Subsidieregeling Extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen Velsen 2021

Geldend van 04-09-2021 t/m 30-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen Velsen 2021

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: Algemene Subsidieverordening Velsen 2020;

Awb: de Algemene wet Bestuursrecht;

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het college geleverde goederen of diensten.

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

2. Reikwijdte

1. Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidies voor het verrichten van activiteiten in het kader van Extra begeleiding en ondersteuning kwetsbare groepen en Bestrijden eenzaamheid ouderen.

2. Op deze regeling zijn de bepalingen van de ASV van toepassing, voor zover hiervan niet wordt afgeweken.

3. Doelstelling van de regeling

In Velsen werken we aan een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen meedoet. Het college wil met deze subsidieregeling organisaties in staat stellen om met hun bestaande aanpak en/of nieuwe ideeën en initiatieven kwetsbare en/of eenzame inwoners beter te bereiken, te ondersteunen en te betrekken in de samenleving.

4. Doelgroep van de regeling

1. De doelgroep bestaat uit organisaties in de gemeente Velsen die activiteiten verrichten op het gebied van extra ondersteuning aan kwetsbare inwoners en/of het aanpakken van eenzaamheid met name onder ouderen.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen organisaties die gevestigd zijn buiten Velsen voor deze subsidie in aanmerking komen als zij de in het eerste lid genoemde activiteiten uitvoeren in Velsen.

5. Verantwoording

Bij organisaties die al een jaarlijkse subsidie ontvangen wordt de subsidie vastgesteld bij de verantwoording over 2021. Voor de overige organisaties gelden de bepalingen uit de ASV (artikel 18 tot en met 20).

6. Te subsidiëren activiteiten

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

1. Bestrijding eenzaamheid ouderen:

a. Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact;

b. Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken;

c. Inzet op verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten en mensen aan elkaar te koppelen om samen activiteiten te organiseren;

d. Extra inzet op zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname aan culturele activiteiten.

2. Extra begeleiding kwetsbare groepen:

a. Extra inzet op het organiseren van alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag. Deze alternatieve dagbesteding dient een aanvulling te zijn op het bestaande aanbod;

b. Het bieden van passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding die voldoen aan de RIVM richtlijnen en die nog niet gefinancierd zijn via de meerkostenregeling voor Wmo en Jeugd;

c. Extra ambulante begeleiding om proactief mentale en sociale problemen op te sporen (extra huisbezoeken).

7. Subsidiecriteria

Subsidieaanvragen worden beoordeeld zoals beschreven in artikel 10, lid 2 van deze regeling.

1. Per organisatie kan een bedrag van maximaal € 25.000 worden aangevraagd;

2. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met eventuele als gevolg van de coronamaatregelen onbestede subsidiebedragen die de aanvrager over 2021 heeft ontvangen. Uitgangspunt is dat deze subsidie (deels) aangewend wordt voor de bekostiging van de activiteiten;

3. De organisatie geeft publiciteit en bekendheid aan het initiatief;

4. De hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag staat in verhouding tot de beoogde resultaten;

5. Organisaties worden gewezen op de geldende coronamaatregelen;

6. De organisatie heeft geen winstoogmerk.

8. Aanvraagtermijn

 • 1. Een subsidieaanvraag kan vanaf 1 september tot en met 30 september 2021 digitaal worden ingediend via het e-mailadres steunpakketwelzijn@velsen.nl.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet is geworden.

 • 3. Aanvragen die worden ingediend buiten de in lid 1 genoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

9. Aanvraagformulier

De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

10. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van

 • 1. € 245.823:

  • a.

   Deelsubsidieplafond voor activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen: € 145.500

  • b.

   Deelsubsidieplafond voor activiteiten in het kader van extra begeleiding voor kwetsbare groepen: € 100.323

 • 2. Elke aanvraag die voldoet aan de criteria van deze subsidieregeling komt in aanmerking voor subsidie.

 • 3. Als er onvoldoende budget is binnen een deelsubsidieplafond om alle aangevraagde subsidie te verlenen, wordt het budget naar rato verdeeld over alle betreffende aanvragers.

 • 4. Als na beoordeling van alle aanvragen binnen de aanvraagtermijn het ene deelsubsidieplafond nog niet is bereikt, wordt het andere deelsubsidieplafond verhoogd met het resterende budget.

11. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Alleen de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteit komen voor subsidie in aanmerking.

 • 2. BTW komt niet in aanmerking voor subsidie als deze verrekend kan worden in de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst.

12. Eerste keer subsidie aanvragen

Indien een organisatie voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten en het jaarverslag, de jaarrekening en de balans over het voorafgaande jaar toe aan het aanvraagformulier.

13. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na het sluiten van de aanvraagtermijn over de toekenning van de subsidies.

 • 2. De in het eerste lid gestelde termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

14. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Velsen 2020 verlenen wij geen subsidie als niet is voldaan aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

15. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

16. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijding eenzaamheid ouderen Velsen 2021’.

17. Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie en geldt tot en met 31 december 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 31 augustus 2021

burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris, de burgemeester,