Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maassluis 2021

Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maassluis 2021

Het college van Maassluis,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Maassluis;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Gemeente Maassluis 2021;

besluit:

 • I.

  Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Maasluis vast te stellen.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  Verordening: Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Maassluis;

 • b.

  Binnenstad: Het gebied bestaande uit de volgende (delen van) straten in de gemeente Maassluis: Goudsteen, Veerstraat, Noordvliet, Markt, Wip, Hoogstraat, Dr. Kuyperkade, Anne de Vriesstraat, Prinsekade, Groen van Prinstererkade, Rusthuisstraat en de Zuidvliet ten westen van de Laan 1940-1945.

Artikel 2: Aanwijzing vrijstelling voor categorieën personen en organisaties als inzamelaars

Als inzamelaar op grond van artikel 3 eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden aangewezen:

 • 1.

  Oud papier en karton: Firma Klein Recycling, scholen en verenigingen die daarvoor een inzamelovereenkomst hebben getroffen met de gemeente;

 • 2.

  Glas: Suez B.V.;

 • 3.

  Plastic, metalen en drankverpakking (PMD): Arco

 • 4.

  Klein Chemisch afval: detaillisten die batterijen en andere producten verkopen die in het afvalstadium als klein chemisch afval worden aangemerkt en in het kader van producentenverantwoordelijkheid over een inzamelvoorziening beschikken; apotheken die kca-afval uit particuliere huishoudens (medicijnen, injectienaalden etc.) inzamelen in een geschikte inzamelvoorziening.

 • 5.

  Textiel: Stichting Sympany; jaarlijks viermaal een huis-aan-huis inzamelingsactie door instellingen die hiervoor een eenmalige inzamelvergunning hebben gekregen;

Artikel 3. Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 wordt de volgende inzamelplaats aangewezen:

Milieustraat Gemeente Maassluis

Heldringstraat 6

3144 CG Maassluis

Artikel 4. Bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk ingezameld worden

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Maasluis 2021 vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft) / bioafval

 • dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en gescheiden wordt ingezameld;

 • 2.

  oud papier en karton

 • huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 3.

  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

 • verpakkingsafval van kunststof (plastic) zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens;

 • 4.

  textiel

 • kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 5.

  verpakkingsglas

 • op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 6.

  huishoudelijk restafval

 • dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen;

 • 7.

  asbest en asbesthoudend afval

 • afval dat uit asbest bestaat of waarin zich asbest bevindt;

 • 8.

  banden van voertuigen

 • schone banden van motoren, personenauto’s en vrachtvoertuigen zonder velgen;

 • 9.

  bouw- en sloopafval harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 10.

  elektrische en elektronische apparatuur

 • producten die als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens zijn genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014, Staatscourant van 5 februari 2014, nr. 2975;

 • 11.

  frituurvet

 • gebruikte dan wel ongebruikte dierlijke of plantaardige olie om voedsel te bereiden;

 • 12.

  gasflessen een metalen cilinder waarin een bepaald gas of gasmengsel zoals bijvoorbeeld zuurstof of propaan onder druk zit opgeslagen;

 • 13.

  gips

 • afval van gipsplaten, gipsblokken, pleisterwerk, cellenbeton en gasbeton;

 • 14.

  A/B-hout

 • onbehandeld hout, geschilderd hout, vezelplaten, spaanplaat, geperst hout, triplex hardboard en MDF;

 • 15.

  C-hout

 • hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 16.

  grof huishoudelijk afval

 • groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 17.

  grof tuinafval

 • plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval;

 • 18.

  kadavers van gezelschapsdieren

 • honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren eveneens tot deze categorie indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is, zoals de (commerciële) productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.

 • 19.

  klein chemisch afval (kca)

 • huishoudelijke afvalstoffen zoals gedefinieerd in het sectorplan 18 KCA/KGA van het LAP-3 en vermeld op de kca-lijst januari 2001, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan, voor zover dit huishoudelijke afvalstoffen zijn;

 • 20.

  matrassen

 • droge en schone matrassen.

 • 21.

  puin

 • alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en betonconstructies;

 • 22.

  Vlakglas: ruiten van woningen, dubbelglas, draadglas, gelaagd glas, spiegelglas, gehard glas, aquaria, douchewanden, glazen snijplanken, glas van fotolijsten.

 • 23.

  Metalen: ferro en non-ferro metalen afkomstig van huishoudens zoals metaalschroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen.

 • 24.

  Harde kunststoffen: huishoudelijke materialen gemaakt van PP, HDPE, PVC, ABS, PS, LDPE, PC of vergelijkbare stoffen.

 • 25.

  Dakafval: dakafval ontstaan bij het bouwen, renoveren, herstellen of slopen van gebouwen en bouwwerken en dat teer- of bitumenhoudend is, zoals bedoeld in het Landelijk Afvalbeheerplan;

Artikel 5. Frequentie en locatie van inzamelen

Op grond van artikel 7 van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden per categorie afval de volgende frequenties en locaties van inzameling van huishoudelijk afvalstoffen bij of nabij ieder perceel vastgesteld:

Categorie

Locatie

Frequentie

Restafval

Bij een perceel (minicontainer)

Een maal per twee weken

Bij een perceel (huisvuilzakken)

Een maal per week

Nabij een perceel (verzamelcontainer)

Dynamisch – afhankelijk van de vulgraad.

Groente- Fruit- en tuinafval / bioafval

Bij een perceel (minicontainer)

Een maal per twee weken

Nabij een perceel (verzamelcontainer)

Wekelijks

PMD

Nabij elk perceel (verzamelcontainer)

Dynamisch – afhankelijk van de vulgraad.

Oud papier en karton

Bij een perceel

Een maal per maand

Nabij elk perceel (verzamelcontainer)

Dynamisch – afhankelijk van de vulgraad.

Glas

Nabij elk perceel (verzamelcontainer)

Dynamisch – afhankelijk van de vulgraad.

Textiel

Bij elk perceel

Vier keer per jaar

Nabij elk perceel (verzamelcontainer)

Dynamisch – afhankelijk van de vulgraad.

Grof restafval

Bij elk perceel

Wekelijks op afspraak

Grof tuinafval

Bij elk perceel

Wekelijks op afspraak

Artikel 6. Aanwijzing dagen en tijden waarop huishoudelijk afvalstoffen ter inzameling aangeboden kunnen worden

Op grond van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden op www.maassluis.nl en/of in de Maassluise Courant / De Schakel voor de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de inzameldagen en -tijden vermeld.

Artikel 7. Aanwijzing inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

Afvalsoort

Inzamelmiddel of inzamelvoorziening

Gebruikers

Restafval

Een door de gemeente verstrekte minicontainer

Gebruikers van percelen waaraan dit inzamelmiddel door de gemeente is toegewezen.

Verzamelcontainer

Gebruikers van percelen waaraan door de gemeente geen minicontainer voor restafval is toegewezen, m.u.v. percelen in de binnenstad.

Inzamelzakken

Gebruikers van percelen in de binnenstad

GFT

Een door de gemeente verstrekte minicontainer

Gebruikers van percelen waaraan dit inzamelmiddel door de gemeente is toegewezen.

Verzamelcontainer

Gebruikers van percelen waaraan door de gemeente geen minicontainer voor GFT is toegewezen.

PMD

Verzamelcontainer

Alle gebruikers van percelen

Verpakkingsglas

Verzamelcontainer

Alle gebruikers van percelen

Oud papier en karton

Verzamelcontainer

Alle gebruikers van percelen

Textiel

Verzamelcontainer

Alle gebruikers van percelen

Door de inzamelende instantie verstrekte inzamelzakken

Alle gebruikers van percelen

Artikel 8. Regels over het gebruik van minicontainers

Op grond van artikel 10, eerste en derde lid, van de Afvalstoffenverordening Maasluis 2021 worden de volgende regels over het gebruik en de aanbiedplaats van inzamelmiddelen (minicontainers en huisvuilzakken) voor de gebruiker van een perceel vastgesteld:

 • 1.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij het stadsbedrijf van de gemeente;

 • 2.

  de inzameldienst is bevoegd om de minicontainer te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

 • 3.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • 4.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot het stadsbedrijf van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • 5.

  een nieuwe minicontainer wordt bij vermissing of diefstal alleen verstrekt na daartoe aangifte te hebben gedaan bij de politie en overlegging van de aangifte;

 • 6.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • 7.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • 8.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • 9.

  de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

 • 10.

  het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen;

 • 11.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • 12.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • 13.

  de minicontainers dienen met de wielen naar de straatkant te worden aangeboden;

 • 14.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • 15.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • 16.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kilo;

 • 17.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag, voor 7.30 uur, zoals aangegeven in de jaarlijkse afvalwijzer, de stadsgids en de website van gemeente Maassluis.

 • 18.

  Minicontainers mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 22.30 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 19.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 20.00 uur op diezelfde dag, van de straat zijn verwijderd;

Artikel 9. Regels over het gebruik van verzamelcontainers

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden de volgende regels over gebruik van verzamelcontainers vastgesteld:

 • 1.

  huishoudelijk restafval mag uitsluitend in een gesloten zak worden aangeboden in een voor deze afvalsoort bestemde inzamelvoorziening;

 • 2.

  textiel mag uitsluitend in een gesloten zak worden aangeboden in een voor deze afvalsoort bestemde inzamelvoorziening;

 • 3.

  de inzamelvoorziening dient na gebruik te worden gesloten;

 • 4.

  het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen;

 • 5.

  in verband met geluidhinder mogen inzamelvoorzieningen voor glas alleen tussen 7.00 en 20.00 uur worden gebruikt;

 • 6.

  gebruikers van percelen waarvoor een ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer met behulp van een toegangspas.

Artikel 10. Regels over de inzameling van afval zonder inzamelmiddel

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden de volgende regels over de inzameling van stoffen zonder inzamelmiddel vastgesteld:

 • 1.

  bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van de van de gemeente van toepassing;

 • 2.

  de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren;

 • 3.

  klein chemisch afval moet in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, worden aangeboden;

 • 4.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieustraat;

 • 5.

  grof huishoudelijk restafval en grof tuinafval dat op afspraak wordt ingezameld dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • 6.

  grof huishoudelijk restafval en grof tuinafval dient op de afgesproken inzameldag voor 07.30 uur aan de straat te worden aangeboden op een zodanige wijze dat daardoor geen gevaar of overlast ontstaat voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers.

 • 7.

  grof huishoudelijk restafval dat op afroep wordt ingezameld mag geen klein chemisch afval en/of puin bevatten.

 • 8.

  grof huishoudelijk restafval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

 • 9.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 10.

  het bepaalde in lid h en lid i geldt niet voor het aanbieden van meubels en dergelijke;

Artikel 11. Regels over het gebruik van een afvalpas

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 worden de volgende regels voor het gebruik van een afvalpas vastgesteld:

 • 1.

  adressen in gemeente Maassluis die gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers met elektronische toegangscontrole zijn in het bezit van een afvalpas. Deze afvalpas biedt toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer. De pas staat op het woonadres geregistreerd. Bij verhuizing dient de pas in de woning achter te blijven;

 • 2.

  bij oplevering van een nieuwbouwwoning die is aangesloten op een verzamelcontainer krijgen de bewoners eenmalig door de gemeente of de inzameldienst een afvalpas uitgereikt;.

 • 3.

  de gebruiker is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van schade, welke –anders dan ten gevolgen van gebruikelijke slijtage - aan de afvalpas is toegebracht, en van vermissing, ongeacht of beide het gevolg is van schuld van de gebruiker of van derden, dan wel het gevolg van overmacht;

 • 4.

  bij vermissing of beschadiging kan een vervangende pas kan worden aangevraagd via de internetsite of het klantcontactcentrum van de gemeente Maassluis. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht conform het bedrag dat in de gemeentelijke legesverordening is opgenomen.

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 gelden de volgende regels over dagen, tijden, wijze en plaatsen voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst:

 • 1.

  bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente kunnen het bedrijfsafval aanbieden op dinsdag en vrijdag tussen 7:00 en 16:00 uur;

 • 2.

  bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente kunnen bedrijfsafval aanbieden in de bedrijfsafvalcontainer die de gemeente op dinsdag en vrijdag tussen 8.00 en 11.00 uur plaatst op de Marktbrug;

 • 3.

  bedrijven die een afvalinzamelingscontract hebben met de gemeente kunnen op dinsdag en vrijdag tussen 8:00 en 11:00 uur bedrijfsafval aanbieden op de hoek Anne de Vriesstraat/Zuidvliet.

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de Afvalstoffenverordening Maassluis 2021 gelden de volgende regels over de wijze en plaatsen voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen door een ander dan de inzameldienst:

 • 1.

  bedrijfsafval mag uitsluitend worden ingezameld tussen 07.00 uur en 18.00 uur;

 • 2.

  inzamelmiddelen voor bedrijfsafval mogen uitsluitend op de inzameldag aan de openbare weg geplaatst worden;

 • 3.

  na lediging dienen inzamelmiddelen onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 14. Intrekking oude uitvoeringsbesluit

Het Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Maassluis wordt ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Maassluis.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 16. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Maassluis 2021.

Ondertekening

Maassluis,

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis

De secretaris,

de burgemeester,