

 • 3.

  Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing voor zover de dierlijke mest emissiearm, als bedoeld in dit artikel, wordt aangewend.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden.

 • 5.

  Vervoer van dierlijke meststof als dunne mest dient te geschieden in volledig gesloten transportmiddelen die in een zindelijke staat verkeren.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 4:15 Verbod op ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclame

 • 1.

  Het is verboden op of aan een roerende of onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook indien daardoor:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de redelijke eisen van welstand;

 • b.

  het verkeer in gevaar wordt gebracht;

 • c.

  hinder ontstaat voor de omgeving.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing in gevallen waarin een omgevingsvergunning is verleend en het gevaar en de hinder zijn betrokken bij de afweging.

 • 3.

  Het college kan, ter bescherming van de belangen genoemd in het eerste lid, nadere regels stellen.

Artikel 4:16 Verkoopautomaten

 • 1.

  Het is de rechthebbende op enig terrein verboden, zonder vergunning van het college, op een op dit terrein gelegen plaats, welke vanaf de weg of een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is, een verkoopautomaat te plaatsen of te hebben.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

AFDELING 5 KAMPEREN BUITEN KAMPEERTERREIN

Artikel 4:17 Begripsbepaling

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een niet-grondgebonden onderkomen of voertuig, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op het terrein.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de bescherming van natuur en landschap;

 • b.

  de bescherming van het stadsgezicht.

 • 5.

  Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 • 1.

  Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het college kan daarbij nadere regels stellen ter bescherming van de belangen genoemd artikel 4:18, vierde lid, onder a en b.

HOOFDSTUK 5 ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING DER GEMEENTE

AFDELING 1 PARKEEREXCESSEN

Artikel 5:1 Begripsomschrijvingen

Vervallen

Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 • 1.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

 • a.

  drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een dezer voertuigen;

 • b.

  de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 2.

  Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan:

 • a.

  het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;

 • b.

  het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 3.

  Tot de voertuigen bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:

 • a.

  voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, zulks gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;

 • b.

  voertuigen gebezigd voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid genoemde persoon.

 • 4.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is verboden op door het college aangewezen wegen of weggedeelten een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

Het is verboden een voertuig waarmede als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken en achtergelaten motorvoertuigen

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg te parkeren:

 • a.

  een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 • b.

  een motorvoertuig te plaatsen of te hebben met de kennelijke bedoeling er als houder afstand van te doen.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 5:6 Caravans e.d.

 • 1.

  Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

 • a.

  langer dan op vijf achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben;

 • b.

  op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig en/of aanhangwagen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, met inbegrip van de lading, op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het college wijst plaatsen en/of tijdstippen aan waarvoor het in het eerste lid genoemde verbod niet geldt.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor, en gebruikt wordt voor, het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig en/of aanhangwagen ter plaatse noodzakelijk is.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid geldt niet voor campers, kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

Artikel 5:8A Uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig en/of aanhangwagen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, met inbegrip van de lading, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor, en gebruikt wordt voor, het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig en/of aanhangwagen ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:9 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen daar te parkeren waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan hinder of overlast kunnen ondervinden.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:10 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

 • 2.

  Dit verbod is niet van toepassing:

 • a.

  op de weg;

 • b.

  op voertuigen die nodig zijn en gebruikt worden ter uitvoering van werkzaamheden door of vanwege de overheid;

 • c.

  op voertuigen, waarmee standplaats wordt of is ingenomen op terreinen die mede of uitsluitend voor dit doel zijn bestemd.

 • 3.

  Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:11 Overlast van fiets of bromfiets

 • 1.

  Het is in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden om op door het college aangewezen plaatsen:

 • a.

  fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 • b.

  fietsen of bromfietsen langer dan een door het college te bepalen periode onafgebroken binnen de voor het plaatsen van fietsen of bromfietsen bestemde ruimten of plaatsen te stallen.

 • 2.

  Het is verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

AFDELING 2 COLLECTEREN, VENTEN, STANDPLAATSEN EN SNUFFELMARKTEN

Artikel 5:12 Inzameling van geld of goed

 • 1.

  Het is verboden een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, indien:

 • a.

  degene die het voornemen heeft de openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, daarvan niet minimaal zes weken van tevoren een melding heeft gedaan aan het college, of

 • b.

  het college de openbare inzameling van geld of goederen te houden of het daartoe aanbieden van een intekenlijst met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid tijdig heeft verboden.

 • 2.

  Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook geschreven of gedrukte stukken worden gerekend, dan wel bij het aanbieden van diensten, aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.

 • 4.

  Het college kan besluiten de openbare inzameling van geld of goederen te houden of het daartoe aanbieden van een intekenlijst te verbieden indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

 • 5.

  Het college dient een besluit als bedoeld in het vierde lid te nemen binnen vier weken na ontvangst van de melding.

Artikel 5:13 Begripsomschrijving

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare plaats of aan huis.

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

 • a.

  het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:21 van deze verordening.

 • c.

  het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het eerste lid op een standplaats als bedoeld in artikel 5:16 van deze verordening.

Artikel 5:14 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden te venten op door het college aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 4.

  Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

 • 5.

  Het is verboden te venten:

 • a.

  op zondag;

 • b.

  op maandag tot en met zaterdag voor 08.00 uur of na 20.00 uur.

 • 6.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 7.

  Het verbod geldt tevens niet aanzien van het op de zondag en de feestdagen te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 5:15 Vrijheid van meningsuiting

 • 1.

  Het verbod van artikel 5:14 geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

 • 2.

  Het college kan de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in het eerste lid beperken door een verbod in te stellen:

 • a.

  op of aan door het college aangewezen openbare plaatsen, of

 • b.

  voor bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod van het tweede lid.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:16 Begripsomschrijving standplaats

 • 1.

  In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen of diensten, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

 • a.

  vaste plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet;

 • b.

  vaste plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2:23;

 • c.

  vaste plaatsen op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:21.

Artikel 5:17 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd

 • a.

  indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;

 • b.

  vanwege strijd met het geldend omgevingsplan.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:18 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:19 Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Het verbod van artikel 5:17, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Standplaatsenverordening en voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg of waterstaatswerk waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Omgevingswet of de provinciale omgevingsverordening.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:17, tweede lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken.

Artikel 5:20 Aanhoudingsplicht

 • 1.

  In afwijking van artikel 1:2, houdt het college de beslissing op een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 5:17 aan indien er geen grond is de vergunning te weigeren, en de aanvraag een activiteit betreft waarvoor tevens een omgevingsvergunning als bedoeld de Omgevingswet is vereist.

 • 2.

  De aanhouding duurt tot de dag waarop is beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 5:21 Snuffelmarkten e.d.

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester:

 • a.

  in of op een - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijk gebouw een markt te organiseren of toe te laten, waar ter plaatse aanwezige goederen worden verhandeld;

 • b.

  toe te laten, te bevorderen of er gelegenheid toe te geven, dat in of op een - al dan niet met enige beperking - voor publiek toegankelijk gebouw met een kraam, een tafel of enig ander dergelijk middel standplaats wordt of is ingenomen om goederen aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend geheel en voortdurend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, kan een vergunning als bedoeld in het eerste lid worden geweigerd in het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

AFDELING 3 OPENBAAR WATER

Artikel 5:22 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel, dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

AFDELING 4 CROSSTERREINEN EN GEMOTORISEERD EN RUITERVERKEER IN NATUURGEBIEDEN

Artikel 5:23 Crossterreinen

 • 1.

  Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een (brom)fiets te crossen buiten wedstrijdverband, een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen, dan wel een motorvoertuig of een (brom)fiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en ter bescherming van andere milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde wedstrijden en ritten en/of van het publiek.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet, afdeling 3.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de Zondagswet of het Besluit geluidproduktie sportmotoren.

Artikel 5:24 Beperking verkeer in natuurgebieden

 • 1.

  Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

 • 2.

  Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor het in het eerste lid gestelde verbod niet van toepassing is. Het kan daarbij regels stellen ten aanzien van het gebruik van deze terreinen:

 • a.

  in het belang van het voorkomen van overlast;

 • b.

  in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

 • c.

  in het belang van de veiligheid van het publiek.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

 • a.

  ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • b.

  die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • c.

  die worden gebruikt in verband met werken die krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;

 • d.

  van de zakelijk gerechtigden en huurders en pachters van percelen gelegen binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;

 • e.

  voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d bedoelde personen.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:

 • a.

  op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • b.

  binnen de bij of krachtens de provinciale omgevingsverordening aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

AFDELING 5 Vuurverbod

Artikel 5:25 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

 • a.

  verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

 • b.

  sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

 • c.

  vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en de fauna.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

 • 6.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

AFDELING 6 VERSTROOIING VAN AS

Artikel 5:26 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de Lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:27 Verboden plaatsen

 • 1.

  Incidentele asverstrooiing is verboden op:

 • a.

  verharde delen van de weg;

 • b.

  gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 2.

  Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

Artikel 5:28 Hinder of overlast

Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

AFDELING 7 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 5:29 Liggen of slapen op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden op of aan de weg:

 • a.

  tussen zonsondergang en zonsopgang te liggen of te slapen;

 • b.

  tussen zonsopgang en zonsondergang te liggen of te slapen, nadat een ambtenaar van politie, of een door/namens het college aangewezen toezichthouder in het belang van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid is aangezegd dat dit moet worden beëindigd;

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan het college plaatsen aanwijzen, waarop gedurende bepaalde uren het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a, niet van toepassing is.

Artikel 5:30 Sproei- en wasverbod

 • 1.

  Het is verboden water uit de waterleiding te gebruiken voor het sproeien van tuinen en voor het wassen van auto's gedurende door het college te bepalen tijdvakken.

 • 2.

  Bekendmaking van het besluit waarbij de in het eerste lid bedoelde tijdvakken worden vastgesteld, zal ten minste een dag voor de aanvang daarvan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

HOOFDSTUK 6 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10 of 2:11 voor zover een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 6:2 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college of de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen 2012, vastgesteld op 3 juli 2012, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening, alsook besluiten die op grond van het overgangsrecht van de in artikel 6:4, eerste lid, bedoelde verordening hun gelding hebben behouden, en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening Heerlen 2021.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Heerlen van 29 september 2021.

voorzitter,

drs. R. Wever

griffier,

drs. T.W. Zwemmer