Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht

Geldend van 24-09-2021 t/m 21-11-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen’ waarin het samenwerken met regionale (keten)partners om een vitale economie te borgen een leidend principe is;

 • en gelet op de Begroting 2021, waarin Utrecht maatregelenpakketten presenteert om de negatieve effecten van de coronacrisis te verzachten door onder andere te investeren in het ondernemerslandschap middels het investeringsklimaat, vestigingsklimaat en de toekomstbestendige ontwikkeling van de Utrechtse zelfstandigen te bekrachtigen;

Overwegende dat:

 • Het Rijk tot nader order heeft besloten met ingang van 1 oktober 2021 het nationaal toekennen van de Tozo-uitkeringen te beëindigen en de betreffende financiële verantwoordelijkheid naar de gemeentelijke regeling Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) te overhevelen;

 • Het door de raad aangenomen crisisteam advies, in vorm van het rapport “Samenwerken aan een veerkrachtige stad”, voordraagt de Utrechtse ondernemers nader te ondersteunen in het kader van de negatieve gevolgen die de COVID-19 pandemie met zich meebrengt;

 • De aan COVID-19 gerelateerde negatieve ontwikkelingen maken dat de definitie van “kwetsbare ondernemers” verschuift van over het algemeen onder gemiddeld presterende organisaties, naar een toestand waar ook normaliter gezonde bedrijven voldoen aan genoemde omschrijving;

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers gemeente Utrecht

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Advies: synopsis van het brede intakegesprek, gevoerd door de gemeente Utrecht en/of haar (keten)partners uit de 1e schil (zie definitie (keten)partners). Op basis van dit advies kiest de ondernemer een partij voor de vervolgdienstverlening.

 • b.

  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen: (hierna: Bbz) is de bijstandsregeling voor zelfstandigen met aanvullende dienstverlening bijvoorbeeld op het gebied van schulddienstverlening

 • c.

  Crisisteam: team Taskforce, bestaande uit managementvertegenwoordigers van de organisatieonderdelen Werk & Inkomen, Cultuur, Ruimte (Economie) en Maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente Utrecht

 • d.

  Intakegesprek: gesprek waaruit een diagnose, zoals deze hieronder staat beschreven, uit voortkomt

 • e.

  Integrale routekaart: overzicht van alle bij de gemeente aangesloten regionale (keten)partners met een gedetailleerde beschrijving van het dienstverleningsassortiment dat zij voeren

 • f.

  (Keten)partners: partnerorganisaties waarmee de gemeente Utrecht al dan niet op contractbasis samenwerkt

  • a.

   (Keten)partners uit de 1e schil: dienstverlenende partijen gespecialiseerd in het stellen van extensieve ondernemingsdiagnosen (vaststellingen). De potentie van de onderneming wordt in kaart gebracht inclusief de algehele gesteldheid van de onderneming over de afgelopen drie jaar.

  • b.

   (Keten)partners uit de 2e schil: dienstverlenende partijen met expertise op het terrein van ondernemingsschulden, het versterken van de bedrijfsvoering of het begeleiden van de ondernemer naar een baan in loondienst

 • g.

  Kwetsbare ondernemers: alle ondernemers/ondernemingen die voor of tijdens de corona pandemie worden geduid als kwetsbaar, omdat er sprake is van unilaterale- of veelvoudige problematiek gericht op (maar niet gelimiteerd tot) financiële kwesties, de bedrijfsvoering of de levensvatbaarheid van de onderneming.

 • h.

  Diagnose: een brede analyse van een onderneming waarbij de potentie op inkomen- & bestaanszekerheid op de (middel)lange termijn worden getoetst ten tijde van een intakegesprek

 • i.

  Dienstverlening: vormen van ondersteuning, begeleiding, coaching of gerelateerde constructen van dienstverlening dan wel niet tot uitvoering gebracht door de Gemeente Utrecht, haar ketenpartners of derden (waar het kernaanbod niet toereikend is)

 • j.

  Ondernemers/zelfstandigen: ondernemers woonachtig in Utrecht, ongeacht rechtsvorm, aard van bedrijfsvoering, bandbreedte en/of personele capaciteit inclusief zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

 • k.

  Ondernemersdienstverlening: vormen van ondersteuning, begeleiding, coaching of gerelateerde constructen van dienstverlening dan wel niet tot uitvoering gebracht door de Gemeente Utrecht, haar ketenpartners of derden waar het kernaanbod niet toereikend is

 • l.

  Preventief: het tijdig aanbieden van dienstverlening om te voorkomen dat de Utrechtse ondernemers in een voor hen onoverzichtelijke toestand verzeild raken, bijvoorbeeld: hoge schulden, complexe emotionele kwesties of een niet levensvatbare onderneming waardoor een Bbz uitkering noodzakelijk wordt

 • m.

  Toekomstbestendig: dienstverlening gericht op het borgen van de inkomsten- & bestaanszekerheid van de Utrechtse ondernemers op de (middel)lange termijn, respectievelijk 3-5 jaar

 • n.

  Tozo: alle vijf de edities van de “Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandig Ondernemers”, uitgevoerd door de gemeente Utrecht in opdracht van het Rijk

 • o.

  Stimuleringsmaatregel: Het vergoeden van specifieke ondernemersdienstverleningstrajecten gegrond op de vaststelling van een ondernemersdeskundige consultant, aangesloten bij een van onze (keten)partner(s) in de regio uit de 1e schil

 • p.

  Vitale economie: een economisch landschap in het licht van de gemeentelijke toekomstambities (Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen), waarin ondernemers/ondernemingen passende mensen, middelen en kwaliteiten hebben. Een (middel)langetermijnvisie, met het streven duurzaam in eigen inkomsten- & bestaanszekerheid te kunnen voorzien, biedt hierin toekomstperspectief voor zowel stad als ondernemer.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om ondernemers preventief te voorzien van passende dienstverlening om de toekomstbestendigheid van de onderneming te borgen. Het college richt zich daarbij op de meest kwetsbare ondernemers die momenteel de laatste editie van de Tozo-uitkering ontvangen.

Aan de kop van het proces vindt er een (vrijblijvend) intakegesprek plaats tussen de ondernemer en een (keten)partner uit de 1e schil. Hieruit volgt een diagnose waarin de potentiële inkomens- en bestaanszekerheid van de onderneming op de (middel)lange termijn naar voren komt. Op basis van dit intakegesprek wordt in samenspraak met de ondernemer een advies opgesteld voor vervolgdienstverlening door de gemeente en/of ketenpartners uit de 2e schil.

Dit advies wordt vervolgens beoordeeld door Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht. Bij goedkeuring van dit advies kan de ondernemer kiezen welke ketenpartner zijn of haar voorkeur heeft.

Vervolgens kan deze ketenpartner op grond van deze nadere regel subsidie aanvragen voor het uitvoeren van het gewenste traject met de ondernemer.

Ondernemers die via andere kanalen hun weg vinden naar de gemeente en/of haar partners worden overeenkomstig gemotiveerd gebruik te maken van het dienstverleningsadvies.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

1a. De subsidie kan worden aangevraagd door (keten)partners uit de 2e schil met volledige rechtsbevoegdheid

1b. De subsidie kan worden aangevraagd door (keten)partners uit de 2e schil met een inschrijving bij de kamer van koophandel.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele activiteiten hebben betrekking op één of meer van de volgende drie vormen van dienstverlening:

 • 1.

  Het versterken van de onderneming / de ondernemersvaardigheden;

 • 2.

  Ondersteuning bij heroriëntatie op werken in loondienst of heroriëntatie van het bedrijf op andere producten en diensten of andere markt;

 • 3.

  Ondersteuning bij financiën, bijvoorbeeld financiële quickscan, financieel advies, schulddienstverlening, ondersteuning bij administratie/boekhouding.

Het aanbod voor deze drie vormen van dienstverlening van de verschillende (keten)partners uit de 2e schil is in menukaartvorm weergegeven op een dynamische integrale routekaart. Deze wordt voortdurend bijgewerkt naarmate er ketenpartners bij komen of afvallen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de geldende Algemene Subsidieverordening.

 • 2. Subsidie kan alleen worden aangevraagd op basis van een volledige diagnose afgenomen gedurende het intakegesprek, bestaande uit;

  • a.

   Een door een (keten)partner uit de 1e schil volledig ingevuld intakeformulier

  • b.

   Het bijbehorende advies en

  • c.

   Een goedkeuring door Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht van het in b. genoemde advies waarbij de gemeente eveneens (keten)partners uit de 2e schil voorstelt aan de ondernemer voor de uitvoering van de geadviseerde vervolgdienstverleningstrajecten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van e-herkenning via het digitale loket. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 november 2022 worden ingediend.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1. Per aanvraag van een ketenpartner uit de 2e schil voor dienstverlening aan een ondernemer wordt maximaal € 5.000 subsidie verleend.

 • 2. Het is mogelijk dat voor specifieke vormen van dienstverlening lagere maximumbedragen worden vastgesteld. Indien dit het geval is wordt dit weergegeven op de integrale routekaart voor ketenpartners uit de 2e schil.

 • 3. Het volledig en succesvol afronden van alle geadviseerde vervolgtrajecten door de ondernemer is een vereiste om het volledige recht op subsidiabele middelen te verkrijgen. Dit wordt vastgesteld op basis van een eindrapportage van de ketenpartner en een eindgesprek met de ondernemer na afloop van alle geadviseerde vervolg dienstverleningstrajecten.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag en besluitvorming

 • 1. Aanvragen die niet voldoen aan de eisen aan de subsidieaanvraag worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Aanvragen voor dienstverlening zoals vermeld op de integrale routekaart, die voorzien zijn van een door Bureau Zelfstandigen goedgekeurd advies worden verleend, mits het subsidieplafond en het maximumbedrag per aanvrager per ondernemer daardoor niet worden overschreden.

 • 3. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. (Keten)partners krijgen aanvankelijk 50% van het totaal aan de casus gebonden subsidiabele middelen vergoed. Om in aanmerking te komende voor de resterende 50% is volbrenging van artikel 8.3 een vereiste.

Artikel 10 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid van ondernemers wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd op basis van informatie afkomstig van o.a. ondernemers en ketenpartners. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en loopt tot en met 31 december 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie stimulering inkomens- en bestaanszekerheid ondernemers.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 21 september 2021.

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen