Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de tijdelijke subsidie COVID-19 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen (Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen)

Geldend van 01-09-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de tijdelijke subsidie COVID-19 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen (Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gelet op het bepaalde in artikel 4:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Harderwijk 2020;

b e s l u i t e n

vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Harderwijk 2020;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

 • c.

  coronamaatregelen: de door de rijksoverheid afgekondigde adviezen en maatregelen gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

 • d.

  culturele voorziening: instelling of organisatie met rechtspersoonlijkheid die kunst en/of cultuur produceert, presenteert en/of publiceert, gevestigd te Harderwijk en werkend voor de inwoners van de gemeente Harderwijk;

 • e.

  gemeente: gemeente Harderwijk;

 • f.

  steunmaatregelen: maatregelen van het Rijk en andere overheden, waaronder de gemeente, alsook (private) steunfondsen die ten doel hebben bepaalde doelgroepen (financieel) te ondersteunen vanwege de coronamaatregelen;

 • g.

  nadeel: saldo van:

  • -

   de gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen,

  • -

   de extra inkomsten als gevolg van de steunmaatregelen,

  • -

   de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen,

  • -

   de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen,

 • berekend over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

 • 1. Op deze regeling is de Asv van toepassing, tenzij hiervan in deze regeling nadrukkelijk wordt afgeweken.

 • 2. De subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt, zijn aan te merken als eenmalige subsidies.

Artikel 3. Doel van de regeling

Het doel van deze subsidieregeling is het eenmalig subsidiëren van culturele voorzieningen die gevestigd zijn in de gemeente Harderwijk en zich richten op inwoners van de gemeente Harderwijk opdat de culturele instellingen de economische gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk kunnen opvangen en daardoor een zo breed mogelijk cultureel aanbod voor de inwoners van de gemeente beschikbaar en toegankelijk kunnen houden dan wel maken.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen aan culturele instellingen en voorzieningen als gedeeltelijke compensatie van

 • a.

  de verliezen die worden geleden als aantoonbaar gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021.

 • of

 • b.

  kosten voor benodigde investeringen om in 2021 en de direct daarop volgende jaren culturele activiteiten beschikbaar en toegankelijk te maken dan wel te houden voor de inwoners van Harderwijk en Hierden en eventueel publiek van buiten de gemeente, voor zover deze investeringen voor dit doel aantoonbaar noodzakelijk zijn.

Artikel 5. Doelgroepen

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de navolgende rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en organisaties zonder winstoogmerk die nadeel hebben geleden door de coronamaatregelen:

culturele voorzieningen die statutair en feitelijk gevestigd zijn binnen de gemeente Harderwijk en gericht zijn op de inwoners van deze gemeente.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van het nadeel dan wel de investering.

Artikel 7. Subsidieplafonds en wijze van verdeling

Het subsidieplafond bedraagt € 645.000,00. De subsidies worden in behandeling genomen en toegekend op volgorde van ontvangst. De subsidieaanvraag waarvan de toekenning het subsidieplafond zou overstijgen, wordt om die reden afgewezen voor het bedrag waarmee het subsidieplafond zou worden overstegen.

Artikel 8. Voorwaarden en verplichtingen

 • 1. Een subsidie wordt verleend onder in ieder geval de volgende voorwaarden en verplichtingen::

  • a.

   bij uitvoering van de reguliere werkzaamheden en taken zoals bedoeld in artikel 4 dienen de coronamaatregelen in acht te worden genomen;

  • b.

   de aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle in verband met of tijdens het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden en taken zoals bedoeld in artikel 4.

 • 2. Het college kan aan het verlenen van een subsidie nadere verplichtingen verbinden, indien dit naar zijn oordeel nodig wordt geacht.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college door middel van een door het bestuur van de culturele voorziening ondertekende brief en is voorzien van een plan van aanpak dan wel een activiteitenplan inclusief een begroting en dekkingsplan, dan wel door middel van een door het bestuur van de culturele voorziening (digitaal) ondertekend aanvraagformulier voor deze regeling, voorzien van een berekening van het nadeel.

 • 2. De aanvrager overlegt bij de aanvraag in ieder geval de volgende documenten en gegevens:

  • -

   de jaarrekeningen van 2019 en 2020;

  • -

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: een berekening van en toelichting op het nadeel;

  • -

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: een beschrijving waaruit blijkt dat het nadeel het gevolg is van de coronamaatregelen.

 • Indien de aanvrager voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij het college, overlegt hij tevens:

  • -

   een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met de volledige bedrijfsinformatie (Bedrijfsprofiel), niet ouder dan twee weken;

  • -

   de oprichtingsakte en de geldende statuten van de instelling of organisatie;

  • -

   een beschrijving waaruit blijkt dat hij behoort tot één van de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

 • 3. Bij de aanvraag wordt een verklaring ingediend waarin door de aanvrager wordt verklaard

  • -

   dat de instelling of organisatie voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wettelijke vereisten en beschikt over alle noodzakelijke vergunningen;

  • -

   dat de instelling of organisatie behoort tot één van de in artikel 5 genoemde doelgroepen;

  • -

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: dat de instelling of organisatie niet al op 31 december 2019 in moeilijkheden verkeerde, dan wel dat deze moeilijkheden tussen deze datum en 16 maart 2020 in voldoende mate zijn opgelost;

  • -

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: dat hij zich maximaal heeft ingespannen om de (financieel) nadelige gevolgen vanwege de coronamaatregelen voor de instelling of de organisatie te beperken;

  • -

   dat hij kennisneemt van en aldus bekend is met het feit dat een verleende subsidie kan worden ingetrokken en teruggevorderd als achteraf blijkt dat deze op onjuiste gronden is verleend.

 • 4. Het college kan ook andere dan, of slechts enkele van, de in de voorgaande leden genoemde gegevens en documenten verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk respectievelijk voldoende zijn.

Artikel 10. Aanvraagperiode

 • 1. In afwijking van artikel 7 van de ASV kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.

 • 2. Aanvragen ingediend buiten de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. Voor onvolledige aanvragen ingediend binnen de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode, wordt een hersteltermijn als bedoeld in de artikelen 4:2 en 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht geboden. In dergelijke situaties geldt als aanvraagdatum als bedoeld in het vorige lid de datum waarop de aanvulling volledig heeft plaatsgevonden.

 • 4. Binnen de in het eerste lid genoemde aanvraagperiode kan per aanvrager één aanvraag worden ingediend.

Artikel 11. Beslissing op aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 8 van de ASV beslist het college uiterlijk op 15 december 2021 op de aanvraag.

 • 2. Verleende subsidies tot en met een bedrag van € 5000,- worden bij verlening direct vastgesteld. Subsidies hoger dan € 5000,- dienen te worden verantwoord en worden vastgesteld zoals bepaald in de Algemene subsidieverordening.

 • 3. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen twee weken na de subsidieverlening.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 12. Weigeringsgronden, intrekkingsgronden, terugvorderingsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht of in artikel 9 van de ASV;

  • b.

   de aanvraag niet past binnen het bepaalde in de artikelen 3 (doel) en 4 (subsidiabele activiteit);

  • c.

   de aanvrager niet behoort tot één van de doelgroepen genoemd in artikel 5;

  • d.

   niet wordt voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in de artikelen 9 en 10;

  • e.

   de aanvrager meer dan één aanvraag binnen de in artikel 10 genoemde aanvraagperiode heeft ingediend;

  • f.

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: de aanvraag is gericht op een structurele ondersteuning van de instelling of organisatie;

  • g.

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: de instelling of organisatie al op 31 december 2019 in financiële moeilijkheden verkeerde, tenzij deze financiële moeilijkheden tussen deze datum en 16 maart 2020 in voldoende mate zijn opgelost;

  • h.

   voor zover de aanvraag een tegemoetkoming in een nadeel betreft: indien er geen sprake is van nadeel;

  • i.

   in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het nadeel;

  • j.

   het nadeel is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder die of het bestuur dat leiding geeft aan de instelling of organisatie, dit ter beoordeling van het college;

  • k.

   de aanvrager zich niet maximaal heeft ingespannen om de (financieel) nadelige gevolgen vanwege de coronamaatregelen voor de instelling of de organisatie te beperken, dit ter beoordeling van het college;

  • l.

   de instelling of organisatie niet voldoet aan de op haar van toepassing zijnde wettelijke vereisten of niet beschikt over alle noodzakelijke vergunningen;

  • m.

   is vastgesteld dat de instelling of organisatie de coronamaatregelen voor zover deze verplicht zijn opgelegd, niet in acht heeft genomen.

 • 2. De subsidie wordt in ieder geval ingetrokken, indien achteraf komt vast te staan dat zich een weigeringsgrond als omschreven in het eerste lid heeft voorgedaan.

 • 3. De subsidie wordt teruggevorderd indien de subsidie is ingetrokken.

Artikel 13. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van de bepalingen in deze verordening afwijken, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 juli 2023, met dien verstande dat de regeling zoals deze luidde op 31 december 2021 van toepassing blijft op aanvragen die uiterlijk 15 oktober 2021 zijn ingediend.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2021 ten behoeve van culturele voorzieningen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk

in de vergadering van 24 augustus 2021.

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer G.J. van Noort

loco-burgemeester