Regeling vervallen per 01-01-2023

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022

Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Oisterwijk actief deelnemen aan culturele uitingen, door middel van lidmaatschap van organisaties (verenigingen) op het gebied van muziek, dans, zang, toneel en musical. Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad als richtinggevend de beleidsnotitie “Van blijvende waarde” aangenomen.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor actieve deelname aan culturele activiteiten door bewoners van gemeente Oisterwijk.

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020;

besluit vast te stellen de:

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Huisvesting en leden

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten:

 • 1.

  in de kosten van een repetitieruimte door een harmonie, fanfare of showband in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  voor het geven van muziekles aan jeugdigen (tot 21 jaar) door een harmonie, fanfare, showband in de gemeente Oisterwijk

 • 3.

  voor activiteiten van niet-professionele organisaties die actieve cultuurdeelname in de vorm van lidmaatschap op het gebied van muziek, dans, zang, toneel en musical in de gemeente Oisterwijk mogelijk maken.

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 84.000, onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze regeling: € 22.400

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze regeling: € 44.000

 • 3.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 van deze regeling: € 17.600

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

1. Het subsidie voor de huisvesting is als volgt opgebouwd:

Huisvesting

Bedragen in €

Artikel 3, lid 1: huisvesting

huur van een repetitieruimte door een harmonie, fanfare, showband in de culturele accommodatie Tilliander en/of den Boogaard in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft

50% in de werkelijke kosten van huur van een repetitieruimte

2. Het subsidie voor de leden is als volgt opgebouwd:

Leden

Bedragen in €

Artikel 3, lid 2: muziekles

Voor in de gemeente woonachtige actieve en contributiebetalende jeugdleden (tot 21 jaar) die via de harmonie, fanfare, showband muziekles volgen in de Tiliander/ Den Boogaard

Maximaal € 250 per jaar per jeugdlid

Artikel 3, lid 3: leden muziek

Voor in de gemeente woonachtige actieve en contributiebetalende leden van een harmonie, fanfare, showband maximaal € 165 per jaar

€ 165 per jaar per lid

Artikel 3, lid 3: leden overig

Voor in de gemeente woonachtige actieve en contributiebetalende leden van overige verengingen maximaal € 22 per jaar

€ 22 per jaar per lid

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 2.

  De aanvrager verleent medewerking aan een goede werking van de digitale sociale gids www.wegwijsinoisterwijk.nl en/of www.HaarenEEN.nl en verstrekt daarop haar diensten en activiteiten.  

 • 3.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 1.

  de aanvrager is gevestigd in de gemeente Oisterwijk, die actieve cultuurdeelname op het gebied van muziek, dans, zang, toneel en musical mogelijk maakt in de gemeente Oisterwijk, te onderscheiden naar:

 • a.

  een harmonie, fanfare of showband

 • b.

  een overige culturele vereniging

 • c.

  de aanvrager telt op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd minimaal 10 actieve leden waarvan minimaal 15% in de gemeente Oisterwijk woonachtig is.

 • d.

  de aanvrager spant zich in om een maatschappelijke stageplaats beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, ter grootte van minimaal 20 uur per jaar.

 • 2.

  voor de aanvrager, zijnde een harmonie, fanfare of showband geldt:

 • a.

  de aanvrager heeft een gekwalificeerde dirigent (afgeronde opleiding/ eindstadium van deze opleiding)

 • b.

  de aanvrager verzorgt minimaal drie openbaar toegankelijke optredens per jaar in de gemeente Oisterwijk;

 • c.

  de aanvrager maakt voor eventuele onderwijsactiviteiten gebruik van een gekwalificeerde en door de gemeente Oisterwijk aan te wijzen danwel goed te keuren culturele instelling of docent.

 • d.

  Muziekverenigingen die schriftelijk de intentie uitspreken in 2022 aan bovenstaande 3 voorwaarden te voldoen, worden gelijk behandeld als een harmonie/fanfare/showband.

 • 3.

  Voor overige culturele verenging geldt:

 • a.

  de aanvrager verzorgt minimaal één openbaar toegankelijk optreden per jaar in de gemeente Oisterwijk.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

 • a.

  de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

 • b.

  de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

 • c.

  de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

 • d.

  de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidieontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidieontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000 getoetst aan:

 • a.

  in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000 getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000 getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

 • b.

  een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

 • c.

  een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

 • d.

  een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

 • e.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 4.

  Indien een subsidieontvanger meerdere subsidies van de gemeente ontvangt gelden bij een totaal subsidiebedrag tot € 5.000 tot € 50.000 en boven € 50.000 de verantwoordingsvereisten als genoemd in respectievelijk lid 2 en 3 van dit artikel.

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

 • a.

  op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

 • b.

  het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

 • c.

  het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

HOOFDSTUK 5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 21 Overgangsbepaling bij herindeling

Een aanvrager aan wie op grond van een besluit van de gemeente Haaren een subsidie is verleend voor het kalenderjaar waarop deze regeling van toepassing is, komt niet in aanmerking voor subsidieverlening voor dezelfde activiteit, leden en/of huisvesting als bedoeld in deze regeling.

Artikel 22 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 23 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2021 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2021 en vervalt op 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 7 september 2021

Coen Boode Hans Janssen

secretaris burgemeester